หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 1-2
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมชัย อุมะวรรณ รอง ผอ.สพม. เขต 22 ประธานกรรมการคณะกรรมการกลาง
2 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการกลาง
3 นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการกลาง
4 นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รองประธานกรรมการคณะกรรมการกลาง
5 นายไพรัตน์ มนต์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รองประธานกรรมการคณะกรรมการกลาง
6 นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา คณะกรรมการกลาง
7 นายสมพงษ์ อุมะวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา คณะกรรมการกลาง
8 นายสมพงษ์ ฤทธิทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎ์พัฒนา คณะกรรมการกลาง
9 นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ คณะกรรมการกลาง
10 นายพิทยา เชื้อดวงผูย ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ คณะกรรมการกลาง
11 นายประหยัด วังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม คณะกรรมการกลาง
12 นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม คณะกรรมการกลาง
13 นายทนงชัย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม คณะกรรมการกลาง
14 นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม คณะกรรมการกลาง
15 นายอภิเชษฐ์ สุนทรส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา คณะกรรมการกลาง
16 นายทวีสิน ป้องทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คณะกรรมการกลาง
17 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการกลาง
18 นางสุพรักษ์ ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนนาทมวิทยา คณะกรรมการกลาง
19 นางรสริน สินงาม ครูโรงเรียนนาทมวิทยา คณะกรรมการกลาง
20 นางสาวสุดาทิพย์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนนาทมวิทยา คณะกรรมการกลาง
21 นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ ครูโรงเรียนนาทมวิทยา คณะกรรมการกลาง
22 นายสมมาตร์ ก้อนกั้น ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา คณะกรรมการกลาง
23 นายเศกสรร จันทะนาม ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณะกรรมการกลาง
24 นางสาวประภาพร วรรณดี ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณะกรรมการกลาง
25 นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณะกรรมการกลาง
26 นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณะกรรมการกลาง
27 นางสาวธนัฏฐา ตันวัฒนะพงษ์ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณะกรรมการกลาง
28 นางสาวเนตรชนก สารทอง ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณะกรรมการกลาง
29 นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม. เขต 22 คณะกรรมการกลาง
30 นางประณีต วดีศิริศักดิ์ ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา คณะกรรมการกลาง
31 นายยุทธนา แสนสุริยวงศ์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณะกรรมการกลาง
32 นายปริญญา ไชโย ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คณะกรรมการกลาง
33 นางวรรณภา นันทสุธา ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คณะกรรมการกลาง
34 นางสาวอรุณณี มีพรม ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คณะกรรมการกลาง
35 นางสาวชมพูนุช โสลันดา ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คณะกรรมการกลาง
36 นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธ์ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คณะกรรมการกลาง
37 นางสาวลักขณา บำรุงตา ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คณะกรรมการกลาง
38 นายศราวุธ มูลชัย ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คณะกรรมการกลาง
39 นายศักดิ์ดา สมยา ครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎ์พัฒนา คณะกรรมการกลาง
40 นายสุรชาติ รัศมี ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะกรรมการกลาง
41 นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์ ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ คณะกรรมการกลาง
42 นายอนุชา วาทะวัฒนะ ครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ คณะกรรมการกลาง
43 นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผูอำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลาง
44 นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลาง
45 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
46 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
47 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
48 นางสาวธนัฏฐา ตันวัฒนะพงษ์ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
49 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
50 นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
51 นายสมพงษ์ อุมะวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
52 นายพิทยา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดนครพนม
53 นางสุพรัก ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
54 นางรสริน สิมงาม ครู โรงเรียนนาทมวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
55 นางสาวสุดาทิพย์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
56 นางสาวประภาพร วรรณดี ครูโรงเรียนนาแกสามีคคีวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
57 นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน ครูโรงเรียนนาแกสามีคคีวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
58 นางสาวเนครชนก สารทอง ครูโรงเรียนนาแกสามีคคีวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
59 นางสาวไพมณี ขันทะชา เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
60 นายปริญญา ไชโย ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
61 นายทศพล ไกยะลุน ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
62 นางสาวประภาพร วรรณดี ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
63 นางสาวเนตรชนก สารทอง ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
64 นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
65 นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
66 นางสาวประภาพร วรรณดี ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
67 นางสาวเนตรชนก สารทอง ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
68 นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
69 นางสาวประภาพร วรรณดี ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
70 นางสาวเนตรชนก สารทอง ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
71 นางสาวดรุณี วีระพรรณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
72 นางสาววิภาวี บุตรธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
73 นางสาวใยฟ้า หาญมนตรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
74 นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
75 นายเศกสรร จันทะนาม ครูโรงเรียนนาแกสามีคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
76 นายเศกสรร จันทะนาม ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
77 นายเศกสรร จันทะนาม ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
78 นายเศกสรร จันทะนาม ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
79 นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
80 นายสุวรรณ ตรีขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
81 นางจันทร์จรัส ไตรยราช รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
82 นายอนุชา วาทะวัฒนะ ครู โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดนครพนม
83 นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย ครูโรงเรียนนาแกสามีคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
84 นางสาวธนัฎฐา ตันวัฒนะพงษ์ ครูโรงเรียนนาแกสามีคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
85 นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
86 นางสาวธนัฏฐา ตันวัฒนะพงษ์ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
87 นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
88 นางสาวภัทราพร เพชรดีคาย ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
89 นางสาวธนัฏฐา ตันวัฒนะพงษ์ ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครพนม
90 นายทองเปลว แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจำปาวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
91 นายอุดม สิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
92 นายสมชาติ คำหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
93 นายชวนชัย ภูดีทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
94 นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ ครู โรงเรียนนาทมวิทยา กรรมการรายงานผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่
95 นางปราณีต วดีศิริศักดิ์ ครู โรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการ/เลขานุการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
96 นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
97 นายสุกิจ กลางประพันธ์ ครู โรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การเรียนรู้กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดนครพนม
98 นายศฤง ร่าเริง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาทมวิทยา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดนครพนม
99 ว่าที่ร้อยตรีกานต์ จันทร์แดง ครู โรงเรียนอุเทนพัฒนา ประธานกรรมการประมวลผลการแข่งขันและ บันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
100 นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
101 นายวัชรพงษ์ บริเอก ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
102 นายทินกรณ์ วรกา ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
103 นายนัฎฐพล ปากดี ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
104 นางพิสมัย พรรณวงศ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
105 นายสุรศักดิ์ ศรีแพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
106 นายอนุภาพ เสวิวัฒน์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
107 นายสมมาตร์ ก้อนกั้น ครู โรงเรียนอุเทนพัฒนา รองประธานกรรมการประมวลผลการแข่งขัน และบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
108 นางสาวหนูสิน เกษี นักเรียนโรงเรียนนาทมวิทยา กรรมการจัดเตรียมเอกสารรวบรวมข้อมูล
109 นางสาวจินดารัตน์ จันทนุ นักเรียนโรงเรียนนาทมวิทยา กรรมการจัดเตรียมเอกสารรวบรวมข้อมูล
110 นางสาวพรสวัสดิ์ อันทะปัญญา นักเรียนโรงเรียนนาทมวิทยา กรรมการจัดเตรียมเอกสารรวบรวมข้อมูล
111 นางสาวนัฐทริกา พรหมเมืองคุก นักเรียนโรงเรียนนาทมวิทยา กรรมการจัดเตรียมเอกสารรวบรวมข้อมูล
112 นางสาวสุชาดา บุระวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนนาทมวิทยา กรรมการจัดเตรียมเอกสารรวบรวมข้อมูล
113 นางสาวไพมณี ขันทะชา เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการจัดเตรียมเอกสารรวบรวมข้อมูล
114 นายทศพล ไกยะลุน ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการจัดเตรียมเอกสารรวบรวมข้อมูล
115 นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการประมวลผลการแข่งขัน และบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
116 นางสาววิไลลักษณ์ สีดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการประมวลผลการแข่งขัน และบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
117 นายไพรัตน์ มนต์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประธานกรรมการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
118 นายเสกสรร จันทะนาม ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
119 นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
120 นายวันศักดิ์ คำแหง ครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยา จัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
121 นายประทีป คร้อโนนแดง ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม จัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
122 นางสาวอมรรัตน์ ศิริบุตร ครูโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม จัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
123 นางสาคันธารัตน์ แสนสุภา ครูโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม จัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
124 นายวัชระ ปัจจุสานนท์ ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม จัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
125 นางสาวประภาพร วรรณดี ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
126 นายพิทักษ์เกียรติ บรรเทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนมาหาชัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
127 นางปฐมาภรณ์ แพงดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
128 นายชัยกัมพล มะโนชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
129 นายทนงชัย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม รองประธานฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
130 นายวิเลิศ ชาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม รองประธานฝ่ายจัดทำเว็บไซต์และศูนย์สื่อสารกลาง
131 นายณัฐวุฒิ วิพรรณะ ครู โรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการ/เลขานุการประมวลผลการแข่งขันและบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
132 นายประหยัด วังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
133 นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
134 นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุก พนักงานราชการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการประมวลผลการแข่ง ขัน/บันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
135 นายทนงชัย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑ นครพนม กรรมการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
136 นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม กรรมการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
137 นายอภิเชษฐ สุนทรส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา กรรมการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
138 นายปริญญา ไชโย ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
139 นางวรรณภา นันทสุธา ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
140 นางสาวอรุณณี มีพรม ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
141 นางสาวชมพูนุท โสลันดา ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
142 นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
143 นางสาวลักขณา บำรุงตา ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
144 นายศราวุธ มูลชัย ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]