หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-npmmdh

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายทองเปลว แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจำปาประธานกรรมการ
2. นางสมพร้อม พลสาครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรรัชฏา วจีสิงห์ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางประริยะกุญ อินทรสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธราพร โรคน้อยครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นางเยาวเรศ กลางโคตร์ครูโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
7. นางพิกุล ลาลัยครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวดาริณี เล็กดีครูโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายทองเปลว แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจำปาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภา แพงดีครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา มหาโคตรครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายดนัย ปานทองครูโรงเรียนสหราษฏร์์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางนิศากร พลซาครูโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางศุภวรรณ หาญรินทร์ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวธันยนันท์ สุธรรมวิรัตน์ครูโรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
8. นางสุรัสสวดี กลางประพันธ์ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายอุดม สิริผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาไก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจวรรณ เหล่าหล้าครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปราณี นิตยะครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสุพรรณรี คงเพชรครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางรุ่งราตรี ธรรมดวงศรีครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาววชิราภรณ์ วงค์ธิครูโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุทธิดา เชื้อชาติครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุกิจ กลางประพันธ์ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายอุดม สิริผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาไก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ อุมะวรรณครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางไพบูลย์ อุ่นศรีครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายประยุทธ สุดสูงครูโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
5. นางสาวรักรดา บุญเทียมครูโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
6. นายเทพลิขิต ริยะบุตรครูโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุญาณี วงษ์ชาชมครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวนิศากร เขียวสะอาดครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ตรีขันผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรนุช จันทร์ดาประดิษฐ์ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางศิริพันธ์ บุญคร่ำครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางจุฑาทิพย์ จุลศรีครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ แก้วอุ่นเรือนครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
6. นางจิตสวาท คูสกุลรัตน์ครูโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางปรารถนา แพนสิงห์ครูโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางเสาวณี เขื่อนพิมพ์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ ตรีขันผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ คำมาครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งลาวัลย์ พงษ์สาธรครูโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวจีระนันท์ เชื้อดวงผุยครูโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณิตาวรรณ โพธิ์ไหมครูโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
6. นางมะลิ หาธรรมครูโรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยากรรมการ
7. นางนารี รัศมีครูโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ คำหาครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายชวนชัย ภูดีทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์ครูโรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางราตรี แสงทองครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางไพรัตนา สิริครูโรงเรียนปลาปากวิทยา กรรมการ
5. นางสาวสุวัณลา แวงดาครูโรงเรียนนาคำราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายประสิทธิชัย โสดาวิชิตครูโรงเรียนลังกาพิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวทวีพร สุวรรณมาโจครูโรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
8. นางสาวจันทิรา แก้วบุตราครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
9. นางปัญญาทิพย์ บุญมาวงษาครูโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
10. นางแจ่มจันทร์ อุสาพรหมครูโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
11. นางสาวจตุพร ไก่สระแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
12. นางจันทิมา เมืองโคตรครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายชวนชัย ภูดีทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุชนี อบรมชอบ ครูโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี น้อยนรินทร์ครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางช่อเอื้อง เชื้อกุลา ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางวิพารัก แก้วมะ ครูโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
6. นางสาวนริศรา อินทากดีครูโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางแจ่มจันทร์ อุสาพรหมครูโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
8. นายวิศิษฏ์ เทียมม่วงครูโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
9. นายประสิทธิชัย โสดาวิชิตครูโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุวัณลา แวงดาครูโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
11. นางสาวจตุพร ไก่สระแก้วครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
12. นางนงลักษณ์ ถาวรพจน์ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ คำหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิระภา โสรินทร์ ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ บุญชวลิตครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ กิติศรีวรพันธุ์ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายจรัตน์ สุครีพ ครูโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
6. นายอรรถพล ผิวทองครูโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
7. นางภัคจิรา ศรีสมวงศ์ครูโรงเรียนดอนเสียวแดงกรรมการ
8. นางสาวชอุ่ม คำหาครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ คำหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ จังตระกูล ครูโรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์รองประธานกรรมการ
3. นางหงษ์คำ เมืองโคตรครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางรัตนา คำเพชรดี ครูโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางดาวเรือง วะชุม ครูโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางไพรวัลย์ ทูลธรรมครูโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ กรรมการ
7. นางพิมพ์ใจ อินาลา ครูโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอนิตตา บัวสายครูโรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประจิม คล่องแคล่วโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุวกร เมืองสุวรรณโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางกรองแก้ว วรรณพฤกษ์โรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายนเรศ ปู่บุตรชาโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวแก้วตา พิมพ์พงษ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิศิษฎ์ มูลสารโรงเรียนธรรมโฆษิตกรรมการ
7. นางกุลนิตชา ไชยวิเศษโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางวราภรณ์ ถาบุตรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นายอดุลย์ วรรณปะกะโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
10. นายบัลลังก์ มะเจียวโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุภาวรรณ ประกิ่งโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
12. นางจันทร์ธิดา สารรัตน์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวณัฏฐิดา หนูฟองโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
14. นางปาจรีย์ เจริญวงค์โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
15. นางสาวเย็นฤดี นิวงษาโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
16. นางสาววิไลวรรณ โกษาแสงโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
17. นางนุชจิรา อาจวิชัยโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
18. นายไพโรจน์ นาโควงศ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
19. นายเทพพร สุวรรณโสโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
20. นางสาวปริศนา นิลมาตรโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
21. นางสุภาพร แสงสว่างโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
22. นางสาวธัญดา มีศิริโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
23. นายอลงกรณ์ จันทรโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
24. นางเมทินี ศุภรัตน์สมบัติโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
25. นางสิริกร ไชยราชโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
26. นางสาวภัทราพร เพชรดีคายโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวธนัฏฐา ตันวัฒนะพงษ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประจิม คล่องแคล่วโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุวกร เมืองสุวรรณโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางกรองแก้ว วรรณพฤกษ์โรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายนเรศ ปู่บุตรชาโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวแก้วตา พิมพ์พงษ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิศิษฎ์ มูลสารโรงเรียนธรรมโฆษิตกรรมการ
7. นางกุลนิตชา ไชยวิเศษโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางวราภรณ์ ถาบุตรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นายอดุลย์ วรรณปะกะโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
10. นายบัลลังก์ มะเจียวโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุภาวรรณ ประกิ่งโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
12. นางจันทร์ธิดา สารรัตน์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวณัฏฐิดา หนูฟองโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
14. นางปาจรีย์ เจริญวงค์โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
15. นางสาวเย็นฤดี นิวงษาโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
16. นางสาววิไลวรรณ โกษาแสงโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
17. นางนุชจิรา อาจวิชัยโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
18. นายไพโรจน์ นาโควงศ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
19. นายเทพพร สุวรรณโสโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
20. นางสาวปริศนา นิลมาตรโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
21. นางสุภาพร แสงสว่างโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
22. นางสาวธัญดา มีศิริโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
23. นายอลงกรณ์ จันทรโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
24. นางเมทินี ศุภรัตน์สมบัติโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
25. นางสิริกร ไชยราชโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
26. นางสาวภัทราพร เพชรดีคายโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวธนัฏฐา ตันวัฒนะพงษ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ไตรยราชโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ธนโชคดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัท สำเภาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางสาววาริน อนุญาหงษ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิกานต์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางพรรณี ฤาชากุลโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
7. นายพนมศักดิ์ สินมงคลทรัพย์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤษดา เอี่ยมกุศลกิจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปาจรียา สมอินเอกโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ ภะวะโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
11. นางยินยอม สุขเกษมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
12. นางประนอม เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
13. นางสาวนลินภัสร์ ภัคนาริวัมน์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
14. นางไข่มุก พรมดีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
15. นายอุดร ไชยโคตรโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
16. นายปิยะพันธ์ ชัยเสนาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
17. นางไพศรี กองสินแก้วโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
18. นายพิพัฒน์พงษ์ วิเศษโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
19. นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
20. นางกรรณิการ์ ไผ่โสภาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
21. นายฐกลวรรธน์ เฟื้อยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
22. นายเศกสรร จันทะนามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
23. นางวงค์พะยอม ทองชัยโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ ไตรยราชโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ธนโชคดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัท สำเภาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางสาววาริน อนุญาหงษ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิกานต์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางพรรณี ฤาชากุลโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
7. นายพนมศักดิ์ สินมงคลทรัพย์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤษดา เอี่ยมกุศลกิจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปาจรียา สมอินเอกโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ ภะวะโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
11. นางยินยอม สุขเกษมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
12. นางประนอม เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
13. นางสาวนลินภัสร์ ภัคนาริวัมน์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
14. นางไข่มุก พรมดีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
15. นายอุดร ไชยโคตรโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
16. นายปิยะพันธ์ ชัยเสนาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
17. นางไพศรี กองสินแก้วโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
18. นายพิพัฒน์พงษ์ วิเศษโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
19. นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
20. นางกรรณิการ์ ไผ่โสภาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
21. นายฐกลวรรธน์ เฟื้อยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
22. นายเศกสรร จันทะนามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
23. นางวงค์พะยอม ทองชัยโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ไตรยราชโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ธนโชคดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัท สำเภาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางสาววาริน อนุญาหงษ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิกานต์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางพรรณี ฤาชากุลโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
7. นายพนมศักดิ์ สินมงคลทรัพย์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤษดา เอี่ยมกุศลกิจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปาจรียา สมอินเอกโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ ภะวะโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
11. นางยินยอม สุขเกษมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
12. นางประนอม เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
13. นางสาวนลินภัสร์ ภัคนาริวัมน์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
14. นางไข่มุก พรมดีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
15. นายอุดร ไชยโคตรโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
16. นายปิยะพันธ์ ชัยเสนาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
17. นางไพศรี กองสินแก้วโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
18. นายพิพัฒน์พงษ์ วิเศษโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
19. นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
20. นางกรรณิการ์ ไผ่โสภาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
21. นายฐกลวรรธน์ เฟื้อยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
22. นายเศกสรร จันทะนามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
23. นางวงค์พะยอม ทองชัยโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ ไตรยราชโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ธนโชคดีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัท สำเภาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางสาววาริน อนุญาหงษ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิกานต์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางพรรณี ฤาชากุลโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
7. นายพนมศักดิ์ สินมงคลทรัพย์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤษดา เอี่ยมกุศลกิจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปาจรียา สมอินเอกโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ ภะวะโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
11. นางยินยอม สุขเกษมโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
12. นางประนอม เกษมสินธุ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
13. นางสาวนลินภัสร์ ภัคนาริวัมน์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
14. นางไข่มุก พรมดีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
15. นายอุดร ไชยโคตรโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
16. นายปิยะพันธ์ ชัยเสนาโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
17. นางไพศรี กองสินแก้วโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
18. นายพิพัฒน์พงษ์ วิเศษโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
19. นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
20. นางกรรณิการ์ ไผ่โสภาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
21. นายฐกลวรรธน์ เฟื้อยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
22. นายเศกสรร จันทะนามโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
23. นางวงค์พะยอม ทองชัยโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปรเมษฐ์ ปัญญาดิลกพงษ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ ทุ่นศิริโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายพัทธดนย์ วะนานามโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวประภัสสร คะสาโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางวรารักษ์ สังกาชาติโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาววิภาวดี โคทังคะโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพัชรียา อินทรายุธโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นายพรหมลิขิต จิตจักรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุนิสา ศรีนาทมโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกาวิดา ยะพลหาโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
11. นายธีระพงศ์ แสนคำโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
12. นายนิรุต ราญมีชัยโรงเรียนสหราษร์รังสฤษฏ์กรรมการ
13. นางสาวณัฐพิชา บุนนท์โรงเรียนสหราษร์รังสฤษฏ์กรรมการ
14. นางสาวพรรณทิพย์ บัวชุมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
15. นายพณาไพร ทนงค์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
16. นางพรประเสริฐ จันทรโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
17. นางสุริยาภรณ์ จันทศโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
18. นางธาราวดี สมนาแซงโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
19. นายวีรพัฒน์ ไชยมงคลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
20. นายบุญเรือง บุญสว่างโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
21. นายปราการ มูลประสานโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
22. นายขวัญชัย ปานนิ่มโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายปรเมษฐ์ ปัญญาดิลกพงษ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ ทุ่นศิริโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายพัทธดนย์ วะนานามโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวประภัสสร คะสาโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางวรารักษ์ สังกาชาติโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางธาราวดี สมนาแซงโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาววิภาวดี โคทังคะโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพัชรียา อินทรายุธโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นายพรหมลิขิต จิตจักรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุนิสา ศรีนาทมโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกาวิดา ยะพลหาโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
12. นายธีระพงศ์ แสนคำโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
13. นายนิรุต ราญมีชัยโรงเรียนสหราษร์รังสฤษฏ์กรรมการ
14. นางสาวณัฐพิชา บุนนท์โรงเรียนสหราษร์รังสฤษฏ์กรรมการ
15. นางสาวพรรณทิพย์ บัวชุมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
16. นายพณาไพร ทนงค์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
17. นางพรประเสริฐ จันทรโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
18. นางสุริยาภรณ์ จันทศโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
19. นายวีระพัฒน์ ไชยมงคลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
20. นายบุญเรือง บุญสว่างโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
21. นายปราการ มูลประสานโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
22. นายขวัญชัย ปานนิ่มโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายธีระพงศ์ เชื้อกุณะโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพันนี มนต์วิเศษโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ทิพย์สุวรรณโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางวาสนา ภาคนามโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
5. นางสาวชนิกา กุลค้อโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
6. นางสาวปราณี แสนสามารถโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นางวาสนา พรหมจรรย์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นายกิติรัตน์ เบ้าลีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางวฤณภา จันทรสาขาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววัชรา จันทาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
11. นายวชิรา เสริมประดิษฐ์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาววิยะดา โพธิ์ทะโสมโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
13. นายเรวัตร สวัสดีโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
14. นายวรธน เอกทินวัฒน์โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
15. นางสาวรัศมี บุสุวะโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
16. นางสมศรี โพทะโสมโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
17. นายชัชวาล อินราชโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวดวงสุรีย์ มาตรศรีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
19. นางมีณนภาพรรณ ฐีฏภัทรมนตรีโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
20. นายประเวช บุรมณ์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
21. นางสมปอง มุลตองคะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
22. นายเกียรติก้อง มหาโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
23. นายวิวัฒน์ชัย คงเพชรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
24. นายนิเวศน์ แสงสว่างโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
25. นางสุวิมล แสนลังโรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
26. นายไพโรจน์ แสนเขื่อนโรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
27. นางสาวศิวาพร ขรรค์ศรโรงเรียนสหราษร์รังสฤษฏ์กรรมการ
28. นางสาวแน่งน้อย วงค์ตาทำโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
29. นายชัยยุทธ ธรรมประชาโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
30. นางสาววิไลวรรณ สูญราชโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
31. นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตรโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายธีระศักดิ์ เชื้อกุณะโรงเรียนนาแกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพันนี มนต์วิเศษโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ทิพย์สุวรรณโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางวาสนา ภาคนามโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
5. นางสาวชนิกา กุลค้อโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
6. นางสาวปราณี แสนสามารถโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
7. นางวาสนา พรหมจรรย์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นายกิติรัตน์ เบ้าลีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางวฤณภา จันทรสาขาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววัชรา จันทาโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
11. นายวชิรา เสริมประดิษฐ์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาววิยะดา โพธิ์ทะโสมโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
13. นายเรวัตร สวัสดีโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
14. นายวรธน เอกทินวัฒน์โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
15. นางสาวรัศมี บุสุวะโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
16. นางสมศรี โพทะโสมโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
17. นายชัชวาล อินราชโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวดวงสุรีย์ มาตรศรีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
19. นางมีณนภาพรรณ ฐีฏภัทรมนตรีโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
20. นายประเวช บุรมณ์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
21. นางสมปอง มุลตองคะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
22. นายเกียรติก้อง มหาโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
23. นายวิวัฒน์ชัย คงเพชรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
24. นายนิเวศน์ แสงสว่างโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
25. นางสุวิมล แสนลังโรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
26. นายไพโรจน์ แสนเขื่อนโรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
27. นางสาวศิวาพร ขรรค์ศรโรงเรียนสหราษร์รังสฤษฏ์กรรมการ
28. นางสาวแน่งน้อย วงค์ตาทำโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
29. นายชัยยุทธ ธรรมประชาโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
30. นางสาววิไลวรรณ สูญราชโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
31. นายชำนาญศิลป์ สุวรรณไตรโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรารักษ์ สีหาบุตโตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพินิจ เชื้อพล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุภาณี วรรณธุโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางศิริญา มะเจี่ยวโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชรี นาโควงค์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวแพรวนภา โสภาโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิมล สีหาตา โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล กรรมการ
9. นางปุญญิศา ศรีลำไพโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
10. นางพรรณนิภา เชื้อสิงห์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางนงนุช นันตะภักดิ์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
12. นางสาวภัสสร สอนพิมพ์พ่อ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา เจตินัย โรงเรียนนาถ่อนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล อุ้ยประโค โรงเรียนพะทายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทศพร สวนแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ทองออน โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา พูลประสานโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายไตรมาส ลิขิตวันโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
7. นางสาวพัทธมัย วะยะลุน โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
8. นางวราภรณ์ ชำนิยันต์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นางไฝคำ เผือดผุดโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นายประกาศิต จันทศโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
11. นางสาวปิยวรรณ เรืองกิจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาภรณ์ ชอบสูงเนินโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวาภรณ์ จันทร์ชนะ โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
3. นางนริศรา วงศ์อามาตย์ โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวโฉมสุรีย์ คำศิริ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
5. นางสาวจำลอง ศรีมงคุณโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสุภาพร ศรีจันทร์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นางปาริชาต เจริญรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายพิสิทธิ์ คำชนะ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ทัพเจริญ โรงเรียนสามผงรองประธานกรรมการ
3. นางสิรินทิพย์ ศักดิ์ศรีวันโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวภัทรภูรี คะลีล้วน โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัคภิญญา แสนคำ โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางพชรวรรณ มาฎารักษ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญประภา ยาไธสงโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นายเสกสรรค์ บินศรี โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเดชา แก้วเชื่อม โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ทุมแต้มโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ คำวังโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นางเกตุวดี ยะสะกะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวประภัสสรณ์ นครเขตโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการ
6. นายสังคม บุญอาจ โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี อนุญาหงส์ โรงเรียนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ กำลังหาญโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร เนตรวงศ์ โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
4. นางสาวกชพร เส โรงเรียนสามผงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอนุธิดา สารทอง โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
6. นางระพีพร พลเหี้ยมหาญโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายธานินทร์ ศรีจันทร์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นางธนัชพร นุชน้อย โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสมภาร จันทหาร โรงเรียนนธรรมโฆษิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ สุริยนต์ โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเกษมศรี อินทนนท์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ เจนเชี่ยวชาญโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางอำนวย เคี่ยงคำผง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายภูษิต ศรีปรโค โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศศิธร ต้นสวรรค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสุคนธ์ จันทร์ดาประดิษฐ์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นางสาวมิรันตี โทผาวงษ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางพรนภา เอกนิพนธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสสร ปะปูแสน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศรทอง รูปสม โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ภัสดาภรณ์ โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยันต์ ศรีสุวะ โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
6. นายศรายุทธ บาลนาคม โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพัชรีรัตน์ เขื่อนคำ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางขันธทอง กิริมิตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นางสาวนวลศิริจันทร์ ศรีเมือง โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายยอดชาย พ่อหลอน โรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธนาวดี ตั้งธำรงธนวัฒน์ โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายวชิระ ภูมิประเสริฐ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ ฤทธิกร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
5. นางวรรนภา เทพกูล โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางมัณฑนา ไชยสงค์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายทินกร ชาลีพร โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายศักดา ทัดสาโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำรอง แดงเหลือง โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญภัค สมปัญญา โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางจันทร์จรัส ไตรยราชโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นายวิโรจน์ เฉลยสุข โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางมัณฑนา พงษ์เพชรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นางรุ่งทิพย์ นามมีฤทธิ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ภูมิดาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายทินกร ชารีพรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิริยศ รถเชฐชาโรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
4. นายศุภไชยย์ ยศประสงค์โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย บุญมั่งมีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ผ่านสุวรรณโรงเรียนสามผงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพาที แสนสีโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายภัทราวุฒิ ฉวีวงค์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ ทัศครโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นายไชยันต์ ศรีสุวะโรงเรียนวังยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ธรรมโมโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
4. นายวชิระ ภูมิประเสริฐโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายวีระ วงศ์ตาขี่โรงเรียนมัธยมกิติยาภากรรมการ
6. นายสรศักดิ์ คำวังโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายอภิเษก บัวชุมโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา คะสุดใจโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภัทราวุฒิ ฉวีวงค์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฤทธิ์สยองโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอาจ ชมภูโคตรโรงเรียนวัดบึงเหล็กประธานกรรมการ
2. นางอรทัย บุตรสิงขรณ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางอรศรี สัญราชาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางอรศรี สัญราชาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นายสุชาติ สระแก้วโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายมนตรี โสระศรีโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
7. ว่าที่พันตรีมาโนชย์ พลราชมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นายเที่ยง ศิริวัชรกาญจน์โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวเสาวลักษณ์ ลำมะระโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
10. นางสาววนัญญา ขรรค์ศรโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
11. นางพนิดา สุวรรณสารโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอาจ ชมภูโคตรโรงเรียนวัดบึงเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา วุฒาโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ แก่นดีโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วิเศษโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
5. นางนุชรี คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวชนิตพร ทัศครโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายโกมินทร์ เถาว์ชาลีโรงเรียนนากรรมการ
8. นายไพรวัลย์ พิมพ์โสดาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
9. นางพนิดา สุวรรณสารโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสินธ์ สิงห์ศรีโรงเรียนรามราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภวรรณ คำแพงดีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทรงเกียรติ ชาติชำนิโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเนตรนภา ชื่นตาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายมานิต เที่ยงธรรมโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นางแสงจันทร์ ขอดเมชัยโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเนตรชนก สารทองโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางอรนุช ตั้งศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางเกิ่งแก้ว สิทธิโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
10. นางนิตยา ไพศาลโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
11. นางกิรณา จันทรโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
12. นายสุนทร จอมพรรษาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. นายวชิระ พลพิทักษ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
14. นายณัฐพงษ์ เมยมงคลโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
15. นางปนัดดา ปัจธรรมโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
16. นางปรารถนา อุส่าห์โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
17. นางสาวสำเนียง เพ็งเวลุนโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
18. นางสาวจุฬารัตน์ สุตนนท์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสินธ์ สิงห์ศรีโรงเรียนรามราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภวรรณ คำแพงดีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทรงเกียรติ ชาติชำนิโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเนตรชนก ชื่นตาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายมานิต เที่ยงธรรมโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นางแสงจันทร์ ขอดเมชัยโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเนตรชนก สารทองโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางอรนุช ตั้งศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นางเกิ่งแก้ว สิทธิโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
10. นางนิตยา ไพศาลโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
11. นางกิรณา จันทรโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
12. นายสุนทร จอมพรรษาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
13. นายวชิระ พลพิทักษ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
14. นายณัฐพงษ์ เมยมงคลโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
15. นางปนัดดา ปัจธรรมโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
16. นางปรารถนา อุส่าห์โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
17. นางสาวสำเนียง เพ็งเวลุนโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
18. นางสาวจุฬารัตน์ สุตนนท์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายชัยนาจ ศิรินุมาศโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุทิวัส เชื้อคำฮดโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวประกายดาว มุขพรหมโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นายภูมิสิทธิศักดิ์ ยะสะกะโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายวิทยา แสงทองโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นายรชตะ ขาวดีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นางปรุงใจ ใจสุขโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
8. นางสาวเนตรชนก ศรีโทโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
9. นายธีระวัฒน์ นาระถีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัยโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี แสนขวาโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีนาถ ควรครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางสาวสมหญิง ใหญ่พงศกรโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางนันทิยา กองแก้วโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางธิดารัตน์ วังวรโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
7. นางพิไลวรรณ พลหาราชโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
8. นางสาวจีราภรณ์ มูลสิงห์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัยโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพันธ์ ป้องนพภาโรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมพงษ์ ควรครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นางสาวมณีนาถ ควรครูโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นายมานะ แผดศรีโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทิยา กองแก้วโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาวจีราภรณ์ มูลสิงห์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นางสาวสมหญิง ใหญ่พงศกรโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
9. นางสาวสุดทัย ไชยพันธ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนารีรัตน์ ตั้งสกุลโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรียม ภูขลิบม่วงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ สุตานนท์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นางเกศกัญญา กดแก้วโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุดธิดา จันทะสินโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายพัฒนา เทพสุรินทร์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสุมาลี ศิริปรีชากุลโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายเปรม สุวรรณกูฎโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นางปิ่นแก้ว แก้วเป็นบุญโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
10. นางธิดารัตน์ วังวรโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
11. นางจิตติวรรณ สุรวณิชนิรชรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
12. นางสาวประกายดาว มุขพรหมโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
13. นางสาววไลภรณ์ ขรรค์ศรโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
14. นางสาวสมพิศ มันทะโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
15. นายอารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
16. นายวชิระ พลพิทักษ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
17. นายปัณณวัฒน์ กิตติพิชญาโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
18. นายสมศักดิ์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนารีรัตน์ ตั้งสกุลโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรียม ภูขลิบม่วงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ สุตานนท์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
4. นางเกศกัญญา กดแก้วโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุดธิดา จันทะสินโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายพัฒนา เทพสุรินทร์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสุมาลี ศิริปรีชากุลโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายเปรม สุวรรณสารโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นางปิ่นแก้ว แก้วเป็นบุญโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
10. นางธิดารัตน์ วังวรโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
11. นางจิตติวรรณ สุรวณิชนิรชรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
12. นางสาวประกายดาว มุขพรหมโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
13. นางสาววไลภรณ์ ขรรค์ศรโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
14. นางสาวสมพิศ มันทะโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
15. นายอารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
16. นายวชิระ พลพิทักษ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
17. นายปัณณวัฒน์ กิตติพิชญาโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
18. นายสมศักดิ์ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางแน่งน้อย จุลมาศโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ผาแสนโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางศรสิน จอมพรรษาโรงเรียนรามราชพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุรวรา ลาภจิตรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงศ์ พรมจันทร์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นางชัชฎาภรณ์ วิโยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายเทิด มิ่งขวัญโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นางจุฑามาศ พันธุโพธิ์โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
9. นายศาสตรา นาโสกโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
10. นางวารุณี วังกะธาตุโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางแน่งน้อย จุลมาศโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิรัตน์ ตงศิริโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ ศรีพรหมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายฤทธิชัย ผาอิดดีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางวรรณพร วงศ์ศรีชาครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
6. นางเพ็ญประภา พลโลกาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นางเรไรรัตน์ ใจสุขโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางกรรณิการ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายฉัตรชัย จันทะลัยโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เพ็งอ่ำโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนเรศ ตั้งวิกรัยโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสุภาวดี เฉลยสุขโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางประไพ เหง้าน้อยโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์ (นาหว้าพิทยาคม)กรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ ซีแพงสรรค์โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการ
7. นางมัสยา นามเหลาโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
8. นายเสวียน กวนศรีโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
9. นายศักดิ์ดา สมยาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายนิยม ไผ่โสภาโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ปาลจิณ โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย คณาบุตรโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายสมภพ จันดาประดิษฐ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายประจักษ์ คนคล่อง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ
6. นางธนัสสรณ์ วาทะวัฒนะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายเสรี พิมราชโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
8. นางวิลาวัณย์ แวงดีสอนโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
9. นายวรายุส พงษ์ถาวรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนฤมล วาที โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นายเกษม สุทธิสารโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางพรมดี รสานนท์โรงเรียนธาตุพนมรองประธานกรรมการ
3. นางฐปนีย์ โคตรชุมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1กรรมการ
4. นายพลภัทร โสมีโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัฒนา ถาทุมมาโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
6. นายธวัชชัย โสมีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายเทิดเกียรติ จันทรโคตรโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
8. นายนรินทร์ ทองศรี โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นายธนธรณ์ พรหมอารักษ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชูศิลป์ ตั้งสกุลโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ประธานกรรมการ
2. นายทิวา กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชลนธี บัวชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการ
4. นายอัมพร ไชยมาตย์โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
5. นายสัญญา มณีพรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นายแก้วสัมฤทธิ์ บุดาโรงเรียนรามราชพิทยาคมกรรมการ
7. นางณภัทร ผิวดำโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธนู เจริญรัตน์โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรพล นามมีฤทธิ์โรงเรียนพะทายพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางพวงทอง หวังถนอมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายนรัตน์ เนตรวงศ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายถาวร จุลมาศโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายฤทัยกร พิมลีโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
7. นายชัยณรงค์ โคตรชุมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1กรรมการ
8. นายเรวัฒน์ ถาวรธรรมโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
9. นายภราดร คัณทักษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิรัฐ ตะวังทันโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
11. นายสุทธิพงษ์ ทองสอดแสงโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายหัสนัย ธนโชคดีโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายรัตนชัย ฝาระมีโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางมยุรา ขวัญเพชรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กรรมการ
4. นายวิไล ยศไชยวิบูลย์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิ ไทยฤทธิโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ บุพศิริโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
7. นายดำเนิน ศรีเจริญโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นายศราวุธ บุญยะศรีโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นายปุรเชษฐ์ วงค์จันทะ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นายวัชรินทร์ บุญพินิจโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิชัย น้อยโสมศรีครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ น้อยใหญ่ครู โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายเจษฎา รามบุตรครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายเจษฎา รามบุตรครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ น้อยใหญ่ครู โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายพิสิทธิชัย น้อยโสมศรีครู โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ปทุมวันครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
5. นายชัชชัย อาจวิชัยครู โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ประทุมวันครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ เชื้อกุณะครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางนุจจรี เหมะธุลินครู โรงเรียนปลาปากวิทยา กรรมการ
4. นายอำพร แสนเขื่อนครู โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพินีนันท์ นิตยวรรณครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงส์ ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ เชื้อกุณะครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางนุจจรี เหมะธุลินครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นายอำพร แสนเขื่อนครู โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพินีนันท์ นิตยวรรณครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงส์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ เชื้อกุณะครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางนุจจรี เหมะธุลินครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางพินีนันท์ นิตยวรรณครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอำพร แสนเขื่อนครู โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงส์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ เชื้อกุณะครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางนุจจรี เหมะธุลินครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางพินีนันท์ นิตยวรรณครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอำพร แสนเขื่อนครู โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรศักดิ์ อนุญาหงส์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ บัณฑิตครู โรงเรียนนาแกพิทยาคม กรรมการ
3. นายอริยเชษฐ์ แสนบัณฑิตครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการ
4. นางจันทิมา วงศ์กาฬสินธุ์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายทศพล ฤาชากูลครู โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปณิตา เหมะธุลินครู โรงเรียนอุเทนพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงครามครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพิชิต โยธาวรมนตรีครู โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายอรรคพงษ์ สินเธาว์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ โกษาแสงครู โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะศักดิ์ เหล่าสงครามครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายจักรพิชิต โยธาวรมนตรีครู โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ โกษาแสงครู โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายอรรคพงษ์ สินเธาว์ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัชวุฒิ สุขศิริครู โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
3. นายเรืองฤทธิ์ เพชรศิริครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี ภูชุมครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นายยงยุทธ แสนมะฮุงครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ นามเพราะครู โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัชวุฒิ สุขศิริครู โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
3. นายยงยุทธ แสนมะฮุงครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายเรืองฤทธิ์ เพชรศิริครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายทวี ภูชุมครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ นามเพราะครู โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร. นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
2. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการ
4. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายศรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
2. ดร.นิพนธุ์ สุวรรณรงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายชำนาญ สาผิวครู โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ จันทีครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
2. นายราเชน ศรีสรรค์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์ กำภูศิริโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
4. นายทิวา เภาพานโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยะ บุญไธสงค์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นายกฤษณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายราเชน ศรีสรรค์ครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. ว่าที่พันตรีพิเชษฐ์ กำภูศิริครู โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณา โกษาแสงครู โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยะ บุญไธสงค์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นายทิวา เภาพานครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชระ เผื่อนศรีครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายทิวา เภาพานโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยะ บุญไธสงโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชระ เผื่อนศรีครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธรรมคำครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ไตรยะถาครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายทิวา เภาพานโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยะ บุญไธสงโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วครู โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วครู โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุขุม ศุภภูมิครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วครู โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วครู โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
2. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วครู โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาถ คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายสุขุม ศุภภูมิครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาถ คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วครู โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาถ คำประสังข์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นายวสันต์ สาระขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายสุขุม ศุภภูมิครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุขุม ศุภภูมิครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วครู โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระเดช ลือธิสารโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายวสันต์ สารขันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายนิรันดร์ อ้วนแก้วครู โรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ คำไพครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ คำไพครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
3. นายณัฐธิชัย มังคละคีรีโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ คำไพครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ คำไพครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ คำไพครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ คำไพครู โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สมพงษ์ผึ้งโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายอลงกรณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุทธินี หล้ามุงคุณครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ เรียมแสนครู โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นางยุวรี ศรีแพน ครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางนภัสร เมืองโคตรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. นางอารยะ ตั้งวิกรัยครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภัสร เมืองโคตรครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
3. นางยุวรี ศรีแพนครู โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เรียมแสนครู โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
5. นางอารยะ ตั้งวิกรัยครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสิตา จิตมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชา สอนสกุลครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางจุรีมาศ แก้วมณีชัยครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายวันชัย นามลักษณ์ครู โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
6. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสิตา จิตมาตย์ครู โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
3. นายวันชัย นามลักษณ์ครู โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
4. นายอนุชา สอนสกุลครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางจุรีมาศ แก้วมณีชัยครู โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
6. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินครู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
4. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุชา สอนสกุลครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์ ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินครู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวเครือนิลดาว สุทธิสารครู โรงเรียนนาถ่อนพัฒนากรรมการ
4. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุชา สอนสกุลครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์ครู โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราการ สีชมพูครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นางรจนา ขันทะชาครู โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินครู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวปัทมา ดวงเพชรครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวเพ็ญแข วัชรนิภานันท์ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราการ สีชมพูครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นางรจนา ขันทะชาครู โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญแข วัชรนิภานันท์ครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินครู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวปัทมา ดวงเพชร ครู โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสิตา จิตมาตย์ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางอัจฉรียา บุโพธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสิตา จิตมาตย์ครู โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอตินิภา จิตมาตย์ครู โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ยุรชัยครู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทองครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุกรี ชัยมงค์โรงเรียนวังยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ วีระชานนท์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเรียบร้อย พ่อบาลโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายมัฆวาน ประทังคติโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวเปล่งศรี บัวสายโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
6. นายยุทธพร พรเพชรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่พันตรีอภิชิต โกษาแสงโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
8. นายวรวุฒิ ศรีมะโรงโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
9. นางดิราณี สุพันธมาตย์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
10. นางเกศริน ศรทวีกาศโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
11. นายประวิทย์ กัณณีย์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
12. นายสมหมาย จำเริญเศษโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
13. นายกฤษขจร เหล่าทะนนท์โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุกรี ชัยมงค์โรงเรียนวังยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ วีระชานนท์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมัฆวาน ประทังคติโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวเปล่งศรี บัวสายโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
5. นายยุทธพร พรเพชรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่พันตรีอภิชิต โกษาแสงโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายวรวุฒิ ศรีมะโรงโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
8. นางดิราณี สุพันธมาตย์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
9. นางเกศริน ศรทวีกาศโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
10. นายประวิทย์ กัณณีย์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสมหมาย จำเริญเศษโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
12. นายกฤษขจร เหล่าทะนนท์โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุกรี ชัยมงค์โรงเรียนวังยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ วีระชานนท์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิต สารผลโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิศวะ เพชรผ่องพันธุ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายวรสิทธิ์ กิจเจริญโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
6. นายเชษฐา บุญชวลิตโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมหมาย จำเริญเศษโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุกรี ชัยมงค์โรงเรียนวังยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ วีระชานนท์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิต สารผลโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิศวะ เพชรผ่องพันธุ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายวรสิทธิ์ กิจเจริญโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
6. นายเชษฐา บุญชวลิตโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมหมาย จำเริญเศษโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤษขจร เหล่าทะนนท์โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ศรีแพนโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางนิมมาน ชื่นตาโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสุวัฒนา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณา คงเพชรโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
6. นางนภาพร ตันนารัตน์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ ไตรยะขันธ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
8. นางเอื้องจิตร จันทร์กล่ำโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสุจิตร์ มันทะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นางสาวฐิตานันท์ คำมีอ่อนโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ศรีแพนโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุวัฒนา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนเชียงยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอาภัณตรา แสงวงค์โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางสายฝน จำปาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางนภาพร ตันนารัตน์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นางอารีย์วรรณ รัศมีโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ ไตรยะขันธ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
8. นางเอื้องจิตร จันทร์กล่ำโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสุจิตร์ มันทะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นางสาวฐิตานันท์ คำมีอ่อนโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ศรีประเสริฐโรงเรียนหนองซนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา นามสง่าโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งฤดี บุญจันทร์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางปวีณา พนมอุปถัมภ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายวันศักดิ์ คำแหงโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
7. นายสิทธิพงษ์ โสภาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
8. นายนิมิต อ่อนบัตรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
9. นางอุลัยวรรณ ศิรินามมนตรีโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
10. นางนิตยา กุลภาโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมกรรมการ
11. นายเนตรสาย บัวสายโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
12. นายรัตนพงษ์ ฉวีวงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
13. นายลำธาน เมืองโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
14. นางกานต์ระวี วงศ์เข็มมาโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบรรจง ศรีประเสริฐโรงเรียนหนองซนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา นามสง่าโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางปวีณา พนมอุปถัมภ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายวันศักดิ์ คำแหงโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
6. นายสิทธิพงษ์ โสภาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
7. นายนิมิต อ่อนบัตรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นางอุลัยวรรณ ศิรินามมนตรีโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
9. นายรัตนพงษ์ ฉวีวงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นายลำธาน เมืองโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
11. นางกานต์ระวี วงศ์เข็มมาโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพิพักษ์ คะปัญญาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุดร สุวารีย์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุวรรณ กล้าขยันโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระชัย คำแพงดีโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
5. นายชลนธี บัวชุมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายจุมพล จันทร์ดาประดิษฐ์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายพงษ์ศักดิ์ มหาพันธ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางธนิดา ไชยรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นายจริยา โสมสุขโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ สิทธิมั่นโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นายประเสริฐ ศรีวรรณ์โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวนิลเนตร คนซื่อโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการ
13. นางนิยม บุญมีทองอยู่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ คะปัญญาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ สุทธิมั่นโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุศักดิ์ คำสุขะโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางชนิดา ไชยรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายจริยา โสมสุขโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการ
6. นายประเสริฐ ศรีวรรณ์โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
7. นายปฏิวัติ ภาสอนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นายวีระชัย คำแพงดีโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
9. นางนิยม บุญมีทองอยู่โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีวิเชียร อุส่าห์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ฤทธิทิศโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบังอร กุมผันโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวณา พรรณะโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางอินทวี กิจสมพงษ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิจิตรา นาดีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางรุ่งฤดี บุญจันทร์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีวิเชียร อุส่าห์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ฤทธิทิศโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา นาดีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางณัฎฐวรรณ จ่ายะิสิทธิ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิกานท์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนนาคำราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางรุ่งฤดี บุญจันทร์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีวิเชียร อุส่าห์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ สมยาโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางนภาพร ตันนารัตน์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา นาดีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางรุ่งฤดี บุญจันทร์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีวิเชียร อุส่าห์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปิยะรัตน์ แก้วก่าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นางณัฏฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดาวัลย์ อัมพุนันทน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางรัชนี ศรีจันทร์โรงเรียนวัดบึงเหล็กกรรมการ
6. นางรุ่งฤดี บุญจันทร์โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดาวัลย์ อัมพุนันทน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางราตรี สุริยนต์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางมาลินี วรรณวงค์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางยุพาภรณ์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางอินทวี กิจสมพงษ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดาวัลย์ อัมพุนันทน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางราตรี สุริยนต์โรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางมาลินี วรรณวงค์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ไตรยะขันธ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตนาศรี สกุลโชติโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นางยุพาภรณ์ ต้นสวรรค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางอินทวี กิจสมพงษ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางประวรรณะ มหาผลโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ จิตธนาภิรักษ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุณฑิดา หนูผกาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสุวณา พรรณะโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางอุไรวรรณ แสนมิตรโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
7. นางจิตราพรรณ ธงยศโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางมาลินี วรรณวงค์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นางเจริญรักษ์ คำป้องโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวเอื้องจิตร จันทร์กล่ำโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางสุจิตร์ มันทะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
12. นางศิริลักษณ์ สารทองโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางประวรรณะ มหาผลโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ จิตธนาภิรักษ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุณฑิดา หนูผกาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางนิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ แสนมิตรโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
6. นางจิตราพรรณ ธงยศโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาวเอื้องจิตร จันทร์กล่ำโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสุจิตร์ มันทะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นางเจริญรักษ์ คำป้องโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
10. นางศิริลักษณ์ สารทองโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญมา ใหลอุดีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายใจ ทองพั้วโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวรัชนียา พ่อลาโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิเชียร แก้วมณีชัยโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปานใจ สุนาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวสุปราณี พิชัยคำโรงเรียนพะทายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระ ดีแนบเนียนโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอเล็กซานเดอร์ หล้ามุงคุณโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ตามะลีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นายตฤณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นายธราเทพ โคตรสิมมาโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
8. นายภัทรพงศ์ ศรีเมืองโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระ ดีแนบเนียนโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอเล็กซานเดอร์ หล้ามุงคุณโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ตามะลีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชุติยรัชย์ ทาตะรัตน์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นายธราเทพ โคตรสิมมาโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
7. นายภัทรพงศ์ ศรีเมืองโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ปะทะดีโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา ใหลอุดีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
5. นางสาวปานใจ สุนาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวณัฐพร พึ่งเมืองโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวชิระ ปะทะดีโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมา ใหลอุดีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
5. นางสาวปานใจ สุนาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวณัฐพร พึ่งเมืองโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ปะทะดีโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรินทร์ แก่นสารโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
4. นายศิริ บุญกิจโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางทิชากร สำราญชลารักษ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นายคฑาวุธ แสนเขื่อนโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธัญลักษณ์ ศรีระวรรณโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
9. นายภานุพงษ์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภินันด์ ทองกันทมโรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
11. นายวิเชียร แก้วมณีชัยโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
12. นางวัชรินทร์ กัติยังโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
13. นางสาวปฏิมาภรณ์ พลเหี้ยมหาญโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
14. นางสาวณัฐพร พึ่งเมืองโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวีระ ดีแนบเนียนโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ รังไสย์โรงเรียนรามราชพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ มหาวงศ์โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ตั้งธำรงธนวัตน์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอร่าม คูสกุลรัตน์โรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา สมรฤทธิ์โรงเรียนนาคำราษฏร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมพิทยาคมกรรมการ
4. นายตฤณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ลอลิเลิศโรงเรียนเรณูนครวิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
7. นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
8. นายศักดิ์ชัย หลวงละโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอร่าม คูสกุลรัตน์โรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา สมรฤทธิ์โรงเรียนนาคำราษฏร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมพิทยาคมกรรมการ
4. นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
5. นายตฤณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ ลอลิเลิศโรงเรียนเรณูนครวิทยาคมกรรมการ
7. นายอนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
8. นายศักดิ์ชัย หลวงละโรงเรียนนางัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย คะษาวงค์โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ ชื่นค้าโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
3. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ ศรีระวรรณโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ลอลิเลิศโรงเรียนเรณูนครวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางวาสนา สุสินนะโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย คะษาวงค์โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชัชณี คิดสร้างโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนี สมรฤทธิ์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
6. นางวาสนา สุสินนะโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย คำชนะโรงเรียนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจีรณินท์ ไชยคำโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ โคตรตาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพร พึ่งเมืองโรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยากรรมการ
5. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายสมมาตร์ ก้อนกั้นโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นายสุรสิทธิ์ กุลวงศ์โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวพิชามญชุ์ วงษ์สุรภินันท์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
9. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยาคมกรรมการ
10. นายอาวรณ์ อนุญาหงษ์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย คำชนะโรงเรียนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจีรณินท์ ไชยคำโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ โคตรตาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงษ์ พรหมวงศ์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายวิเชียร แก้วมณีชัยโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ กุลวงศ์โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวพิชามญชุ์ วงษ์สุรภินันท์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
8. นางจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยาคมกรรมการ
9. นายอาวรณ์ อนุญาหงษ์โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์โรงเรียนพะทายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิภาวณี บุญศรีโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย ตั้งธำรงธนวัตน์โรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
4. นายเกษมสันต์ ต้นศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายกฤษฎา ผิวขำโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
6. นางอรทัย ธรรมโมโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพิชามญชุ์ วงษ์สุรภินันท์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
8. นายวิชญ์ภาส สว่างใจโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
9. นายชัยยงค์ น้อยใหญ่โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ยิงคำแหงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย โสมีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร บุญชวลิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส พันโกฏิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
3. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ พลหาราชโรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรายุส พงษ์ถาวรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทธิ ไทยฤทธิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส น้อยชื่นโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นายภาณุพงค์ ประจวบวันโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายศราวุธ บุญปลอดโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีรชน คำเห็นโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิชาติ ผิวงามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิตโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสุรพล มีหนองหว้าโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีศิลป์ ป้องทองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายเชี่ยวชาญ ภาระวงค์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
4. นางผ่องพรรณ คูสกุลวัฒนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. Ms.Amy Griffinโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. Mr.Oben Gordonโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นายธีระพงษ์ บุตรดีโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภชา ไวธัญญกรรมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายสุรพล มีหนองหว้าโรงเรียนปลาปากวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีสิน ป้องทองโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสายยล แสนรังค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา คูณคำโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา บำรุงสุขโรงเรียนบ้างแพงพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Zhou Tingโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. Mr.Oben Gordonโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. MissAmy Giffinโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
9. นางผ่องพรรณ คูสกุลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
10. นายเชี่ยวชาญ ภาระวงค์โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
11. นายกัยสิทธิ์ วงศ์จำปาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายวิเลิศ ชาไชยโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ วงษ์ชาชมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายมีศักดิ์ เชื้อจารย์ชินโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี จันทรสาขาโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางขวัญฤทัย สมอุดมโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ สารรัตน์โรงเรียนหนองซนพิทยาคมกรรมการ
7. นางอัมภวรรณ์ อักษรศักดิ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางนงนุช ทองบัวบานโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นางสาวศิริพร ใจหลักโรงเรียนโพนสวรรค์กรรมการ
10. นางสุวิมล เศวตเลขโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายวิเลิศ ชาไชยโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ วงษ์ชาชมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสายชล บุญประคมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นางราตรี เครือพันธ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. Mr.Jack Coateโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวชุติมา พิศงามโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
7. นายธาดา ติยะบุตรโรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
8. นางจิรวรรณ สุทธิเภทโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวอัญชลี วิโยโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนมกรรมการ
10. นางสาวเสาวณี พรหมนิลโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายอภิชา เจริญนามเดชากุลโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. นางลักขณา โกษาแสงโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเจษฎายุทธ์ ฝาวังโรงเรียนท่าจำปาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา ลีหาโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวรรณา ธานีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวศิรินาถ แสนคำโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
7. นางภคพร ดำรงกุลโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
8. นางอรสา ราชนาวีโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวชนม์นิภา โคตะบินโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
10. นางณัฐมน คำชนะโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
11. นางรุ่งทิพย์ หงษาวงษ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
12. นางสโรชิน โนนทิงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายอภิชา เจริญเดชากุลโรงเรียนธาตุพนมประธานกรรมการ
2. MissNefa Sarueda Sanchezโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
3. นางลักขณา โกษาแสงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูลย์โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวภาวินี โพธิ์สุโรงเรียนนาคำราษฎร์กรรมการ
6. นางสมหญิง มิ่งหวังโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นางอนิสชัย ฉวีวงค์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นายสายัน ปองไปโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
9. นางอรสา ราชนาวีโรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
10. นางภคพร ดำรงกุลโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
11. นางสุวรรณา ธานีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
12. นางสโรชิน โนนทิงโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
13. นางณัฐมน คำชนะโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
14. นางชนม์นิภา โคตะบินโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
15. นางสาวกุสุมา ศรีนคราโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ศิริปรีชากุลโรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ ธงยศโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. Miss Janen Baldagoโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส ศรีบัณฑิตโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางคุณัญญา รักษ์ชุมชนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ จังตระกูลโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นางกรรณิกา คณานันท์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ สมบูรณ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ศิริปรีชากุลโรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ ธงยศโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญชยา เจียมจังหรีดโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสุพร สิงห์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นายอภิศักดิ์ อินทร์ตาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวสมหทัย พรหมทัตโตโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
7. นางพรทิพย์ จัยวัฒน์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. นายวิโรจน์ วงค์ศิริโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุยโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ทัพเจริญโรงเรียนสามผงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิชานิกา สะเริญรัมย์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสุภาลักษณ์ รัตนมาลีโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัค พ่อสีชาโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Lee Tristan Bajoโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
7. นางกฤษณา ขันตีโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวคนึงนิจ ทองเกลี้ยงโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. Mr.Rolando Penoniaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวณพัชญา ตะนังโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายธนูศักดิ์ วรรณคำผุยโรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ทัพเจริญโรงเรียนสามผงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ทวีกุลกิจชัยโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินยา ควรครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
5. Mr. Wiljen Barralโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นายวิทยา สมพมิตรโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
7. นางศิริวรรณ มโนชัยโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
8. Mr.Edwin Camba Catabayโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางมณฑิรา นพณัฐวงศกรโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายจีระศักดิ์ ธงยศโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน บุณยารมณ์โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศักดิ์โรงเรียนนาแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ แสงสว่างโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเผดิมชัย ศรีโทโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยาประธานกรรมการ
2. Miss Zhu Guizhenโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. Miss Li Naโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. Miss Peng Thingโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ ทองน้อยโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. Mr.Li Weiโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวอาภากร ตรีศรีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวญานี ประกิ่งโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายเผดิมชัย ศรีโทโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Zhu Guizhenโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
3. MissLina -โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. MissPeng Tingโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ ทองน้อยโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
6. Mr.Le Weiโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวอาภากร ตรีศรีโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวญานี ประกิ่งโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ มูลสิงห์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา บุตรโยธีโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ สะเดาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ วาริยาตร์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นายวินัย เพ็งวันโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ มูลสิงห์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา บุตรโยธีโรงเรียนธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ สะเดาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ วาริยาตร์โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นายวินัย เพ็งวันโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนนาหว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเผดิมชัย ศรีโทโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
3. นางจิตรา โพธิ์ศรีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางพรอุมา รากวงค์โรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นางสาวนันทนา โพธิ์สุโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวดุษฎี บุตรบุรีโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
7. นายวงศ์ธนา อินทุวงศ์โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกษมพรรฒน์ ผ่านแสนเสาร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ยี่สารพัฒน์โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเผดิมชัย ศรีโทโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิจิตร วิริยะเศรษฐ์กุลโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางศิรินุช เบ้าคันทีโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
5. นายนิติพงษ์ วงษ์หาบุศย์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวพัชรี อังศรีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนมประธานกรรมการ
2. นายมิตรชัย ไชยนานโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนาฎตยา ไตรผลโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนมกรรมการ
4. นางสาวจิราพรรณ อุพรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนมกรรมการ
5. นางสาวสิริยากร ไชยราชโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
6. นางปาริชาติ เจริญรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางพิจิตรา วิชะนาโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
9. นายอดิศร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
10. นายชัยวัฒน์ โกษาแสงโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
11. นายกัปตัน บุญยะวัฒนพฤกษ์โรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
12. นายประหยัด พุดลาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายทนงชัย เจริญรัตน์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนมประธานกรรมการ
2. นายมิตรชัย ไชยนานโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนาฎตยา ไตรผลโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนมกรรมการ
4. นางสาวสิริยากร ไชยราชโรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางปาริชาติ เจริญรัตน์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายอัมพร ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นางพิจิตรา วิชะนาโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายอดิศร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ โกษาแสงโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
10. นายกัปตัน บุญยะวัฒนพฤกษ์โรงเรียนมหาชัยวิทยาคมกรรมการ
11. นายประหยัด พุดลาโรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายประหยัด วังวรโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปรางรัชนี ส่งเสริมโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ กายราชโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรชัย ไกรษรโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ นาระถีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายอดิศร แวงธิสารโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
7. นายปริญญา ไชโยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายประหยัด วังวรโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ราชวัตรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประไพรัตน์ เหลืองศิริโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางอินทวี กิจสมพงษ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัจฉราพร เจริญธนกุลโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุผกา บุญกอโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวภาวดี ภาระหัตถ์โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. นางพิมล สกลอินทร์โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชธาตุพนมกรรมการ
9. นางนุจรีย์ เศวะมาตย์โรงพยาบาลนครพนมกรรมการ
10. นายพรเทพ แสงสุวรรณโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมกรรมการ
11. นางวรรณภา นันทสุธาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายประหยัด วังวรโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ราชวัตรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประไพรัตน์ เหลืองศิริโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางอินทวี กิจสมพงษ์โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัจฉราพร เจริญธนกุลโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุผกา บุญกอโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวภาวดี ภาระหัตถ์โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
8. นางพิมล สกลอินทร์โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชธาตุพนมกรรมการ
9. นางนุจรีย์ เศวะมาตย์โรงพยาบาลนครพนมกรรมการ
10. นายพรเทพ แสงสุวรรณโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมกรรมการ
11. นางวรรณภา นันทสุธาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ปากรพรหมโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิลามณี ดวงคำจันทร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา มหาโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางวิลาสินี อุปทุมโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวกุสุมา อรรคศรีวรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอรุณณี มีพรมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ปากรพรหมโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิลามณี ดวงคำจันทร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา มหาโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางวิลาสินี อุปทุมโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวกุสุมา อรรคศรีวรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอรุณณี มีพรมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ปากรพรหมโรงเรียนนาแกสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิลามณี ดวงคำจันทร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา มหาโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางวิลาสินี อุปทุมโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวกุสุมา อรรคศรีวรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอรุณณี มีพรมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ปากรพรหมโรงเรียนนาแกสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิลามณี ดวงคำจันทร์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา มหาโคตรโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางวิลาสินี อุปทุมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกุสุมา อรรคศรีวรโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอรุณณี มีพรมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ สุนทรสโรงเรียนเชียงยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนมศักดิ์ เรียมแสนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางประภัสสร ศรีพันดอนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
4. นางนฤมล ทัดสาโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางนิภา มั่นสุวรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางวรีพร บุพศิริโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
7. นางสาววีรดา มะลิรสโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
8. Mr.Orock Tabotโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นางสาวสุจิตรา แสนคมคายโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. นางสุรัชดาภรณ์ ใหม่คามิโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นายอุดร จันทสิทธิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวชมพูนุท โสลันดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายอภิเชษฐ์ สุนทรสโรงเรียนเชียงยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนมศักดิ์ เรียมแสนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางประภัสสร ศรีพันดอนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
4. นางนฤมล ทัดสาโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางนิภา มั่นสุวรรณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
6. นางวรีพร บุพศิริโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
7. นางสาววีรดา มะลิรสโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
8. Mr.Orock Tabotโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
9. นางสาวสุจิตรา แสนคมคายโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
10. นางสุรัชดาภรณ์ ใหม่คามิโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
11. นายอุดร จันทสิทธิ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวชมพูนุท โสลันดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ มาตชัยเคนโรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนัฏฐา ตันวัฒนะพงษ์โรงเรียนนาแกสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวภัทราพร เพชรดีคายโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจินดารัตน์ ดาคำโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
6. นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ มาตชัยเคนโรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัฏฐา ตันวัฒนะพงษ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทราพร เพชรดีคายโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจินดารัตน์ ดาคำโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
6. นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี นิตยะโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิราวรรณ พรมรักษาโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
4. นางสาวดาริณี เล็กดีโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
5. นางสาวลักขณา บำรุงตาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี นัตยะโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิราวรรณ พรมรักษาโรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
4. นางสาวดาริณี เล็กดีโรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
5. นางสาวลักขณา บำรุงตาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุลโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ วงศ์จำปาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพักตร์พริ้ง เพชรอินทร์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุลโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐพร เดชทะสอนโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นายศราวุธ มูลชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุลโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ วงศ์จำปาโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพักตร์พริ้ง เพชรอินทร์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุลโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐพร เดชทะสอนโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการ
6. นายศราวุธ มูลชัยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายนัฐธิชัย มังคละคีรีครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายพิชัย คำสิงห์ครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายนัฐธิชัย มังคละคีรีครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
4. นายวิโรจน์ ธรรมคำครู โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายพิชัย คำสิงห์ครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายนัฐธิชัย มังคละคีรีครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาโรงเรียนกรรมการ
4. นายพิชัย คำสิงห์ครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นายนัฐธิชัย มังคละคีรีครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาครู โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายพิชัย คำสิงห์ครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวรายุทธ ชาเรืองเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ ไชยมาโยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐดนัย ศรีโทครู โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นายพิชัย คำสิงห์ครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ไตรยะถาครู โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายนัฐฐชีย มังคละคีรีโรงเรียนกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุกโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุกิจสะกิด กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุกโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุกโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์โรงเรียนอุเทนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ กลางประพันธ์โรงเรียนอุเทนพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาววัฒนะ เกี้ยวมุกโรงเรียนอุเทนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแน่งน้อย จุลมาศโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิรัตน์ ตงศิริโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ ศรีพรหมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายฤทธิชัย ผาอิดดีโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางวรรณพร วงศ์ศรีชาครูโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์กรรมการ
6. นางเพ็ญประภา พลโลกาโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
7. นางเรไรรัตน์ ใจสุขโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
8. นางกรรณิการ์ อ้วนแก้วโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
3. นายมารุต ปทุมวันครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายชัชชัย อาจวิชัยครู โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุมิตร แวงโสธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนแพงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ครู โรงเรียนนาทมวิทยากรรมการ
3. นายมารุต ปทุมวันครู โรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
4. นายชัชชัย อาจวิชัยครู โรงเรียนค้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายคมสันต์ ต้นสวรรค์ครู โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายโอภาส จันทร์ลาครู โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรศักดิ์ ศรีแพนโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุวัฒนา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนเชียงยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอาภัณตรา แสงวงค์โรงเรียนปลาปากวิทยากรรมการ
4. นางสายฝน จำปาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
5. นางนภาพร ตันนารัตน์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมกรรมการ
6. นางอารีย์วรรณ รัศมีโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ ไตรยะขันธ์โรงเรียนสามผงวิทยาคมกรรมการ
8. นางเอื้องจิตร จันทร์กล่ำโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสุจิตร์ มันทะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
10. นางสาวฐิตานันท์ คำมีอ่อนโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุกรี ชัยมงค์วังยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ วีระชานนท์บ้านผึ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเรียบร้อย พ่อบาลนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายมัฆวาน ประทังคติปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวเปล่งศรี บัวสายธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
6. นางปวีณา พนมอุปถัมภ์นครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายยุทธพร พรเพชรบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่พันตรีอภิชิต โกษาแสงอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
9. นายวรวุฒิ ศรีมะโรงดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
10. นางดิราณี สุพันธมาตย์สหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
11. นางเกศริน ศรทวีกาศวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
12. นายประวิทย์ กัณณีย์เรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
13. นายสมหมาย จำเริญเศษดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
14. นายกฤษขจร เหล่าทะนนท์วังยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุกรี ชัยมงค์วังยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ วีระชานนท์บ้านผึ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเรียบร้อย พ่อบาลนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางมัฆวาน ประทังคติปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวเปล่งศรี บัวสายธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
6. นางปวีณา พนมอุปถัมภ์นครพนมพิทยาคมกรรมการ
7. นายยุทธพร พรเพชรบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่พันตรีอภิชิต โกษาแสงอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
9. นายวรวุฒิ ศรีมะโรงดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
10. นางดิราณี สุพันธมาตย์สหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
11. นางเกศริน ศรทวีกาศวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
12. นายประวิทย์ กัณณีย์เรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
13. นายสมหมาย จำเริญเศษดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
14. นายกฤษขจร เหล่าทะนนท์วังยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุกรี ชัยมงค์โรงเรียนวังยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ วีระชานนท์โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเรียบร้อย พ่อบาลโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายมัฆวาน ประทังคติโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวเปล่งศรี บัวสายโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยากรรมการ
6. นางปวีณา พนมอุปถัมภ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
7. นายยุทธพร พรเพชรโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่พันตรีอภิชิต โกษาแสงโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษากรรมการ
9. นายวรวุฒิ ศรีมะโรงโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการ
10. นางดิราณี สุพันธมาตย์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
11. นางเกศริน ศรทวีกาศโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมกรรมการ
12. นายประวิทย์ กัณณีย์โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
13. นายสมหมาย จำเริญเศษโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคมกรรมการ
14. นายกฤษขจร เหล่าทะนนท์โรงเรียนวังยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประวรรณะ มหาผลโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ จิตธนาภิรักษ์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุณฑิดา หนูผกาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. นางนิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ แสนมิตรโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา ๑ นครพนมกรรมการ
6. นางจิตราพรรณ ธงยศโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาวเอื้องจิตร จันทร์กล่ำโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสุจิตร์ มันทะโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
9. นางศิริลักษณ์ สารคามโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวชิระ ปะทะดีสนธิราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณทิตนครพนมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร แก้วมณีชัยไชยบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญมา ใหลอุดีนาหว้าพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนี สมรฤทธิ์ท่าจำปาวิทยากรรมการ
6. นางสาวปานใจ สุนาเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวณัฐพร พึ่งเมืองสนธิราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]