รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 1-2
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงทักศิกา  เจริญขันธ์
 
1. นางกรรณิการ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวิมล  สูญราช
 
1. นางช่อเอื้อง  เชื้อกุลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นางสาวศิรินัน  จำปา
 
1. นางสุภาวรรณ  หาญรินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวสุพรรษา  นาโควงค์
 
1. นางแจ่มจันทร์  อุสาพรหม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงสุทธิวรรณ  ติยะบุตร
 
1. นางดวงใจ  อุมะวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นนทะสี
 
1. นางสาวสุภาวดี  กิติศรีวรพันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวลักขณา  คล้ายกิ่ง
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.833 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นางสาวแพรวนภา   นาก้อนทอง
 
1. นางจีระภา  กัลยาวงศา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายนรากร  อุปเสน
 
1. นางเสาวณีย์  คำหา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โพธิชนะ
 
1. นางเสาวณี  เขื่อนพิมพ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นายไกรษร  สาที
 
1. นายวิศิษฏ์  เทียมม่วง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวมณีวัลย์  นันทะแสง
 
1. นางเพ็ญแข  วัชรนิภานันท์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กชายปางเทพ  วดีศิริศักดิ์
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  พะวงค์
 
1. นางสาวมานิดา  อุปลีพันธ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาววลิศลา  กุลยะ
 
1. นายนงลักษณ์  ถาวรพจน์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวณัฐริกา  บุษบา
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวภัทราภา  วรรัตน์
2. นายรัฐพล  นนท์เข็มพรหม
 
1. นางสุรัสวดี  กลางประพันธ์
2. นางสาวอนิตตา  บัวสาย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงอภิญญา  อินทอง
2. เด็กชายเกียรติชัย  แสนสุภา
 
1. นางสุพรรณรี  คงเพชร
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวชนากานต์  พิมหานาม
2. นางสาวสุวรัตน์  จันทะนันท์
 
1. นางจิระภา   โสรินทร์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวอภิญญา  โซ้พลงาม
2. นางสาวเจติยา  บุญระมี
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาวอนิตตา  บัวสาย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกอร  คำลือ
 
1. นางณัฐพร  เดชทะสอน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายอาทิตย์  ทัศนบรรลือ
 
1. นางสาววัลย์ลิกา  เฟื้อยผลชุติภา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายกิตติพงษ์  ชนะพจน์
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายกัญจน์นิชิศ  แท่งทอง
 
1. นายกิตติกุล  มังคละคีรี
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายนราธิป  แก้วปีลา
2. เด็กหญิงอภิชญา  สาซุเซา
3. เด็กหญิงเมทินี  สุภาพันธ์
 
1. นางยินยอม  สุขเกษม
2. นายเทพพร  สุวรรณโส
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พะวงศ์
2. เด็กชายนิธิศ  สุริย์
3. เด็กหญิงอุษณีย์  แสบงบาล
 
1. นางสาวชลธิชา  เฉลาชัย
2. นางสาววรรณภา  อินทา
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวกรรณิกา  แย้มยวน
2. นางสาวจินดารัตน์  เขียววงค์
3. นางสาวจุฑารัตน์  มหาวงศ์
 
1. นางประนอม  เกษมสินธุ์
2. นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวทรัพย์สุรีย์  วงษา
2. นางสาวธัญญารัตน์  เชื้อตาอ่อน
3. นายอมรวิทย์  ธน.โม้
 
1. นางรัศมี  ธนโชคดี
2. นายเศกสรร  จันทะนาม
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กชายณัฐวี  ทานะกาศ
2. เด็กหญิงธนัชพร  เหลี่ยมสิงขร
3. เด็กชายพงศกร  พานศร
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  วิเศษ
2. นางสมปอง  มุลตองคะ
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายธาราชัย  ห้วยดอกหอม
2. นางสาวมุธิตา  พิมพาทอง
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีเพชร
 
1. นางสาวปาจรียา  สมอินเอก
2. นางสาวสุนิสา  ศรีนาทม
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวกฤติญา  เดชทะศร
2. นายสุทธิพงค์  พรอนุรักษ์
3. นางสาวอารียา  แพงโท
 
1. นายบัลลังก์  มะเจี่ยว
2. นายสมศักดิ์  เคี่ยงคำผง
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวภัทราพร  เจริญวัชระ
2. นายร่มธรรม  ไชยมงคล
3. นางสาวเปมิกา  มั่นทัพ
 
1. นางกรรณิการ์  ไผ่โสภา
2. นายพิพัฒน์พงษ์  วิเศษ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  บัวบาน
2. เด็กหญิงรุจนา  ขะขอม
 
1. นายกิติรัตน์  เบ้าลี
2. นางมณีวรรณ์  ยนต์ดัน
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายปรมินทร์  ทิพย์จ้อย
2. เด็กชายวีรภัทร  บุญมาวงษา
 
1. นางสาวณัฎฐพิชา  บุนนท์
2. นายนิรุติ  ราญมีชัย
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นายภานุสิทธิ์  ยะสุรีย์
2. นายอนุชา  โคยะทา
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  คงเพชร
2. นางสุริยาภรณ์  จันทศ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายทศพล  หัสอาด
2. นายเกรียงไกร  ตะวะนะ
 
1. นายไพโรจน์  มาตชัยเคน
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลนิดา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายสิรคุปต์  ไชโย
 
1. นางสุภาพร  ชมศิริ
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายณัฐดนัย  แสนสุริวงศ์
 
1. นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวกุลธิดา  จันทะบาล
 
1. นางสุพันนี  มนต์วิเศษ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงพัชริดา  เพ็งคำ
2. เด็กหญิงวศินี  จิตยาคณารัตน์
3. เด็กหญิงสิรีธร  ดวงศร
 
1. นางพิมพ์ใจ  ใจริมสกุล
2. นายยุทธนา  แสนสุริวงศ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชนันท์  ทองมูล
2. นางสาวอิสริยา  วิริยะเศรษฐ์กุล
3. นางสาวโชติกา  ศรีลา
 
1. นายชาญยุทธ  โคตรเคน
2. นางศิริญา  มะเจี่ยว
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายฐนิสพงศ์  กลางประพันธ์
2. นายนครินทร์  ตู้ธีระ
3. นางสาวอรณิชา  มณีรัตน์
 
1. นางจิตภรณ์   วงษ์อุระ
2. นายศิิริชัย  เชื้อพล
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายธนพล  สุขพรรณ
2. นางสาวรัตนา  นากวน
3. นายเดชา  จันทร์แดง
 
1. นายสมเกียรติ  สิงห์ทอง
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายณัฐพงษ์  ต้องสว่าง
2. นางสาวอลิษา  พ่อตาแสง
3. นางสาวเกตุมณี  ยะสะกะ
 
1. นางสาวจำลอง  ศรีมงคุณ
2. นางพรรณนิภา  เชื้อสิงห์
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยศล
2. เด็กหญิงนายิกา  ชาติชำนิ
3. เด็กชายบัณฑิตย์  พนาวัฒนกุล
 
1. นางศิริญา  มะเจี่ยว
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายธนวิชญ์  ตั้งวิกรัย
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ไชยขันธุ์
3. นางสาวพิราวรรณ  วังทะพันธ์
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ชอบสูงเนิน
2. นางสาวสุวา  จำรูญ
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวธนชิต  บานมีทะ
2. นางสาวศิราณี  บริเอก
3. นางสาวสุจิตรา  สุแพง
 
1. นายชาลี  สุพลแสง
2. นางภาวิณี  สุพลแสง
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวธนวันต์  กุลภา
2. นายวิชญ์พล  อ่อนตา
3. นายเกียรติการุณ  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางพรรณนิภา  เชื้อสิงห์
2. นางเกตุวดี  ยะสะกะ
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงธนัฎฐา  ขันทะชา
2. เด็กหญิงธนิตนันท์  โพธิ์สุ
3. เด็กชายวีรชัย  ใบเงิน
 
1. นางสาวสกลรัตน์  พันธุ์เวียง
2. นางอุไร  อุทัยแสน
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นางสาวขัตติยภรณ์  เทพสุรินทร์
2. นางสาวจีรนุช  เชื้อสุภา
3. นายเอกรัตน์  ทาชมภู
 
1. นางมณทิรา  ยางธิสาร
2. นายไตรมาส  ลิขิตวัน
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวกิติยาพร  เหล่าหลวง
2. นางสาวชนากานต์  สุขเจริญ
3. นายธงไชย  มวยลี
 
1. นางสาวประภัสสรณ์  นครเขต
2. นายอดิพัฒน์  สุวรรณไตรย์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายชินวัตร  วรติยะ
2. เด็กหญิงนรินธร  นินธิรักษ์
3. นายวีระชัย  อรรคสังข์
 
1. นางสาวศศิธร  ต้นสวรรค์
2. นางเกตุวดี  ยะสะกะ
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญประคอง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เวียงสิมา
3. เด็กหญิงอรณิชชา  พรหมจอม
 
1. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
2. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายระพีพัฒน์  อุ่นหล้า
2. นายวุฒินันท์  คำด่อน
3. นายศพิณญา  เกวิรัตน์
 
1. นางจุฑาทิพย์  นันชนะ
2. นางสาวนวลศิริ  จันทร์สีเมือง
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  สารสิทธิ์
2. นางสาวชญาน์นันท์  มีฤทธิ์
3. นางสาวพรชนก  สำเภา
 
1. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
2. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นางสาวจุไรวรรณ  เสโนฤทธิ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ภูวนาชัย
 
1. นางจตุพร  สุตตานนท์
2. นางปานฤทัย  บัวชุม
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงษาเนาว์
2. เด็กหญิงสุนิสา  พันธุกาง
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
 
59 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวจินต์จุฑา  ศรีอมรรัตน์
2. นางสาวสกุลรัตน์  ธเนศสุนทร
 
1. นายครรชิต  มหาโคตร
2. นางสมบูรณ์  อักษร
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. นายวราพงษ์  วะชุม
2. นายเสกสรร  ชาสงวน
 
1. นายนำไทย  ชัยปัญหา
2. นางสาวสุดาวรรณ  พรมศรีแก้ว
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมนูญ  ต้นสวรรค์
2. เด็กชายธีระพล  ฝ่ายพนอม
 
1. นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงค์
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณกรณ์  โรจนสุวรรณ์
2. เด็กชายวิชาฤทธิ์  ยศติปัญญา
 
1. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายสุรเชษฐ์  ศักดี
2. นายเกริกพล  ไกรสิทธิ์
 
1. นายพัชฎา  เชื้อสิงห์
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คูณสาร
2. เด็กชายปรมินทร์  แสนพันธุ์
 
1. นายสยาม  คำชนะ
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายตะวัน  ดุดัน
2. นายทศพิธ  คำผิว
3. นายอมรเทพ  ช่างไชย
 
1. นายประทีป  คร้อโนนแดง
2. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา 1. นายณัฐวัตร  ศรีนาทม
2. นายวุฒิชัย  ดอนผา
3. นายศรันย์  ภูดีทิพย์
 
1. นายวัชรินทร  อินตา
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายจีรวิทย์  ยะไชยศรี
2. นายพงษ์วัฒน์  นามเกตุ
3. นายอมรวิทย์  สุมาลี
 
1. นายวชิระ  ภูมิประเสริฐ
2. นายอำนาจ  ไชยสงค์
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 49.75 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายคุณานนต์  โพธิ์สุ
2. นายพาโชค  เหมือนเงิน
3. นายไวชยา  นิสาวรรณ
 
1. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
2. นางยินยอม  สุขเกษม
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษญา  สุทธิไชยา
2. เด็กหญิงชัชชนี  ปาลือชา
3. เด็กหญิงณัฐริกา  แสงยะจิต
4. เด็กหญิงวิภาวี  มินตา
5. เด็กหญิงศิริลักษ์  มุดผา
 
1. นางมัสยา  นามเหลา
2. นางสาวลลิดา  ชาเรืองเดช
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงญาณีภรณ์  วงศ์พุทธา
2. เด็กหญิงธิดาทิพ  หมอกมีชัย
3. เด็กชายภูวนัย  ภูดีสม
4. เด็กชายรณกร  คำภิลัง
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สาหัส
 
1. นางสาวสมรถ  ราชิวงศ์
2. นางเกิ่งแก้ว  สิทธิ
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวธนัญญา  เฮ็งสกุล
2. นางสาวพรประภา  มณีนิล
3. นางสาวรสสุคนธ์  เทพกรรณ์
4. นายวีรวัฒน์  เนาว์แสง
5. นางสาวศศินา  นาคเสน
 
1. นางนุชรี  คำประสังข์
2. นายวรรณเฉลิม  สุวรรณไตรย์
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นางสาวนางสาวมณีทิพย์  วงษาเนาว์
2. นายปลาโมทย์  มะณ๊
3. นางสาวศิริลักษณ์  สุดหล้า
4. นางสาวศิริลักษณ์  พันธุกาง
5. นายสุเมธ  ปากสีมน
 
1. นายสมพงษ์  ศักดิ์ศรีวัน
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กหญิงนิพารัก  บุญสินชัย
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   มังคละคีรี
3. เด็กหญิงพักตร์พิมล   กงเกตุ
4. เด็กหญิงวีรญา   สีหานาม
5. เด็กหญิงสุธิตรา   ปัญญาปรุ
 
1. นายธงชัย   ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวิตรี   บำรุงรส
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีระพันธ์  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงพิมพร  แสงมณี
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ทองไพร
4. เด็กหญิงอรอนงค์  แสงสุวรรณ์
5. เด็กชายอิทธิพล  อึ้ง
 
1. นายทรงเกียรติ  ชาติชำนิ
2. นางสุพัตรา  ราชวัตร
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกนกพรรณ  จันโทวาท
2. นางสาวจณัฐกรณ์  เสนคะ
3. นางสาวณัฐชนิดา  มุสิกวรรณวัฒน์
4. นางสาวนฤมล  สุคำภา
5. นางสาวเจษฎาภรณ์  อุ่นใจ
 
1. นางอุทัยวรรณ  ฤทธิธาดา
2. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวนริศรา  ดายังหยุด
2. นายพงษ์สิทธิ์  โพธิ์สุ
3. นายรัฐพงศ์  อนุญาหงษ์
4. นางสาววรรณวิศา  ตรันเจริญ
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรกายสิทธิ์
 
1. นายรชตะ  ขาวดี
2. นางสาวสมหญิง  ใหญ่พงศกร
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายชวกร  นราพลกร
2. นายชัยรัตน์  มิลานนท์
3. นายนราเศรษฐ์  มีสวัสดิ์
4. นางสาวพิชญา  สุรดี
5. นางสาวเตชินี  นวลบัตร
 
1. นางปรุงใจ  ใจสุข
2. นายเอกลักษณ์  ใจดี
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวงามสิริ  ติยะบุตร
2. นางสาวจุฑามาศ  ไชยธงรัตน์
3. นายทศวรรษ  ศรีลิว
4. นายอดิศักดิ์  วงศ์พุทธา
5. นายเกริกเกียรติ  มาตรคำมี
 
1. นายรชตะ  ขาวดี
2. นางเกิ่งแก้ว  สิทธิ
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายณัฐนัย  วันดี
2. นายณัฐวุฒิ  สุขทองสา
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ทุมวรรณ
4. นายธนดล  จันทะวงษ์
5. นายนราธร  อยู่สุขอาบ
6. นายนราศักดฺ์  บุตรโสม
7. นางสาวนัตยา  รุ่งรังษ๊
8. นายพิชัยยุทธ  ศรีสมสาร
9. นายวรพงษ์  เสนจันทร์ฒิไชย
10. นางสาววลิตษา  กานิล
11. นายศรัณย์  เดชทะศร
12. นายศุภกฤษฎิ์  เสือเหลือง
13. นายสงคราม  ยะวงศรี
14. นายสรวิศ  จอมแก้ว
15. นางสาวสวิตา  ระมงคล
16. นายสิทธิโชค  ลุก
17. นางสาวหฤทัย  เอกพันธุ์
18. นางสาวอนุสรา  เสวิวัฒน์
19. นางสาวอภิญญา  ซองทอง
20. นางสาวแพรวดาว  ภูธง
 
1. นางจุฬารัตน์  สุตนนท์
2. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
3. นางพิไลวรรณ  พลหาราช
4. นายมานิต  เที่ยงธรรม
5. นางอรทัย  บุตรสิงขรณ์
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองเหลี่ยม
2. นายจานุวัฒน์  อันเตวาสิก
3. นางสาวชญานี  ลาชิวงค์
4. นางสาวชลลดา   เหี้ยทา
5. นายณัฐนนท์  อ่อนตา
6. นายนายชยุตม์   เหมเมือง
7. นายภาษุ  สมบัติหลาย
8. นางสาวรัชนีกร  สมพันธ์
9. นางสาววิรันดา  เศษรักษา
10. เด็กชายวีรวัฒน์  ซึกไซย
11. นายศุภณัฐ  อาษาวัง
12. เด็กหญิงสุมินตรา  สาโท
13. นางสาวอนุธิดา   โพนชัยยา
14. นางสาวอมริศรา  ชายม
15. นายอิสรภาพ   นิกรแสน
16. นายเทพพิทักษ์   แซ่ตั้ง
17. นางสาวเบญจมาศ  นาทราย
18. นางสาวแพรวพรรณ  โพธิ์คำ
19. นางสาวแสงดาว  จันทร์ดวงดี
20. นางสาวโสภิดา  ดวงศรี
 
1. นายทวี  ภูชุม
2. นางธิดารัตน์  วังวร
3. นางสาวลลิดา  ชาเรืองเดช
4. นางสุภาวรรณ  หาญรินทร์
5. นายเชษฐา  บุญชวลิต
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายฉลองชัย  มาโทโทม
2. นางสาวณัฐชา  ศิริวานก
3. นางสาวดาวเรือง  อุปสุ
4. นายทัตพงศ์  สุวรรณมาโจ
5. นางสาวทิพยรัตน์  สีระพล
6. นายธนพนธ์  อมรสิน
7. นายนพเกล้า  ระพันคูณ
8. นายนิธิเกียรติ  บุญวัฒน์
9. นายพชรพล  คงสมบุตร
10. นายพรพรหม  อมันตระกูล
11. นางสาวพรสุดา  ประพัศรางค์
12. นายวรายุทธ  สมปัญญา
13. นายวรินทร  คำป้อง
14. นายวิระ  คำลือ
15. นายศุภณัฐ  สุวรรณรงค์
16. นางสาวสรัลรัตน์  ด่างเหลา
17. นางสาวสุภาวัลย์  ตงบุญชัย
18. นายอภิสิทธิ์  เงินห้วยพระ
19. นายอานนท์  วรวงศ์
20. นางสาวอุษณีย์  แก้วมาตย์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
2. นางพิมพันธ์  ป้องนพภา
3. นางพิไลวรรณ  พลหาราช
4. นายสุรชาติ  แสงสว่าง
5. นางอรทัย  บุตรสิงขรณ์
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นางสาวกมลรัตน์  จำพล
2. นางสาวกิตติมา  พิมต้น
3. นายคุณากร  วันดี
4. นางสาวจันจิรา  ราชมา
5. นางสาวจิระดา  ภาโว
6. นางสาวจิรัชญา  ฮมแสน
7. นายณัฐวุฒิ  ชาลีพล
8. นายทวีศักดิ์  พาพรม
9. นายนิยม  วงศ์ศิลา
10. นางสาวพัชรี  ปัดจันทร์
11. นายภานุวัฒน์  บุดดีวงศ์
12. นายภานุวัฒน์  บุดดีวงค์
13. นายวัณชัย  พรมใจ
14. นางสาววิลาสินี  ผาทา
15. นายวีระศักดิ์  คนกล้า
16. นายวุฒินันท์  ประยาว
17. นายสุรวุฒิ  พาพรม
18. นางสาวอัญชลี  แสนสุข
19. นายเอกวัฒน์  มาคำ
 
1. นางรุ่งนภา  เพียพล
2. นางสาวหวิว  ลีมุน
3. นางสาวอรุษยา  ปราบใหญ่
4. นางอาภรณ์  โกษาแสง
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรัญญา  เที่ยงตรง
 
1. นางธิดารัตน์  วังวร
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณหทัย  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางปิ่นแก้ว  แก้วเป็นบุญ
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวนริศรา  ยางเบือก
 
1. นางสาวประกายดาว  มุขพรหม
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  แก้วนิวงศ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  แก่นดี
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  แพงมาพรหม
2. เด็กชายอชิตพล  แก้วคูณ
 
1. นางกรรณิการ์  อ้วนแก้ว
2. นางคนึงนิจ  โคตรเคน
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คูสกุล
2. นางสาวธัตศิญา  ศรีอารักษ์
 
1. นางอุรวรา  ลาภจิตร
2. นางเรไรรัตน์  ใจสุข
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวปิยะพร  โถตันคำ
2. นายวีระชัย  สาระสิทธิ์
 
1. นางทิพย์วรรณ  ศรีพรหม
2. นางสุภาวดี  เฉลยสุข
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามราชพิทยาคม 1. นายนัฐพล  นิวงษา
2. นางสาวนุชนารถ  นิวงษา
 
1. นางสาววภาพร  สุขรักษ์
2. นางศรสิน  จอมพรรษา
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  บุตรวิเศษ
2. นางสาวขวัญชนก  แพนสิงห์
3. นางสาวจันทร์ทรา  จันทร์สมบูรณ์
4. นางสาวจิตรลดา  แสนลัง
5. นางสาวชมาพร  คำมุงคุณ
6. นางสาวปราริชาติ  บุญก้อน
7. นางสาวปลา  ทองแดง
8. นางสาวสุภาพร  ศรีอำคา
9. นางสาวอัญชนา  แสนคำ
10. นางสาวเบ็ญจมาศ  เรณู
 
1. นางชัชฎาภรณ์  วิโย
2. นางทิพย์วรรณ  ศรีพรหม
3. นางสุภาวดี  เฉลยสุข
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวกนกวรรณ  ลิภา
2. นางสาวกาญจนา  เดชโฮม
3. นางสาวดวงรวี  ประกิ่ง
4. นางสาวดารินทร์  สาผุยธรรม
5. นางสาวทิพยวรรณ  สุดใจ
6. นางสาวนันทิยา  ทับทิมไสย์
7. นางสาวพนิตนันท์  กันยามา
8. นางสาวรัศมี  คะมุง
9. นางสาวรัษฎากร  บุตรจันทร์
10. นางสาวสุธิตา  วงษาเนาว์
 
1. นางประไพ  เหง้าน้อย
2. นางมณีรัตน์  กายราช
3. นางใจปอง  เรืองศรี
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวกรรณิกา  โยลัย
2. นางสาวจริยา  ทอนติลา
3. นางสาวณัฐนิชา  ยางเบือก
4. นางสาวณัฐพร  โยลัย
5. นางสาวพรรณนิกา  โยลัย
6. นางสาวภาริษา  ชินบูรณ์
7. นางสาววรนุช  สุขวิพัฒน์
8. นางสาววรรณวิสา  ชินบูรณ์
9. นางสาววาริต้า  ผุยปัญญา
10. นางสาวศิริวรรณ  บุตบุญ
11. นางสาวสุดารัตน์  โยลัย
12. นางสาวสุภาพร  ลิ้มเจริญสุข
13. นางสาวสุภาภรณ์  ชินบูรณ์
14. นางสาวอนัญลักษณ์  เดชทะศร
15. นางสาวแพรวพรรณ  โยลัย
 
1. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
2. นางสาวจีราภรณ์  มูลสิงห์
3. นายดล  ดลเจิม
4. นางสาวพิชญาภา  สีแสด
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีคำ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เกวิรัตน์
4. นางสาวจิราวรรณ  เกวิรัตน์
5. นางสาวณัฐกานต์  โชติขันธ์
6. นายทินกร  มาลา
7. นายนที  วงษ์ตา
8. เด็กหญิงปุณณมา  ยางงาม
9. เด็กหญิงพนมพร  บริบูรณ์
10. เด็กหญิงพลอยไพรลิน  มีนุช
11. เด็กหญิงพักวิภารัตน์  วงษ์สิงห์
12. นางสาวพัชรี  ยนต์ลอย
13. เด็กหญิงรจนา  เมหิ
14. นายสุรชัย  สำรองพันธ์
15. เด็กชายไวยกร  มลิวรรณ
 
1. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
2. นายวราวุธ  เหมะธุลิน
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉันทนา  แม้วจ๋า
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  คะสุดใจ
3. เด็กหญิงพรไพลิน  คำชนะ
 
1. นายขจรศักดิ์  นามโคตร
2. นายผราวุธ  แสนโสม
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกอร  จำปาทัศน์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พ่อโพธิ์
3. เด็กหญิงศุภมาศ  ตะวังทัน
 
1. นางณภัทร  ผิวดำ
2. นายอภิรัฐ  ตะวังทัน
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นางสาวธัญญลักษณ์  หารินทชาติ
2. นางสาวรัชนีกร  แสนสุภา
3. นางสาวสาริณี  ศิริจิรสุตา
 
1. นางศิริลักษณ์  สารทอง
2. นางอุษณา  ป้อมลิขิตกุล
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76.87 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวชมพูนุช  อุปสุ
2. นางสาวปัญญาพร  สีแสง
3. นางสาวอรอุมา  เดชทะศร
 
1. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
2. นายดล  ดลเจิม
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุนนท์
2. เด็กหญิงสุประภาดา  โยธะคง
 
1. นายวิรัตน์  ปัตตังทานัง
 
100 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายคทาวุธ  หุมแพง
2. เด็กหญิงปาลิตา  คำคนซื่อ
 
1. นายภราดร  คัณทักษ์
2. นายสุทธิ  ไทยฤทธิ์
 
101 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกุลธิดา  เปาวิมาน
2. นางสาวณัทวิกาญจน์  หาญรินทร์
 
1. นางทัศนา  ไชยวงษ์
2. นางสาวภาณี  พนมอุปถัมภ์
 
102 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวธิติมากร  ถีระสา
2. นางสาวโยทกา  ผ่องไสยา
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  ศรีชาหลวง
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายณพวัฒน์  แสนคำผาย
 
1. นางวาสิตา  จิตมาตย์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวเบญจรัตน์  ละลี
 
1. นางจันทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายธณัฐศิลป์  ยางสิงอ้อ
 
1. นายสถาพร  ผาตี
 
107 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธณมฬ  วงษา
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวลัยภรณ์  สีเคนา
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
109 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกฤตพร  วงษ์คะสุ่ม
 
1. นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวศิริประภา  คำแหงพล
 
1. นายสถาพร  ผาตี
 
111 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  วรรณศิริ
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์นภา  อุปเสน
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
113 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวอรอนงค์  ฝูงที
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
114 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวปาลินี  สีม่วง
 
1. นายคมสันต์  ต้นสวรรค์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริยดา  ศรีวรสาร
 
1. นายวสันต์  ทิพย์พูล
 
116 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กหญิงทับทิม  หมู่บุตร
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
117 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวศุภรดา  วิเศษโวหาร
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
118 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นายพจนาถ   พิละมาตย์
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อุปศรี
2. เด็กหญิงปัศญา  อุปศรี
 
1. นายชัชชัย  อาจวิชัย
 
120 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. เด็กชายชัยยา   วงค์ตาแสง
2. เด็กชายธวัชชัย   ศรีบุญเรือง
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
121 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายประวันวิทย์  หงษาวงษ์
 
1. นายสมชาย  อินธิชัย
 
122 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  อินทริง
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
123 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาววราพร  เพชรดีคาย
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
124 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. นางสาววิรุณรัตน์  ค่ำจุน
 
1. นางสาวดวงพร  สุธรรม
 
125 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายธนบูรณ์  โงนศรีษะ
2. เด็กชายพิสิทธิ์  บุตรวัง
3. เด็กชายเจษฎากร  บุญประกอบ
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
 
126 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนุชพร  ราชวัตร
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ปุราโส
3. เด็กชายศักรินทร์  พ่วงศิริ
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
2. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
127 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายพงษ์พัฒน์  พรมสอน
2. นายศราวุธ  จันทร
3. นายเจษฎากร  เบียนไชย
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
 
128 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวประภัสสร  ยานเชียงวงษ์
2. นางสาวมณีรัตน์  ตันสมรส
3. นางสาวเจนจิรา  พวกแสน
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
129 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนศักดิ์  นาทราย
 
1. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
130 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพนัสดา  เพชรรัตน์
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
131 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวปนัดดา  ระเมียดดี
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
132 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  สารีพันธ์
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
133 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวสุภารัตน์  กุลวงษ์
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
134 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุภิญญา  อรรคศรีวร
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
135 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวโชษิตา  ชุยลุย
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
136 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พาดี
 
1. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
137 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ปะมะโข
 
1. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์  กำภูศิริ
 
138 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวศุภิสรา  เตโช
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
139 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายวรวิทย์  บุญเจือ
 
1. นายราเชน  ศรีสรรค์
 
140 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายนล  เตโช
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
141 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายอมร  สุวรรณ์
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
142 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นายบำรุง  ไชยสุระ
 
1. นายนิรันดร์  อ้วนแก้ว
 
143 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายธีระพัฒน์  โคตะบิน
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
144 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายอรรถพล  วิโย
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
145 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวบุนิกา  แก้วโบดา
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
146 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  วงนางาม
2. เด็กชายขจรศักดิ์  รักษาทรัพย์
3. เด็กชายธีระวัฒน์  ปะมะโข
4. นายพงศกร  ศิริจุ่ม
5. เด็กชายฤทธิพร  แก้วบุดตา
6. เด็กหญิงวรัญญา  เคนโสม
7. เด็กชายศิรกานต์  แก้วอินทร์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  พาดี
9. นายอรรถพล  ประลอบพันธ์
 
1. นางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์
2. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์  กำภูศิริ
3. นายโชคดี  บุโพธิ์
 
147 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  วงนางาม
2. นายจารุเดช  วงศ์พล
3. เด็กชายชัยปกรณ์  แก้วบุดตา
4. เด็กชายธนพล  ไหลริน
5. เด็กชายธนาวุฒิ  แพงดี
6. เด็กชายธีระวัฒน์  ปะมะโข
7. นายพงศกร  ศิริจุ่ม
8. เด็กชายพรชัย  ดารามณ๊
9. เด็กชายฤทธิพร  แก้วบุดตา
10. เด็กชายวัฒนศักดิ์  นาทราย
11. เด็กชายวุฒิชัย  ไหลริน
12. เด็กหญิงศิรกานต์  แก้วอินทร์
13. เด็กชายสหัสสวรรษ  ดอนกระโทก
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  พาดี
15. นายอรรถพล  ประลอบพันธ์
 
1. นางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์
2. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์  กำภูศิริ
3. นายเชิดพงศ์  ชาชุมวงศ์
4. นายโชคดี  บุโพธิ์
 
148 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกรกช  วังวิสัย
2. นายก่อเกียรติ  พวงศรี
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  วรรณวงค์
4. เด็กชายณัฐพล  มหาวงศ์
5. นายณัฐวุฒิ  สิงห์
6. นายปัฐวี  เพ็งคำภู
7. เด็กชายปิติภัทร  พิมพ์พงษ์
8. เด็กชายพงศ์ดนัย  ฝ่ายเพีย
9. นายพรภวิษย์  นิวงษา
10. นายวรวุฒิ  ทองสาม
11. เด็กชายศุภาวุธ  มังคละคีรี
12. เด็กชายสุภกิณห์  ถาวิกุล
13. นายสุรวิทย์  วศินวัฒนา
14. นายหัสดง  ไชยมาตร
15. นายเกียรติศักดิ์  พรรณะ
16. นายเจตริน  แสนตรี
17. นายเจษฎา  แสนคำ
18. นายเทพบุตร  บุตทศ
19. เด็กชายเริงฤทธิ์  เหล่าสี
20. นายแพงศรี  พรมดี
21. นายไชยสิทธิ์  คอนซ้าย
 
1. นางสาวนภา  แพงดี
2. นายปิยะศักดิ์  เหล่าสงคราม
3. นางพนิดา  สุวรรณสาร
4. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
5. นายสุขุม  สุภภูมิ
6. นางเพ็ญแข  วัชรนิภานันท์
 
149 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวกฤตาวธาน  ท้าวนาง
2. นายกิตติพงษ์  หัตถสาร
3. นางสาวคุณาภรย์  อินทรธรรมมา
4. เด็กชายจักภัทร  สมรฤทธิ์
5. นายจิตกร  อภัยวงศ์
6. นายจิรพัฒน์  นิลรัตน์
7. เด็กหญิงจีรนันท์  ราษฏร์รักษา
8. เด็กหญิงญาณีภรณ์  วงค์พุทธา
9. นางสาวทิพยาภรณ์  ชาดีกรณ์
10. นางสาวพรปวีณา  วงค์พุทธา
11. เด็กชายภูวเนศ  สมรฤทธิ์
12. นางสาวรวิภา  ศรีสงคราม
13. นางสาวฤทธิ์ฤทัย  ตรงดี
14. เด็กชายวทัญญู  ทิพยศรี
15. เด็กหญิงวรัญญา  คำสงค์
16. เด็กชายวัชรากร  อุ่นกลม
17. นายวิชัยชิต  ต่ออำนาจ
18. นายวีนัส  ดันมีแก้ว
19. เด็กหญิงศรุตยา  แก้วอินธิ
20. นายศิริศักดิ์  โพธิ์สุ
21. นางสาวสิริวิมล  ขุ่มด้วง
22. นางสาวอรทัย  มุสิพันธ์
23. นางสาวอรพินธ์  ดวงภักดี
24. นางสาวอุไรศรี  ศรีทอง
25. นายเจษฎา  บัวสิน
26. นางสาวโรจิรา  แก้วชาลุน
 
1. นายชาติชาย  หินสองกอง
2. นายดนัย  ปานทอง
3. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
4. นายยุทธการ  แก้วอินทร์
5. นายวัชระ  เผื่อนศรี
6. นายสุชาติ  สระแก้ว
7. นายอนุพงษ์  ยุรชัย
8. นายเทพพร  สุวรรณโส
 
150 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกริชเพรช  มั่นจิตต์
2. นางสาวจิตราภรณ์  จันทรินทร์
3. เด็กชายฐานันดร  ปาลือชา
4. เด็กหญิงฐิติมา  ยอดใบ
5. นายณรงค์ฤทธิ์  คำอ้อ
6. นายทวีวัฒน์  พุทธรัตน์
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โคตโยธี
8. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วเหล็กไหล
9. เด็กหญิงธัญพร  บุพชาติ
10. เด็กหญิงธันย์ชนก  เสกใส
11. เด็กหญิงนภาวรรณ  เศษมี
12. นางสาวนฤมล  พลทะสี
13. นายนันทวุฒิ  ไชยยะ
14. นายบัณฑิต  ศรีบุญเรือง
15. เด็กชายบัณฑิต  เชื้อเมืองแสน
16. เด็กหญิงปิ่นฉัตร  โฉมทอง
17. นายพงศกร  เปล่งทรัพย์
18. นายพงศธร  พระพรม
19. เด็กชายพนธกร  อุ่นดี
20. นางสาวพรประภา  ภาวะ
21. นางสาวพัชรพร  ช้อนสมัย
22. เด็กหญิงพัชรัตน์  บุญเทศสุต
23. นายพีรวัส  พูลศิริพลชัย
24. เด็กชายภาวรินทร์  เชี่ยวน้อย
25. นางสาวรังสิมา  มณีสม
26. นางสาววิลาวรรณ  ยอดใบ
27. เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีสามารถ
28. นายสายฟ้า  ทินกูล
29. นางสาวสุธิดา  พันที
30. นางสาวสุภาพร  ฉลาดคิด
31. นางสาวสุวภัทร  ดวงสา
32. นางสาวสไบแพร  วงศ์ศิริ
33. เด็กหญิงอรอนงค์  ทักษิณ
34. นางสาวอรอนงค์  ศรีหาโคตร
35. เด็กหญิงอารีรัตน์  โคตรศรี
36. เด็กหญิงเทียนทิพย์  สานา
37. นายโภไคย  ดวงมณี
 
1. นางจันทร  รัศมี
2. นายปิยะศักดิ์  เหล่าสงคราม
3. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
4. นายสุขุม  ุสุภภูมิ
5. นางสาวสุธีรา  ไชโย
6. นายเรืองฤทธิ์  เพชรศิริ
 
151 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  มหาวงศ์
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
 
152 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นายนัทธี  ศรีกะทัด
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
153 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 1. นายเกียรติศักดิ์  เลวารี
 
1. นายจักรพงษ์  เกื้อทาน
 
154 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 1. เด็กหญิงปนิดา  พูดดี
 
1. นางสาวคิดสา  สุขรี
 
155 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวิริยา  โสภานำ้
 
1. นายวิชัย  คะโมฤทธิ์
 
156 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 1. นางสาวผทัยมาศ  สวาทโพธิ์กลาง
 
1. นายไพทูรย์  ไชยชนะ
 
157 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นางสาวณัฐพร  บรรเทาทุกข์
 
1. นางรุ้งอรุณ  โยธาวรมนตรี
 
158 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายขจรเกียรติ  พลหาญ
 
1. นายทวีสิน  ป้องทอง
 
159 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายอภิรัตน์  ภาโสม
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
160 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นายทวีศักดิ์  ศิริวงษ์
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
161 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นายรัฐพงษ์  ไชยศล
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
162 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงแสนรัก  แก้วหนองสังข์
 
1. นายโกมินทร์  เถาว์ชาลี
 
163 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงรมิดา  วงค์จันทร์
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
164 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นางสาวมัลลิกา  ไชยมารต์
 
1. นายปริญญา  คำพรหม
 
165 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวกันตนา  อุดมกัน
 
1. นายทิวา  กิติศรีวรพันธุ์
 
166 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายรัชพล  มูลเพ็ญ
 
1. นางสาวชมพูนุท  โสลันดา
 
167 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติกร  ใจใหมคร้าม
 
1. นายศิริชาติ  วงค์หนายโกฎ
 
168 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายชิโนรส  อ้วนดวงดี
 
1. นางสายยล  แสนรังค์
 
169 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 1. นายวัชระ  ทากิระ
 
1. นางสาวนิลเนตร  คนซื่อ
 
170 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงณิชากร  ชาวพะเยาว์
 
1. นายกัมปนาท  คำประสงค์
 
171 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ทองที
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
 
172 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวชญานี  ชัยชิต
 
1. นายกัมปนาท  คำประสังข์
 
173 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 1. นางสาวธิดาพร  มหาวงศ์
 
1. นางสาวนิลเนตร  คนซื่อ
 
174 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. นายศิวัช  หืนกระโหก
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
175 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายขจรเกียรติ  พลหาญ
 
1. นางสาวสมพิศ  มันทะ
 
176 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายภูวเรศ  มากอง
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
177 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นายชาญณรงค์  ระฆังทอง
 
1. นายเฉลีมเกียรติ  คำไพ
 
178 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มณีรัตน์
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
 
179 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวิริยา  โสภานำ้
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
180 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวนิภาภัทร  แก้วมะ
 
1. นายวัชระ  เผื่อนศรี
 
181 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐา  สุโขทัย
 
1. นางสาวสมพิศ  มันทะ
 
182 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วอามาตย์
2. เด็กหญิงกิตติยา  บัวพรหม
3. เด็กหญิงคีตภัทร  พิละมาตย์
4. เด็กชายจตุพล  บริบูรณ์
5. เด็กชายธนากร  ลาดบาศรี
6. เด็กชายนัฐชัย  ไชยต้นเทือก
7. เด็กชายปฐมพร  น้อยเภา
8. เด็กหญิงพัชรี  ขันทีท้าว
9. เด็กชายพูลศักดิ์  วงคำคูณ
10. นายภัคพงษ์  พ่ออามาตย์
11. เด็กชายภาสกร  เชื้อวงค์พรหม
12. นางสาวรัตติยา  ชื่นชม
13. เด็กหญิงวรรณพิมล  วงค์ผาบุตร
14. เด็กชายวัฒนา  แก้วพิกุล
15. เด็กชายวีระศักดิ์  วังทะพันธ์
16. เด็กชายศราวุธ  คำภูแสน
17. เด็กหญิงศิริณภัทร  พิละมาตย์
18. เด็กชายศุภชัย  วงค์ละคร
19. เด็กชายหัสวรรษ  ไตรยราช
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เดชบำรุง
21. นางสาวเพ็ญนภา  พ่อธานี
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
2. นายนายอรรคพงษ์  สินเธาว์
3. นายวินัย  บุรัตน์
4. นายสมชาติ  ว่องไว
5. นายสุขสันต์  เชื้อกุณะ
6. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
 
183 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกนกพร  วงค์ตาผา
2. นางสาวกนกแพรว  ผาลอด
3. นางสาวจินดารัตนื  วังทะพันธ์
4. นางสาวจินดารัตน์  พ่อศรีชา
5. นายจิระพงค์  จันแสน
6. นางสาวจีระภรณ์  จันรังศรี
7. นายธนญชัย  เชื้อดวงพระ
8. นายธนาวุฒิ  ดวงโท
9. นางสาวธัญญาภรณ์  กัววิบูลย์
10. นางสาวธัญยารัตน์  กงอินทะ
11. นายนัฐวุธ  บุตรดี
12. นางสาวพรนภา  พ่อศรีชา
13. นางสาวพัชริตา  เหง้าโอสา
14. นางสาวพัดชา  พิมพ์แพง
15. นางสาวมุกดา  เสนาคำ
16. นายรักพงศ์  เหง้าโอสา
17. นางสาวลลิตา  ปัญญาพ่อ
18. นางสาววรรณวิภา  พยนต์ศิริ
19. นางสาววราพร  พรหมพินิจ
20. นายวันชนะ  กลางประพันธ์
21. นางสาววิชชุดา  ศิริสุวรรณ
22. นางสาวศศิธร  ทำดำ
23. นายศิริศักดิ์  ลี้พล
24. นางสาวสุดารัตน์  หลักไชย
25. นายสุริวัฒน์  แก้วนวล
26. นางสาวหัทยา  ไกยฝ่าย
27. นางสาวอมรรัตน์  แสนสามารถ
28. นางสาวอุดมพร  สุคำภา
29. นายเด่นชัย  ขันทีท้าว
30. นางสาวเมษา  เชื้อคำจันทร์
31. นายไตรภพ  บุญทาบ
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
2. นายนายอรรคพงษ์  สินเธาว์
3. นายวินัย  บุรัตน์
4. นายสมชาติ  ว่องไว
5. นายสุขสันต์  เชื้อกุณะ
6. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
 
184 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุนิพรรณ
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วงค์ชาชม
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยมาโย
4. เด็กชายณัฐพล  อินภูวา
5. เด็กชายธนากร  วงค์สมบัติ
6. เด็กหญิงปฐมพร  วังทะพันธ์
7. เด็กหญิงปัณณพร  ไชยบัน
8. เด็กหญิงอริศรา  พรามดิ่ง
9. เด็กชายเจษฎาพล  ไชยบัน
10. เด็กหญิงเยาวลักษร์  กำริสุ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
 
185 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกฏษฎา  อินอุเทน
2. เด็กหญิงจิตรวรรณ  วะชุม
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ลีรัตนชัย
4. เด็กชายรวมพล  ผลเคน
5. เด็กชายวสันต์  ปาทา
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชาสงวน
7. เด็กชายวัฒนา  ประกิ่ง
8. นางสาวศรัญญา  บัวงาม
9. เด็กหญิงศรีสุภา  อุปพรม
10. เด็กหญิงอรณี  จันทะสิน
 
1. นางอมรรัตน์  เรียมแสน
 
186 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวชลิตา  อุปดี
2. นายณัฐวุฒิ  วะเกิดเป้ม
3. นายธีรภัทร  สัจจมณี
4. นางสาวปฏิมา  ปิติสม
5. นายพัชร  หอมตลบ
6. นางสาวมัลลิกา  ชาทิพฮด
7. นายราชัน  วะชุม
8. นางสาววิริยา  อุเทนวิเชียรปัญญา
9. นายสุเมธ  สวัสดี
10. นางสาวเมธิตา  ราชชมภู
 
1. นางอมรรัตน์  เรียมแสน
 
187 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวชฎารัตน์  นครังสุ
2. นางสาวณัฐริกา  ภูสะตัง
3. นายนันทสิทธิ์  บัวชุม
4. นายปัจชาฎา  พ่อสียา
5. นายพนมกร  ละครเพชร
6. นายพัชร  วังทะพันธ์
7. นางสาวยุวันดา  แสนสามารถ
8. นางสาววิมลรัตน์  มาระนอ
9. นายสุริชัย  สูญราช
10. นางสาวอรทัย  วันมา
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
 
188 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำวุฒิ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงค์ตาผา
3. เด็กหญิงรัชณีวรรณ  พุธทา
4. เด็กหญิงอรัญาณี  ศรีวรสาร
5. เด็กหญิงอารียา  โชติวุฒิมนตรี
6. เด็กหญิงเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุจินทรา  ริศด้วง
3. นายอนุชา   สอนสกุล
 
189 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกรรวี  วรรณสุกศิริ
2. นางสาวณัฐมล  ดอกไม้
3. นางสาวณัฐริดา  ประพัฒพงษ์
4. นางสาวปรียานุช  สมรักษ์
5. นางสาวพรชิตา  ภูล้อมทาง
6. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงค์ตาผา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุจินทรา  ริศด้วง
3. นายอนุชา  สอนสกุล
 
190 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา   มะนาวนอก
2. นางสาวกุลธิดา   วงค์ศรี
3. นางสาวพรนภา   สุขวงศ์
4. เด็กหญิงภาณุรัตน์   เม็งมุ้ย
5. เด็กหญิงอรวรรณ   กันเกียน
6. นายอาทิตย์   ไตริน
 
1. นายธงชัย   ศรีสวัสดิ์
2. นายนัฐธิชัย  มังคละคีรี
3. นายวัฒนศักดิ์   พัฒนภูทอง
4. นางสุวัฒนา   เวฬุวนารักษ์
 
191 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำวุฒิ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงค์ตาผา
3. นางสาวรัชณีวรรณ  พุธทา
4. เด็กหญิงอรัญาณี  ศรีวรสาร
5. เด็กหญิงอารียา  โชติวุฒิมนตรี
6. เด็กหญิงเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุจินทรา  ริศด้วง
3. นายอนุชา   สอนสกุล
 
192 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา   มะนาวนอก
2. เด็กหญิงภาณุรัตน์   เม็งมุ้ย
3. เด็กหญิงระวิวรรณ   แก้วมณี
4. เด็กหญิงรุ้ง   ทะนะไชย
5. เด็กหญิงสาวินี   มะนาวนอก
6. เด็กหญิงอรวรรณ   กันเกียน
 
1. นางสาวพัทยา   ลาดพิลา
2. นางสาววัชราภรณ์   อุปทุม
3. นายวัฒนศักดิ์   พัฒนภูทอง
4. นางสาวอิศราวดี   กุลวงศ์
 
193 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกรรวี  วรรณสุกศิริ
2. นางสาวณัฐมล  ดอกไม้
3. นางสาวณัฐริตา  ประพัฒพงษ์
4. นางสาวปรียานุช  สมรักษ์
5. นางสาวพรชิตา  ภูล้อมทาง
6. นางสาวรัชณีวรรณ  พุธทา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุจินทรา  ริศด้วง
3. นายอนุชา  สอนสกุล
 
194 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา   มะนาวนอก
2. นางสาวกุลธิดา   วงค์ศรี
3. นางสาวพรนภา   สุขวงศ์
4. เด็กหญิงภาณุรัตน์   เม็งมุ้ย
5. เด็กหญิงระวิวรรณ   แก้วมณี
6. เด็กหญิงรุ้ง   ทะนะไชย
7. เด็กหญิงสาวินี   มะนาวนอก
8. เด็กหญิงอรวรรณ   กันเกียน
 
1. นายนัฐธิชัย  มังคละคีรี
2. นางสาวปัทมวรณ   ป้องทอง
3. นายวัฒนศักดิ์   พัฒนภูทอง
4. นางสุวัฒนา   เวฬุวนารักษ์
 
195 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  ยาศรี
2. เด็กหญิงขณิตฐา  ชะวิดา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  กุมแก้ว
4. เด็กหญิงจิตตมาศ  ต้อยสิมมา
5. เด็กชายณัชพล  พิมโยธา
6. เด็กชายณัฐกร  กวนฮางฮอง
7. เด็กชายธนพงษ์  ทองอินทา
8. เด็กชายธันวารัช  อินทริง
9. เด็กหญิงนาถตยา  เวินเมาหา
10. เด็กหญิงมุธิตา  คำลือ
11. เด็กชายยุทธนา  อินทริง
12. เด็กชายศราวุฒิ  มาตชายเคน
13. เด็กชายสายชล  คะแก้ว
14. เด็กชายสุภัชชา  ลำมะสะ
15. เด็กชายอาคม  ตะไลชั่ง
16. เด็กชายเจษฎากร  ภักดี
 
1. นางนิตยา  มะเสนัย
2. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
3. นางมะลิ  หาธรรม
4. นางวงเดือน  บุณยารมย์
5. นายวิชัย  คะโมฤทธิ์
 
196 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พรหมพินิจ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุนิพรรณ
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วงศ์ชาชม
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยมาโย
5. เด็กชายณัฐพล  อินภูวา
6. เด็กชายธนากร  วงค์สมบัติ
7. เด็กหญิงบุษยมาส  สูญราช
8. เด็กหญิงปฐมพร  วังทะพันธ์
9. เด็กหญิงปัณณพร  ไชยทอง
10. เด็กหญิงพรรณวิภา  วงศ์ตาพรม
11. เด็กหญิงพราวนภา  ภูกันดาร
12. เด็กหญิงมาริษา  ปัญญาพ่อ
13. เด็กหญิงวริศรา  พรามดิ่ง
14. เด็กชายวิชญะ  ศรีนวน
15. เด็กหญิงเยาวรัตน์  แก้วปัดโชติ
16. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กำริสุ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
 
197 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  พ่อครวงค์
2. นางสาวจิราภา  หิงประโคน
3. นางสาวชมพู่  ปูคะธรรม
4. นางสาวชาริณี  วงค์ษาไชย
5. นายนาคิม  ทัศมี
6. นางสาวปวีณา  ศรีแสง
7. นางสาวปิยะนิตย์  วงษ์เสนา
8. นางสาวพัชราภรณ์  ขวัญส่
9. นางสาวพัชรี   ศรีเพียชัย
10. นายวรายุทธ  วงค์จันดี
11. นางสาววิชุดา  พ่อลีละ
12. นายศราวุฒิ  พ่อป้องขวา
13. นางสาวสุภาพร  สุขสบาย
14. นางสาวสุภาภรณ์  ยตะโคตร
15. นางสาวเบญจมาศ  ธ.น.อุตร
16. นางสาวเสาวภา  ปูคะธรรม
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยมงค์
2. นางถาวร  ราชนาวี
3. นางรุ่งลาวัลย์  พงษ์สาธร
4. นายฤทธิรณ  โพนสูงเนิน
5. นางอนัญญา  คูสกุล
 
198 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวจิตตา  หลิงสีหา
2. นางสาวฤทธิ์ฤทัย  ตรงดี
3. นางสาวลัดดามาศ  ชนะรินทร์
4. นางสาวลิสา  ศรีอินทร์
5. นางสาวสกาวเดือน  จโรมรันย์
6. นางสาวอรทัย  มุสิพันธ์
7. นางสาวอรพินธ์  ดวงภักดี
8. นางสาวอารียา  กิตติธรรม
9. นางสาวเรณู  งามนาศรี
 
1. นายอนุพงษ์  ยุรชัย
 
199 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญาภรณ์  ตุ้มอ่อน
2. นายจิตกรณ์  โพธิสา
3. นางสาวนฤมล  ชนะชัย
4. นายอภิสิทธิ์  โคตรพรม
5. นางสาวเยาวรัตน์  จุนทะ
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
2. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
 
200 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 1. นางสาวศิรารัตน์  พรหมศรี
2. นางสาวศิริรัตน์  แพงเนตร
3. นางสาวสาริณี  แสนศรี
4. นางสาวสุจิตรา  ไกรสิน
5. นายอรรถสิทธิ์  แพงเนตร
 
1. นางดวงเดือน  อ้วนแก้ว
2. นายพงษ์เสริฐ  สอนอาจ
 
201 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงรัตติมากร  แสนศรี
2. เด็กหญิงสุนิตา  จำปาทัศน์
 
1. นางนฎปพร  เหล็กจาน
2. นางพวงพิกุล  ภูพวก
 
202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นายณัฐพล  ศรีหาเศษ
2. นายผดุงพงษ์  แสนสุภา
3. นายสุรศักดิ์  อรัญ
 
1. นายวรธน  เอกทินวัฒน์
2. นายวรวุุฒิ  ศรีมะโรง
 
203 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เสนจันทร์ฒิไชย
2. เด็กหญิงศิริวิภา  ฝ่ายทะแสง
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ดันมีแก้ว
 
1. นางรุ่งฤดี  บุญจันทร์
 
204 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นายทัศยาม  ถาน้อย
2. นายธเนศ  เสนสุข
3. นายสุริยา  เสนสุข
 
1. นายผราวุธ  แสนโสม
2. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
 
205 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นายสายฟ้า  อินนะระ
2. นายสิริทรัพย์  วังกะธาตุ
3. นายอิสระ  ธ.น.โม้
 
1. นายวรธน  เอกทินวัฒน์
2. นายวรวุุฒิ  ศรีมะโรง
 
206 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงพิสมัย  พิมพ์ศรีเมือง
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ไชยสุระ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ระมงคล
 
1. นางสาวชุติยรัชย์  ทาตะรัตน์
2. นางมาลินี  วรรณวงศ์
 
207 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงมินตรา  ปู่ฝ้าย
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อรรคศรีวร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเรือง
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  บัวชุม
2. นางเอื้องจิตร  จันทร์กล่ำ
 
208 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามผงวิทยาคม 1. นายจำรัส  ศรีนุรักษ์
2. นายชิตณรงค์  ไอยะวัน
3. นายปิยะพงษ์  ผงสามสิบ
 
1. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
2. นางฉวีวรรณ  ไตรยะขันธ์
 
209 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ดาเพ็ง
2. นางสาวนิรพร  ตะวงค์
3. นางสาวรัชดาพร  ก้อนวัน
 
1. นายวรสิทธิ์  กิจเจริญ
2. นายสุรชัย  ศรีวรชัย
 
210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กหญิงปะณิตา  โพธิโสม
2. เด็กหญิงปาหนัน  สุพรม
3. เด็กหญิงวิภาดา  ครุณะวงศ์
4. เด็กหญิงวิยะดา  เชิดสะภู
5. เด็กหญิงอาทิตยา  พะวัง
6. เด็กหญิงแสงภูไทย  แวงภูธร
 
1. นางกานต์ระวี  วงศ์เข็มมา
2. นายทศพล  ศรีสาระ
 
211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฬธิดา  อัคคะศรีวอน
2. เด็กหญิงช่อผกา  ผายทอง
3. เด็กหญิงทัศธิดา  ขันทะยันต์
4. เด็กหญิงนิตยา  พลมาตย์
5. เด็กหญิงวนิดา  ปลาทอง
6. เด็กหญิงสายชล  รูปสะอาด
 
1. นางนิมมาน  ชื่นตา
2. นายอาคม  ชื่นตา
3. นางเจริญรักษ์  คำป้อง
 
212 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นายณัฐพล  กวดไทย
2. นางสาวธิชากร  ขุนอำคำ
3. นายวีรศักดิ์  เหลาบัว
4. นางสาวศิริวรรณ  คำมั่น
5. นางสาวสุทธิดา  แสงอ่อน
6. นางสาวอรริยา  วงศ์ชัยยา
 
1. นางสาวสาวิตรี  ปารีพันธ์
2. นายอาภันตรา  แสงวงค์
3. นางสาวอุมาพร  เมืองโคตร
 
213 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. นางสาวดวงสุดา  เชิดสะภู
2. นางสาวธนภรณ์  ลาพรมมา
3. นางสาวน้ำเพชร  อาริกุล
4. นางสาวยุพารัตน์  สาบก
5. นางสาววราภรณ์  บุตรสอน
6. นางสาวสุวนันท์  ศรีสมจักร
 
1. นางกานต์ระวี  วงศ์เข็มมา
2. นายทศพล  ศรีสาระ
 
214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพีนาริน  พิมพา
2. เด็กหญิงวิมลเรขา  อุ่นชัย
3. เด็กหญิงอริศรา  ชุดชา
 
1. นางสาวธฤษวรรณ  มุงงาม
2. นางปวีณา  พนมอุปถัมภ์
 
215 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ดวงศรีจันทร์
2. เด็กหญิงวัชราพร  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงไพจิตร  พันธุกาง
 
1. นางสาวประไพจิตร  คะสา
2. นางสาวศรีสมร  ตกพันธ์
 
216 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นางสาวปภัสรา  ราชชัย
2. นางสาวพัชริดา  หมื่นกิจ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ประวัง
 
1. นางอารีย์วรรณ  รัศมี
2. นายเชษฐา  บุญชวลิต
 
217 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นางสาวรัตนา  ราชปัญญา
2. นายศตวรรษ  แก้วบุดตา
3. นางสาวศิริลักษณ์  มาดา
 
1. นายวันศักดิ์   คำแหง
2. นายวีระชัย  คำแพงดี
 
218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 1. เด็กชายปิยบุตร  แสนสุภา
2. เด็กชายศักรินทร์  แสนสุภา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรียะไชย
 
1. นางนภาพร  โพนเมืองหล้า
 
219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงภรนิภา  ภักดี
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  หมอกมีชัย
3. นายโซนี่  หารทะชุม
 
1. นางนิภาวรรณ  วดีศิริศักดิ์
2. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
 
220 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นายธีระวัฒน์  คะสุดใจ
2. นางสาวสุกัญญา  ปัญญาสาร
3. นายอิทธิศักดิ์  ปัญญาสาร
 
1. นางนิตยา  บุพศิริ
2. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
 
221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวจินต์จุฑา  ขุมคำ
2. นางสาวฉัตฑริกา  ชามาตร
3. นางสาวสุพิญช์ชา  ศิริศิลป์
 
1. นางชนิดา  ไชยรัตน์
2. นางสายฝน  จำปา
 
222 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงภัทรียา  จันทร์ภักดี
2. เด็กหญิงวิสสุตา  ชัยบิล
3. เด็กหญิงสิรีธร  โพธิ์สุ
 
1. นางดิราณี  สุพันธมาตย์
2. นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร
 
223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 1. เด็กชายดนุนันท์  มาปัน
2. เด็กหญิงภัทราภา  พรมบุญ
3. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  แก้วระดี
 
1. นางเทียมขวัญ  สารีพร
2. นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาทำ
 
224 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวพิญญา  ภัทรยุคลธร
2. นางสาววราทิพย์  สุวรรณมาโจ
3. นางสาววราภรณ์  จันทิชัย
 
1. นางสาวหงษ์สุดา  สุวรรณมาโจ
2. นางเพ็ญศรี  ฤทธิทิศ
 
225 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวดวงแก้ว  แดงบุตร
2. นางสาวปิยะดา  ดีผาง
3. นางสาววรรณวิษา  พะวงค์
 
1. นางสุวณา  พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เครือแตง
 
226 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิลปชัย
2. เด็กหญิงธิญาดา  สุ่มมาตร์
3. เด็กหญิงบุษรินทร์  สองบัว
 
1. นางสาวจีราพร  พานิจ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
 
227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  ชินเทศ
2. เด็กชายธนพร  ละมุลมอญ
3. เด็กหญิงรุจิเรศ  แสนลัง
 
1. นางฤดีภรณ์  อินทรเทศ
2. นางสาววิจิตรา  นาดี
 
228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 95.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวนัลติกา  บ้งชมโพธิ์
2. นางสาววรนุช  สิงห์
3. นางสาววราภรณ์  น้อยพิทักษ์
 
1. นางสาววิจิตรา  นาดี
 
229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวชดาพร  เหลินต้ายซ้าย
2. นางสาวธิดารัตน์  ชินบูรณ์
3. นางสาวอาภัสรา  ลาดี
 
1. นางสาวภิญญดา  พิธากุลวรา
2. นายวรวุฒิ  มะสุใส
 
230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์เท
2. เด็กหญิงชลิตา  แสนโบราณ
3. เด็กหญิงศศิตรา  นาดี
 
1. นางสาววิจิตรา  นาดี
 
231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐมล  แก้วอ่อนขวา
2. เด็กหญิงลลิตตา  จันดาประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสุพารักษ์  ปูนจันตัง
 
1. นางสาวภิญญดา  พิธากุลวรา
2. นางสาวหงษ์สุดา  สุวรรณมาโจ
 
232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวจิรนันท์  คำปะดำ
2. นางสาวปริญญาพร  กาศรี
3. นางสาวอรฤทัย  ไกรษร
 
1. นางสาววิจิตรา  นาดี
2. นางเอื้องจิตร  จันทร์กล่ำ
 
233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาววิภาดา  เล็งกลาง
2. นางสาวเพียงขวัญ  กิติศรีวรพันธุ์
3. นางสาวแพรวพรรณ  สมศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกานต์  จันทร์แดง
2. นางมาลินี  วรรณวงศ์
 
234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  นาหมีด
2. เด็กชายศรันย์  บุพศิริ
3. เด็กหญิงหฤทัย  แสนเยีย
 
1. นางสาวปราณีต  พรรณวงศ์
2. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
 
235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มิตรอารักษ์
2. เด็กหญิงกิตติญา  พุกพล
3. เด็กชายบดินทร์  จุรีมาศ
 
1. นางสุจิตร์  มันทะ
 
236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายกรภัทร  บุพศิริ
2. นางสาวปนัดดา  สิงห์งอย
3. นางสาวสุภัคณา  โปแอ
 
1. นางนิภาวรรณ  วดีศิริศักดิ์
2. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
 
237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  พิมโชติ
2. นางสาวประภาพร  ทุมกิ่ง
3. นายวิทยา  ต้อนโสกรี
 
1. นางสุวณา  พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เครือแตง
 
238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  แสงสว่าง
2. เด็กชายธนาดุล  โพธิ์ลำ
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายวีรชน  คำเห็น
 
239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายณัฐกร  แสนคำภา
2. เด็กชายอภิเดช  พลมั่น
 
1. นายทินกรณ์  วรกา
2. นายนัฏฐพล  ปากดี
 
240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กชายนุติพงษ์  พรมคำ
2. เด็กชายอนุพล  เชิดสังวาลย์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
2. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
 
241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายจิระยุทธ  คัทจันทร์
2. เด็กชายธนกร  แสงระวี
 
1. นายอเล็กซานเดอร์  หล้ามุงคุณ
 
242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายศิริศักดิ์  ศรีสุธรรม
2. นายอธิวัฒน์  วารี
 
1. นางนิษฐ์วดี  ชุติภัทร์บัณฑิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. นายนนทวัฒน์  วะชุม
2. นายนพพร  อ้อยรักษา
 
1. นายบุญมา  ใหลอุดี
2. นางวิภาวณี  บุญศรี
 
244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. เด็กชายจักรกฤษ  แวงดา
2. เด็กชายธนากร  ปาทา
 
1. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
2. นายสินทวี  นาท้าว
 
245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายกันตภณ  รัตนมาลี
 
1. นางสาวปานใจ  สุนา
 
246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวชรัยย์รัชฎ์  ทาตะรัตน์
2. นางสาวเปรมิกา  พุทธา
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
 
247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายบดินทร์  ศรีเจริญ
2. นายสิทธิชัย  ไชยกา
 
1. นายทินกรณ์  วรกา
2. นายนัฏฐพล  ปากดี
 
248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  พรหมจอม
2. เด็กชายเฉลิมชัย  แก้วน้ำ
 
1. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาววราภรณ์  โคตรตา
 
249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายธนวรรธน์  ธนวิญช์วิภาธร
2. เด็กหญิงวรญา  โมฆรัตน์
 
1. นางสาวณัฐริณีย์  วงค์ตาผา
2. นางสาวภัคมน  แก่นงาม
 
250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. เด็กหญิงนันทมาศ  บุญทองเถิง
2. เด็กชายปานตะวัน  เสนาคำ
 
1. นายประทีป  คร้อโนนแดง
2. นางมณีรัตน์   คร้อโนนแดง
 
251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์   จุลศรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา   เสนจันทร์ฒิไชย
 
1. นายพิเชษฐ  จุลศรี
2. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
 
252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กชายจิรเดช  ลำลอง
2. เด็กชายปริเยศ  พิมพ์มหา
 
1. นางทศพร  โคกมะณี
 
253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพล  สิมลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่องคันปอน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
2. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
 
254 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวปวริศา  ถิระเลิศพานิชย์
2. นางสาวอัจฉรียา  อินาลา
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
 
255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. นายจิรายุ  เรณู
2. นายพรรษวุฒิ  พุฒซ้อน
 
1. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
 
256 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายนิติธร  อักษร
2. นางสาวสุรินธรา  พานภักดีเจริญ
 
1. นางสาวชัชณี  คิดสร้าง
2. นางสาวสายใจ  ทองพั้ว
 
257 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวกิตติญา  ศาลาแดง
2. นางสาวสิริลักษณ์  ตันดง
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
2. นายวัชรพงษ์  บริเอก
 
258 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวปวริศา  อินพานิช
2. นางสาวรุจิรา  พันธะชัย
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
 
259 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายชินวัตร  ดายังหยุด
2. นายอุกฤษฏ์  สิทธิยา
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
2. นายวัชรพงษ์  บริเอก
 
260 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวธมณญลักษ์  ชุมภูเทพา
2. นางสาวอิสริยาภรณ์  ศรีชาหลวง
 
1. นางจิตตรา  สอนดา
 
261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กชายพนิช  ด่างเกษี
2. เด็กชายสุพล  คำเพ็ง
3. เด็กชายเสกสิทธิ์  พันธุกาง
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายภูวดล  คำชนะ
 
262 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวช่อทิพย์  โทนสิมมา
2. นางสาวรัตน์ศิริ  พรหมอารักษ์
3. นางสาวอุบลวรรณ  ผลขาว
 
1. นายชนินทร์  ทัศคร
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
263 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นางสาวภิรมยา  อุณาพรม
2. นายศรันย์  จำรักษา
3. นางสาวสุนิตา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวพรพรรณ  สุวรรณมาโจ
2. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
 
264 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวกติกา  นิสาวัน
2. นางสาวธัญญรัตน์  อุดหนุน
 
1. นายอธิณัฐฏ์  โกษาแสง
2. นางอรทัย  ธรรมโม
 
265 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายปุญญพัฒน์  ระแสนพรม
2. นายสุวจักร  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นายตฤณ  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาววราภรณ์  โคตรตา
 
266 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมเนตร
2. เด็กชายสถาพร  วงศ์ศิริ
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
267 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กชายจารุกิตต์  ยะภักดี
2. เด็กชายชนะเดช  ผ่านเสนา
3. เด็กชายอดิเรก  เพชรโสภา
 
1. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
 
268 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายฐาปกรณ์  โคตรภู
2. นายพัฒนพงษ์  ศรีนาทม
3. นายรัฐธนินท์  กิตติศีพงศ์
 
1. นายนัฐกร  ศรีวังไสย์
2. นายศิลปกรณ์  จันทไชย
 
269 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  เวียงสงค์
2. นายวัชรินทร์  ยะภักดี
3. นายเกียรติศักดิ์  เกษมสินธุ์
 
1. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
 
270 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภพ  คอนซ้าย
2. นายณัฐวัฒน์  มาลาสี
3. นายนนท์ธวัช  นิลสาขา
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
271 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ  เกษมสินธุ์
2. เด็กชายพัทธพล  ผาสุข
3. เด็กชายวันวิสา  เนตรพิมพ์
 
1. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
 
272 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  สุวรรณบุผา
2. นายวิชัย  บุพศิริ
3. นายเอกนรินทร์  ศรีทอง
 
1. นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงค์
2. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
 
273 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  สุขดี
2. นายจิรวัฒน์  สีตาแสน
3. นายณัฐพล  มองเคน
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
274 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. นายรักษิต  คะปัญญา
2. นายวีรพล  วรรณวงค์
3. นายสหราช  ทีสุกะ
4. นายสีวะลา  คะปัญญา
 
1. นายพจนาถ  แดงพิบูลย์
 
275 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  มาดี
2. นายณัฐวัฒน์  แก้วนิวงศ์
3. นายธนวัฒน์  คำลี
4. นายธรรมลักษณ์  หลวงกลาง
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายระวิน  คาราเบน
 
1. นางราตรี  เครือพันธ์
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาววลีรัตญา  นิลคง
 
1. นางพรอุมา  รากวงค์
 
278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวกังสดาล  อ้วนไตร
 
1. นางเพ็ญนภา  บำรุงสุข
 
279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายศราวุฒิ  สายวิลัย
 
1. นายสุรชาติ  รัศมี
 
280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชฎาพร  เมืองซอง
 
1. นางสาวจิราพร  มะสุใส
 
281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกัลยากร  ชาวพะเยาว์
 
1. นางศรีนคร  วงศ์จำปา
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวธัญนาฏ  ภะวะ
 
1. นางศิรินุช  เบ้าคันที
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวสิริรัตน์  กุลาตี
 
1. นางจิตรา  โพธิ์ศรี
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายชานนท์  สาระปา
 
1. นางลักขณา  โกษาแสง
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวมินตรา  พงษ์หนองโน
 
1. นางสมหญิง  มิ่งขวัญ
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวลินดา  สิทธิชัยเนตร
 
1. นางวีราภรณ์  ปองไป
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวกุลธิดา  วะลับ
 
1. นางพิชานิกา  สะเริญรัมย์
 
288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงรัชนีกร  คำลือ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
 
289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐกร  คนขยัน
 
1. นางขวัญชยา  เจียมจังหรีด
 
290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายชยานันต์  กาญจนจันทร์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
 
291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวศศิมา  จันทรจิตร
 
1. นายกฤษฎา  ไชยสี
 
292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 87.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิตราพร  น้อยนาง
2. เด็กชายชานนท์  สาระปา
3. เด็กหญิงนารากร  นาลาผาย
4. เด็กชายรักษ์พงษ์  กรรตณรงค์
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สิทธิ
 
1. นางพิชานิกา  สะเริญรัมย์
2. นางลักขณา  โกษาแสง
 
293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายกิตติพศ  ขุนทอง
2. เด็กหญิงชยากร  เตโช
3. เด็กหญิงนารา  แก้วขวัญ
4. เด็กชายภชรพล  คึมยะราช
5. เด็กชายสมเจตน์  คำลือ
 
1. Mr.Mat  Baldago
2. นางผ่องพรรณ  คูสกุลวัฒน
 
294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวกัญญพัฒน์  คูสกุล
2. นางสาวประไพกุล   สุวรรณมาโจ
3. นายภาณุพงค์  พรมเพ็ง
4. นายรัถฌาปกรณ์  เขียวสังข์
5. นายวิรัชพงศ์  บุณฑริกวงศ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
2. นางสาวคนึงนิจ  ทองเกลี้ยง
 
295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวจริณพร  เจียรสุคนธ์
2. นายชนาธิป  กัลยาลัง
3. นางสาวณัชชา  ชมพู่
4. นางสาวภัทรวรินทร์  เมืองด้วง
5. นางสาวอริสรา  ก้องเ้กียรติกมล
 
1. Mr.AL  Dellova
2. Mr.Timothy  Sanchez
 
296 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวรัตติกาล  เชื้อดวงผูย
 
1. MissYang  Yanting
 
297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวอารยา  วรวงค์
 
298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวพิิรดาภร  ใจหาญ
 
1. นางสาวญานี  ประกิ่ง
 
299 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.82 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวสิริกัญญา  ศิริสุทธารมย์
 
1. นายสายชล  บุญประคม
 
300 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงอภิญญา  มาตชัยเคน
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี
 
301 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนุชนาถ  วงศ์ศรีชา
 
1. นางสาววิภาภรณ์  สะเดา
 
302 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวศจิกาพร  หน่อสีดา
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี
 
303 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวนรินทร์พร  ใหญ่สิงห์บุญ
 
1. นางจิตรา  โพธิ์ศรี
 
304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชนะมาร
2. เด็กหญิงพีรดา  ศรีหาเศษ
 
1. นางกรรณิกา  คณานันท์
2. นายนิติพงษ์  วงษ์หาบุศย์
 
305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แผ่นทอง
2. นางสาวพนิดา  ศิลาลาย
 
1. นางคุณัญญา  รักษ์ชุมชน
2. นางสาวศรินยา  ควรครู
 
306 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  เหล่าหว้าน
2. นายสุรชัย  ลีเหลา
 
1. Mr.Jon  Watanabe
2. นางคุณัญญา  รักษ์ชุมชน
 
307 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายธนภูมิ  หมวกสกุล
2. นายศรัณย์  ทิพย์โฆษิตคุณ
 
1. MissAmy  Griffin
2. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. เด็กชายคมคิด  บริบูรณ์
2. เด็กชายธนชัย  แผงวงค์
3. เด็กชายธีระวัฒน์  สาวงค์
4. เด็กชายพชรพล  วงษ์พาน
5. เด็กชายวุฒิชัย  อินดู
6. เด็กชายศุภชัย  ชมโสม
7. เด็กชายศุภวิชญ์  จำปา
8. เด็กชายสรวิช  แผงดา
 
1. นายคำฟอง  ศรีสุข
2. นางพิจิตตรา  วิชะนา
3. นายภานุพงษ์  คำลือ
 
309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  อุสาพรหม
2. นายธนาวุฒิ  จันแอ
3. นายธนาวุฒิ  ดีแสง
4. นายระพีพัฒน์  นาโควงค์
5. นายวัชระ  มนขิง
6. นายสหัสนัยน์  อุสาพรหม
7. นายสิทธิพล  อุสาพรหม
8. นายอดิศักดิ์  นาโควงค์
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
2. นายพาที  แสนสี
3. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายนพพล  อุสาพรหม
2. นายประสิทธิ์  อุ่นทะอับ
3. นายยุทธพล  ศรีชมวงษ์
4. นายสุนทร  นาโควงค์
5. นายองอาจ  บุนนท์
6. นายไวทยา  นาโควงค์
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
2. นายพาที  แสนสี
3. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นายจักรพงษ์  ลุนลาน
2. นายจิรายุ  โสมรินทร์
3. นายธีรพงษ์  พรมใจ
4. นายธีรพงษ์  สุวรี
5. นายนนทวัฒน์  วงศ์จันทร์
6. นายอุทัย  สัตตะนันท์
 
1. นายคำฟอง  ศรีสุข
2. นางพิจิตตรา  วิชะนา
3. นายภานุพงษ์  คำลือ
 
312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวกชกร  รัตนเกื้อกูลกิจ
2. นางสาวชุติมา  แสนสุริยวงศ์
3. นางสาวดาราวรรณ  อินทร์สอน
4. นายธนะศักดิ์  มูลศรีนวล
5. นางสาวพนิดา  ปาทา
6. นางสาววันวิสา  อินอุเทน
7. นางสาวศิริกัญญา  ศิริสุทธารมย์
8. นางสาวศิริวรรณ  อินอุเทน
9. นายสุทธิชัย  ไชยมงค์
10. นางสาวเยาวเรศ  มีอยู่
 
1. นางประไพ  เหง้าน้อย
2. นางมณีรัตน์  กายราช
3. นางใจปอง  เรืองศรี
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นางสาวน้ำผึ้ง  วงษ์ศรีเทพ
2. นายปภังกร  เมืองโคตร
3. นายมีสิทธิ์  คำมุงคุณ
4. นายวัชรพงษ์  ผาแสน
5. นางสาวศิริลักษณ์  แสงสุวรรณ
6. นางสาวศุภมาศ  คำมุงคุณ
7. นางสาวสุภานิต  คำภาพันธ์
8. นางสาวอมรสวัสดิ์  ไตรยวงค์
9. นางสาวอินธุอร  พลเหี้ยมหาญ
10. นายเจษฎา  นอบน้อม
 
1. นางจันทิมา  เมืองโคตร
2. นายธนรรณพ  ชนะแสบง
3. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงกนกหิรัญ  ศิริวงศ์
2. เด็กหญิงนริศรา  รัตนเพ็ชร์
3. เด็กชายศราวุธ  พระสุวรรณ์
4. นางสาวสิทธิรัตน์  ชาธิพา
5. นางสาวไอรดา  โพธารินทร์
 
1. นางพจนีย์  จังตระกูล
2. นางอังคณา  เมตุลา
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนิดา  พนันชัย
2. เด็กชายดิเรก  อุ่นชัย
3. เด็กชายปรมินทร์  แก้วมณีชัย
4. เด็กหญิงพรชนก  จิตต์สามารถ
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิสาร
 
1. นางสาวสุผกา  บุญกอ
2. นางสุพัตรา  ราชวัตร
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ถวิลคำ
2. นางสาวพิไลพร  แก้วปีลา
3. นายภัคพงษ์  ไชยกา
4. นางสาวศิริรัตน์  บุญลอย
5. นายศุภกฤต  พวงสวัสดิ์
 
1. นางพจนีย์  จังตระกูล
2. นางอังคณา  เมตุลา
 
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นางสาวชนาทิพย์  นุราช
2. นายมงคล  แสงสุวรรณ
3. นางสาวศศิวิมล  หงษ์ภู
4. นางสาวอริสา  แสงสุวรรณ
5. นายเศรษฐา  บุปผาชาติ
 
1. นางสาวภาวดี  ภาระหัตถ์
2. นายอดิศรณ์  แวงธิสาร
 
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชนานินทร์  จักรสาน
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  วิลาวรรณ์
3. เด็กหญิงศศิธร  จันทะแสง
 
1. นางสุพัตรา  ปากรพรหม
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทะวัง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสภา
3. เด็กหญิงโสภี  ศรีนิล
 
1. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
2. นางสาวชอุ่ม  คำหา
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจริยา  แสงสีดา
2. นางสาวนภาพร  แสงสีดา
3. นางสาวอารียา  ชาวคนดง
 
1. นางสุพัตรา  ปากรพรหม
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวชนิกา  พงษ์อภิธนาสิริ
2. นางสาวนุจริน  สิมมา
3. นางสาวพิมผกา  บุโพธิ์
 
1. นางฐาปนีย์  จุติรักษ์
2. นางอรนุช  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐวรา  ถานัน
2. นางสาวณิชกานต์  อินทร์ติยะ
3. นางสาววัชลาวลี  ปุรณกรณ์
 
1. นางจิตตรา  สอนดา
2. นางสาวอรุณณี  มีพรม
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายชยานันท์  พวงดอกไม้
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ตันมูล
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อื้อสกุล
 
1. นางประริยะกุญ  อินทรสิทธิ์
2. นางสาววรัญญา  ภาโสม
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  นาหมีด
2. นางสาววราภรณ์  ดีทา
3. นางสาวสุทธิตา  มหาวงศ์
 
1. นางสาวอัตถจริยา  มุงคุณ
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวนัจนันท์  พรหมเสน
2. นางสาวรุ่งอรุณ  มุกดาหาร
3. นางสาวอัญชลี  สานเป็น
 
1. นางกมรา  พรหมอารักษ์
2. นางรัตนา  มหาโคตร
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวอนุธิดา  ประกิ่ง
2. เด็กหญิงอรสา  ปัญญาสาร
 
1. นายพนมศักดิ์  เรียมแสน
2. นายสายชล  บุญประคม
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐฐาพร  ยตะโคตร
2. เด็กชายวุฒิชัย  เชื้อพล
 
1. นางสาววรรณภา  คนเพียร
2. นางสุพัตรา  ทวีกุลกิจชัย
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 1. นางสาวทองใส  รัตนะ
 
1. นางดวงเดือน  อ้วนแก้ว
 
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายชัชชัย  จันทร์ศรีเมือง
 
1. นางสาวอัญชลี  วิโย
 
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. เด็กชายปิยพัทธ์  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายสถิตย์   อินทร์โสม
 
1. นางสาวจินดารัตน์  ดาคำ
2. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 1. เด็กชายจารุเดช  ชายกวด
2. เด็กชายสุนัย  สอนลี
 
1. นายเกียรติพงษ์  นรินทร์
 
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายธนาวัฒน์  วงค์ดวงผา
 
1. นางสาวธนัฏฐา  ตันวัฒนะพงษ์
 
333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวปิยะรัตน์  ดวงดูสัน
 
1. นายรสุวิน  แก้วดวงดี
 
334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองสง่า
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กันหาคม
 
1. นางสาวจรรยา  วัลลีย์
2. นางสาวพักตร์สุดา  พรหมดี
 
335 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงมัณทณา  มะณีรัตน์
2. เด็กชายสิทธิโชค  ผลพิมาย
 
1. นางพิมชญา  พุฒซ้อน
2. นางสาวสุวัณลา  แวงดา
 
336 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นางสาวอาริยา  ไชยกา
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์แก้ว
 
337 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวคูณมา  ฉิมแสง
 
1. นางสาวอรรัชดา  วจีสิงห์
 
338 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวชิรญาภรณ์  อุสังหาร
 
1. นางสาวสุภาวรานันท์  ธงธนรุจินันรดา
 
339 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกตุสนี  เขียงจ้อย
 
1. นางสาวอินทิรา  จันทร์สด
 
340 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีเพชร
 
1. นางสาววาริน  อนุญาหงษ์
 
341 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวมรกต  รามฤทธิ์
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
 
342 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  บัวเคน
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
 
343 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นายศักดิ์ดา  ชาสงวน
 
1. นายสุรเชษฐ  ไตรยะถา
 
344 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายเจนณรงค์  ชนะเคน
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
 
345 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นายธีระศักดิ์   เสียงกัญญา
 
1. นายวัฒนศักดิ์   พัฒนภูทอง
 
346 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกฤษฎาพงษ์  สุริยะ
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
 
347 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นายอนุวัฒน์   พัตรภักดิ์
 
1. นายวัฒนศักดิ์   พัฒนภูทอง
 
348 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายสุธีชัย  บุชาพันธ์
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
349 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  ถิระโคตร
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
 
350 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   คำทอง
2. เด็กหญิงกัลญา   วงค์ขะวงค์
3. เด็กหญิงกาญจนา   มะนาวนอก
4. นางสาวกุลธิดา   วงค์ศรี
5. เด็กชายจักรกฤษ   ดาบุตร
6. เด็กหญิงจินตนา   บุญพิมพ์
7. เด็กหญิงชลิตา   พรมเกษร
8. นางสาวญาดา   ทัศนานุตธรรม
9. นายณรงเดช   หอมจันทร์
10. เด็กหญิงณัฐริกา   อุยสาห์
11. เด็กชายธนบัตร   ศรีสาพันธ์
12. เด็กชายธีระชัย   พันธุ์จี
13. เด็กชายธีระภัทร   กงเกตุ
14. นายธีระศักดิ์   เสียงกัญญา
15. เด็กชายธีรเทพ   กงเกตุ
16. เด็กชายนที   ภูลายยาว
17. เด็กชายพงษ์ดนัย   ยศพันษา
18. นางสาวพรนภา   สุขวงศ์
19. เด็กหญิงภาณุรัตน์   เม็งมุ้ย
20. เด็กหญิงระวิวรรณ   แก้วมณี
21. เด็กหญิงรุ้ง   ทะนะไชย
22. เด็กชายวีระชัย   กุมภัณฑ์
23. เด็กหญิงสาวินี   มะนาวนอก
24. เด็กชายสุรชาติ   ทะโคดา
25. เด็กหญิงสุวนันท์   ชนะพจน์
26. นายอนุวัฒน์   พัตรภักดิ์
27. เด็กชายอนุวัต   บุตรดี
28. เด็กหญิงอรวรรณ   กันเกียน
29. เด็กหญิงอาย   โสระเวช
30. นายไชยวัฒน์   แพงคำฮัก
 
1. นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์
2. นายนัฐธิชัย  มังคละคีรี
3. นายวัฒนศักดิ์   พัฒนภูทอง
4. นายวันศักดิ์   คำแหง
5. นายวีระชัย  คำแพงดี
6. นางสุวัฒนา   เวฬุวนารักษ์
7. นายอภิเชษฐ์  สุนทรส
 
351 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัญญะ
2. นายกฤษฎาพงษ์  สุริยะ
3. นางสาวกฤษฎ์ณิชา  เอกอาย
4. นายกฤษณะ  บัวเคน
5. เด็กชายจิรวัฒน์  กิติศรีวรพันธ์
6. นางสาวจิรัชญา  ยะสะสี
7. เด็กชายจุลพงค์  นาสูงชน
8. นางสาวชณิตา  พระพรม
9. เด็กหญิงฐิติมา  ยอดใบ
10. เด็กชายณัฐพล  มหาวงศ์
11. เด็กหญิงปรดา  โพธิ์เจริญ
12. นางสาวปรางค์วลัย  ศิริลัย
13. นางสาวปรางทิพย์  มณีสม
14. นายพิรัช  ธงวิชา
15. นางสาวภัสสร  รักชาติ
16. นายวรวัฒน์  นวลศรี
17. นางสาววริษา  จำชาติ
18. นางสาววัชราภรณ์  นาสูงชน
19. นายศาสตรา  พลหาราช
20. นางสาวศิริลักษณ์  สีงาม
21. นางสาวศิริลักษณ์  สมนึก
22. นางสาวศิรีธร  สิงห์งอย
23. นายศุภกฤต  ศรีพระอินทร์
24. นายสหรัฐ  แสงสา
25. เด็กชายอภิวัฒน์  สิงห์คำ
26. นายอภิสิทธิ์  ถิระโคตร
27. นางสาวอริสรา  เพียพล
28. นางสาวอัมภาภรณ์  หนั่นดี
29. นายอุกฤษ  บุพศิริ
30. นายเจนณรงค์  ชนะเคน
 
1. นางมยุรี  เพ็งอ่ำ
2. นางลำไย  ทิพย์วงศ์
3. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
4. นายศักดิ์ชัย  อุนาราช
5. นางสาวสุธีรา  ไชโย
6. นางสโรชิน  โนนทิง
7. นางเพ็ญแข  วัชรนิภานันท์
 
352 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายปวริศ  หม้วยนอก
 
1. นางสาวแก้วใจ  อ่อนสีทา
 
353 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายโกเมนทร์  พ่อเกตุ
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ผากงคำ
 
354 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 1. เด็กชายกำชัย  ดีปาน
 
1. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์
 
355 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  พิลาทอง
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
356 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพงษ์  อุสาหะ
2. เด็กหญิงเกตุชนก  พาลี
 
1. นางกชพรรณ  ศิริญาต
2. นางสาวแก้วใจ  อ่อนสีทา
 
357 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายอนันท์  อภัยโส
2. เด็กหญิงอาภรณ์  ทามี
 
1. นางกรรณิการ์  อ้วนแก้ว
2. นางสาววรัญญา  ภาโสม
 
358 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ประดับคำ
 
1. นางสาวดวงพร  สุธรรม
 
359 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 1. นายสุตาคม  ธรรมจันทร์
 
1. นางรัชนี  พรมอารักษ์
 
360 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นางสาวจีรพรรณ์  ศรีเจริญ
2. นางสาวนงนุช  น้อยนนท์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  คำป้อง
 
1. นางศิริลักษณ์  สารทอง
2. นางอุษณา  ป้อมลิขิตกุล
 
361 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. นายชินกร  ยิ่งโสม
2. นายณัฐพล  สีชื่น
3. นายศักดิ์ชัย  ดวงสิม
 
1. นายวรสิทธิ์  กิจเจริญ
2. นายสุรชัย  ศรีวรชัย
 
362 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นายพีระพงษ์  หล้าสุพรม
2. นายวราวุฒิ  ปัญญาพ่อ
3. นายอิทธิฤทธิ์  ลำสมุทร
 
1. นายวรธน  เอกทินวัฒน์
2. นายวรวุุฒิ  ศรีมะโรง
 
363 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นางสาวปวีณา  ธน.ครุฑ
2. นางสาวสุทธิดา  แก่นจันทร์
3. นางสาวไอรดา  โคตะ
 
1. นายวรธน  เอกทินวัฒน์
2. นายวรวุุฒิ  ศรีมะโรง
 
364 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายสถาพร  พ่อเพียโคตร
2. เด็กชายอานนท์  พลจันทร์
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน
2. นางสาวแก้วใจ  อ่อนสีทา