สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศึกษา 43 32 12 87 93 13 2 3 108
2 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 32 19 15 66 78 11 1 1 90
3 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 14 15 8 37 41 9 4 8 54
4 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 12 13 13 38 47 13 5 9 65
5 ธงธานี 12 5 5 22 32 10 3 4 45
6 ขัติยะวงษา 9 0 5 14 27 6 5 4 38
7 พระกุมารร้อยเอ็ด 7 6 3 16 23 5 2 4 30
8 ไพโรจน์วิชชาลัย 5 12 10 27 33 12 5 4 50
9 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 5 8 6 19 28 19 5 7 52
10 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 4 7 3 14 22 11 0 8 33
11 เฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 3 10 6 19 37 18 5 12 60
12 โคกล่ามพิทยาคม 3 6 5 14 26 17 8 7 51
13 ศรีธวัชวิทยาลัย 3 3 5 11 20 10 3 2 33
14 ธวัชบุรีวิทยาคม 2 3 4 9 17 6 4 5 27
15 ดู่น้อยประชาสรรค์ 2 2 1 5 9 1 0 4 10
16 เทศบาลวัดสระทอง 1 4 4 9 12 5 2 4 19
17 พลับพลาวิทยาคม 1 3 2 6 10 3 3 4 16
18 เทศบาลหนองหญ้าม้า 1 2 1 4 4 0 1 1 5
19 เชียงขวัญพิทยาคม 1 1 3 5 20 8 3 6 31
20 เมืองน้อยวิทยาคม 1 0 0 1 10 5 2 5 17
21 พลาญชัยพิทยาคม 0 9 6 15 24 11 4 6 39
22 เทอดไทยวิทยาคม 0 3 4 7 11 8 1 1 20
23 สตรีศึกษา 2 0 1 0 1 3 2 0 1 5
24 ม่วงลาดวิทยาคาร 0 0 1 1 11 9 4 5 24
25 การกุศลวัดบ้านก่อ 0 0 0 0 1 7 2 8 10
รวม 161 164 122 447 639 219 74 123 932