สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เรณูนครวิทยานุกูล 109 23 8 2 140
2 นครพนมวิทยาคม 87 22 13 1 122
3 นาแกสามัคคีวิทยา 86 22 5 5 113
4 ปิยะมหาราชาลัย 71 9 7 0 87
5 อุเทนพัฒนา 68 17 11 1 96
6 ธาตุพนม 66 25 9 2 100
7 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 61 26 8 7 95
8 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 59 32 12 5 103
9 บ้านแพงพิทยาคม 53 25 8 4 86
10 คำเตยอุปถัมภ์ 43 24 11 10 78
11 ปลาปากวิทยา 42 17 16 8 75
12 พะทายพิทยาคม 40 17 13 1 70
13 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 38 21 14 4 73
14 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 37 24 10 1 71
15 นาแกพิทยาคม 37 14 8 10 59
16 ศรีบัวบานวิทยาคม 32 12 9 5 53
17 วังกระแสวิทยาคม 30 18 17 7 65
18 ค้อวิทยาคม 28 26 10 8 64
19 บ้านผึ้งวิทยาคม 28 12 14 8 54
20 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 28 11 8 3 47
21 บ้านข่าพิทยาคม 26 21 18 2 65
22 เชียงยืนวิทยา 26 10 14 7 50
23 หนองแวงวิทยานุกูล 24 20 12 6 56
24 อุดมพัฒนศึกษา 24 16 6 7 46
25 หนองซนพิทยาคม 23 14 12 11 49
26 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 21 16 11 4 48
27 พระซองสามัคคีวิทยา 20 15 8 3 43
28 มหาชัยวิทยาคม 20 15 6 4 41
29 ไชยบุรีวิทยาคม 20 11 9 7 40
30 สนธิราษฎร์วิทยา 19 15 8 1 42
31 นาถ่อนพัฒนา 19 11 11 8 41
32 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 19 11 9 5 39
33 นาเดื่อพิทยาคม 18 20 11 8 49
34 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 17 15 5 11 37
35 โพนแพงพิทยาคม 17 11 12 10 40
36 โคกสว่างประชาสรรค์ 16 14 5 4 35
37 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 16 9 3 6 28
38 หนองบ่อวิทยานุกูล 16 6 8 6 30
39 รามราชพิทยาคม 14 12 9 4 35
40 นาทมวิทยา 13 22 11 7 46
41 ศรีโคตรบูรณ์ 13 14 11 6 38
42 สามผงวิทยาคม 13 10 6 2 29
43 วัดบึงเหล็ก 13 8 3 3 24
44 วังยางวิทยาคม 12 11 9 1 32
45 กุตาไก้วิทยาคม 12 7 3 0 22
46 ภูลังกาพิทยาคม 12 6 5 2 23
47 ธรรมโฆษิตวิทยา 9 15 8 5 32
48 ท่าจำปาวิทยา 9 3 5 1 17
49 กุดฉิมวิทยาคม 8 2 6 5 16
50 ธรรมากรวิทยานุกูล 7 13 6 6 26
51 หนองโพธิ์พิทยาคม 6 4 7 3 17
52 สันตยานันท์ 5 11 6 2 22
53 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 0 0 0 0 0
รวม 1,550 785 474 249 3,058