รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 1
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร  กลอนจันอัด
 
1. นางรัตนาภรณ์  ชุปวา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวพรวิภา  พัฒนศิริมงคล
 
1. นางจารุวรรณ   เวียงนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณฐพร  ศรีขัดเค้า
 
1. นางศุภชาดา  ฌานทิพยดำรง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายเด่นพงษ์  แสนคำ
 
1. นายประมวลศิลป์  วิทยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายศุภรัตน์  สุพร
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณวิสุทธิ์
 
1. นางนฤมล  เมืองหงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิษา
 
1. นางวิริยาภรณ์  พวงศรีเคน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนบุตรา
 
1. นายสมศักดิ์  ปานเพ็ชร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  เบ้าที่
2. นางสาวเจนจิรา  เจตน์กสิกรณ์
 
1. นางจิราภรณ์  มุริกา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายนรเทพ  จิพายัพ
2. นางสาวศศิฉาย  อินทร์อุ่นโชติ
 
1. นายธีรพงษ์  จตุรพาณิชย์
2. นายนิพนธ์  พลเยี่ยม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายวิทวัช  ฉัตรธนาธรรม
 
1. นางวารีย์  รัตนภักดี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายธนาโชค  มหาหงส์
 
1. นางสาวมนัส  บุญลือชา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ชาวงษ์
2. เด็กหญิงปณิดา  ศิริวรกุลชัย
3. เด็กหญิงวัลลภาภรณ์   ธรรมสารัตน์
 
1. นางกุสุมา  ธุลีจันทร์
2. นางสุดาพร  ผ่องแผ้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกิตติวรรณ  อุดม
2. นางสาวชริญพร  อุธรดัน
3. นางสาวสุทธิรักษ์  เพชรดี
 
1. นางวัทธนา  เทียนทองดี
2. นางเนาวรัตน์  เฉลิมแสน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงชญานุช   วัชรกิตติ
3. เด็กหญิงสิรินดา   สารบรรณ
 
1. นางวลีฉัตร   วิบูลย์กุล
2. นางเสาวณิต   ร่มศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายนวพล   ผือโย
2. นางสาวนวมินทร์   น้ำกระจาย
3. นางสาวอรญา  โพนชัด
 
1. นางประไพศรี   เหง้าชัยภูมิ
2. นายวสันต์  สูงสันเขต
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิตติญาภรณ์   ขันพนัส
2. เด็กชายพันนิตย์   อรัญวาส
 
1. นายปรัชญา  รุ่งศรี
2. นายอาคม  สุทธิประภา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ   มหาอุตร
2. นางสาวเกตุวดี   กิ่งเกตุ
 
1. นายสุเมธ    จันทรสมบัติ
2. นางอำพัน  ศรีวิชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงศิวิมล  วรรณสิงห์
 
1. นางปทุมวดี  คงเจริญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวซานดร้า   เฮ้าสดอร์ฟ
 
1. นายดำรงศักดิ์   ปัญญาทิพย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายกมลเพชร   สาระโภค
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   ประวิสุทธิ์
3. เด็กหญิงนภสร   บุญมีเย็น
 
1. นางจิรพร   กิตติธีรนันท์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวช่อผกา  ชื่นตา
2. นางสาวฐิติมา  ไกรยสวน
3. นายณัฐพล  ไตรวงษา
 
1. นายณรงค์รัตน์  เมธาคุณวุฒิ
2. นางอภาริณี  ฉิมสวัสดิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์   สวนงาม
2. เด็กหญิงสวลี   แสงชัย
3. เด็กหญิงสุธาสินี  โอปาก
 
1. นางกุหลาบ  คลังพระศรี
2. นางจิศดา  ยิ่งทรัพย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 1. นายธนวัฒน์  ไชยจิตร
2. นางสาวปัณฑิตา  วิไลภักดี
3. นางสาวสุชาดา  เจตนเสน
 
1. นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ
2. นายวัชรากร  จำปามาศ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายวรรธนัย   พัฒนศักดิ์ศิริ
2. เด็กชายวิศรุต  ขวาลำธาร
3. เด็กชายศักดิ์รพี    นามศักดิ์
 
1. นางวลักษวรรณ    วาเหลา
2. นายสุรินทร์  ทวยหมื่น
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายธนพล  ยางสามัน
2. นางสาววรรณธนพร  สิทธิโชคไพบูลย์
3. นายวิรุณทอง  พรมพักตร์
 
1. นางปิยะวรรณ  ถูสินแก่น
2. นายอภิชาติ  ถูสินแก่น
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กชายชัยอนันต์  สัจจาวาท
2. เด็กชายวิวัฒน์  ศิริภูธร
3. เด็กชายอภิวัฒน์  คันทะภูมิ
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นางสาวเบญญาภา  สุระภักดิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นายกิตติศักดิ์  จตุเทน
2. นายชิระวิช  ถาวร
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีวัฒนา
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นางสาวอุบลรัตน์  สุ่มมาตย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 1. นายธีรศักดิ์  ชัยภูมิ
2. นางสาวอรญา  ศรีอุดร
 
1. นางสาวธันยา  นิลผาย
2. นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. นายนายศิวกร  เดชศิริ
2. นางสาวแพรวดี  รมพิลา
 
1. นางกฤษณา  สิงห์คำ
2. นายอมรเทพ  สุ่มมาตย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กชายภมร  ตรีธันวา
2. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  เอกมาตร์
 
1. นายดนัยศักดิ์  เจริญเขต
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายปรีดี  จงนิรักษ์
2. เด็กชายผไทวุฒิ    ภักดีสมัย
 
1. นายวิทยา   ภาวะลี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. นายณัฐพล  หอมหวล
2. นายยศกร   เชิงสะอาด
3. นายอรรถพล  หอมหวล
 
1. นางกฤษณา  สิงห์คำ
2. นางสาวรุ่งนะภา  แก้วไพรวัน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวพัทธนันท์  หนองคูน้อย
2. นางสาวอารียา  แสนพยุห์
3. นางสาวเฌอนารี  ท่าลาด
 
1. นางสการินทร์  เศรษฐากา
2. นางแหลมทอง  ชินรัตน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงชลลดา  ธนูรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  นาสมทรง
3. เด็กหญิงสุพัชชา  วงศ์จันทร์
4. เด็กหญิงสุรินธร  มันตาพันธุ์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  อุตัน
 
1. นางรัชนี  จันทรา
2. นางสุพัตรา  กิตติโฆษณ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ดาทอง
2. นางสาวบุศรินทร์  บรรเทาพิษ
3. นางสาวภิญรดา  ภรภัทรปองไป
4. นางสาวราชาวดี  ซ้วนขาว
5. นายศราวุฒิ  ไล้เลิศ
 
1. นายบุญสิน  พิลาภ
2. นางอาทิตยา  วงสมศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติยาภัทร  คำน้ำแดง
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีอุทา
3. เด็กหญิงยุวดี  ป้องเขต
4. เด็กหญิงอารยา  ชัยลาภ
5. เด็กหญิงอุษณียากรณ์  สุนทรพงศ์
 
1. นางประภาพร  จันทร์เสน
2. นางศิริพร  สิงห์เสนา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวธนาภรณ์  ภาคมฤค
2. นางสาวนวรัตน์  นวลนุกูล
3. นางสาวพัชริตา  เวชกามา
4. นางสาวสุภาพร  สังฆะมณี
5. นางสาวสุวนันท์  ประหา
 
1. นางมณี  ซึมกระโทก
2. นางสวาท  พิมพิลา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นางสาวจริยา  สุนันทิพย์
2. นายวิรุษ  สุริโย
3. นางสาวศุภณัฏฐ์ดา  มีทอง
4. นางสาวสิริรักษ์  อินทะมนต์
5. นางสาวสุภาพร   วรรณชรา
 
1. นายนิกร  พรรณขาม
2. นายโชคชัย  จันทะโสตถิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  มั่นคง
2. นายครองขวัญ  สอนใจ
3. นางสาวชลารัตน์  นามเพ็ง
4. นางสาวฐิตาภรณ์  ศิริอรรถ
5. นายณัฐพล  พับจตุรัส
6. นางสาวณ้ชฌานนท์  ผุยปุโรย
7. นางสาวธนัญญา  ภามนตรี
8. นายนรินทร์  ทองดวง
9. นางสาวพรนภา  เคนสูงเนิน
10. นายพร้อมพงศ์  อ่อนประทุม
11. นางสาวพสชนัน  พนมสินธุ์
12. นางสาวพิจิตรา   สมมาตย์
13. นางสาวภูริชญา  บุญวิเศษ
14. นางสาวมิณฑิกรณ์  อภิศิกาญจนพงศ์
15. นางสาววิชิตา  การุญ
16. นางสาวศรัญา  สุวรรณเวียง
17. นางสาวศิลป์สุภา  ชูศรีวาด
18. นายศุภฤกษ์  ภูจันทร์หา
19. นางสาวเจนจิรา  นรชาญ
20. นางสาวเบญญาภา  อ่อนทองหลาง
 
1. นายบรรจบ  ลครพล
2. นางพิมพา  จันทร์อยู่
3. นางอาทิตยา  วงสมศรี
4. นางเบญจพร  ธรรมเสนา
5. นางแสงทิพย์  อรรคเศรษฐัง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีแก่นจันทร์
 
1. นายยุทธนา  อุทัยแพน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นายโชคอนันต์  จุมพลา
 
1. นางศุภวรรณ  แก้วขอนแก่น
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติมา   ลักษิตานนท์
2. เด็กชายพัชร  แก้วศรีใส
 
1. นางประกาย  แก้วกาหลง
2. นางเพชรรัตน์  เสริฐสนิท
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายธัตพงษ์   สุ่มมาตย์
2. นางสาวสโรชา  วงศ์ขุมเงิน
 
1. นางปราณี   พื้นแสน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกนกอร  วิเชียรศรี
2. นางสาวทอฟ้า  เหลาเวียง
3. นางสาวธิติมา  บุญวงศ์ษา
4. นางสาวปวีณันต์  มังคะวัฒน์
5. นางสาวปวีณา  จันทะวงศ์
6. นางสาวปาริชาติ  ขว้างระหัส
7. นางสาวพนิดา  วิชัยศร
8. นางสาวพริมพริมา  ผดุงกิจ
9. นางสาวอธิชา  ดวงสีเสน
10. นางสาวเกศราภรณ์  สาไชยัยนต์
 
1. นางวรรณา  ประชานันท์
2. นางสาวสุนทร  จ้อยนุแสง
3. นางเพียรลัดดา  นิลผาย
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เวียงนนท์
2. เด็กหญิงชื่นกมล  ณ นิยม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์สุข
4. เด็กชายธนภัทร  ศรีทอง
5. นางสาวธิดาพร  อุระนันท์
6. นางสาวนงลักษณ์  คุ้มถิ่นแก้ว
7. นางสาวบุษริน  ศิริเวช
8. เด็กหญิงประภาภรณ์  ฉลาดเอื้อ
9. เด็กหญิงพรรทิพา  แก้ววิจิตร
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สินธุศิริ
11. นางสาวยุวมล  แสงทอง
12. นายฤทธิชัย  ศรีคำภา
13. เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริม่วง
14. เด็กหญิงหฤทัย  ทับพลี
15. เด็กหญิงเกษราภรณ์  จันคำ
 
1. สิบเอกทักษิณ  ศรสุทธิ์
2. จ.ส.อ.ประมวล  วันมี
3. นางรัชณีย์  ธนสีลังกูร
4. นางศุภรัตน์  บัวหลวง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  พวงสร้อย
2. เด็กหญิงบุพชาติ  เสนสี
3. เด็กหญิงพรชิตา  อารีสนั่น
 
1. นางพิชญ์ชญานิษฐ์  ทิพย์โยธา
2. นายเสกสรร  ทิพย์โยธา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกมลชนก  นามเพ็ง
2. นายวิสุ  วงศ์วาน
3. นางสาวสิริยากร  วงศ์สายเชื้อ
 
1. นางวัชรินทร์  แสนรุ่งเรือง
2. นางสุปราณี  สัญพึ่ง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชยากร  พิมพ์โพชา
2. เด็กชายสุวิจักษณ์  ปุริสา
 
1. นายธีรยุทธ์  จันทรประทักษ์
2. นายสิรภัทร  หมื่นศรี
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นายอเนชา  อุทาโย
2. นายไชยา  สุวรรณเวียง
 
1. นางถนอม  จันทร์หยวก
2. นายสมาส  เหิรเมฆ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายรณกฤต  น้อยวิบล
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวศุภจินต์  วิระพรสวรรค์
 
1. นายรังสรรค์   ต้นทัพไทย
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงวิภาพร  ชมพูบุตร
 
1. นายตรี  หนองประทุม
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายจิณณวัตร  ตันใจ
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กชายณัฐพล  มะลาศรี
 
1. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายรัชชานนท์  บรรจงสวัสดิ์
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงปทุมมา  บุตรตะเกิง
 
1. นางฉวี  สุ่มมาตย์
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นายวรวิทย์  ไชยพิศ
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  วิเศษรัตน์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ดิษฐ์เจริญ
 
1. นายตรี  หนองประทุม
2. นายสมชาย  จุฑางกูร
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายธวัชชัย  หงษ์ทอง
 
1. นางฉวี  สุ่มมาตย์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายธีรยุทธ  ศรีสมชัย
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กชายธนากร  สงคราม
2. เด็กชายพงศกร  โบราณมูล
3. เด็กชายวันชัย  คำวันดี
 
1. นายชลวิทย์  ไปบน
2. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายณรงค์ชัย  ประเสริฐสังข์
2. นายณัฐวุฒิ  อุทัยวรรณ
3. นายอรรถพล  ศิริเวช
 
1. นายขวัญชัย  สุวรรณ
2. นายสุภชัย  เหลืองณัฐรัตน์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นายชัยฤชา  นุริตมนต์
 
1. นางสาวอนัญญา  โคตรสุวรรณ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกฤติยา  เอื้อกิจ
2. นางสาวกัญญาวีร์  ไชยประทุม
3. นางสาวกัญยาภัค  ทวินันท์
4. เด็กหญิงกานดา  สังฆะชัย
5. นางสาวขนิษฐา  บุญวิเศษ
6. นางสาวจันทกานต์  คำมาลา
7. นางสาวจินตนา  แก้วเรือน
8. นางสาวชฎาทิพย์  วงส์พุฒ
9. นางสาวชนิดาภา  จิรวัฒน์
10. นางสาวชุติมา  เสลามาตย์
11. นางสาวณัชชา  ชื่นกมล
12. นายต้นตระกานต์  กาชัย
13. นางสาวทรรณฑิมา  ลุนพรม
14. นางสาวนราทิพย์  เรืองศรีอรัญ
15. นางสาวนัชช  เศษสรรพ์
16. นางสาวนัทชา  เศษสรรพ์
17. นางสาวนันทิยา  กงเดช
18. เด็กหญิงนัยนา  โพธิสาขา
19. นางสาวบัญฑิตา  ประเสริฐสังข์
20. นางสาวพัชรี  กายะบุศย์
21. นางสาวพิริยา  ประชานอก
22. นางสาวระลินธร  อัตตะโน
23. นางสาวรักชนก  ปวะภูสะโำก
24. นางสาวรัชฎาพร  สุระพันธุ์
25. นางสาววรางคณา  โมคภา
26. นายวรเมธ  คำพา
27. นางสาววาริณี  นันสะอาด
28. นายศักดิ์ดา  อาศักดา
29. นายศิริวุธ  แปลกสินธุ์
30. นางสาวศิริอมร  อ่อนคุณ
31. นางสาวสุชาดา  เพ็ญจันทร์
32. นางสาวสุทธิดา  เวียงอินทร์
33. นางสาวสุพรรณภา  แก่นพิมพ์
34. นางสาวสุพัตรา  นะวะกาศ
35. นายอนุชา  ปัญจมาตย์
36. เด็กชายอนุชิต  ปัญจมาตย์
37. นางสาวอมรรัตน์  กิมรัขต์โชติ
38. นางสาวอรอุมา  สร้อยสุข
39. นางสาวอารียา  ไชยวงศ์
40. นายเดชาธร  ตรีทศ
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
2. นายทองดำ  อาวรณ์
3. นางพิมลพรรณ  อนันเอื้อ
4. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
5. นางวิไลลักษณ์  พลสามารถ
6. นายศราวุธ  อำนาเรือง
7. นางอรุณทิพย์  พรหมโคตร
8. นางอัญชัญ   ศรีกรินทร์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายเมธาวัฒน์  อินธิสาร
 
1. นางเพ็ญศรี  คำบุศย์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นายจีระศักดิ์  ชาวนาผือ
 
1. นางสาวลำพันธ์  สุนันทิพย์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงสุพัชชา  วงค์จันทร์
 
1. นางอรุณทิพย์  พรหมโคตร
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิตราภรณ์  ปัญยาง
 
1. นายหนูคาร  เวียงสมุทร
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายอิงครัต   บิลจรัญ
 
1. นายสุเทพ  สายโสภา
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายธนิตพัฒ  ภูริพันธ์ภิญโญ
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กหญิงอัมรินทร์  อยู่สุข
 
1. นางสาวบุศรินทร์  สุพรรณกลาง
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวสุวรรณา  ศรีอินทร์
 
1. นายบุศรินทร์  สุพรรณกลาง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายรชต  อรรคนิมาตย์
 
1. นายวิชระ  ชัยหงส์ษา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายกฤตวิชญ์   สุวรรณ
 
1. นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอาทิตยา   ทองชัย
 
1. นางเพชรรัตน์  จารุตัน
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  นิลยอง
 
1. นายเสมา  ใจกล้า
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเอกชนินทร์  เดชจร
 
1. นางอนุทิน  บูรณะปัทมะ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. นายรังสิมันตุ์  สายอุ่นใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช  แก้วมงคล
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงนุชเนตร  ลำพาย
 
1. นายประหยัด  ภารการ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวสุรีย์พร  บุญจันทร์
 
1. นายประหยัด  ภารการ
 
82 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกาญจนา  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวขวัญเรือน  กะอาจ
3. นางสาวขวัญเรือน  กะอาจ
4. นายคมเกียรติ  พลอำนวย
5. นางสาวจตุรพร  พลอยสมบูรณ์
6. นางสาวจรรยา  พันเนตร
7. นางสาวจริยา  สุทธิประภา
8. นางสาวจาริยาภรณ์  ฟองย้อย
9. นางสาวจิตรดา  วิชาพล
10. นางสาวฉัตรนริศรา  นันทราช
11. นายดวง  ไพรสณฑ์
12. นางสาวทัศนี  โวหารลึก
13. นายธนพล  บุญพันธ์
14. นางสาวธัญญลักษณ์  แก้วอาจ
15. นายนพพร  พลเยี่ยม
16. นางสาวปรีญาพร  นิลสกุล
17. นางสาวปาณิศา  อิงกระโทก
18. นางสาวพรทิพย์  แวงเลิศ
19. นางสาวพัชรี  แสนบริสุทธิ์
20. นางสาวพิชามญธ์  โคตรรุชัย
21. นางสาวมานิดา  กองอุดม
22. นางสาวลลิตา  นัดทะยาย
23. นางสาววนันยา  จำปาเงิน
24. นายวัชรพร  อินทร์น้อย
25. นายวีระศักดิ์  ประดับศรี
26. นายสราวุฒิ  ชารีวัน
27. นางสาวสุธิดา  สีโยยา
28. นางสาวสุธิตา  เหลื่อมกุมมาร
29. นายสุนทร  สลางสิงห์
30. นางสาวสุปราณี  สังฆมณี
31. นางสาวสุภาริณี  เวชสวัสดิ์
32. นางสาวสุภาวิณี  ชมปากท้าง
33. นางสาวหทัยรัตน์  ขัตติยวงศ์
34. นายอดิศักดิ์  มีพรม
35. นางสาวเกสลิน  อัตะโน
36. นางสาวเจนจิรา  เคนหาราษฎร์
37. นางสาวเมธาณี  บุญเศษ
38. นางสาวแคทริยา  เหินไทสงข์
 
1. นางกลิ่นสุคน  จอมไพรศรี
2. นายคมกริช  บตรอุดม
3. นางฉวี  สุ่มมาตย์
4. นายนพคุณ  มลีรัตน์
5. นายมงคล  นาวัลย์
6. นายยม  ดำรงเชื้อ
7. นายวัฒนา  น้อยวิบล
8. นางสมร  ต้องโพนทอง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กหญิงกชกร  ปานสาลี
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทะคัต
3. เด็กชายฉัตตรียวัตร  เดชจร
4. เด็กชายธีระพงษ์  ภักดีกำจร
5. เด็กหญิงปนัดดา  นามบุรินทร์
6. เด็กหญิงมานิตา  แซ่ตั้ง
7. เด็กชายระชิตะ  บุตรโท
8. เด็กชายสุชาติ  วรรณพัฒน์
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ดอนแถลง
10. เด็กหญิงสโรชา  ยอดยิ่ง
 
1. นางกรณ์ศศิร์  สกาวรัตน์
2. นางทัศนี  อาวรณ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวกนกอร  ฤทธิ์มนตรี
2. นางสาวชลลดา  เวียงสิมา
3. นายนฤนารถ  สูงห้างหว้า
4. นายนิธิ  อุทัยแสง
5. นายพิทักษ์  สุ่มมาตย์
6. นางสาวพิมพร  ไชยโสภา
7. นางสาวพิลาวรรณ  รินสาทร
8. นายรุ่งโรจน์  ศรีหนา
9. นายอัฐรงค์  โรจน์รุ่งฤกษ์
10. นางสาวอุ่นเรือน  สังฆมณี
 
1. นางกรณ์ศศิร์  สกาวรัตน์
2. นางทัศนี  อาวรณ์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขานบุตร
2. เด็กชายชัยพล  ทาหงส์
3. เด็กหญิงธัญพิมล  อุตสาตร์
4. เด็กหญิงนัยวรรณ  บุญกว้าง
5. เด็กหญิงปทิตตา  บุตราช
6. เด็กหญิงมนัญชยา  วรรณสิงห์
7. เด็กหญิงสุพิชญา  เลิศมัลลิกาพร
8. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีละบุตร
 
1. นายถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นางสาวระยูร  สิงห์ฉลาด
3. นายหนูคาร  เวียงสมุทร
4. นายอรรภการ  ยามโสภา
 
86 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวจิราพร  สุชายะ
2. นางสาวจุฑามาศ  เจริญสุข
3. เด็กหญิงชลธิชา  ภานุรักษ์
4. นางสาวนีรชา  น้อยอุ่นแสน
5. นางสาวพรรณิภา  หมุกหมาก
6. นางสาววชิรัญญา  วังสาหว้าย
7. นางสาววราภรณ์  โยธาขันธ์
8. นางสาวศิริประภา  จุ้มกายี
9. นางสาวศิริรัตน์  เครือแวงมล
10. นางสาวสุธิดา  แตะยา
11. นางสาวอรัญญา  ประชาชิต
12. นางสาวเพ็ญพุธ  ภู่แม่นเขียว
 
1. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
2. นายวัฒนา   น้อยวิบล
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงกนกรักษ์  พลธิแสง
2. เด็กหญิงกริชนภา  เสียสีลา
3. เด็กหญิงกัลยา  ชุมทอง
4. เด็กหญิงขนิษฐา  วาจาเด็จ
5. เด็กหญิงจันทิวา  ปิยะนารถ
6. เด็กหญิงชลดา  อาวรณ์
7. เด็กหญิงทิวาวรรณ  ศรีภพ
8. เด็กหญิงธิดา  กล้าจิต
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทรัพย์ไสย
10. เด็กหญิงปภัสสร  ป้องสีดา
11. เด็กหญิงพาวิตา  มูลเจริญ
12. เด็กหญิงยุภาพร  เหล่าลาภะ
13. นายรุ่งเรืองชัย  หมุนลี
14. เด็กชายสราวุฒิ  ชารีวัน
 
1. นางกมลวรรณ  สืบกินร
2. นางฉวี  สุ่มมาตย์
3. นายวัฒนา   น้อยวิบล
4. นางสาวศิริจรรยา  พิกิจอาจ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายกฤตยา  วงษาวิเศษ
2. นางสาวจิราพร  สุชายะ
3. นางสาวจุฑามาศ  เจริญสุข
4. เด็กหญิงชลธิชา  ภานุรักษ์
5. นางสาวนีรชา  น้อยอุ่นแสน
6. นางสาวพรรณิภา  หมุกหมาก
7. นายภารดา  สาวิสิทธิ์
8. นางสาววชิรัญญา  วังสาหว้าย
9. นางสาววราภรณ์  โยธาขันธ์
10. นางสาวศิริประภา  จุ้มกายี
11. นางสาวศิริรัตน์  เครือแวงมล
12. นางสาวสุธิดา  แตะยา
13. นางสาวหนึ่งฤทัย  ลาภเลิศ
14. นางสาวอรัญญา  ประชาชิต
15. นายเก่งกาจ  พฤกษชาติ
16. นางสาวเพ็ญพุธ  ภู่แม่นเขียว
 
1. นายบุดดี  สุริโย
2. นายวัฒนา   น้อยวิบล
3. นางสาวศิริจรรยา  พิกิจอาจ
4. นายอุดม  เวียงสงค์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  แช่มภูธร
2. นายทรงยศ  ฟักเซียงซา
3. นายพันกร  ประชานัย
4. นายวรากร  ขันธวุธ
5. นางสาวเพชรรินทร์  ปทุมขัน
 
1. นางสาวฉันทนา  ภวภูตานนท์
2. นางสาวประพิมพ์พรรณ  วรฉัตร
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายเชื้อ
2. เด็กหญิงนราวิชญ์  แก้วหานาม
3. เด็กหญิงปัญญ์ณัฐ  ชาญจิตร
 
1. นางรัตนพร  ยอดยิ่ง
2. นางวชิราภรณ์  ศรีพงษ์
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายตะวัน  พืชสิงห์
2. นายศราวุฒิ   ไม้แก้ว
3. นายเนติพงษ์  หอมบุญมา
 
1. นายนรินทร์โชติ  บุณยนันท์สิริ
2. นายปิโยรส  ชมกลาง
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงวรรณภา  เดชศักดิ์
2. เด็กหญิงอนงนาฏ  ทองดี
3. เด็กหญิงอลิชา  พลคาม
 
1. นายทวีวุฒิ  เจริญตา
2. นางศิริลักษณ์  ติ๊บสุก
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายธนสิทธิ์  ตันตรา
2. นายนธิพงษ์  วงค์อามาตย์
3. นายเกียรติพันธ์  ชิณหงส์
 
1. นายภูษิต  ผสมศรี
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงธิดามาศ  ทิพย์มะณี
2. เด็กหญิงพนัฐดา  โสภาพล
3. เด็กหญิงวลัยพร  รัฐราษฏร์
4. เด็กหญิงวิภาดา  สิงห์ธวัช
5. เด็กหญิงศุวฬี  บุญเกิด
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จันทชิต
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นายชิดพล  ครุฑขุนทด
2. นายทศพล  พรหมทา
3. นางสาวธิดารัตน์  สุทธิประภา
4. นางสาวปนัดดา  ขันลา
5. นายพรสวรรค์  ภูศรีฤทธิ์
6. นายมนตรี  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ไชยทุม
2. เด็กหญิงลลิดา  โชคเหมาะ
3. เด็กชายสหรัฐ  สำโรงแสง
 
1. นางชนากานต์  อินทะวัน
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1. นางสาวมณเทียน  มะลาตรี
2. นางสาวศศิวิมล  กมลอินทร์
3. นางสาวอรอุมา  ตรากลาง
 
1. นายฉลาด  ปาโส
2. นางไพวัน  ปาโส
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กหญิงกัณญารี  ทอนจรุง
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไชยโสภา
3. เด็กหญิงอุราวรรณ   ทองอ้ม
 
1. นายสุริยน  สารฤทธิ์
2. นางอรวรรณ  รุ่งวืสัย
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวปนัดดา  คำทอง
2. นางสาวอภิญญา  สุวรรณศรี
3. นางสาวอุมาพร  วงษ์มณี
 
1. นายสุริยน  สารฤทธิ์
2. นางอรวรรณ  รุ่งวืสัย
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติโชติ  ธรรมโหร
2. เด็กหญิงสุจิตรา  กุมผัน
3. เด็กหญิงสุชัญญา  งามแสง
 
1. นางวิชชุดา  แสนเสนา
2. นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาววรรณสิริ  อินอุ่นโชติ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ปะปาปะกา
3. นางสาวอมลาลักษณ์  บุตรศิริ
 
1. นางสาวภัทรภร  บุญประกอบ
2. นางวัชราภรณ์  สาลี
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทเรศ
2. เด็กหญิงบุญญากร  วรเวก
3. เด็กชายภูวนาท  ชนโนราช
 
1. นางกุลนันท์  อติชาติ
2. นางประภัสสร  รถา
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. นายชัยวัฒน์  โสภา
2. นางสาวศิรินนา  สีดาเลิศ
3. นางสาวแคทรียา  พลมาสย์
 
1. นางกุลนันท์  อติชาติ
2. นางประภัสสร  รถา
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  กงละวัล
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  แสนมนตรี
3. เด็กหญิงอภิญญา  ผดุงกิจ
 
1. นางศรีสะอาด  มังคะวัฒน์
2. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกุลสตรี  อังคุณะ
2. นางสาวพนิดา  สุ่มมาตย์
3. นางสาวสุกฤตาพร  ไชยสูง
 
1. นางวราวรรณ  อ่อนฉวี
2. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีอาภรณ์
2. เด็กหญิงปวีณา  จงใจภักดิ์
3. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  พลมงคล
 
1. นางนันทพร  ประเสริฐสังข์
2. นางปราณี  เจริญเขต
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวกุลสิรินทร์  บูระพันธ์
2. นางสาวนิรชา  อบเชย
3. นางสาวมัลลิกา  โพธิชัย
 
1. นางศิริลักษณ์  ติ๊บสุก
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงปวีณา  ทิพย์มะณี
2. เด็กชายพิชยุทธ  บุญตน
 
1. นางดวงใจ  ภารการ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายศุภกร  ขรณี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แฝงยงค์
 
1. นายธยา  เหล่ากกโพธิ์
2. นายวัชรพงษ์  สิทธิสมบัติ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. นายคมกฤช  สารผล
2. นายธนกฤต  เผือกสีสุข
 
1. นายประภาส  ดิษฐ์เจริญ
2. นางสุขศรี  พลหาญ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายชนินทร์  โฉมยงค์
2. เด็กชายณัฐวัตร  ผ่านนิมิตกุล
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวรัชนี  บุญละคร
2. นายวีรวัฒน์  วิชพล
 
1. นายศุภชัย  สาสุนันท์
2. นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณััฐทยามาศ  คล่องขยัน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองเชื้อ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางศิริลักษณ์  คามวัลย์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎวรรณ  กอฉัตร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อินตะนัย
 
1. นางสมพร  จันทรา
2. นายอภิชาติ  ศุภลักษณ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปัญยะพิมพ์
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  ประเสริฐรัตน์
 
1. นายธยา  เหล่ากกโพธิ์
2. นายวัชรพงษ์  สิทธิสมบัติ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. นายเทพศิริ  ดาวเรือง
2. นางสาวแคทลียา  หงษ์ศรี
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นายสืบสกุล  แสงศรีเมือง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. นายจักรพันธ์  หอมซ่อนกลิ่น
2. นายนัฐวิทย์  มังคลัง
 
1. นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายจิรายุ  ภารัง
2. นางสาวสุธาทิพย์  อนันตกุล
 
1. นายเจตวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวจิรพร  ศรีเล็ก
2. นายปัญญา  นัดทะยาย
3. นายวัชรพงษ์  พลเยี่ยม
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายชมชน  ไวสูงเนิน
2. นายณัฌพล  ถนอมแสง
3. นายนนทวัฒน์  ศรีรับขวา
 
1. นายชัยศักดิ์  แตงแก้ว
2. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นายจิรายุส  ศรีทอง
2. นางสาวสุธิดา  จันทร์โท
 
1. นายทรงศักดิ์  พรรณศรี
2. นายศุภชัย  บุญทิพย์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณิชาภัทร  เปี่ยมมหกุล
2. นายวุฒิชัย  อินทะมน
3. นายสุริยา  สมทรัพย์
 
1. นายสิทธิชัย  ทิพย์สิงห์
2. นางสุพรรษา  ทิพย์สิงห์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวชฎาพร  อินลุเพพ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  โพโสภา
3. นางสาวณิชาภา  ถนัดค้า
 
1. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
2. นายวิทยะวัฒน์   แก่งอินทร์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายธวัชชัย  แสงกุล
2. เด็กชายปฏิพัทธฺ์  พุทธมอญ
3. เด็กชายพฤกษ์  ผ่องผุดผาด
 
1. นายวิทยะวัฒน์   แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายชุษณะ  สิงห์สถิตย์
2. นายตรัยเทพ  ขันสัมฤทธิ์
3. นายธานินทร์  ทินบุตร
 
1. นายชัยศักดิ์  แตงแก้ว
2. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายทศพร  ศรีคำภา
2. นายประธาน  สัมฤทธิ์รินทร์
3. นายพิพัฒน์  ผดุงกิจ
4. นายวิศิษฐ์  ขวัญทอง
 
1. นายวิทยะวัฒน์   แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกกร  กลิ่นทองหลาง
 
1. นางจิรัชยา  ทองเกษม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายสุวพิชญ์    สุวรรณพันธ์
 
1. นายปรีชา  เถาว์ทิพย์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายพงศ์ภัค  จุรีมาศ
 
1. นางสุภาภรณ์  ดีศรีแก้ว
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายปิยะ  โปมินทร์
 
1. นางสาวสุนันทา  ด่านวันดี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภวิกา  สมภักดี
 
1. นางวิภาดา    เศรฐโกศล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวพิริยาภรณ์  ประทุมวัน
 
1. นางสาวเทพนม  มูลสาร
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายปณิธาน  จิรสุวรรณกุล
 
1. Mr.Jeffrey   Croyle
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายภัทรชัย   เสรีรัตน์
 
1. นางกรรณิการ์  พันธภิบาล
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัชชา  นวนเท่า
2. เด็กชายณัฐภาส   ว่องไวชล
3. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีพุทธา
4. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญจันทร์
5. เด็กหญิงเกตุนภัส  คำแก้ว
 
1. นายวิชาญ  น้อยเมืองเปลือย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายกฤติน  อิฐรัตน์
2. นายคริสเตียน  ชัยภูมิ
3. นางสาวชญาดา  สุนทรพนาเวศ
4. นางสาวธนภรณ์  สงเคราะห์
5. นางสาวปรีณาภา  กาญจนรัตน์
 
1. นายจารุตม์  หาญอาษา
2. นางจิรัชยา  ทองเกษม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา    
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกฤษติยา  หนองเรือง
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญทวี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกชกร  ทองน้อย
 
1. MissChen  dongmei
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลณัชชา  โครตพัฒน์
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  บุญเสริม
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาววรางคณา  แก้วพะเนาว์
 
1. Mr.Christopher  Haller
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกษมา  สีหาคลัง
2. นายณัฐภพ  ปินะกาตาโพธิ์
 
1. นายมงคล  คลังมนตรี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐสุดา  สัตนาโค
2. นายธนาธิป  ศิลารัตน์
 
1. นายมงคล  คลังมนตรี
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กชายธวัชชัย  เลิศลำหวาน
2. เด็กชายนรุต  อาจชำนาญ
3. เด็กชายภาณุพงค์  ปันแจ่ม
4. เด็กชายภูผา  กุนอก
5. เด็กชายภูพล  เวียงนนท์
6. เด็กชายอลงกรณ์  ขจรภพ
7. เด็กชายอัครพนธ์  ทองนำ
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แป๊ะพานิชย์
 
1. นายชัยชนะ  ยิ่งรัตนสุข
2. นายชัยโย  มังคะวัฒน์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายจักรพันธ์  พลอยสมบูรณ์
2. นางสาววราภรณ์  ชากุทน
3. นางสาววิริยา  ไพรสณฑ์
4. นายวีรวัฒน์  โวหารลึก
5. นายอัษฎา  หลวงชำนิ
6. นายเจษฏา  หลวงชำนิ
 
1. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
2. นางสมร  ต้องโพนทอง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวขนิษฐา  บรรจง
2. นางสาวจีรนันท์  ปุลิตา
3. นางสาวณัฐริกา  วินทะไชย
4. นางสาวธารารัตน์  คำสีแก้ว
5. นายบัญชา  ขันทา
6. นางสาวมณฑกานต์  กัลยาบูรณ์
7. นายสุวพงษ์  วิทยาวุธ
8. นางสาวเจษฎาภรณ์  เจษฏางศรี
9. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนบุตรา
10. นางสาวเมธาพร  อินทะไชย
 
1. นายประเสริฐ  ปาณีนิจ
2. นางมณี  ซึมกระโทก
3. นางสุมาลี  กำเนิดแวงควง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกนกอร  สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุดม
3. เด็กหญิงวรนุช  วรวงศ์
 
1. นางกมลภัทร  ประเทพา
2. นางนงรักษ์  มหาวัจน์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. นางสาวศิรินญา  ทุมรินทร์
2. นางสาวศิริรัตน์  คำภานุช
3. นางสาวสิริลักษณ์  โคตะโน
 
1. นางสาวสิริมาส  ราโชติ
2. นางสุมาลี  คำขูรู
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงพรสุดา  เครือแตง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ข่อยแก้ว
3. เด็กหญิงเมทาวิไล  นรชาญ
 
1. นางขนิษฐา  สิทธิศักดิ์
2. นางบุษกร  ทิพย์อักษร
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวฐิติวรดา  แสนแก้ว
2. นายปวีณวิทย์  พิมพะสาลี
3. นางสาวเนติมา  เนตรนิยม
 
1. นางนีรนุช  สัจจะมโน
2. นางพิมพลักษณ์  ไสยสุภีย์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนรมน  ทองเป๊ะ
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  แก้วธานี
 
1. นางภัทราภรณ์  คณาศรี
2. นางอัจฉรา  ไชยราช
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายเอกดำรง  ถวิลรักษ์
 
1. นางสาวศศิวิมล  ศรีทอง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงศิรินัดดา  พรหมคุณ
2. เด็กหญิงสุชาดา  หมอกวงศ์
 
1. นางสาวเตือนใจ  ผลจันทร์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายกันตภณ   กลีบบัว
 
1. นายเรืองฤทธิ์   บุตรน้ำเพชร
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ถาวรสุข
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ประทุมวัน
 
1. นางยุพิน  ศิริบูรณ์
2. นางสาวหยาดฝน  อินทะเสน
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายเจตนิพัทธ์  วงษ์สนิท
 
1. นายชาตรี  สวัสดิ์พาณิชย์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนรินทร์    มั่งคั่ง
 
1. นางสาวสุรางทิพย์   นครไพร
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวสุภาพร  ศิริจันทร์
 
1. นางปิยะสุดา  จอมหงษ์
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายสมประสงค์  แสงดี
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
160 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายนัฐพล  สุรีอาจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชินวงค์
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ไชยพันโท
 
1. นายจักรกฤษ  ปะกิริโย
 
162 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 1. เด็กชายมารวย  บัวภา
 
1. นายสมถวิล  จุ่นหัวโทน
 
163 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกนกรักษ์  พลธิแสง
2. นางสาวกริชนภา  เสียสีลา
3. นายกฤตยา  อาษาวิเศษ
4. เด็กชายกิตติพงษ์  พิมพ์เชย
5. เด็กหญิงขนิษฐา  วาจาเด็จ
6. นายจักรพรรณ  ออมอด
7. นางสาวจันทิวา  ปิยะนารถ
8. นางสาวชลดา  อาวรณ์
9. นางสาวชลธิชา  ภานุรักษ์
10. นายธราธิป  มุ่งจูงกลาง
11. นางสาวธิดา  กล้าจิต
12. เด็กชายนัฐพล  สุรีอาจ
13. เด็กชายนัฐวุฒิ  สุรีอาจ
14. นางสาวนีรชา  น้อยอุ่นแสน
15. นางสาวปภัสสร  ป้องสีดา
16. นางสาวพรรณิภา  หมุกหมาก
17. นายพิศิษฐ์  แดนเจริญ
18. นายพีระพล  ขจรชน
19. นายภารดา  สาวิสิทธิ์
20. นางสาววชิรัญญา  วังสาหว้าย
21. นางสาววราภรณ์  โยธาขันธ์
22. นางสาวศิริประภา  จุ้มกายี
23. นางสาวศิริรัตน์  เครือแวงมล
24. เด็กชายสมประสงค์  แสงดี
25. นางสาวสุธิดา  แตะยา
26. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุรีนอก
27. นางสาวอรัญญา  ประชาชิต
28. นายเก่งกาจ  พฤกษชาติ
29. นางสาวเพ็ญพุธ  ภู่แม่นเขียน
30. นายไมตรี  ภารผุด
 
1. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
2. นายณัฐวุฒิ  ชินวงค์
3. นายบุดดี  สุริโย
4. นายมงคล  นาวัลย์
5. นายวัฒนา   น้อยวิบล
6. นางสาวศิริจรรยา  พิกิจอาจ
7. นายอุดม  เวียงสงค์
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายสุทธิชัย  ใจมั่น
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายทองใส  พิลา
 
1. นางสุธีรัตน์  แจ่มวิจักษณ์
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. เด็กชายยศกฤต  วรเชษฐ์
 
1. นางจิราภรณ์  มุริกา
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กชายศุภรัตน์  สุพร
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายยุทธพงษ์  เวียงสมุทร
 
1. นางบังอร  ทินบุตร
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายชูตินันท์  สงตลาด
2. เด็กหญิงมุธิตา  ไชยปัดถา
3. นางสาวรัชนก  บรรจงปรุ
 
1. นางบังอร  ทินบุตร
2. นางวรวิมล  บุญพันธ์
 
170 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  นครไพร
2. เด็กหญิงอรพินธ์  โพธิ์ชัยย่อย
 
1. นางลัดดา  สอนแสง
2. นางอรพิน  ศรีวงค์แก้ว
 
171 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนาธิป  พันธ์ดงยาง
2. เด็กชายอนุชิต  หินจำปา
 
1. นางจิราพร  สิงห์พลทัน
2. นางสมพิศ  วิทยา
 
172 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชัยวุฒิ  พันธ์เทศ
2. เด็กหญิงชไมพร  บุตรศรีภูมิ
 
1. นายคนอง  ปาหาวงค์
2. นางพนิดา  โพธิสาร
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กชายแมนพิทักษ์  แสนศรี
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม    
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สุ่มมาตย์
 
1. นางสมศรี  นนทะภา
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายธนาวุฒิ  แก้วกาหลง
 
1. นายสมชาย  วงค์เพชรศรี
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกัลยา  ชุมทอง
2. นางสาวกานติมา  ลือนาม
3. นายปารเมศว์  สิงหาทิพย์
4. นายฤทธิ์เดช  แป๊ะพานิช
5. นางสาวอังธิดา  วงศ์มาตย์
6. นายอาทิตย์  อาษาวิเศษ
 
1. นางชนกนันท์  แสงกุดเรือ
2. นางสาวโกสินทร์  นะสีทะ
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวนิศาชล  ทิพมะณี
2. นางสาวมานิดา  กองอุดม
3. นางสาวรัตน์มณี  มยุโรวาท
 
1. นางภณิดา  สุ่มมาตย์
2. นางอนรรฆนง  หงส์สิงห์
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุตรแก้ว
2. นางสาวสุฑามาศ  วาปี
3. นายสุนัย  พิลา
 
1. นางจรี  พลคำ
2. นางทัศนีย์  กระจ่างโลก
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวิกา  สุภะษร
2. นายวิษณุ  อันทะเกตุ
3. นายอภิสิทธิ์  ตะราษี
 
1. นางพนิดา  บุญสินพร้อม
2. นางศรีสุดา  ใจหาญ
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. นางสาวขนิษฐา  ธรรมโส
2. นายวรวัฒน์  มังคลัง
3. นางสาวสุวิภา  สุภะเสถียร
 
1. นางสาวกุลชาติ  หนองพล
2. นางวิชชุดา  แสนเสนา
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายทิวา  บุตรบุราณ
2. เด็กชายปริญญาธรณ์  รัตนสวนจิก
 
1. นายกมล  ชุปวา
2. นางสมพร  จันทรา
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นางสาวชาริณี  ถิ่นวิจารย์
2. เด็กชายสรยุทธ  ปิ่นมี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ดีไธสง
 
1. นายวิเลิศ  วรรณทิพย์