หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายภิญโญ ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 โกศล ฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายอดุลยศักดิ์ บุญเอนก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายฉัตร ภาคมฤค ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
7 นายชอบ ธาระมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสะอาด ขันอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
10 นายอภอิศักดิ์ อินธิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
11 นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
12 นายวีระ ขุณิกากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
13 นายกำพล แสนบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
14 นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสันติรัฐ ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
16 นายทิวา วรโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
17 นายทินกร โสรถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
18 นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
19 นายกำธร หนูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
20 นายพิทยา โยวะผุย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
21 นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
22 นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
23 นายสุนทร ขันธ์ดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
24 นายปริญญา เอราวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสมภักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เลขาคณะกรรมการอำนวยการ
26 นายชูศักดิ์ ประราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ผู้ช่วยเลาขาคณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสะอาด ขันอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา ผู้ช่วยเลาขาคณะกรรมการอำนวยการ
28 นายนิกร อุทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ผู้ช่วยเลาขาคณะกรรมการอำนวยการ
29 นายปราโมทย์ นิลเนตร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ผู้ช่วยเลาขาคณะกรรมการอำนวยการ
30 นายสมภักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธานคณะกรรมการจัดงาน
31 นายฉัตร ภาคมฤค ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการจัดงาน
32 นายชอบ ธาระมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร รองประธานคณะกรรมการจัดงาน
33 นายชูศักดิ์ ประราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
34 นายสะอาด ขันอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
35 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
36 นายอภิศักดิ์ อินธิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
37 นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
38 นายวีระ ขุณิกากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
39 นายกำพล แสนบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
40 นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
41 นายสันติรัฐ ไชยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
42 นายทิวา วรโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
43 นายทินกร โสรถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
44 นายอนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
45 นายกำธร หนูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
46 นายพิทยา โยวะผุย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
47 นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
48 นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
49 นายสุนทร ขันธ์ดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
50 นายปริญญา เอราวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
51 นางสาวปทุมวรรณ สิทธิจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
52 นายบุญเหลือ คำสีเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
53 นายสุพน ธรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
54 นางศศินันท์ พูลลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
55 นายประดิษฐ์ หินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดกลาง กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
56 นายทิวา แซ่โง้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ กรรมการคณะกรรมการจัดงาน
57 นายนิกร อุทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เลขาคณะกรรมการจัดงาน
58 นายพิสิฏฐิ์ กองอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เลขาคณะกรรมการจัดงาน
59 นายศิวะ จรบุรมณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เลขาคณะกรรมการจัดงาน
60 นายปราโมทย์ นิลเนตร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการจัดงาน
61 นายสมเด็จ ศรีใส ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
62 นายเรืองกิตต์ เอราวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
63 นายสุพรรณ วิรุณพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
64 นายฉัตรมงคล พลภูงา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
65 นายอนุกรณ์ ประสงค์สุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
66 นายปิยะ โกฎแสน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
67 นายกิตติศักดิ์ เกี้ยมแสนเมือง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
68 นางสาวดวงกมล สูงพล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
69 นางสาวจิราพร นามคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
70 นายกุศล สุขสนิท กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
71 นายพรชัย ทองวิเศษ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
72 นายวุฒิไกร คำแฝง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
73 นายวีระยุทธ บุญรักษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]