หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

006 ศิลปะ

1.  043 การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 2.  044 การแข่งขันรวม ม.4-ม.6
3.  045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4.  046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5.  629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 6.  048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
7.  049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 8.  050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
9.  052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10.  054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
11.  055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 12.  057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
13.  058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 14.  116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
15.  117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 16.  065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
17.  066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 18. 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19.  068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 20. 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21.  070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 22. 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
23. 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 24. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
25.  088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 26. 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
27. 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 28. 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
29. 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 30. 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
31.  106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 32.  109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
33.  110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 34. 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
35.  124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 36.  128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
37. 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 38. 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
39.  136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 40.  138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
41.  139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 42.  140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
43.  141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 44.  156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
45.  157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 46.  158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
47.  159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 48.  611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
49.  612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 50.  613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
51.  614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 52.  160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
53.  161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 54.  270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
55.  271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 56.  258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
57. 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 58.  260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
59.  261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 60.  262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
61.  263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 62.  264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
63.  265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 64.  266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
65.  267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 66.  268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
67.  269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]