สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปทุมรัตต์พิทยาคม 110 7 2 1 119
2 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 110 7 1 1 118
3 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 90 8 3 2 101
4 พนมไพรวิทยาคาร 78 16 7 3 101
5 ทรายทองวิทยา 66 13 7 7 86
6 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 55 17 5 5 77
7 เมืองสรวงวิทยา 39 19 5 6 63
8 โพนสูงประชาสรรค์ 39 8 8 1 55
9 หนองหมื่นถ่านวิทยา 37 13 6 8 56
10 หนองฮีเจริญวิทย์ 36 12 11 6 59
11 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 35 10 8 7 53
12 หนองผึ้งวิทยาคาร 32 10 6 4 48
13 ช้างเผือกวิทยาคม 26 8 4 7 38
14 อาจสามารถวิทยา 25 11 8 2 44
15 หัวโทนวิทยา 24 13 8 2 45
16 น้ำใสวรวิทย์ 22 4 4 6 30
17 มัธยมวัดธาตุ 21 15 11 9 47
18 โพนเมืองประชารัฐ 19 2 9 4 30
19 สามขาท่าหาดยาววิทยา 18 11 6 2 35
20 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 17 12 6 3 35
21 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 14 10 1 5 25
22 หินกองวิทยาคาร 12 5 1 2 18
23 เชื้อจรูญวิทย์ 10 6 8 3 24
24 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 7 9 4 4 20
25 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 7 2 3 0 12
26 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 4 3 3 3 10
27 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 953 251 145 103 1,349