แจ้งเพิ่มเติม การแข่งขัน Obec Award สพม. เขต 22และรับสมัครกรรมการเพิ่ม
  จากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 มีมติดังนี้
1.  การแข่งขัน Obec Award สพม. เขต 22(ทั้งนครพนมและมุกดาหารแข่งร่วมกัน)  เลื่อนเป็นวันที่ 19-20 กันยายน 2556 ณ  จังหวัดนครพนม  โดยผู้ส่งแข่งขัน ต้องสมัครลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ ของ สพม.22 ระหว่างวันที่ 10-25 สิงหาคม 2556 (เวลา ไม่เกิน 24.00 น.) ซึ่งได้จัดอบรมให้รหัสผ่านกับเจ้าหน้าที่ของทุกโรงเรียนแล้วเมื่อวันที่  6 ส.ค.56 ที่ผ่านมา  และให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้ 
        1)ส่งเอกสารสรุปรูปเล่มผลงาน จำนวน 3 ชุด พร้อมแนบผลสอบO-Net  ของโรงเรียนเพื่อให้คณะกรรมการอ่านก่อนวันประเมิน  ภายใน วัน ที่ 30 สิงหาคม 2556  ที่ ผอ.ศิริชัย ไตรยราช โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  หรือ ผอ.ทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
        2) การนำเสนอผลงาน ใช้เวลา ไม่เกิน 7 นาที  กรรมการซักถาม อีก 3 นาที  จะนำเสนอรูปแบบใดก็ได้
        3) โต๊ะ เก้าอี้ ที่ใช้ในการจัดเสนอผลงานให้จัดเตรียมมาเอง
2. ขอกรรมการเพิ่มเติมใน 2 กลุ่มสาระ เนื่องจาก รายชื่อที่ส่งมาไม่เพียงพอ   ได้แก่ กลุ่มสาระสังคมศึกษา แจ้งที่ประธานศูนย์ ผอ.สมพงษ์  ฤทธิทิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  และกลุ่มสาระการงานอาชีพ แจ้งที่ ประธานศูนย์ ผอ.สรสิทธิ์  พรรณวงศ์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  ผ่านทาง e-office ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 .................... ทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย  ผู้แจ้ง
วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 20:30 น.