หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 1-2
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   17 ก.ย. 2556   18 ก.ย. 2556   21 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1135, 1136 18 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1125,1126 18 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1131,1132 ห้องจริยธรรม 18 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
4 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 1 ห้อง 1112 , 1114 ศูนย์อาเซียน 18 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1123 , 1124 18 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย C1-C5 เต็นท์กลาง 18 ก.ย. 2556 08.30-16.00
2 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย C1-C5 เต็นท์กลาง 18 ก.ย. 2556 08.30-16.00
3 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปาริชาติ ห้อง ICT3 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารเอนกประสงค์ 100 ปี ปิยะ 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารราชพฤกษ์ 18 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ด้านหลังอาคารราชพฤกษ์ 18 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย บริเวณทางเดิน หน้าห้อง Resource Center 18 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารจอดรถโรงเรียน (ด้านหลังอาคารราชพฤกษ์) 18 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย บริเวณทางเดิน หน้าอาคารราชพฤกษ์ 18 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
6 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ศูนย์กีฬาปิยะฯ 36 (ชั้นล่าง) 18 ก.ย. 2556 08.30 - 17.00
7 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2556
18 ก.ย. 2556
08.30 - 17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 321,322,323 18 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เต็นท์กลาง 18 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป
3 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม หอประชุมมรุกขนคร 18 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 331,332 18 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป
5 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 334,335,336 18 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงยิมเนเซี่ยมเล็ก ชั้น 1 ห้อง สนามวอลเลย์บอล 18 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 1227 - 1229 18 ก.ย. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารเขียนแบบ ห้อง ห้องเขียนแบบ 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารศิลปะ ห้อง ห้องทัศนศิลป์ 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารเขียนแบบ ห้อง ห้องเขียนแบบ 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารเขียนแบบ ห้อง ห้องเขียนแบบ 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ใต้ถุนหอประชุมรัตนโกเศศ ห้อง ลานใต้ถุนหอประชุมฯ 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เต็นท์หน้าอาคารศิลปะ ห้อง ลานถนนหน้าอาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
11 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
13 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
14 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
15 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
16 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
17 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
18 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
19 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
20 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
21 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหลังอาคารปาริชาติ ห้อง ลานหลังอาคารปาริชาติ 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
22 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหลังอาคารปาริชาติ ห้อง ลานหลังอาคารปาริชาติ 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
23 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหน้าศูนย์วัฒนธรรมฯ ห้อง ลานถนนหน้าศูนย์ฯ 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
24 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหน้าศูนย์วัฒนธรรมฯ ห้อง ลานถนนหน้าศูนย์ฯ 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
25 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหน้าศูนย์วัฒนธรรมฯ ห้อง ลานถนนหน้าศูนย์ฯ 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
26 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหน้าศูนย์วัฒนธรรมฯ ห้อง ลานถนนหน้าศูนย์ฯ 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
27 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีโรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
28 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีโรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
29 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีโรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
30 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหอประชุมรัตนโกเศศ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมฯ 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
31 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหอประชุมรัตนโกเศศ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมฯ 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
32 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหอประชุมรัตนโกเศศ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมฯ 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
33 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีข้างอาคารศิลปะ ห้อง ลานจอดรถข้างอาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
34 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีข้างอาคารศิลปะ ห้อง ลานจอดรถข้างอาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงรถ 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีชมพู ชั้น ใต้ถุน 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงรถ 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีชมพู ชั้น ใต้ถุน 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีชมพู ชั้น ใต้ถุน 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีชมพู ชั้น ใต้ถุน 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00
7 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงรถ 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงรถ 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ใต้ถุนอาคารสีชมพู ชั้น ใต้ถุน 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 18 ก.ย. 2556 09.0012.00
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 18 ก.ย. 2556 08.00-13.00
12 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเหลือง ห้อง คณิตศาสตร์ 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
14 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเหลือง ห้อง คณิตศาสตร์ 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง ห้องประชุมโพธิ์ทอง 18 ก.ย. 2556 09.00-14.00
16 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 18 ก.ย. 2556 08.00-13.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ห้องเรียน EP ห้อง EP 2-3 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น.
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 442 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00 น.
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ห้องเรียน EP ห้อง EP 4-5 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น.
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 441 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น.
5 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 สพม. เขต 22 ห้อง ห้องประชุมเปือยงาม 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น.
6 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 448 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือภูเขาทอง ค่ายลูกเสือภูเขาทอง 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 ค่ายลูกเสือภูเขาทอง 18 ก.ย. 2556 13.30-16.30
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง 227 ห้องประชุมโพธิ์ทอง 18 ก.ย. 2556 09.00-15.00
5 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 236,237 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 234,235 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00
7 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 232,233 18 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 640 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีข้างอาคารศิลปะ ห้อง ลานจอดรถข้างอาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2556 11.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1122 18 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 164 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1122 18 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-12.00
3 177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1122 18 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00
4 179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1122 18 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 334,335,336 18 ก.ย. 2556 14.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 172 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงรถ 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
2 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงรถ 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 189 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงรถ 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 197 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงรถ 18 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 205 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ใต้ถุนอาคารสีชมพู 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ตึกเหลือง ห้อง คณิตศาสตร์ 18 ก.ย. 2556 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]