ขอแจ้งถึงทุกโรงเรียน และทุกศูนย์
1. ให้นำผลงาน สรุปรูปเล่มของ Obec Award (ทั้งจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร) จำนวน 3 เล่ม มาส่งที่ ผอ.ทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย  หรือ ผอ. ศิริชัย  ไตรยราช ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค.2556  ที่ สพม.22  ซึ่งจะมาประชุมคณะทำงานในวันนี้พอดี

2. เชิญประธานศูนย์ และ เลขาศูนย์ทุกกลุ่มสาระ เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุม 4  สพม.22  ขอให้นำร่างคำสั่ง ปฏิทินการแข่งขัน และประมาณการค่าใช้จ่าย(สำหรับศูนย์ที่ยังไม่ส่ง) มาส่งในวันประชุมด้วย หนังสือเชิญ ส่งทาง e-office แล้ว ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04252/3664  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

3. ขออนุญาตผู้บริหารทุกโรง อนุญาตให้คณะทำงาน(รายชื่อดังแนบ จำนวน 18 คน ) มาเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 09.3. น.  ด้วย  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  หนังสือเชิญ ส่งทาง e-office แล้ว ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04252/3662  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556


......... นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย ผอ.โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ผู้แจ้ง
วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 12:59 น.