หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   14 พ.ย. 2556   15 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคารศรีศุภอักษร ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 15 พ.ย. 2556 08.30-12.00
2 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคารศรีศุภอักษร ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421,422,423,424 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
2 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โรงรถหน้าคาร 4 ทิศตะวันตก 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โรงรถหน้าคาร 4 ทิศตะวันออก 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สนามฟุตบอล 14 พ.ย. 2556
15 พ.ย. 2556
09.30-15.00
7 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สนามฟุตบอล 14 พ.ย. 2556
15 พ.ย. 2556
09.30-15.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีหอประชุม 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีหอประชุม 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สนามบาสเกตบอล 15 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีใหญ่ 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
2 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีใหญ่ 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีใหญ่ 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีใหญ่ 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีใหญ่ 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีใหญ่ 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หอสมุด ห้อง ห้องประชุมพนม-วรินธร 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
8 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หอสมุด ห้อง ห้องประชุมพนม-วรินธร 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หอสมุด ห้อง ห้องประชุมพนม-วรินธร 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หอสมุด ห้อง ห้องประชุมพนม-วรินธร 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
11 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หอสมุด ห้อง ห้องประชุมพนม-วรินธร 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
12 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หอสมุด ห้อง ห้องประชุมพนม-วรินธร 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
13 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หอสมุด ห้อง ห้องประชุมพนม-วรินธร 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
14 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หอสมุด ห้อง ห้องประชุมพนม-วรินธร 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
15 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีหอประชุม 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
16 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีหอประชุม 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
17 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีหอประชุม 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
18 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีหอประชุม 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
19 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีหอประชุม 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
20 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีหอประชุม 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
21 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หอสมุด ห้อง ห้องประชุมพนม-วรินธร 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
22 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หอสมุด ห้อง ห้องประชุมพนม-วรินธร 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
23 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หอสมุด ห้อง ห้องประชุมพนม-วรินธร 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
24 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หอสมุด ห้อง ห้องประชุมพนม-วรินธร 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคารคหกรรม 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคารคหกรรม 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคารคหกรรม ห้อง 1 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคารคหกรรม ห้อง 1 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคารอุตสาหกรรม ห้อง 1 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคารอุตสาหกรรม ห้อง 2 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคารศรีศุภอักษร ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 15 พ.ย. 2556 08.30-13.30
8 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคารศรีศุภอักษร ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 15 พ.ย. 2556 08.30-13.30
9 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคารศรีศุภอักษร ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 15 พ.ย. 2556 08.30-13.30
10 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคารศรีศุภอักษร ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 15 พ.ย. 2556 08.30-16.00
11 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคารศรีศุภอักษร ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 15 พ.ย. 2556 08.30-13.30
12 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
13 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
14 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
15 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
16 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133, 134 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135,136 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
5 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ด้านข้างสนามฟุตบอลทิศตะวันออก 15 พ.ย. 2556 09.30-12.00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสภานักเรียน 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331, 332 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337, 338 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
7 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
8 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
9 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232, 233 14 พ.ย. 2556
15 พ.ย. 2556
09.00-16.00
10 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234, 235 14 พ.ย. 2556
15 พ.ย. 2556
09.00-16.00
11 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524, 525 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
12 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522, 523 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
13 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 15 พ.ย. 2556 13.00-16.00
15 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สนามฟุตบอล 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีใหญ่ 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีใหญ่ 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]