เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
14 พ.ย. 2556
15 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 3.แนวปฏิบัติ การขอแก้ไขชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง(ประเภทเดี่ยว) เฉพาะแก้ไขชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง ซึ่งในระบบแก้ไขไม่ได้ ให้
 
 
ประกาศระดับภาค
 [ขยายเวลาการขอแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว]  
[ถึงวันที่ 30 พ.ย. 56 เท่านั้น]
ให้ดำเนินการ ขอแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวในระบบเว็บไซต์
 
  ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลที่ระดับภาค ที่http://www.esan63.sillapa.net/sm-center/ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เข้าระบบโรงเรียน โดยใช้รหัสผ่านเดิมในระดับเขต แล้วไปที่เมนู แก้ไข+เปลี่ยนตัว  พร้อมกับมีเอกสารหลักฐาน ด้วย และหากมีรายการตกหล่น ให้แจ้ง ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ภายในวันนี้ถึง 19 พ.ย. 56 ได้ที่ 0821072895  kroowaiwai@hotmail.com  
  วันจันทร์ ที่ 18 พ.ย. 56  จะทำการโอนข้อมูล หลังจากโอนข้อมูลเข้าระดับภาคแล้ว ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบว่ามีรายการตกหล่นอะไร หากตกหล่นให้รีบแจ้งด่วนภายในวันที่ 18 พ.ย. 56  **ด่วนมาก**  
 
 

ประกาศ ปิดระบบ สพม.27 เพื่อโอนข้อมูลเข้าระดับภาค
ภายใน วันจันทร์ ที่ 18 พ.ย.56
การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถเปลี่ยนแปลงในระดับภาคได้โดยให้ดูที่ระดับภาคว่าแก้ไขได้ถึงช่วงเวลาใด และมีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไร เว็บไซต์ระดับภาคอีสาน ที่ http://www.sillapa63.net/

... วุฒิไกร

 
 
***** การแข่งขันหุ่นยนต์ทั้ง 4 รายการ สามารถเข้าดู วัน เวลา และสถานที่แข่งได้แล้ว (บัตรประจำผู้เข้าแข่งขัน) *****
 
 
***** หัวข้อการแข่งขัน GSP *****
ม.ต้น คือ สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
ม.ปลาย คือ สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม


***** โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย*****
1. ส่งรูปเล่ม 13 เล่ม
2. แผ่นผับ 13 แผ่น
3. เตรียมโต๊ะมาวางโครงงานเอง


***** หัวข้อการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" *****
ม.ต้น คือ อาเซียนของเรา
ม.ปลาย คือ อาเซียนของเรา


***** หัวข้อการแข่งขันวาดภาพระบายสี *****
ม.ต้น คือ อาเซียนของเรา
ม.ปลาย คือ อาเซียนของเรา


***** หัวข้อการแข่งขันภาพไทยประเพณี *****
ม.ต้น คือ วิถีไทย
ม.ปลาย คือ วิถีไทย


***** หัวข้อการแข่งขันจิตกรรมไทยสีเอกรงค์ *****
ม.ต้น คือ กนกนารีกมีคธ
ม.ปลาย คือ กนกนารีกมีคธ


***** หัวข้อการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด *****
ม.ต้น คือ วิถีพอเพียง


***** หัวข้อการแข่งขันวาดภาพลายเส้น *****
ม.ต้น คือ วิถีพอเพียง
ม.ปลาย คือ วิถีพอเพียง


***** หัวข้อการแข่งขันปะติมากรรม *****
ม.ต้น คือ อาเซียนของเรา
ม.ปลาย คือ อาเซียนของเรา


***** หัวข้อสุนทรพจน์ *****
ม.ต้น รักษ์ภาษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
ม.ปลาย ภาษาไทยในอาเซียน
**รายงานตัว ก่อน 09.00 น. ห้อง 321**


***** เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ *****
กำหนดหัวข้อในการจัดการแข่งขันดังนี้
1.เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
2.ประเพณีลอยกระทง
3.พ่อของแผ่นดิน
หมายเหตุ ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆก็ได้ในการตัดต่อวีดิโอ
สเปคเครื่องคอมที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน คือ Windows7 32bit CPU DoalCore 2.6GHz RAM 4 Gb HDD 1000Gb
 
 
***** ประชุมกรรมการตัดสิน *****

ให้กรรมการตัดสินที่ได้รับการอนุมัติรายชื่อ เข้าประชุมพร้อมกัน

ณ หอประชุม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คำสั่ง

วันอังคาร ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น.


**หากท่านเกิดข้อส่งสัยหรือปัญหาในการกรอกข้อมูล

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณครูวุฒิไกร คำแฝง โทร 089-2747594

E-mail: big4work@hotmail.com**

 
 
***** สามารถดาวโหลดและพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ครูผู้ควบคุม และกรรมการตัดสิน ได้แล้ว *****
 
 
***** แจ้งให้ทราบ *****
กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้ส่งผลการประกวดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นเลิศนักประดิษฐ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าประกวดในระดับภูมิภาคดังนั้นจึงไม่มีการประกวดแข่งขันกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาอีก
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 30
จำนวนทีม 1,692
จำนวนนักเรียน 3,772
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,400
จำนวนกรรมการ 1,706
ครู+นักเรียน 6,172
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,878
ประกาศผลแล้ว 195/197 (98.98%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 14
เมื่อวาน 44
สัปดาห์นี้ 96
สัปดาห์ที่แล้ว 101
เดือนนี้ 390
เดือนที่แล้ว 437
ปีนี้ 3,048
ทั้งหมด 195,325