สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เรณูนครวิทยานุกูล 109 23 8 2 140
2 นครพนมวิทยาคม 87 22 13 1 122
3 นาแกสามัคคีวิทยา 86 22 5 5 113
4 ปิยะมหาราชาลัย 71 9 7 0 87
5 อุเทนพัฒนา 68 17 11 1 96
6 ธาตุพนม 66 25 9 2 100
7 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 61 26 8 7 95
8 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 59 32 12 5 103
9 บ้านแพงพิทยาคม 54 25 8 4 87
10 คำเตยอุปถัมภ์ 43 24 11 10 78
11 ปลาปากวิทยา 42 17 16 8 75
12 พะทายพิทยาคม 40 17 13 1 70
13 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 38 21 14 4 73
14 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 37 24 10 1 71
15 นาแกพิทยาคม 37 14 8 10 59
16 วังกระแสวิทยาคม 35 18 17 7 70
17 ศรีบัวบานวิทยาคม 32 12 9 5 53
18 ค้อวิทยาคม 28 26 10 8 64
19 บ้านผึ้งวิทยาคม 28 12 14 8 54
20 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 28 11 8 3 47
21 บ้านข่าพิทยาคม 27 21 18 2 66
22 เชียงยืนวิทยา 27 10 14 7 51
23 หนองแวงวิทยานุกูล 24 20 12 6 56
24 อุดมพัฒนศึกษา 24 16 6 7 46
25 หนองซนพิทยาคม 23 14 12 11 49
26 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 21 16 11 4 48
27 พระซองสามัคคีวิทยา 21 15 8 3 44
28 มหาชัยวิทยาคม 20 15 6 4 41
29 ไชยบุรีวิทยาคม 20 11 9 7 40
30 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 20 11 9 5 40
31 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 20 9 3 6 32
32 สนธิราษฎร์วิทยา 19 15 8 1 42
33 นาถ่อนพัฒนา 19 11 11 8 41
34 นาเดื่อพิทยาคม 18 20 11 8 49
35 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 17 15 5 11 37
36 โคกสว่างประชาสรรค์ 17 14 5 4 36
37 โพนแพงพิทยาคม 17 11 12 10 40
38 หนองบ่อวิทยานุกูล 16 6 8 6 30
39 รามราชพิทยาคม 14 12 9 4 35
40 นาทมวิทยา 13 22 11 7 46
41 ศรีโคตรบูรณ์ 13 14 11 6 38
42 สามผงวิทยาคม 13 10 6 2 29
43 วัดบึงเหล็ก 13 8 3 3 24
44 วังยางวิทยาคม 12 11 9 1 32
45 กุตาไก้วิทยาคม 12 7 3 0 22
46 ภูลังกาพิทยาคม 12 6 5 2 23
47 ธรรมโฆษิตวิทยา 9 15 8 5 32
48 ท่าจำปาวิทยา 9 3 5 1 17
49 กุดฉิมวิทยาคม 9 2 6 5 17
50 ธรรมากรวิทยานุกูล 7 13 6 6 26
51 หนองโพธิ์พิทยาคม 6 4 7 3 17
52 สันตยานันท์ 5 11 6 2 22
53 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 0 0 0 0 0
รวม 1,566 785 474 249 2,825