สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศึกษา 93 13 2 3 108
2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 78 11 1 1 90
3 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 49 14 5 9 68
4 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 46 9 4 8 59
5 เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 37 18 5 12 60
6 ไพโรจน์วิชชาลัย 33 12 5 4 50
7 ธงธานี 32 10 3 4 45
8 ขัติยะวงษา 32 6 5 4 43
9 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 29 19 5 7 53
10 โคกล่ามพิทยาคม 28 18 8 7 54
11 พลาญชัยพิทยาคม 24 11 4 6 39
12 พระกุมารร้อยเอ็ด 23 5 2 4 30
13 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 22 11 0 8 33
14 ศรีธวัชวิทยาลัย 20 10 3 2 33
15 เชียงขวัญพิทยาคม 20 8 3 6 31
16 ธวัชบุรีวิทยาคม 18 6 4 5 28
17 เมืองน้อยวิทยาคม 15 6 2 5 23
18 พลับพลาวิทยาคม 14 3 3 4 20
19 เทศบาลวัดสระทอง 12 5 2 4 19
20 ดู่น้อยประชาสรรค์ 12 1 0 4 13
21 ม่วงลาดวิทยาคาร 11 9 4 5 24
22 เทอดไทยวิทยาคม 11 8 1 1 20
23 เทศบาลหนองหญ้าม้า 4 0 1 1 5
24 สตรีศึกษา 2 3 2 0 1 5
25 การกุศลวัดบ้านก่อ 1 7 2 8 10
รวม 667 222 74 123 963