หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 1
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

[ ทั้งหมด   14 พ.ย. 2556   15 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4404 14 พ.ย. 2556 09.00-11.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4405 14 พ.ย. 2556 09.00-11.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4301 14 พ.ย. 2556 09.00-11.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4302 14 พ.ย. 2556 09.00-11.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4205 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4204 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4203 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4305 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4304 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1206 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1109 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1110 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1111 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1112 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง คอม 1 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุม ชั้น 1 ห้อง คอม 1 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1208 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1209 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1114 ,1115,1116 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สวนป่าหน้าอาคาร 2 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สวนป่าหน้าอาคาร 2 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สวนป่าหน้าอาคาร 2 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สนามฟุตบอล 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สนามฟุตบอล 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1306 14 พ.ย. 2556 09.00-10.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1204,1205,1206 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3202 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม สนามบาสเกตบอล 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1303 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1301 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1302 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารหอประชุมโรงเรียน 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2204 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2206 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2208 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2303 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ลานม้าหินอ่อน ข้างหอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00-15.00
10 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00-15.00
11 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00-15.00
12 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00-15.00
13 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00-15.00
14 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00-15.00
15 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00-15.00
16 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2556 09.00-15.00
17 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม หอประชุม 14 พ.ย. 2556 13.00-15.00
18 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม หอประชุม 14 พ.ย. 2556 13.00-15.00
19 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
20 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
21 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคารศิลปะ 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
22 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อาคารศิลปะ 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ลานหน้าอาคาร 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ลานหน้าอาคาร 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารอุตสาหกรรม ห้อง อุตสาหกรรม 1 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารอุตสาหกรรม ห้อง อุตสาหกรรม 1 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ลานหน้าอาคาร 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ลานหน้าอาคาร 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารเกษตรกรรม ห้อง เกษตร 1 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารเกษตรกรรม ห้อง เกษตร 1 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม 1 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม 1 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม 1 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารคหกรรม ห้อง ลานหน้าอาคาร 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารคหกรรม ห้อง ลานหน้าอาคาร 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารคหกรรม ห้อง ลานหน้าอาคาร 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารคหกรรม ห้อง ลานหน้าอาคาร 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารคหกรรม ห้อง ลานหน้าอาคาร 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.2 14 พ.ย. 2556 09.00-14.00
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.2 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.2 14 พ.ย. 2556 09.00-14.00
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.1 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.1 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5101.1 14 พ.ย. 2556 09.00-12.00
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง 5 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง 3 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5203 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง 2 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 6404 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 6405 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 6406 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 6407 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6304 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6305 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6306 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6307 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ประชุมนนทรี 1 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ประชุมนนทรี 2 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6208 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6204 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6205 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6205 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6206 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6207 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา สวนป่า ห้อง สวนป่า 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง แนะแนว 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงเรียน 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงเรียน 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุดอิเลกทรอนิกส์ 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สมุดอิเลกทรอนิกส์ 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 14 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]