หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 1
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางอัจฉรียา หินซุย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
2 นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
3 นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
4 นายไกรเวทย์ อินธิสาร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
5 นายศุภชัย สาสุนัน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
6 นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
7 นางสาววัชราภรณ์ มาติยา โรงเรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
8 นายสรวิญช์ บุตรพรม โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
9 นางสาวชมพูนุท จันทร์เทพ โรงเรียนขัตยะวงษา คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
10 นางสาวกลกมล พลเยี่ยม โรงเรียนขัตยะวงษา คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
11 นางสาววิรัลพัชร นารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรต์ฯร้อยเอ็ด คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
12 นายสืบสกุล แสงศรีเมือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรต์ฯร้อยเอ็ด คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
13 นายสำราญ ปัญญา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
14 นายคำสัน แน่นอุดร โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
15 นายไวยวิทย์ มูลทรพย์ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
16 นางสาวชมพูนุท จันทร์เทพย์ กรรมการประมวลผล คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล
17 นางสาวกรกมล พลเยี่ยม กรรมการประมวลผล คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]