หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 1-2
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   17 ก.ย. 2556   18 ก.ย. 2556   21 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1135, 1136 17 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1125,1126 17 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1131,1132 ห้องจริยธรรม 17 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
4 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 1 ห้อง 1112 , 1114 ศูนย์อาเซียน 17 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1123 , 1124 17 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สร้อยอินทนิล 1031-1033 ชั้น 3 ห้อง 1031-1032-1033 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สร้อยอินทนิล 1034-1035 ชั้น 3 ห้อง 1034-1035 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย C1-C5 เต็นท์กลาง 17 ก.ย. 2556 08.30-16.00
4 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย C1-C5 เต็นท์กลาง 17 ก.ย. 2556 08.30-16.00
5 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปาริชาติ ห้อง ICT1 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารเอนกประสงค์ 100 ปี ปิยะ 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารราชพฤกษ์ 17 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ด้านหลังอาคารราชพฤกษ์ 17 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย บริเวณทางเดิน หน้าห้อง Resource Center 17 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารจอดรถโรงเรียน (ด้านหลังอาคารราชพฤกษ์) 17 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย บริเวณทางเดิน หน้าอาคารราชพฤกษ์ 17 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงยิมสนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม 17 ก.ย. 2556 08.30 - 17.00
7 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2556
18 ก.ย. 2556
08.30 - 17.00
8 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สนามฟุตบอล 17 ก.ย. 2556 08.30 - 17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 321,322,323 17 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เต็นท์กลาง 17 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 328 17 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม หอประชุมมรุกขนคร 17 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 331,332 17 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป
6 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 334,335,336 17 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป
7 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 3 สังคมศึกษา / คณิตศาสตร์ (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 338 (ห้องปฏิบัติการสังคม) 17 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงยิมเนเซี่ยมใหญ่ ชั้น 2 ห้อง สนามบาสเกตบอล 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงยิมเนเซี่ยมเล็ก ชั้น 1 ห้อง สนามวอลเลย์บอล 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 1227 - 1229 17 ก.ย. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารเขียนแบบ ห้อง ห้องเขียนแบบ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารศิลปะ ห้อง ห้องทัศนศิลป์ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารเขียนแบบ ห้อง ห้องเขียนแบบ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารเขียนแบบ ห้อง ห้องเขียนแบบ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เต็นท์ข้างอาคารศิลปะ ห้อง ลานข้างห้องทัศนศิลป์ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ใต้ถุนหอประชุมรัตนโกเศศ ห้อง ลานใต้ถุนหอประชุมฯ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เต็นท์หน้าอาคารศิลปะ ห้อง ลานถนนหน้าอาคารศิลปะ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
11 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
13 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
14 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
16 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
17 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ชั้น 2 ห้อง IT1 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
18 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีข้างอาคารศิลปะ ห้อง ลานจอดรถข้างอาคารศิลปะ 17 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
19 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีข้างอาคารศิลปะ ห้อง ลานจอดรถข้างอาคารศิลปะ 17 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
20 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหลังอาคารปาริชาติ ห้อง ลานหลังอาคารปาริชาติ 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
21 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหลังอาคารปาริชาติ ห้อง ลานหลังอาคารปาริชาติ 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
22 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหน้าศูนย์วัฒนธรรมฯ ห้อง ลานถนนหน้าศูนย์ฯ 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
23 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหน้าศูนย์วัฒนธรรมฯ ห้อง ลานถนนหน้าศูนย์ฯ 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
24 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหน้าศูนย์วัฒนธรรมฯ ห้อง ลานถนนหน้าศูนย์ฯ 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
25 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหน้าศูนย์วัฒนธรรมฯ ห้อง ลานถนนหน้าศูนย์ฯ 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
26 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีโรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
27 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีโรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
28 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีโรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
29 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหอประชุมรัตนโกเศศ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมฯ 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
30 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหอประชุมรัตนโกเศศ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมฯ 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
31 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหอประชุมรัตนโกเศศ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมฯ 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
32 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหอประชุมรัตนโกเศศ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมฯ 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
33 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวทีหอประชุมรัตนโกเศศ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมฯ 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงรถ 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีชมพู ชั้น ใต้ถุน 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงรถ 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีชมพู ชั้น ใต้ถุน 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีชมพู ชั้น ใต้ถุน 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีชมพู ชั้น ใต้ถุน 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00
7 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงรถ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงรถ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ใต้ถุนอาคารสีชมพู ชั้น ใต้ถุน 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเหลือง ห้อง คณิตศาสตร์ 17 ก.ย. 2556 08.00-13.00
11 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 17 ก.ย. 2556 09.0012.00
12 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 17 ก.ย. 2556 08.00-13.00
13 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง คอมพิวเตอร์ 3-4 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
15 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
16 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ห้อง ห้องประชุมโพธิ์ทอง 17 ก.ย. 2556 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ห้องเรียน EP ห้อง EP 2-3 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น.
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 442 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ห้องเรียน EP ห้อง EP 4-5 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น.
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 441 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น.
5 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 สพม. เขต 22 ห้อง ห้องประชุมเปือยงาม 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น.
6 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 431 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00 น.
7 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 447 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00 น.
8 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 447 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
9 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 444 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00 น.
10 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 444 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00 น.
11 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 448 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง 227 ห้องประชุมโพธิ์ทอง 17 ก.ย. 2556 09.00-15.00
4 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 238 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 238 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 236,237 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00
7 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 234,235 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00
8 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง 232,234 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00
9 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเหลือง ชั้น 1 ห้อง 312 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อาคารสีเหลือง ชั้น 1 ห้อง 312 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 636 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 637 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 638 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 639 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารศิลปะ ห้อง ทัศนศิลป์ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 026 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารศิลปะ ห้อง ทัศนศิลป์ 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]