หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขัติยะวงษา 54 120 76
2 002 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 82 201 125
3 003 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 49 99 73
4 004 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 22 43 29
5 005 โรงเรียนธงธานี 52 96 63
6 006 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 39 73 56
7 007 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 34 52 38
8 008 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 67 187 81
9 009 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 38 72 57
10 010 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 94 189 118
11 011 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 41 83 56
12 012 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 64 127 92
13 013 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 69 254 116
14 014 โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
15 015 โรงเรียนสตรีศึกษา 118 333 196
16 016 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 8 48 17
17 017 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 75 142 101
18 018 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 43 102 68
19 019 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 23 40 30
20 020 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 35 76 50
21 021 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 67 118 82
22 022 โรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด 0 0 0
23 025 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ 20 28 0
24 026 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 30 43 37
25 027 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 0 0 0
26 028 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 8 19 15
27 029 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 0 0 0
28 023 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 35 65 50
29 024 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 56 116 79
รวม 1223 2726 1705
4431

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]