หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวหนูพันธ์ บำมิลาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางอริสา คำมูลแสนโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางลาวรรณ แถสูงเนินโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจิระภา ชาไกรยะโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ หงส์คำภาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางอลิสา คำมูลแสนโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางจารุวรรณ เวียงนนท์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนฤมล เมืองหงษ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางสาวชนกนันท์ แสงกุดเรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายประทุน ดวงวิไลโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี เกษสีแก้วโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางยุบล อายุวัฒน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศุภชาดา ฌานทิพยดำรงโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางไพวัน ปาโสโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายประมวลศิลป์ วิทยาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวบุญส่ง กระเบาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวธัญธิตา พันโภคาโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นายธีรพงษ์ จตุรพาณิชย์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนาควดี โสภาพลโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายบุษบา หวลคิดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางยุพเรศ แหล่งสท้านโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวิริยาภรณ์ พวงศรีเคนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางอนงค์รักษ์ แก่นสารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
6. นายยงค์ ป้องเขตต์โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาว ธัญญารัตน์ ทุมอนันต์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
8. นางทัศนีย์ แสวงเจริญโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
9. นางวรวิมล บุญพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล เอื้อมสุวรรณโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางเฉลิมพักตร์ สุ่มมาตย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวประพิมพ์พรรณ วรฉัตรโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
4. นางพูลทรัพย์ ชาปะวังโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางอนงค์รักษ์ แก่นสารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
6. นางสาวสุดาพร ศรีโคตาโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวธนาภรณ์ ผิวงามโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ หงส์ทองคำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางธัญพร นามไพรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเรืองศิลป์ ขาวศรีโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นางนีรนุช สัจจะมโนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางจำรัสลักษณ์ สุระเสนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
6. นางสาวสุดาพร ศรีโคตาโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางนิชาภา ธนะสีลังกูลโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ทวิไชยโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางชนากาญจน์ อุ่นละออโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพิมพลักษณ์ ไสยสุภีย์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางกฤษณา จันทรสมบัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางพนิดา โพธิสารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสายสุดา เบ้าไธสงโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายเจริญศักดิ์ ายุวัฒน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ มุริกาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
5. นางบุษกร ทิพย์อักษรโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสุขุมาลย์ อนุเวชโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายนิพนธ์ พลเยี่ยมโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นางอรพินธุ์ ทุมภาโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา สิงห์เสนาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสมพิศ วิทยาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางวารีย์ รัตนภักดีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรัตนา จุ้ยวงษ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
5. นางอนงค์ บัวพันธ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาคร สียางนอกโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางกัลยาณี เหิรเมฆโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นายวรศักดิ์ โพธิ์สาขาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุเมธ หาญเวชโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
5. นางเทียมจันทร์ บุญสดโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
6. นายแสงอรุณ ศรีกรินทร์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางวลีฉัตร วิบูลย์กุลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางอำพัน ศรีวิชัยโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางอรพิน ศรีวงศ์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
2. นายสมชัย สายเชื้อโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นายไชยยงค์ วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพจณีย์ ทุมรินทร์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ เฉลิมแสนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นางจันทรัสม์ ขาวศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
7. นางบุษราคัม ทองกุลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
8. นางนริสรา ปราสารโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า กรรมการ
9. นางสุรพรรณ วีระสอนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ มาตย์วิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางเสาวณิต ร่มศรีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ เฉลิมแสนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางพรพิมล ศุภฤกษ์พรชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางแพรวพรรณ คู่กระสังข์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางประไพศรี เหง้าชัยภูมิโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางบุษราคัม ทองกุลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัส บุญลือชาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายอุเทน กาญวิจิตรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปรัชญา รุ่งศรีโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเวียงทอง โคสินธ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ ดวงประทุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร นาอ่อนโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
4. นายสุเมธ จันทรสมบัติโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางสาวสังวาลย์ หาญอาสาโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชราภรณ์ มีแก้วโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางลัดดา สอนแสงโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางประจวบ อยู่บำรุงโรงเรียนธงธานี กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ แก้วกาหลงโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
5. นางพิชดา รจนัยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางเบญจวรรณ อังคะคำมูลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
7. นางรุ่งทิพย์ ทองอินทร์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
8. นายสุริยา รูจีพันธ์โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
9. นางสิริลักษณ์ แสงสุระโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางพัชริน ศรีติรัตน์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายดำรงศักดิ์ ปัญญาทิพย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ หมายประโคนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางสาวสายฝน บุญประชมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
5. นางสำเนียง ขันบุตรโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวมนัชยา ตั้งกิจเจริญพงษ์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร นรทีทานโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางอุไลวรรณ แสนทวีสุขโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางอนันตพร อุปเนตรโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
4. นายเทอดวิทย์ ไชยรัตน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอรนุช สุวรรณโทโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นางสาวรุ่งนะภา แก้วไพรวันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
7. นางอุราภรณ์ วิภักดิ์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิมล วงศรีเทพโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางปิยะวรรณ ถูสินแก่นโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. ดร.สวัสดิ์ กมลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเยาวนิตย์ อรัญญวาสโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
5. นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นายบรรพรต แขวงภูเวียงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
7. นางสาวสมหมาย หงส์พันธ์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
8. นางอุดมลักษณ์ ทองโคตรโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ เนตรวงษ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
2. นางรัชนี เจริญทองโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ ระวิโรจน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวธีร์กัญญา โอชรสโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
5. นางกุหลาบ คลังพระศรีโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นางกฤษณา สิงห์คำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
7. นางสโน คำจันทร์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
8. นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร ไพรินทร์โรงเรียนธงธานี กรรมการ
2. นางสาวเกษสุดา พฤฒามาตย์โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสุกัลยา ยกน้อยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวรรณภา อ่างทองโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
5. นางอภาริณี ฉิมสวัสดิ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นางสาวแหวนทอง ปัจมนต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
7. นางณัฐทริกา เสนาภักดิ์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
8. นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวละมูล พันธุ์สุภาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ดาระวัฒน์โรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางวลักษวรรณ วาเหลาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอนัญยา ภักดีศรีโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางวิไล กัลยามาตร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
6. นางทศพร คำทองโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางจิราพร สิงห์พลทันโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
2. นายสุรพล ศรีธรรมาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวฉันทนา ภวภูตานนท์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
4. นายชวน ปรุงเรณูโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
5. นางสการินทร์ เศรษฐากาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นางสาวธันยา นิลผายโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ เพริดพราวโรงเรียนธงธานี กรรมการ
2. นางสาวณภัสสรณ์ วิชญ์ศรีนุเสนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางไข่มุก สามิบัติโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางสาวสมปันนา พันธุ์ปลาโดโรงเรียนสตรีศึกษา 2 กรรมการ
5. นางสาวรำไพ สีโสภาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี ภูมิเหล่าแจ้งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวสมใจ ธรรมขันธ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายนราวุธ ซื่อความซื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
4. นางสุระณีย์ ติสองเมืองโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ เวียงสมุทรโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชลธิชา ก้านจักรโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
2. นายประจักษ์ วิเชียรศรีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกิตติมา ธรรมราษฎร์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางพันลัย ปรุงเรณูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุชา สิงห์พลทันโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายโสภณ เทียมวงค์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายอดุลย์เดช ศรีพิลาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นายอมรเทพ สุ่มมาตย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
5. นายวัชรากร จำปามาศโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเดชนรสิงห์ รัตนพลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสุภิญญา มีกระแสโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายดนัยศักดิ์ เจริญเขตโรงเรียนธงธานี กรรมการ
2. นายวิทยา ภาวลีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุรางค์ ซ้ายสนามโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นายพรรค แสงเกตโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ บรรณาลัยโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวประนอม วิเศษปัดสาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางยุวารินทร์ เฉนียงโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายวิเชียร ไชยงค์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
4. นายมิตร ประสารโรงเรียนธงธานี กรรมการ
5. นายประกอบ เหง้าชัยภูมิโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสุพัตรา กิตติโฆษณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางธนรรณพร พิบูลย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายจำรูญ ศรีษะภูมิโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายเสรี นาไชยโยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอาทิตยา วงสมศรีโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเด่นพงษ์ ใจหาญโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจิราพร พิมพ์วิชัยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุปราณี หอมไกลโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางศิริพร โพธิกะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ วรรณสิงห์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางสุลักษณ์ จันทร์หว้าหว้าโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ นนทะภาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางรุ่งทิวา อุบลเลิศโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางเบญจพร แก้วมนตรีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศิริพร โพธิกะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
5. นางสุลักษณ์ จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
6. นายนิพนธ์ พรรณขามโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
7. นางสวาท พิมพิลาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวินัย เปียวัฒน์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายอาคม ศรีสุขโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายนิกร พรรณขามโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นายกุศล ศิริวุฒิโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสมชาย พัฒน์ชยางกูรโรงเรียนธงธานี กรรมการ
2. นายสฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
3. นางพิมพา จันทร์อยู่โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายโกวิท อ่อนประทุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ เคหาบาลโรงเรียนธงธานี กรรมการ
2. นางจรัสศรี ศรสุทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายโชคชัย จันทะโสตโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นางณัฏฐิณี พื้นชมพูโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางอารีรัตน์ จันทรงกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนันทิยา อนันตาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายยุทธกรณ์ ก่อศิลป์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ท่าไคร้กลางโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
4. นางวรรณา ประชานันท์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางพรชนก อุปดีโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
6. นายเสน่ห์ เคหาบาลโรงเรียนธงธานีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเพชรรัตน์ เสริฐสนิทโรงเรียนสตรีศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ตอเสนาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
4. นางสำรอง ทศพานนท์โรงเรียนธงธานี กรรมการ
5. นางปิยนันท์ รินทาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางเพียงจันทร์ อะทาโสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
7. นายเอนก สุวรรณธาดาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
8. นางวรางคณา พรหมราชโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเสาวณี บุตรเนียรโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายสมเดช อุ่นเจริญโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางปราณี พื้นแสนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววัลภา พลเวียงธรรมโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางเพียงจันทร์ อะทาโสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
6. นางบุญล้อม คำภักดีโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
7. นายกิตติพงศ์ คำสิงห์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวสุนทร จ้อยนุแสงโรงเรียนสตรีศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายวุฒินันท์ โคตรทิพย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุชัย ยุซิโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางถนอมสิน พิมพิลาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางชวนพิศ ประเสริฐสังข์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางรัชฎาภรณ์ พรรณขามโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ยิ่งรัตนสุขโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นายทักษิณ ศรสุทธิ์โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกิตติ แก้วกิจติโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายปัญญา วังโนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวธันยพร จุ่นหัวโทนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางสาวศรินทิพย์ โคเวียงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเกรียงศักดิ์ ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางวัชรินทร์ แสนรุ่งเมืองโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นางปราณี ชื่นชมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
4. นางสาวจิราพร จุฬุพงศ์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชัยชนะ ยิ่งรัตนสุขโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางถนอม จันทร์หยวกโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นายปรีชา แฝงสะโดโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
4. นายภิรมย์ ภูมิเหล่าแจ้งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายทองยวน วิเศษวิสัยโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
6. นางสาวไพฑูรย์ พันตะพรหมโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ศรีลับซ้ายโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายสมาส เหิรเมฆโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นายบัณฑิต อุดมอริยทรัพย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวินิจ หอมสมบัติโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
5. นายทองยวน วิเศษวิสัยโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ พื้นแสนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
7. นายจักรพงษ์ ศรีจำนงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม ม.1-ม.3
1. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางจิรพร หงส์วิลัยโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายสมบัติ จันเสนโรงเรียนสตรีศึกษา 2 กรรมการ
4. นายอมรมิตร โสภัณนาโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
5. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
6. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
8. นายชำนาญ วรนามโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันรวม ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอมรมิตร โสภัณนาโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
4. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
5. นางจิรพร หงส์วิลัยโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
7. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
8. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
9. นายสมบัติ จันเสนโรงเรียนสตรีศึกษา 2 กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุนทร พุดมีโรงเรียนธงธานี ประธานกรรมการ
2. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางสมศรี นนทะภาโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
4. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นายศุภกิจ สมศิลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายศุภกิจ สมศิลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
4. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นายสุนทร พุดมีโรงเรียนธงธานี กรรมการ
6. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
7. นางสมศรี นนทะภาโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวนิสาชล กองปัญญาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
3. นายชำนาญ วรนามโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
5. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวนิสาชล กองปัญญาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายชำนาญ วรนามโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
5. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ วรนามโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
2. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นางสาวนิสาชล กองปัญญาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
5. นายสะอาด ภูมิโชติโรงเรียนพลับพลาวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายชำนาญ วรนามโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางสาวนิสาชล กองปัญญาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
2. นายทองดำ อาวรณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
4. นายทองดำ อาวรณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชุติพนธ์ สูงสันเขตโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมบัติ จันทะแสนโรงเรียนสตรีศึกษา 2 กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสอาด ภูมโชติโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
2. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสมบัติ จันทะแสนโรงเรียนสตรีศึกษา 2 กรรมการ
4. นายชุติพันธ์ สูงสันเขตโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุวรรณโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายชุติพันธ์ สูงสันเขตโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
2. นายขวัญชัย สุวรรณโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายชุติพันธ์ สูงสันเขตโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นายวัฒนา พลอาษาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ปักษาไพรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายบุญยงค์ สารารัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ปักษาไพรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
4. นายวรวิชย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสิทธินันท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
6. นายบุญยงค์ สารารัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
7. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวชฎาการญจน์ รักการโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ปักษาไพรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายบุญยงค์ สารารัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
3. นายวรวิชย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
6. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปักษาไพรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
4. นายวรวิชย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายบุญยงค์ สารารัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
6. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
7. นายสิทธิมนต์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
8. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ปักษาไพรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
3. นายบุญยงค์ สารารัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
4. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
6. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
7. นายวรวิชย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปักษาไพรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
4. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
5. นายบุญยงค์ สารารัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
6. นายวรวิชย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ พันโนลาดโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
5. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ปักษาไพรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายวิชระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ พันโนลาดโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
7. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ พันโนลาดโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
2. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
3. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
6. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
7. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ พันโนลาดโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
2. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
3. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายทัศภูมิ หงษ์ฟ้อนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
3. นายนายกิตติศักดิ์ ปักษาไพรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
4. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
6. นายวชิระ ชัยเหลี่ยมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทัศภูมิ หงษ์ฟ้อนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
2. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
3. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
6. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ธวัชบุรีกรรมการ
7. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายทัศภูมิ หงษ์ฟ้อนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
3. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
6. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ธวัชบุรีกรรมการ
7. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทัศภูมิ หงษ์ฟ้อนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
2. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
3. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
6. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ธวัชบุรีกรรมการ
7. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
5. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
3. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานี กรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นายวชิระ ชัยหงส์ษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
2. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางพนมพร สังชารีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวชิระ ชัยเหลี่ยมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานี กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภิรเดช แก้วมงคลโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
3. นางพนมพร สังชารีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเพชรัตน์ จารุตันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางบุศรินทร์ สุพรรณกลางโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
6. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
7. นายวชิระ ชัยยะสิหาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
3. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายนพคุณ มลีรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
4. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกรณ์ศศิรฺ์ สกาวรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์โรงเรียนขัติยะงวษากรรมการ
6. นางทัศนี อาวรณ์โรงเรียนขัติยะงวษากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางถนอมนวล สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางถนอมนวล สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายอรรถการ ยามโสภาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสุภัทรา ธุรเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางทัศนี อาวรณ์โรงเรียนขัติยะงวษากรรมการ
5. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์โรงเรียนขัติยะงวษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางทัศนี อาวรณ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายอรรถการ ยามโสภาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุภัทรา ธุระเจนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวปริพานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์โรงเรียนขัติยะงวษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางฉวี สุ่มมาตย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางฉวี สุ่มมาตย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นางทัศนี อาวรณ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสิทธินนท์ ทุมลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษา เขต27กรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญยงค์ สารารัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ประชุมวรรณโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางสาวพจนา โพธิสารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางสาววรวาส หาญอาษาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายนรินทร์โชติ บุญยนันท์สิริโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางปริญดา สายเชื้อโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ กลางคารโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายรัตนสิทธิ์ สาระรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายรัตนสิทธิ์ สาระรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายภูษิต ผสมศรีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ กระจ่างโลกโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางสาวชวนพิศ มะโนมัยโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สุมารินทร์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ กระจ่างโลกโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางประภัสสร รถาโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางศิริธร ศรีจำนงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสิริวิชญ์ ชาไกรยะโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วิลัยหล้าโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางรัชณีย์ ธนสีลังกูรโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสิริวิชญ์ ชาไกรยะโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายศุภชัย บุญทิพย์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวกรรวี ณ.เมืองสองโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุริยน สารฤทธิ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายเสริม เคนโยะโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายแสงแก้ว ไชยกุฉินโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
4. นายทวีวุฒิ เจริญตาโรงเรียนธงธานี กรรมการ
5. นายสากล รัตนพันธุ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้นโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ รุ่งวิสัยโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายสนิท อ่อนพฤกษ์ภูมิโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางทองเพชร กุดหอมโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางวิชชุดา แสนเสนาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายบพิตร พลเียี่ยมโรงเรียนธงธานี กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางทองเพชร กุดหอมโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางสร้อยทอง โปร่งไธสงโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวภัทรภร บุญประกอบโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางวราวรรณ อ่อนฉวีโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางครีภัทร ศิริเดชโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางกุลนันท์ อติชาติโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางครีภัทร ศิริเดชโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางกุลนันท์ อติชาติโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจรี พลคำโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางสาวพจนา โพธิสารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ติ๊บสุกโรงเรียนธงธานี กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจรี พลคำโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางกาญจนา ศรีโคกล่ามโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางสุกัญญา บุณยทัตโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางพิมพ์พรรณ บุญโพธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางรัศมี เจริญอินทร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางดวงใจ ภารการโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สิทธิสมบัติโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด กรรมการ
4. นายยศ เทียนทองดีโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ สาบุตรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายธยา เหล่ากกกโพธิ์โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สิทธิสมบัติโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด กรรมการ
4. นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรพร พันธ์สุภาโรงเรียนธงธานี กรรมการ
2. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. พันจ่าเอกศิล วงศ์สันต์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นางสาวยุวพักตร์ แก้วสุทธิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นางศืริลักษณ์ คามวัลย์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ คัทธจันทร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายเอกวัตร สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางอัจฉรียา หินซุยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรียา หินซุยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายใจ คันยุไลโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
3. นายธยา เหล่ากกโพธิ์โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
2. นายชัยศักดิ์ แตงแก้วโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ คามวัลย์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นายยิ่งยศ บุญมั่งมีโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
2. นางนิตยา ภูมิดิษฐ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นายยิ่งยศ บุญมั่งมีโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ คัทธจันทร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นายใจ คันยุไลโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางกัญตรพักตร์ ศรีคะเณย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พรรณศรีโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
3. นายสำราญ ปัญญาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายปิโยรส ชมกลางโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายธนกฤต ขันธวัฒน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเด่นศักดิ์ สุทธิบากโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายไกรเวทย์ อินธิสารโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายเด่นศักดิ์ สุทธิบากโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. MissฺBeth Gathoni Ngangaโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
2. นางสาวเครือวัลย์ ทองวันดีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจิรัชยา ทองเกษมโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ สังวิบุตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
5. นางสาวกนกรัตน์ จตุรโพธิ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล ศรีทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางบาหยัน ภาคมฤคโรงเรียนสตรีศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายอธิศ ไชยคิรินทร์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
3. นายธงชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกนกรัตน์ จตุรโพธิ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ สังวิบุตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล ศรีทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางรัตนาวดี ยนต์ดันโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางรุ่งรักษ์ โอ้อารีโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางสาวนเรศรา ทองโอษฐ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ดีศรีแก้วโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางกิ่งลำดวน มุกดาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
6. นางชนิสรา ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญประภา ชมภูหลงโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
2. นางลัดดากรณ์ เคหาบาลโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางสาวสุนันทา ด่านวันดีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรัตนา ทิพยวัฒน์โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
5. นางพัชราวดี ประกอบแสงโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
6. Mr.Trevor Trusslerโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
7. นางกิ่งลำดวน มุกดาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
8. นางชนิสรา ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิดาภา บุญสินธ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวรัชนีย์ จตุเทนโรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางวิภาดา เศรษฐโกศลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสะอาด อินละครโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
5. นางช่อเอื้อง รัตนวงศ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
6. นางมณีนิล ศิรินนท์โรงเรียนสตรีศึกษา 2 กรรมการ
7. นางวันทนีย์ สุทธิสนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
8. นางสาวศิริจรรยา พิกิจอาจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางมัชฌิมา โรแวนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางสุทิลย์ จิตไทยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางสาวเกษศิริน สากระจายโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางสาวดาราพร มุขภูโรงเรียนธงธานี กรรมการ
5. นายวิทยา อัคคะประสาโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
6. Mr.Andrew Stoneโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
7. นางวันทนีย์ สุทธิสนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
8. นางจุฑาทิพย์ ฤทธิแผลงโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า กรรมการ
9. นางสาวศิริจรรยา พิกิจอาจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาภรณ์ ใจหาญโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางสาวสลินดา โคตรภักดีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Jeffrey Croyleโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางศุภานัน ศิริพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
5. นางสาวสุภลักษณ์ เสนาลัยโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางเดือนฉาย กระจ่างจันทร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางกรรณิการ์ พันธภิบาลโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอุไรวัลย์ วินทะไชยโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นางบาหยัน ภาคมฤคโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
5. นางศุภานัน ศิริพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ น้อยเมืองเปลือยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางรัชสุพร เผ่าภูธรโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ปรินทองโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
2. นายจารุตม์ หาญอาษาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายวิชาญ น้อยเมืองเปลือยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายเกรียงศักดิ์ ศรีน้ำเงินโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวรำไพ รอเสนาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissWei Weiโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. MissLu jia linโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุชัญญาญ์ จันทร์นามเขตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ บุญสมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. MissQi xiaoโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุชัญญาญ์ จันทร์นามเขตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรสุดา บุญเสริมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Christopher Hallerโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. Mr.Dakota Keddyโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางสาวนเรศรา ทองโอษฐ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นายจักรกฤษ พันหินกองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางรำไพ รอเสนาโรงเรียนสตรีศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายมงคล คลังมนตรีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพัชราวดี ประกอบแสงโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
4. นายจักรกฤษ พันหินกองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ ลำพายโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายวิโรจน์ อังคะคำมูลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นางสมร ต้องโพนทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อังคะคำมูลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ ลำผายโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวทิพยวรรณ วิรัตนจันทร์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายธีรวุฒิ หอมอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุมาลี กำเนิดแวงควงโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกมลภัทร ประเทพาโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางกมลวรรณ สืบกินรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายกิตติ คำสีแก้วโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการ
2. นางสมพร สิทธิศรีจันทร์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นางสลักจิต วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางสุมาลี คำขูรูโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
5. นางกมลวรรณ สืบกินรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา สิทธิศักดิ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางกมลวรรณ สืบกินรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายพรชัย ธรรมโรโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
2. นางกมลวรรณ สืบกินรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางชุติมา จอมสมสาโรงเรียนธงธานี กรรมการ
2. นางจณิศณัชชา แน่นอุดรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
3. นางอรัญ มูลบุญโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา ไชยราชโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นางเพ็ชรัตน์ ลูกอินทร์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นางจณิศณัชชา แน่นอุดรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ กองมะลีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางศันสนีย์ มุสิกวันโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางมนิชยา หนูวุ่นโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ บุตรน้ำเพชรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช ทิพนัสโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ เวียงสีมาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
5. นางสาวมนัชยา ตั้งกิจเจริญพงษ์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางนำพา เกษตรสินธุ์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายชาตรี สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนสตรีศึกษา ประธานกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางบังอร มนตรีโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
2. นางปิยะสุดา จอมหงษ์โรงเรียนธงธานี กรรมการ
3. นางสาวสุรางทิพย์ นครไพรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจารึก อาระหังโรงเรียนสตรีศึกษา 2 กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ ศรแก้วโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายอาภา จันทร์มณฑลโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นางสุภาวดี สินทรธรรมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจุรีพร คำภักดีโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
6. นายอาทร อุตราโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญยงค์ สารารัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นายหนูคาร เวียงสมุทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษา เขต27กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ปักษาไพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษา เขต27กรรมการ
4. นายอาทร อุตราโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกฤษ ปะกิริโยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษา เขต27กรรมการ
6. นายมงคล นาวัลย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษา เขต27กรรมการ
7. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอาทร อุตราโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญยงค์ สารารัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอาทร อุตราโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นายบุญยงค์ สารารัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายหนูคาร เวียงสมุทโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการ
2. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทร อุตราโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญยงค์ สารารัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนียา โทนหงสาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบังอร ทินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวรางคณา พรหมราชโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายบุดดี สุริโยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภณิดา สุ่มมาตย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวละมูล พันธุ์สุภาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิชชุดา แสนเสนาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิเลิศ วรรณทิพย์โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม รองประธานกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]