หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายทินกร โสรถาวรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัทรศยา เขาน้อยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสนอง นามมูลตรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางนวพร ทองนาเมืองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางวีรนันท์ เทียนธนาทิพย์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร สีลาโล้โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นางนันทพร ประทุมชนกกูลโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
8. นางพิมณภัทร์ เหลาเกิ้มฮุ้งโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
9. นางวาสนา มณีพงษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
10. นางวัลภา สุขเจริญโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
11. นายศุภชัย เบญจมาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
12. นางปราณี เมืองหนองหว้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายทินกร โสรถาวรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประภากร จันทมัตตุการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางนางปาริชาต สาลีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายสนอง นามมูลตรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางนวพร ทองนาเมืองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายพีรพัฒน์ เมธีจริยาพรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวสุภาพร สีลาโล้โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางวาสนา มณีพงษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางสาวอรวรรณ ทองดีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
10. นางสาวดอกไม้ ธรศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายทินกร โสรถาวรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินดา ศรีเที่ยงโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพร ศรีสนไชยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางนางมินทร์ธิชา สิงห์พันธ์โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายวรากร ไกรขุนทดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางบรรจง กลางคารโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางรองรัตน์ กฤติวัฒนพงษ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางเดือนฉาย พรสวัสดิ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางสาวจันทร์เพ็ญ พลละครโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
10. นายสุรชัย โคตะยันต์โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
11. นางวัลยา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายทินกร โสรถาวรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ โยวะผุยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางปาริชาต สาลีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางยุพาวดี เสนาภักดิ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายวรากร ไกรขุนทดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางปิยวรรณ อุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางรองรัตน์ กฤติวัฒนพงษ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางเดือนฉาย พรสวัสดิ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางเอี่ยมจิต ชนะชัยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายทินกร โสรถาวรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา สุรเสนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพรวิไล ไชยสงค์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทรา คำอินทร์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ เขตเจริญโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเกษสุดา พิมพ์พาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางวิริยาพร หะโทโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางวิไลพร เหมือนทองโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นางยุพวรรณ คำแฝงโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
10. นางสาวโฉมเฉลา แสวงผลโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
11. นางลัดดา บุญมีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายทินกร โสรถาวรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญจพล ธิดาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพรวิไล ไชยสงค์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนีรัตน์ ห้วยจันทร์โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางทักษิณา ใจกล้าโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเกษสุดา พิมพ์พาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางปราณี เวชกามาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางวิไลพร เหมือนทองโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นางณัจฉรีย์ญา เศษโถโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
10. นางยุพวรรณ คำแฝงโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
11. นางวรพันธุ์ บุตรนาแพงโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
12. นางรัตนาภรณ์ อิงค์ประเสริฐโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายทินกร โสรถาวรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแววดาว ใจเสือโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางจิรวดี พวงพี่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวฐาปณิตา สว่างศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางภานิดา สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นางสวรรค์ ศิลาเหลืองโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
8. นางชมนารถ ผดุงรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางสาวสาคร ทุมพรโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
10. นางพิลัยรมย์ นามเพ็งโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายทินกร โสรถาวรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประภากร จันทมัตตุการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพรวิไล ไชยสงค์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวลี ใยคำโพดโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางจิรวดี พวงพี่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางเกษกิตติ ปัญญาไวย์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเชิดเชาว์ ชุมพลโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสุวรรณี วงศ์ขุมเงินโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
9. นางภานิดา สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
10. นางชมนารถ ผดุงรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
11. นางรองรัตน์ จันทรสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายทินกร โสรถาวรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ รัตนอุดมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางเตือน สร้อยจิตโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
5. นายคมกริช มิรัตนไพรโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
6. นางจุไรรัตน์ ประวันนาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางกาญจนา อโนนามโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นางรัศมี นตะโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวสุดารัตน์ พระสุรัตน์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
10. นางมาเรียม นิลขำโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
11. นายเรืองศักดิ์ โชติขันธ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายปิยะ ผลวาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา ศรีหนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายทองม้วน สิงห์ทองห้าวโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางเอื้อมพร วงษ์ไกรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ศรีนิลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ พระสุรัตน์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางมาเรียม นิลขำโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางรองรัตน์ จันทรสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทิวา วรโยธาโรงเรียนหินกองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเสถียร นามชารีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายชูชาติ โสมีศรีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายโชคชัย แสงสว่างโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางวรัญศยา เสนาในโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
6. นายจักรทิพย์ ก้านจักรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายพรรคพงศ์ โสมาเกตุโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นายจำนงค์ จิตฤทธิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นายสุเทพ ชมหมื่นโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
10. นายวรวิทย์ สุโขโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวอาภรณ์ สุขประเสริฐโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
12. นางอมรรัตน์ นานวนโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
13. นางอภิชญา ชนะบุญโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
14. นายสุชาติ ทวีแสงโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
15. นางบัวเรียน อินทร์ทองโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
16. นางรัชนี สืบพานิชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทิวา วรโยธาโรงเรียนหินกองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชารี เพชรภักดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ ยอดน้ำคำโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรี มะเสนะโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา ศรีสุขกาญจน์โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นายวีระ ศรีสมุทรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายวัฒนพล เจริญเขตโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวนิตญา ราโชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางสาวหทัยทิพย์ วงศ์นาคโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
10. นางสาวสรัญญา พนมเขตโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นางกานดา ศิริเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายทิวา วรโยธาโรงเรียนหินกองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร ดีหนองแวงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายชูชาติ โสมีศรีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายพยุงค์ ประกอบเลิศโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นางกรองแก้ว ถนัดค้าโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
6. นายธีรพัฒน์ เสมังโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศิราวรรณ บุตรลุนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางอภิญญา กิ่งแก้วโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวระวีวรรณ ทิมาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
11. นางณิชา อาจเดชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายทิวา วรโยธาโรงเรียนหินกองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางน้ำผึ้ง ศรีส่องโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุทิน จันทร์เสถียรโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ ป้องสีดาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ มนตรีโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นายชัยณรงค์ ชินเพ็งโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายทิวา วรโยธาโรงเรียนหินกองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุรวรี โทนหงสาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวปัทมา พรมหญ้าคาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณรัศมี สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นายพิชิตศักดิ์ รากเงินโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางจันทร์ศรี ขันอาษาโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางสาวนัทยา พลพิทักษ์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นายเจริญสุข แสวงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายทิวา วรโยธาโรงเรียนหินกองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิรัณธรักษ์ ผลาผลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางชื่นจิตร บุตรมาลาโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอำภา กำจรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางอังคณา อรรคฮาดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุพรรณ สดสาโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นางบุญญพร วิชพลโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวเนตรฤทัย ขันอาษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายทิวา วรโยธาโรงเรียนหินกองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลังโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสำราญ จันทร์พลงามโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สามะณีโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นายนัฐฐา โมบัณฑิตย์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ เอราวรรณโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางจิราพร จันทร์หนองสรวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายบงกาล จันทร์หัวโทนโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
9. นางสาวศิริกุล ศิริอมรพรรณโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
10. นายพงษ์พันธ์ จันทร์หนองสรววงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายทิวา วรโยธาโรงเรียนหินกองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศรีลักษณ์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพัชรี มูลมิรัตน์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิชัย โพธิ์ศรีโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคนโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายทูล วงษ์ไกรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นายสรศักดิ์ สีตาชัยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายมิตชัย โกกะพันธ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นายนันทพงศ์ นานวนโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
10. นายสิรวิชญ์ พรมแพนโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
11. นางชลธิชา กลางบุรัมย์โรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
12. นายอุดม อวนศรีโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
13. นางสาวยุวดี ไชยนิจโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
14. นางสาวเตชิตา อรรคฮาดโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายศิวะ จรบุรมณ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ บรรณาลัยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางศศิวิมล ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเกรียงไกร สุคำภาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางพัชรี มูลมิรัตน์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวไพรจิตร อักษรโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวกนิษฐา ไชยดำโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
8. นางสาวสิริกัลยา สิงธิมาตรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวยอดขวัญ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นายอัษฎาวุธ คชพันธ์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
11. นายอรรถพล สุขประเสริฐโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
12. นางณัฐพร คนขยันโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
13. นางพรนิภา ดีพลงามโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
14. นายสุภาพ คำหาญพลโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
15. นายสุรศักดิ์ ถนัดค้าโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
16. นายอาทิตย์ จันทร์ภูงาโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
17. นายฉัตรชัย อินทร์ทองโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
18. นายสุนทร บุญถ่านโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
19. นางสาวณัตินา วงษ์ศรีมีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
20. นางสุวรีย์ อาจพรมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายชอบ ธาระมนต์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร ธงจันทร์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางชื่นจิตร บุตรมาลาโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรสุดา ศรีปัญญาโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายวิชัย โพธิ์ศรีโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
6. นายสราวุธ สมสาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายทวี โฮมพลงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายนรินทร์ น้อมระวีโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
9. นางอรวรรณ ภูกลางโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
10. นายปิยณัฐ กุสุมาลย์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
11. นางทิฐากานต์ ฉิมบ้านไร่โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัยพร พิลาภโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสลวย ไชยเดือนโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางช่องมาตร จันทาเทพโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นางคมคาย สุขเกษมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีย์ เผือกไธสงโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางระเบียบ หนูน้ำคำโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายจำลอง ลายวงษ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นางรุ่งอรุณ ยุติพันธ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
10. นางสาวอุมาพร จารย์รัตน์โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
11. นางสาวจิราภรณ์ กงศรีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
12. นางสาวทัศนีย์ ประราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ยมรัตน์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวนุกูล สอนสระคูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤษณา คุณแก้วโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
5. นางเพลินพิศ เปรมปรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางวีณา จันทะริมาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวเบญจภรณ์ สีดามาตย์โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
8. นางสาวขนิษฐา ปาโทโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวนวพร ชุมวันโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวกรรณิกา หนูน้ำคำโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
11. นายณัฐวรรธน์ สาวิกันย์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
12. นางวิภา สุขประเสริฐโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
13. นายวิโรจน์ กองมายโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
14. นางสุดารัตน์ หฤทัยถาวรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชมพูนุช แพงวงษ์ จันทรประทักษ์โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
3. นางประกอบ วัชรไกรโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางดาว จันทร์หนองสรวงโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัญ จิตวงค์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
6. นางสุพรรณ์ โมบัณฑิตย์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายเอกพงษ์ หุมแพงโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นางนิตินุช เสนาวงศ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางนภัสกรณ์ สองสีโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
10. นางสาวกุลปริยา เพ็งพลาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
11. นางกาญจนา ศรีรินทร์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
12. นายโณทัย ชาบุญมีโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
13. นางสาวนิตยา ชนะดีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
14. นางพัชรี อุปปะโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอภัย ปาสาในโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางดาว จันทร์หนองสรวงโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา หอมดวงศรีโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
5. นางสาวเยาวรัตน์ วงศ์โพนสูงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายมรกต ทัพจันทร์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวภัสรา วรรณมหินทร์โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
8. นางอรอนงค์ สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวสุภิญญา แก้วคำโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวมลฤดี กมลภพโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
11. นางสาวจุฬารัตน์ ศรีปัญญาโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
12. นายณัฐวุฒิ ภูวดลโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
13. นางสาวอุไรวรรณ งาสารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจตุพล ไกรบุตรโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก วงศ์อาจโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอธิป เมืองนามโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายปรมินทร์ พิมพ์พันธุ์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นายสมัย นามชารีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายการ คำรัตน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางปราณี ชนะชัยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสัจจา สีนิลโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
9. นางเยาวเรศ ไร่ข้าวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
10. นางสาวศิรลักษณ์เบญญา มาแสวงโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
11. นางสาวจันทร์เพ็ญ คำหาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
12. นายเทพวุฒิ วิทยาวุธโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุภัสสร ศรีแสงโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
14. นางพนิดา เย็นเพชรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายเอนก อุดมวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ไกรยบุตรโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ เมืองหนองหว้าโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไสว วีระพันธ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตนา ทวยสอนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายจตุพล ไกรยบุตรโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นางอำพร วิชัยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นางสาวจันทิมา จันทร์หนองฮีโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
10. นายสันติพงศ์ ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
11. นายเกรียงไกร ทานะเวชโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
12. นายปฐากรณ์ มิรัตน์ไพรโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
13. นายภควัต โอวาทโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
14. นายวัฒนพงษ์ แจ้งสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสมสมัย อ่อนคำโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางมัทนา ทีคลังโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี พันธุ์สมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางปราณี สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางวินิตย์ แสวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวรรณภา พรรณขามโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
7. นางสมฤดี แสนเภาโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นายสังคม เทียบผาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางสาวมณฑิรา โสภาวะนัสโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสาววรา หาญบัวแก้วโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
11. นางสาวจักรีวรรณ พัฒนวิบูลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสมสมัย อ่อนคำโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสัมพันธ์ ช่อรักษ์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางรุจิรา จันทร์คำโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ หงษ์ศรีทองโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายอัครวัฒน์ อธิธันยาภัทร์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
6. นางบัวไลย์ สิมงามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางพรทิพา เอื้ออารีย์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวทิพารัตน์ ขันแก้วโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษาโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
10. นางสาวเจนจิรา ศรีสุธัญญาวงศ์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
11. นางศุภกาญจน์ บุญพาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุกรณ์ ประสงค์สุขโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเด่น อุดมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิกร ทะวะลีโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายภควัต โอวาทโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
6. นายอรรถกร ภูพวกโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางอารี ช่างยันต์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายกอบเกียรติ จันสุธรรมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นายไพรสนธิ์ แพงทิพย์โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
10. นายอัศวิน อาจเดชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ กองอุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเด่น อุดมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเทวิกา สุดแสวงโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นายธนกร อัฒจักรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสำนอง บุญภูงาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
8. นางศุภาพิชญ์ หลักคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ กองอุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายกุศล สุขสนิทโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายทัศเทพ หฤทัยถาวรโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเทวิกา สุดแสวงโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นายบุญมา ศิริโสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
6. นางสาววรรณภา เลิศพันธ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสำนอง บุญภูงาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวแก้วใจ มีเทียนโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวพัชนี หงษ์ศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายพิสิฏฐ์ กองอุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางยุพิน พวงจันทร์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ อรรคฮาดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายกาญจนะ นามสิมมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายกอบเกียรติ จันสุธรรมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นายพงษ์พิษณุ สล้างสิงห์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายพิสิฏฐ์ กองอุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายอิทธิชัย อุปริวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายกาญจนะ นามสิมมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ อรรคฮาคโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางยุพิน พวงจันทร์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
7. นายกอบเกียรติ จันสุธรรมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นายพงษ์พิษณุ สล้างสิงห์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ประราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปวีณา ลิ้มสำราญโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางรุนนี งอยภูธรโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุริยา สาลีโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นางไพบูลย์ พรหมทาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายเทพพร ดวงชารีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางอัมพร ปานจันดีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางอุไรวรรณ ผลเกิดโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางเจียมจิต จันทราชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ ประราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรี ชนะภัยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายกรุงศรี หันไชยเนาว์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเทพพร ดวงชารีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายประภากร กลางคารโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวิรัช คำแฝงโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางสาวสราลี สุขประเสริฐโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
8. นางพิกุลทอง สิงห์ทองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ประราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบุญมา โอชาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางทิพวรรณ ประชานันท์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางนันทนาตรี เผ่าศิริ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี นามตาแสงโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ ทุมแสนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางมะณีวรรณ์ เสมียนพิมพ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางสาวหนูกัณฑ์ ปาโสโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
9. นายเสฎฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ ประราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเอมอร เอกปริญญาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายมานพ คุณมาศโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ วันทะวงษ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางวรางคณา บรรณาลัยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมทรัพย์ ศรีหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางอุดมพร ปรีชาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางสาวพวงเพชร ภาสว่างโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายชูศักดิ์ ประราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ สุรเสนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายอภิชาติ ประสิทธิ์นอกโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ภูวพันธ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
6. นายอดุลศักดิ์ อาจสมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายชูศักดิ์ ประราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนเรศ ศรีหนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางชญานิศ ตาลกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชนี ถวิลไพรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางประโลมลักษณ์ หงส์มาลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวอำไพ นามวงศ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายเชษฐ จันทรสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางประโลมลักษณ์ หงส์มาลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเรืองเดช เกิ้นโนนกอกโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุระพงษ์ แท่นประยุทธโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนิจนิรันดิ์ สีสมบาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวปรีดาพร แก้วโสภาโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางนิตยา บางโตโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นายสมจิตร์ ประทุมทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายวินัย สิมสีแก้วโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นายอดิศร อัณโนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางปุณนิศา จุฬาคำโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นายวุฑฒิพงษ์ หมื่นหาวงค์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุปัณฑิตา พวงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
11. นายสำราญชัย ไกรเสนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
12. นายศรานุพงษ์ ปรินแคนโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
13. นายเด่นชัย เผ่าศิริโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
14. นายชัยอนันต์ สีส่องโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
15. นางยิ้ม ศรีรัตน์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางชนกานต์ เครื่องพาทีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ นาวาโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายมิตรชัย แก้วอินตาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ กุดหอมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางอาภรณ์ แสวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสิริลักษณ์ โกกะพันธ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางสุภาศรี บุญภูงาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
9. นายวิรัช คำแฝงโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
10. นางสมปอง คำภักดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทิวา แซ่โง้วโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิดา เหิมวังโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอมร เอกปริญญาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายยรรยงค์ โชชัยโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางนันทิยาพร ขันธวงค์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
6. นางสุจิรา มะลิรัตน์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
7. นางอาทิตยา สุรวาทกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุขใจ ยกสงวนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
9. นางฉวีวรรณ บุญจวงโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
10. นางทองลิ้ม กองอุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
11. นายชัยณรงค์ วงศ์ขุมเงินโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวเบญจมาศ วงค์ท้าวโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
13. นางสมพร ลาสนามโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
14. นางสุภาศรี บุญภูงาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
15. นางขนิษฐา สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
16. นางสาวฎาฏิกาล สุดาทิพย์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
17. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์คำโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
18. นายสุรชัย เสนาเพ็งโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
19. นางนุธชรีภรณ์ จันทวารีย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายทิวา แซ่โง้วโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชชาภา อ่างสุวรรณโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมพร ภูภักดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายคุณาวุฒิ เฉลาชัยโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาววิภาพรรณ เหลาหอมโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
6. นางอุทัย บุญมีโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
7. นางสาวเปรมจิต สงครินทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางวิลาวัณย์ ผาริการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
9. นางดุสิต ทีบุญมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสุดารัตน์ จันทร์สำราญโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
11. นางทิพพิชา สามิบัติโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
12. นางขนิษฐา สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
13. นางจตุพร ไขแสงโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
14. นางสาวประภาพร ชัยป่ายางโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
15. นางยุพาพิน พวงศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิชัย รัตนอุดมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ไชยโยโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายมิตรชัย บุญมาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางวรางคณา บรรณาลัยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายพิภพ สินธุพงษ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. พระครูกิติญาณพัฒน์ ทีปังกโรโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
8. นางสาวอำไพ นามวงศ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอุดมศิลป์ สุระเสนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ จำปาทิพย์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายชนัสถ์นันท์ นาวาโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายองค์อาจ กันยานุชโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทพร ธุระพันธ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางพนิตนันท์ บุตรหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิทยา โยวะผุยโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ปรัดมาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายมานะ อะมะมูลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ นันทะวงษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายพีรวิชญ์ ชอบขายโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวยุภาวดี หาญเสนาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
7. นายราชันย์ สัมฤทธ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพิทยา โยวะผุยโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ภูภักดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุพัฒนา พาดฤทธิ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ศรีสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิทยา โยวะผุยโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพงศทอง สุดชาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายถนอม อุ่นน้ำเที่ยงโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี เกษีสังข์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นายนรินทร์ ประวันนาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเสาวนีย์ บรรณาลัยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นายพงษ์เทพ ศรีโกตะเพชรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นายกมลวัทน์ เทียนธนาทิพย์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางนุชนภา คำศิริรักษ์โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
10. นายชิราวุฒิ วงศ์จำปาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
11. นายผาย เวียงสิมาโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
12. นายวิเศษ หลวงสนามโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
13. นายศิริศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
14. นางวันเพ็ญ อัฒจักรโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
15. นายกำพล นามเพ็งโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพิทยา โยวะผุยโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา เชิงหอมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายกัมปนาท เรืองศรีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ ลครรำโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางกำไล หนูมีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายอนุศักดิ์ สาภูเมืองโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นายพงศธร ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภาราดร จันทพันธ์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
9. นายอนัน แสนคำโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
10. นายวิเศษ หลวงสนามโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
11. นายพงษศักดิ์ สิทธิศาสตร์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
12. นายฉลองรัตน์ กวยทองโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
13. นางสาวสกุณา พรมเกตุโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
14. นายพงษ์เทพ ศรีโกตะเพชรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
15. นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม ม.1-ม.3
1. นายระวี ขุณิกากรณ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปกรณ์ สีดาพาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจีรชัย พรหมพิทักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรี เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ มีภูงาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม ม.4-ม.6
1. นายระวี ขุณิกากรณ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนม ทวีนันท์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปกรณ์ สีดาพาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจีรชัย พรหมพิทักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายประสิทธ์ิ มีภูงาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายระวี ขุณิกากรณ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ชินพรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจีรชัย พรหมพิทักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรัตน์ พลสิมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนวลนภา มาหาญโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
7. นายประสิทธิ์ มีภูงาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายระวี ขุณิกากรณ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนม ทวีนันท์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ชินพรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจีรชัย พรหมพิทักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรี เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนวลนภา มาหาญโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
7. นายวีระพงษ์ ศิลปักษาโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
8. นางวชิราภรณ์ เฉลิมแสนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางสุรียรัตต์ พรมเพ็ชร์โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
10. นายประสิทธิ์ มีภูงาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายระวี ขุณิกากรณ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนฉาย สิงห์เขาภูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายปกรณ์ สีดาพาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจีรชัย พรหมพิทักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสุพจน์ ศิรินันติกุลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายระวี ขุณิกากรณ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ สีดาพาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจีรชัย พรหมพิทักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรัตน์ พลสิมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสืบพงษ์ แต้สกุลโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
6. นายศรายุทธ ขาวสวยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
7. นายสุพจน์ ศิรินันติกุลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายระวี ขุณิกากรณ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชินพรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรี เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุพจน์ ศิรินันติกุลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายระวี ขุณิกากรณ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชินพรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุพจน์ ศิรินันติกุลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายระวี ขุณิกากรณ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประทุมวรรณ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรัตน์ พลสิมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศรีธาตุ ดีสินโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทราพร คำหาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
6. นางธญา สุพิมพ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
7. นายธเรศ วงศ์ภูงาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายระวี ขุณิกากรณ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประทุมวรรณ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจีรชัย พรหมพิทักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายจักรี เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายธเรศ วงศ์ภูงาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายระวี ขุณิกากรณ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประทุมวรรณ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจีรชัย พรหมพิทักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอนัญญา พิสุทธิเมธาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
6. นายรังสรรค์ สุระมณีโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
7. นายธเรศ วงศ์ภูงาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายระวี ขุณิกากรณ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ สีดาพาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรัตน์ พลสิมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศรีธาตุ ดีสินโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายระวี ขุณิกากรณ์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชินพรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศรีธาตุ ดีสินโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพิไลลักษณ์ สานคำโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชตพร กุมผันโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายโกศล เจนสระคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ไชแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายโกศล เจนสระคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
9. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกำธร หนูทองโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายณัฐพงศ์ นามทะจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
7. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นายสมสมัย สมภูงาโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
10. นางสาวจันทราพร คำหาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
11. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกำธร หนูทองโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจันทราพร คำหาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
6. นายโชควิวัฒน์ โพธิ์ชาโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
7. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
8. นายณัฐพงศ์ นามทะจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
9. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุรพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายสมสมัย สมภูงาโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
12. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกำธร หนูทองโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
7. นายณัฐพงศ์ นามทะจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
8. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
9. นายสุรพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
10. นายสมสมัย สมภูงาโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
11. นางสาวจันทราพร คำหาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
12. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกำธร หนูทองโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมัย สมภูงาโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
10. นางสาวจันทราพร คำหาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
11. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกำธร หนูทองโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นายวุฒิชัย สีสมพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
11. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
12. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
13. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
14. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
15. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกำธร หนูทองโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นายวุฒิชัย สีสมพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
11. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
12. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
13. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
14. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกำธร หนูทองโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายโกศล เจนสระคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นางสาวจันทราพร คำหาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
7. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
8. นายวุฒิชัย สีสมพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
10. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
11. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
12. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
13. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
14. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
15. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
16. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
17. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกำธร หนูทองโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายโกศล เจนสระคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นายวุฒิชัย สีสมพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
11. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
12. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
13. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
14. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
15. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายโกศล เจนสระคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุธินี รัตนศรีโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
3. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายโกศล เจนสระคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
7. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมีโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายโกศล เจนสระคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสุธินี รัตนศรีโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
8. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวจันทราพร คำหาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
10. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายโกศล เจนสระคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสุธินี รัตนศรีโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
8. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวจันทราพร คำหาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
10. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายโกศล เจนสระคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสุธินี รัตนศรีโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
9. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
10. นางสาวจันทราพร คำหาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
11. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายโกศล เจนสระคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสุธินี รัตนศรีโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
10. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวจันทราพร คำหาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
12. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสุธินี รัตนศรีโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวจันทราพร คำหาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
8. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ใจดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายชาญวิทย์ ชุมศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธินี รัตนศรีโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
6. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวจันทราพร คำหาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
8. นายรักศักดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสำราญ พรวิเศษศิริกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางนวนจิต ชินหงษ์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
6. นางบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสำราญ พรวิเศษศิริกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นางบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวนจิต ชินหงษ์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสุเพียบ สอนใจโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวนจิต ชินหงษ์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสุเพียบ สอนใจโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนวนจิต ชินหงษ์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวชิราวดี ศรีนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสุบิน แสงสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นางบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายคำพันธ์ ชิณวุธโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายกีรดิต ผลาผลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นายกีรดิต ผลาผลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสมชัย มีแววโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายประยงค์ คมขำโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสมพร เขียวสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกเสริมจิตร ธนะชัยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นางสมร อิสิสิงห์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
8. นายวิสุทธิญาณ ลาดแท่นโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
9. นายรุ่งศักดิ์ จันทราชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายบวร ใยคำโพดโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายประยงค์ คมขำโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ผดุงรัฐโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายประมวล แสงสุวรรณโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสมร อิสิสิงห์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
9. นายณรงค์ วินทะไชยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติการ นิลเนตรโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
3. นายอนุจิต หลาบคำโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
4. นายธนิตศักดิ์ นิลผายโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ผดุงรัฐโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางจันทร์ศิริ แก้วกัญญาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี สูตรขวัญโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมร อิสิสิงห์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
4. นายธนิตศักดิ์ นิลผายโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นายกตติการ นิลเนตรโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
6. นายณรงค์ วินทะไชยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุภารัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ก้านจักรโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ชีวาจรโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. นางกิ่งแก้ว สายเชื้อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตยา ผลสุขโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
8. นางทองสุข ธรรมเสนาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พลพันธ์งามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว สายเชื้อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิตยา ผลสุขโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
5. นางอมรัตน์ ผดุงรัฐโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางยุพารัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวสุภาพร ก้านจักรโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
9. นางทองสุข ธรรมเสนาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกสมหมาย บำรุงเอื้อโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นายเหรียญชัย สามาลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายทองคำ เพ็ชรหงษ์โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ อนันเต่าโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวจินดารัตน์ วุฒิรัญญกูลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย วิชพลโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางพนาวัน สงครินทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสมพร อ่อนสองชั้นโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสังวาลย์ อ่อนคำโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นายทองคำ เพ็ชรหงษ์โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
7. นายทรงศิลป์ รักษาภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
8. นางนวลจันทร์ ศรีจันลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวจินดารัตน์ วุฒิรัญญกูลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรคพล บุญชำโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสมุห์ พรมเทพโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ แก้วตาแสงโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นางพนาวัน สงครินทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายปรวรรตน์ โยธมาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายประจงศักดิ์ ภาสว่างโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
8. นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นายบุญเพ็ง จำปานวนโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
10. นายเทวา ทาระคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายบุญชนะ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุดม น้อยจันทร์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสมพร มาตย์คำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสราวุธ เพชรภักดีโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
5. นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นายรวีวร อินทริกานนท์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายคำสุก ศิลาเหลืองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเหรียญชัย สามาลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ พงษ์โสภณโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนันทิญา อัฒจักรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ อนันเต่าโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางลำปรางค์ พรมสำโรงโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางสุวรรณ ถาพรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พลพันธ์งามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ศรีจันลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางลำปรางค์ พรมสำโรงโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
5. นางสุวรรณ ถาพรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางศศิธร พิมพาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนีลวรรณ จันปัดถาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางบัวเรียน สุดาปันโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางนิติยา ผลสุขโรงเรียนสามขาท่าหาดวิทยากรรมการ
5. นางจรีรัตน์ หลักคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบัวเรียน สุดาปันโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา คงสุขโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางสาวนภัสนันท์ ขันแก้วโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางจรีรัตน์ หลักคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางจรีรัตน์ หลักคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวนภัสนันท์ ขันแก้วโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางบัวเรียน สุดาปันโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจินดารัตน์ วุฒิรัญญกูลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พลพันธ์งามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพวงชมภู สาระโภคโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางลำปรางค์ พรมสำโรงโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
5. นางพานทอง โพธิคลังโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุปราณี พลพันธ์งามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพิมพ์ กิริยะโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางลำปรางค์ พรมสำโรงโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางสาวมณีรัตน์ เนียรประดิษฐโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
8. นางพานทอง โพธิคลังโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายภาคิน วงศ์อาษาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางทิตยา พลขีดขีนโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายนรินทร์ บุญศักดิ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางกัลยา สุเมตรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวรสสุคนธ์ ทิดมนตรีโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นายพรชัย ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายภาคิน วงศ์อาษาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางอาริศปรียา วรวงษ์โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางวรลักษณ์ ภาคมฤคโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นายพรชัย ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายกุศล สุขสนิทโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางกมลศรี ศุภตรัยวรพงศ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิชญาภา ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางประวิณา ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นางพิไลพร สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายจักรภัทร กุดทองดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางวรลักษณ์ ภาคมฤคโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุกัญญา สัมฤทธิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ดนัย แสนเสนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายจักรภัทร กุดทองดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ชนะดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์ภักดีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นางดวงทิพย์ ศรีใสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
6. นางสาวอุมาพร สมนึกโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวหัทยาพร วงศ์ชนะโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายชูชาติ บุญบรรลุโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวกาญจนา คำสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายกุศล สุขสนิทโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายวินัย วิลัยพิษโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิระชัย อ่ำศรีโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
5. นายประดิษ ทองเกตุโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
6. นายจตุรงค์ นามศักดิ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระยุทธ บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายภาคิน วงศ์อาษาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายจตุรงค์ นามศักดิ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติ ทวยสอนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพิสมัย ปรินทองโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
6. นางพนมวัลย์ นาวารีโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นางกิจติพร นาทามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวอมร เวชกามาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติ ทวยสอนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายณัฏฐพงษ์ สุดาเดชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวกาญจนา คำสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายสมเด็จ ศรีใสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายพีรยุทธ แสงฟ้าโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาวดี อนุไพรวรรณโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวศิน พิสุทธิเมธาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศศิธร เดชภูมีโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางสาวขวัญเรือน เวฬุวนารักษ์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
9. นางสาวนิติยา แสนคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางจินตนา ประกอบเลิศโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายรัฐธรรมนูญ น้อยวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาวดี อนุไพรวรรณโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายจักรภัทร กุดทองดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ โคตรเวียงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเพิ่มพูน พลศิริโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววารุณี วานิชชังโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
5. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางดวงทิพย์ ศรีใสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
7. นางกิจติพร นาทามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางดวงทิพย์ ศรีใสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
4. นายเพิ่มพูน พลศิริโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางประวิณา ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ หยุดยั้งโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์ภักดีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายมานิส สลางสิงห์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
6. นายถนัด พรสงวนโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางกัลยา สุเมตรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสัญญา วินทะไชยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นายอนุรักษ์ ศรีสันต์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
10. นายวีระวัฒน์ วงศ์แดงโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
11. นางเนตรนภา มหาพานต์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
12. นายวีระยุทธ บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายกุศล สุขสนิทโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวชุติมา พาโคกทมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายรัฐธรรมนูญ น้อยจันทร์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายพีรยุทธ แสงฟ้าโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายฉัตรชัย ชารีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นายพรชัย ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ดนัย แสนเสนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวชุติมา พาโคกทมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐธรรมนูญ น้อยวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายฉัตรชัย ชารีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายวรวิทย์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นายพรชัย ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายกุศล สุขสนิทโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายไพจิตร ลินทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายวรวิทย์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายฉัตรชัย ชารีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นายรัฐธรรมนูญ น้อยวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นายวีระยุทธ บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายภัทรวิทย์ ก้องเสียงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ชาวไร่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายไพจิตร ลินทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นายพรยุทธ แสงฟ้โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นายวีระยุทธ บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ชาวไร่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายพีรยุทธ แสงฟ้าโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐธรรมนูญ น้อยวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายไพจิตร ลินทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายวรวิทย์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นายภัทรวิทย์ ต้องเสียงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นายกุศล สุขสนิทโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นายพรชัย ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรพีพรรณ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายรัฐพล นามคำโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมควร พระจันทร์ลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ พันพุ่มโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางละออง สุดหนองบัวโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางลลนา อวนศรีโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
8. นางปิ่นอนงค์ หงษ์ศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย ลิ้มสำราญโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางเตือนใจ พรวิเศษศิริกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงบุบผา แว่นใหญ่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร เสมียนคิดโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายเวโรจน์ ทาลุมพุกโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
7. นางนิตยา กลั่นความดีโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
8. นางสาวเพียงพร ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ นามเขตโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางราตรี แก่นวงศ์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนวลใย เจนสำโรงโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา นันเจริญโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
6. นางนุชนาฎ ยะถาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางลำพูล ธาระมนต์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นายธีระพงษ์ บุญเข็มโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
9. นางอรสา เมธีจริยาพรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นางเจษฎาภรณ์ พิมพ์เขตโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
11. นางวรรณา แก้วแสนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
12. นายปรีชา พุทธลาโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
13. นางจารุวรรณ กาฬหว้าโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
14. Mr.Paul Mackay Haywardโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
15. นางสาวภัทราภรณ์ ศรีมีเทียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร วงศ์ศรีมีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพิสดา รัตนโกสุมภ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางวิไลพร เบ็ญจะขันธ์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ สงนางรองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางวราภรณ์ ทับพิลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
7. นางพรพิมล หาญอาษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวจิรัชยา ทิพย์มนตรีโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
9. นางสำเนียง สุริยาประภาโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
10. นายพยุงศักดิ์ นามเสนาะโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวลัลนา พวงพี่โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
12. Mr.Paul Mackay Haywardโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
13. นางพรพรรณ สุดหนองบัวโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางกิตติมา ทองเจริญโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางราตรี แก่นวงศ์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางแววตา งามเกลี้ยงโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. MissJonabelle Dulay Pulgaโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
6. นางสาวเรืองรอง สำลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพิศมัย ขุนไชย์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวนวลนภา มาหาญโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
10. นายนคร สาชำนาญโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
11. นางสาวอรวรรณ ศรีบุญเพชรโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
12. นางสาวจุฑารัตน์ พันนึกโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์จินดาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
14. Mr.Simon Annstordeโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
15. นางณัฐพัชร์ สล้างสิงห์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ดีหนองแวงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวมยุรี มานะดีโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางเพียรเพ็ญ ชมภูพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์จินดาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางไกรวัลล์ มาหาญโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นางสุภา วิชพลโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นายพนม วิลัยหล้าโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
10. นางสาวธิดารัตน์ สิงห์นันท์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
11. นายธวัชชัย บวรโมทย์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
12. Mr.Ferry Barhโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
13. นางอรดี วงศ์น้ำคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางปัตนี นันตลาดโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ โพธินามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ สุกใสโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล จิตจำนงค์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสายรุ้ง มะณีแสงโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. Mr.Kim Pilegaard Christiansenโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางบำเพ็ญ พัฒนสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคูโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณลักษณ์ เวียงคำโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางวลัยพร พาโคกทมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางระนอง สีพลีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางผุสดี สิงห์ทองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางทิชากร นิลเนตรโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
7. Mr.Robert Valnavesโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางพรจิต สอนโกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายนิกร อุทกโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. Mr.Andrew D. Weltyโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคริชเคน โปรดเมธีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายชวลิต พาระแพนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. Mr.Talen -โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางเนตรนภา ภูสำเภาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นางบำเพ็ญ พัฒนสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพายุพงศ์ พายุหะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววงค์เดือน สีลำเนาว์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศิลารัตน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ ศรีสนามโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นางผุสดี สิงห์ทองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. Mr.Brain Leighโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นายประชารัฐ เดชสองชั้นโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. Mr.Robert Balnavesโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ ปาณีนิจโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธนะรัช นพรัตน์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางสาวอิสริยาภรณ์ ทองอ้มโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. Mr.Wan Chen Yiโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปาล์มทิพย์ สร้อยคำโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปิ่นมณี พันหนองแสงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางกมลพรรณ สามาลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกฤศวรรณ จันทร์เพ็ชรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวลำพู ตาลอัมพรโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. MissLixioutong ครูจีนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศมัย ขุนไชย์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางวนิดา วงศ์หนองหว้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กำลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ศิลารัตน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางวนิดา วงศ์หนองหว้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางรุ่งนภา มาศจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย รัตนอุดมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจินตนา แสงโสภาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ สุภาพสุนทรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางวนัชภรณ์ ปึ่งพรมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางพัชราพรรณ อามาตย์เสนาโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
7. Mr.Purnniel -โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวสรัญญา พนมเขตโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นางสุกัญญา เจริญกรศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายพรนิวัตร สนั่นเอื้อโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย รัตนอุดมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ แก้วอินตาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา ฉวีจันทร์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางผุสดี สิงห์ทองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายเฉลิมพล พลมะศรีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
7. Mr.Robert Balnavesโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางวันเพ็ญ หนองหินโรงเรียนอาจสามารถวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวเพียงพร ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางสาวกมลวรรณ ปาณีนิจโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาวละมุล เสนามาตย์โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ปรักมาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปฐม จงกลางโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายสมจิตร์ ประทุมทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ จันทร์เพ็งโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปฐม จงกลางโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละมัย จันทลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ลาศาโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเปรมจิต สงครินทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกษิรา จิตประเสริฐพงษ์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวนุชรัช เพชรดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวลี ใยคำโพดโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งกาล บุตรบุญชูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ศักดิ์แสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายบวร ใยคำโพดโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งกาล บุตรบุญชูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัทรศยา เขาน้อยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยวรรณ อุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. นางนริทร์ บุตรโทโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแววดาว ใจเสือโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางประกอบ สิงห์โตทองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางภานิดา สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นางอรัญยายี กลางคารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัทรศยา เขาน้อยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางดวงพร สำโรงแสงโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ชินหัวดงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางรองรัตน์ จันทร์สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุกันญา อรังศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางอนุรัชนี สาภูเมืองโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัตนี นันตลาดโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายนิติพงศ์ จันทะไพรโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
4. นางวัฒนา ชิณวุธโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสลักจิต หลักคำโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางณัฏฐิกา สิทธิจันทร์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
7. นางสุภาพร ชมหมื่นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางกิตติกานต์ เศษโถโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัตนี นันตลาดโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ วรรณคำโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงพร สุดชารัโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพุทธชาด วิเศษวิสัยโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
6. นางอรดี วงศ์น้ำคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสถียร นามชารีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาครรัตน์ กล้าหาญโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ครองจริงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางกัญญารัตน์ โทดาโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นางสาวอรวริญญ์ อยู่ไพรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายอภิรัณธรักษ์ ผลาผลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวเนาวรัตน์ คำภักดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิรัณธรักษ์ ผลาผลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศรัญเรศ บัวสอนโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวอนงค์ ศรีวิชาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงฤทัย บุตสาทำโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางปริณี ตระกูลไพบูลย์กิจโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
7. นางสาวเนาวรัตน์ คำภักดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา สุรเสนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพูลสิน เทียมตรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐาปณิตา สว่างศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวิรุฬห์ หงษ์โสดาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย อุระนันต์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวพรพิมล พิมพ์สิงห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวเบญจมาศ บัวแก้วโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวพุทธิตา ลามคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางสาวมนธิชา สาโดดโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางสาวศศิธร เส็งตากแดดโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางสาวอาภาศิริ ดวงอุปมาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
13. นางสาวภีรภัทร สุรเสนโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
14. นางสาวไพวัลย์ สาระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา สุรเสนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางปราณี เวชกามาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพูลลิน เทียมตรีโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นายวิรุฬห์ หงษ์โสดาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย อุระนันต์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวพรพิมล พิมพ์สิงห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวเบญจมาศ บัวแก้วโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวพุทธิตา ลามคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางสาวมนธิชา สาโดดโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางสาวศศิธร เส็งตากแดดโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางสาวอาภาศิริ ดวงอุปมาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
13. นางสาวภีรภัทร สุรเสนโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
14. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพลกฤษณ์ เทศสิงห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศิริพร จันทร์สีชาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางขวัญสุดา รัญระนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอรวริญญ์ อยู่ไพรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางหนึ่งฤทัย ยอดดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางกุสุมา พรหมศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย ยอดดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายวิรชาติ วิเศษวิสัยโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางขวัญสุดา รัญระนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอรวริญญ์ อยู่ไพรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดรินกรณ์ รัตนศรีโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
7. นางกุสุมา พรหมศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ขันอาษาโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายสุระพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเษกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย สีสมพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นายขนบ เที่ยวผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นายอรรคพล ราษฎร์ศิริโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย สีสมพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นายขนบ เที่ยวผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นายอรรคพล ราษฎร์ศิริโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย สีสมพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นายขนบ เที่ยวผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นายอรรคพล ราษฎร์ศิริโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย สีสมพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
8. นายขนบ เที่ยวผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นายอรรคพล ราษฎร์ศิริโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสุนทร ขันธ์ดวงโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัชชัย สุนาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิชัย สีสมพานโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางจิตรลดา เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
9. นายอรรคพล ราษฎร์ศิริโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเสฎฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเสฎฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปริญญา เอราวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเกิดกฤษ สวนงามโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]