รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่ม 7br>ณ ..................................................................
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงสุธิตา  เป็นซอ
 
1. นางโสภิต  ภูมิค้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นางสาวอรชา  เหมือนใจนึก
 
1. นายสเกณฑ์  จันทร์เพ็ญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  อำไธสง
 
1. นางสาวนารี  กรุมรัมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาววัชริญา  ชาวสวน
 
1. นางลาวัลย์  ดำรงค์ธรรมสกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  พันธ์ด้วง
 
1. นางสุนี  เกษนอก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายเสฏฐวุฒิ  ไพสีสาน
 
1. นางประนอม  อักษรกลาง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา   คงแสนคำ
 
1. นางสาวแทบทอง   ชื่นกระโทก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวสโรชา  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวพนมไพร  เทพจิตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  มีศิลป์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ชนากลาง
 
1. นายเชษฐพงษ์  ผึ้งทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกวิณนา  แก้วพิมาย
2. นางสาววราภรณ์  ค่ำติรัมย์
 
1. นางนงลักษณ์  ผายพิมาย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  ใจเย็น
 
1. นางประทีป  เวงสูงเนิน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายภาสกร  ภุมรา
 
1. นางสาริณี  เพียรการ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 72.68 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ประสมสัตย์
2. เด็กหญิงดวงพร  รักไร่
3. เด็กหญิงพรชิตา  คละดี
 
1. นางทัศนีย์  รอดกลาง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นางสาวชนิดาพร  พวกดี
2. นางสาวชลดา  เดี่ยวกลาง
3. นางสาวเบญจวรรณ  สิมัยนาม
 
1. นางสาวนวลอนงค์   แช่มพุทรา
2. นายวัชรชัย  เกตุัทับ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงจีรณา  กิจจาชาญชัยกุล
2. เด็กหญิงนวแพรว  มะลิลา
3. เด็กหญิงวราพรรณ  พันธุ์ชัย
 
1. นางศิริวรรณ  อินทรนอก
2. นางอัจฉราพร  เกตุกระทุ่ม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวจินตนาภรณ์  ปลั่งกลาง
2. นายวัชรินทร์  มองพิมาย
3. นายอนุวัฒน์  กาญจนดิษฐ์
 
1. นางทิพพา  แก้วหนองแสง
2. นายสมพร  บุญประมวล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงจริญญา  พัดไธสง
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  สุทธิศัย
 
1. นางสาวนิรชา  ปักกะโต
2. นายแทนชัย  นามศิริ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายกัมปนาท  แคนทอง
2. นายปวริศ  วัชรพาณิชย์
 
1. นายสมศักดิ์  บุญหนุน
2. นายสุรพงษ์  สุขเกษม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงภคจิรา  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
1. นางศิริวรรณ  อินทรนอก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. นายพงษ์พัฒน์   แก่นดี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์   ขิดเขียว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.3 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงปารียา  วงษ์สุรินทร์
2. เด็กหญิงลิปิการ์  ทัดกลาง
3. เด็กหญิงสุพิชชา  เอมหลุ่ม
 
1. นางมาลัย  พิชญ์ประเสริฐ
2. นางสาววิไลวรรณ   จิตร์แสวง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50.22 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายชัยมงคล  บริสุทธิ์
2. นางสาวศุภรัศมิ์  คำผาย
3. นางสาวสุธิตา  ประดิษฐ์วงษ์
 
1. นางนันท์นภัส  เชิดฉาย
2. นางอมรา  มานะดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปานะวงษ์
2. เด็กหญิงนิรมล  แก้วยองผาง
3. เด็กชายศิวกร  เหล็กประสุข
 
1. นางยวมนต์  แคนนอก
2. นางสาวอามร  วรรณสิงห์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายจุฑารัตน์  อุ่มไธสง
2. นางสาวพิจิตรา  ดีหลาย
3. นางสาวศจี  ศุภศาสตร์วงศ์
 
1. นางสาวยุพาพร  ทัศน์ไพร
2. นางรวีวรรณ  ศรีจันทึก
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กชายประชา   เหล่าบุญ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   ดวงกมล
3. เด็กชายสุวิศาล   มีภักดี
 
1. นายต้องตระการ  ดีรบรัมย์
2. นายวสันต์   ขำพิมาย
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกฤษณา  ประทุมแก้ว
2. นายจักรภัทร  เที่ยงเทพ
3. นายสุทธิพงษ์  เพื่อนพิมาย
 
1. นายวรวัฒน์  ใยระย้า
2. นางไกรศรี  คำมา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื่อมกลาง
2. เด็กหญิงศิรินภา  เหล่าหวายนอก
3. เด็กหญิงสิรินยา   จินตนา
 
1. นายนพพล  สมน้อย
2. นางอัมรา  หมั่นกิจ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. นางสาวบุปผา  แสงศรี
2. เด็กหญิงอภิชญา  เพียงไธสง
3. นางสาวเจนจิรา  ยาทองทิพย์
 
1. นายจตุพล  หาญดี
2. นางสาวธนนันท์  ปรูกระโทก
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวประดับดวง  รอดวินิจ
2. นายภาณุพงศ์  สาเสน
 
1. นางจรรยา  ไกรสน
2. นายยศวัฒน์  พาผล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายณัฐพงษ์  อาจศึก
2. นายเทิดศักดิ์  โกนพิมาย
 
1. นายวรวัฒน์  ใยระย้า
2. นางไกรศรี  คำมา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 1. เด็กชายชนะชัย  แสงแก้ว
2. เด็กชายทศพล  เนียนกระโทก
 
1. นายอภิชัย  หาญศึก
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  จูมเกษ
2. เด็กชายไพโรจน์  ธรรมภิรา
 
1. นางสาวประทีป  ปั้นเกี้ยว
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 76.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นายทัศนะ  หาญโกรธา
2. นายวีระยุทธ  พลเรือง
3. นายศิลาภัทร  หีบกิ่ง
 
1. นายวัชรชัย  เกตุทับ
2. นางแจ่มใส  ประสานจิตต์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายจีระศักดิ์  อุรา
2. นายวันเฉลิม  ชีโพธิ์
3. นายศุภเกียรติ  ใจสว่าง
 
1. นายยศวัฒน์  พาผล
2. นางสุภัชชา  ธนพงศ์ไพสิฐ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงชลญา  ดาลุนสิม
2. เด็กหญิงธันยพร  ถ้ำกลาง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  น้ำคำ
4. เด็กหญิงศิริกานฎา  แจงกลาง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  อิติบุตรตา
 
1. นางสาวดวงใจ  ภูมิประเสริฐ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  สร้างการนอก
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 1. นายกิตติพันธ์  ไพศาล
2. นางสาวทิพกฤตา  มะลิต้น
3. นางสาวพรธิตา  อำภาวงค์
4. นายพรประเสริฐ  ตุ่มเมืองโดน
5. นายเชาวรัตน์  สาลีเทศ
 
1. นางบุษบา  ชื่นฤทธิ์
2. นายวิทูล  พลศักดิ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน   รากโพธิ์
2. เด็กหญิงวิจิตร   น่วมไธสง
3. เด็กหญิงอนัญญา   ปะโกสันตัง
4. เด็กหญิงอัญชริการ์   สมภาร
5. เด็กหญิงเยาวเรศ   วิหาร
 
1. นายสุริยัน  อุดมพันธ์
2. นางสาวอัญชลี  สันติรักษ์พงษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  รักพร้า
2. นางสาวกุลยา   กลางโสภา
3. นางสาวณัฐรุจา  เปียมสุข
4. นางสาวธัญญลักษณ์  ทับพิมาย
5. นางสาวอุบลรัตน์   ด่านขุนทด
 
1. นางสาวพรพรรณ  กลั่นสระน้อย
2. นางสาวศุภรดา  ไชยศร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกฤตลักษณ์  จอดพิมาย
2. นางสาวสุรีรัตน์  อาจปรุ
3. นางสาวอมรรัตน์  ศรีเล็ก
4. นางสาวอินทรัตน์  จิตร์พิมาย
5. นางสาวเบญจรัตน์  ตรียมณีรัตน์
 
1. นายจักรกฤษณ์  ดาวไธสง
2. นายสาธิต  คู่พิมาย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พรทั้งสี่
2. นางสาวชฎาพร  ชอบการไร่
3. นางสาวช่อผกา  นานา
4. นางสาวณิชาพร  สนนา
5. นางสาวนุจรี  มวยเก่ง
6. นางสาวศศิประภา  เจริญลาภ
7. นางสาวศศิวรรณ  อุส่าห์การ
8. นายศิวสิทธิ์  ศิวชาติเมธี
9. นายสิทธิคุณทร์  ขันรัมย์
10. นางสาวสุดารัตน์  ปันนิ่ว
11. นางสาวสุธาสินี  สุปินันท์
12. นางสาวสุพรรณษา  กัณหา
13. นางสาวสุรางคนาง  ประกอบผล
14. นายสุริยา  แก้วจันทะมา
15. นายอนุชา  ประสพบัว
16. นางสาวอำพร  ขจีรัมย์
17. นางสาวเบญจรัตน์  จิ๋วน้อย
18. นางสาวเยาวลักษณ์  ลัดดี
19. นายเอกรักษ์  ดาดี
 
1. นายกฤตนัย  ใจศิล
2. นางชรัณรัตน์  บุญชุ่ม
3. นายณัชธนพงษ์  คำมา
4. นางสาวดวงใจ  ภูมิประเสริฐ
5. นางสาวรุ่งอรุณ  โพธา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงคณิตา  ตลาดนา
 
1. นางสาวชลิดา   ทรัพย์สมหมาย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 1. นายวีระพล  ทองคำห่อ
 
1. นางบุษบา  ชื่นฤทธิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  จ่าทอง
2. เด็กชายอลงกรณ์  ตุนอก
 
1. นายอุทัย  ทัศนไพร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวคุุณาธิป  เพียมะลัง
2. นายสัมฤทธิ์  บุญกิจ
 
1. นางสาวรัตติกาล  กลึงกลาง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวกัลยา  พิมเสน
2. นางสาวญาดา  ดั้งขุนทด
3. นางสาวนิภารัตน์  นากระชอน
4. นางสาวรัชนก  เพ็ชรนิล
5. นางสาวรัตติกาล  หอมเทียม
6. นางสาวศศิพร  บุตรศรีภูมิ
7. นางสาวสุชาดา  บุญครบุรี
8. นางสาวสุนิตา  จิตแสง
9. นางสาวอรดา  หอมทอง
10. นางสาวเบญจมาศ  พุ่มพันธ์วงษ์
 
1. นางนิภาพัต  วรสาร
2. นายอุธร  กุดหินนอก
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา   เดินไธสง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อันไธสง
3. เด็กหญิงชุติมา  กุพันธ์
4. เด็กหญิงทัศนา   บุตรศรีภูมิ
5. เด็กหญิงธิดา   ฉิมงาม
6. เด็กหญิงนพวัลย์   พันธ์ชมพู
7. เด็กหญิงผกาสินี  แสนคำ
8. เด็กหญิงพรพรรณ   ตั้งบรรพบุรุษ
9. เด็กหญิงวรวรรณ   ควรคำนึง
10. เด็กหญิงวันวิสาข์   น้ำคำ
11. เด็กหญิงสุภาพร  จั่นทอง
12. เด็กหญิงอรพรรณ  นันทะเส
13. เด็กหญิงอังศุมาลิน  มาลาศรี
14. เด็กหญิงอาริษา  เพิ่มพงศ์ศิริ
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   งางาม
 
1. นายจรัญ   เอมโคกสูง
2. นายปิยะทัต  พรวาปี
3. นายสุกิจ  สีชมภู
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัณภิรมย์  ถินนอก
2. เด็กหญิงวรญา  ศรีมูลราช
3. เด็กหญิงสุจารัตน์  แก้วสำโรง
 
1. นายชัยวัฒน์  สร้อยสละ
2. นางสาววัชรี  ปัจจัย
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายกันตพิชญ์  สุวรรณกลาง
2. นางสาวขวัญสุดา   แจ่มศรี
3. นางสาวอริสรา  ดิษฐเอม
 
1. นายสุริยันห์  ลาอ่อน
2. นายเกรียงศักดิ์  เสริมสุข
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงรัตดามณี  เปี่ยมไธสง
2. เด็กหญิงสุประวีณ์  นรารัตน์
 
1. นายจักรกฤษณ์  ไพราม
2. นายวีระพงษ์  ทองนำ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ไกรสกุล
2. นางสาวสุธิตา  สังข์ทุ่ง
 
1. นายบุญช่วย  ดวงแก้ว
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  ตรีเนตร
 
1. นายชันณรงค์  กุลวงศ์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวภุชฌนันท์  ถุนนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  ออกมา
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวอชิรญา  ศรีสมศักดิ์
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นายธีรนันท์  จันจอง
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. นายสราวุฒิ  สุดสายเนตร
 
1. นายปราโมทย์  รถเพ็ชร
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงพัชริดา  พละเสน
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  นาสวาสดิ์
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  แวดศรี
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ไพลดำ
 
1. นางสาววัลภา  ชัยภักดี
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวสุภาภรณ์  สีหานอก
 
1. นางสาววัลภา  ชัยภักดี
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายศตพล  การรื่นศรี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ทาดาจันทร์
3. เด็กชายเจษฎาพงษ์  ออกมา
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายชูเกียรติ  น้อยสากล
2. นายศุภลักษณ์  เทพนอก
3. นายเด่นดนัย  มาบุ่งนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายสหรัฐ  โชตินอก
 
1. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายศิลา  ปั่นสุข
 
1. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกัณภิรมณ์  พลีดี
2. นายกิตติชัย  ยอดนอก
3. นางสาวจันทกามาศ  แก้วอำภัย
4. นายจิตรกร  เทวัญชัย
5. นางสาวจิราพร  ทองคำ
6. เด็กหญิงจิราพร  ยาทองทิพย์
7. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วจินดา
8. นายชัยวัฒน์  ประสังคะเต
9. เด็กชายณพัฒนพงศ์  เทียมพันธ์
10. นางสาวณัฐฐินันท์   ชำนานนา
11. นางสาวณัฐณิชา  เที่ยงขัน
12. นางสาวณิชากร  แข็งฤทธิ์
13. นายธวัชชัย  นวลสีขาว
14. เด็กชายธันยธรณ์  ชมภูวงศ์
15. นางสาวนัทธมล  กลิ่นนิ่มนวล
16. นางสาวนันทิกานต์  บุญเอก
17. นางสาวนารีรัตน์   เช่นพิมาย
18. นางสาวปรางค์ทิพย์  พันธ์โยศรี
19. นางสาวปราณีต   ประพันธ์พงศ์
20. เด็กหญิงปรายฟ้า  เนาว์ถึง
21. เด็กชายปริญญา  ฝ่าพิมาย
22. นายปัฐวิกร  พลโยธา
23. นางสาวปารตี  ภูทาวัน
24. นายปิติภัทร์  โสภา
25. นางสาวพัชริดา  สารคล่อง
26. นายภีฬวุฒิ  ถิ่นนอก
27. นายมนตรี  อกอุ่น
28. นางสาวมนัสวี  นมัสการ
29. นางสาวรัชณีกร  กันนะราช
30. นางสาววิภวานี  กลิ่นจันทร์
31. นางสาวศิรินญาภรณ์  โวหารดี
32. นายศุภชัย  นาคศรีพะเนาว์
33. นายสมภาร  อาษานอก
34. นางสาวสุจิตรา  มะธิมะตุ
35. เด็กชายสุทิวัส  ทองทาบ
36. เด็กชายสุรศักดิ์  สรสิทธิ์
37. นางสาวอรณัส  มีไม้ดี
38. นางสาวอัญชิสา  แก้วพูน
39. นางสาวเบญจวรรณ  คุณาจารย์
40. นายเอกชัย  บุญประสม
 
1. นายชุติมา  สมสอางค์
2. นายธนานันต์  ศรีประภาพงศ์
3. นายพรคิด  ถือมาลา
4. นางวิไลพร  จงกล
5. นายสรชัย  จงกล
6. นายสิทธิพล  รักษา
7. นายไพฑูรย์  สมสอางค์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นางสาวกฏษกร  สุนทรสุขกิจ
2. นางสาวกนกวรรณ  อ่อนสุวรรณ
3. นางสาวกฤติกา  เนตรพลกลาง
4. เด็กหญิงกุลญาภัทร์  ทองศรีมะดัน
5. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทนสีหราช
6. นายจันทกร  ชัยลา
7. เด็กหญิงจันทิรา  ธงไธสง
8. นายจีรพัฒน์  นาเมืองรักษ์
9. นางสาวจุรีพร  โตทองหลาง
10. นายชานวาทิก  นพคุณ
11. นายณัชพล  ทิมัน
12. นายณัฐพงศ์  สุทรัตน์
13. นางสาวณัฐวดี  พลดงนอก
14. เด็กหญิงทัตพิชา  สุนนทะราช
15. นายธนวัฒน์  สารภี
16. นายธนากร  แดนไธสง
17. เด็กชายธนาวุฒิ  รุ่งไธสง
18. นายธวัชชัย  พลดงนอก
19. เด็กชายนาวิน  ทำมิ
20. นางสาวบุษชา  รัตนวิจิตร
21. นายประยุทธ  โฮนอก
22. นายพัทยา  มณีรักษ์
23. นายภูมินทร์  คึมยะราช
24. นายมงคล  นุ่นปิ่นปัก
25. นางสาวมินตรา  พันธุมาศ
26. เด็กชายวีรพงศ์  โขงรัมย์
27. เด็กหญิงศศินันท์  สืบนุการณ์
28. นายศักดิ์สรณ์  สียางนอก
29. เด็กหญิงศุลีพร  โพธิรัตน์
30. นายสมัชชา  อินจันทร์
31. เด็กหญิงสิริกัญญา  แสนนอก
32. เด็กหญิงสิริยาพร  วันทะมาตร
33. เด็กหญิงสุดสวาท  กองทุ่งมน
34. เด็กหญิงสุนิสา  นรภาร
35. นางสาวสุนิสา  ชินคำ
36. เด็กชายสุริยา  พิณพิมาย
37. เด็กหญิงสุวาทินี  ยังหวาน
38. เด็กชายอดิชัย  โสอุดม
39. เด็กหญิงอัจฉริยา  สียางนอก
40. เด็กหญิงอิษริญา  โตทองหลาง
 
1. นางสาวกาญจนา  เงินข้อ
2. นายกิตติพงษ์  แสนแก้ว
3. นายณัฐพล  นาคดี
4. นายศุภชัย  วาสีรัมย์
5. นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาริก
6. นางสาวอุไรวรรณ  มากพูน
7. นายเสกสรร  มีหลง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายสัจจา  อานิสง
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายชัยมงคล  ฝ่ายเพชร
 
1. นางสาวกาญจนา  ปัญญา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กหญิงจันทิรา  ธงไธสง
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาริก
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวจีราภรณ์  ยาทองทิพย์
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายอิทธิพล  ทิพย์ธรรมมา
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายประกิต  อยู่รอด
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   เฉื่อยไธสง
 
1. นายสุทัศน์   บุญชัย
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวอัญชิสา  แกัวพูน
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  กองขันธ์
 
1. นายบุญช่วย  ดวงแก้ว
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายเอกภาพ  ฉุดพิมาย
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  ธรรมลี
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นางสาวปิยวารี   พร้าวไธสง
 
1. นายสุทัศน์   บุญชัย
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สรสิทธิ์
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายประกิต  อยู่รอด
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงสุภนิช  ด้วงจอกนอก
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นางสาวชลธิชา  ใจปัญญา
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาริก
 
84 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงชนิดาพร  นนทะแสน
3. เด็กหญิงญานิกา  ขอสินกลาง
4. เด็กชายณพกฤษณ์  เช่นพิมาย
5. เด็กหญิงณัฐพร  ปุริเส
6. เด็กหญิงปติณญา  ลิบลับ
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุโขรัมย์
8. เด็กชายอาทิตย์  ก้อนคำ
 
1. นางชุติมา  สมสอางค์
2. นายธนานันต์  ศรีประภาพงศ์
3. นางวิไลพร  จงกล
4. นายสรชัย  จงกล
 
85 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายจิตรกร  เทวัญชัย
2. นางสาวชฎานุช  รื่นเริง
3. นางสาวณิชากร  แข็งฤทธิ์
4. นายธวัชชัย  นวลสีขาว
5. นางสาวศิริญญาภรณ์  โวหารดี
6. นางสาวสุคนธิรา  ปิงแก้ว
7. นางสาวสุจิตรา  มะธิมะตุ
8. นางสาวเมษยา  เอี่ยมไธสง
 
1. นางชุติมา  สมสอางค์
2. นายธนานันต์  ศรีประภาพงศ์
3. นางวิไลพร  จงกล
4. นายสรชัย  จงกล
 
86 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ออกมา
2. เด็กหญิงปริมล  ขุนจงกลาง
3. เด็กหญิงพนิดา  มีกลาง
4. เด็กหญิงศจีณัฐ  ศรีสุวอ
5. เด็กหญิงศิรินรัตน์  บัวแก้ว
6. เด็กหญิงศิริมา  ประดิษฐจา
7. เด็กหญิงอารียา  พลาหาญ
8. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สายพิมาย
 
1. นางปัญจนา  ตู้จำนงค์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวชมนาด  พึ่งงาม
2. นางสาวถิราภรณ์  รัตนพร
3. นางสาวทิวาพร  ใจสว่าง
4. นางสาวพรสุดา  การบรรจง
5. นางสาวภัทราภรณ์  นาคแท้
6. นางสาวสุดารัตน์  คงนอก
7. นางสาวอัญชลี  ต่างกลาง
 
1. นางปัญจนา  ตู้จำนงค์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ขุลี
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ดีรักษา
3. เด็กหญิงฐิติมา  พาดสอง
4. เด็กหญิงณัฐริยาพร  รัดแรง
5. เด็กหญิงทัศนีย์  แสนกรุง
6. เด็กหญิงธนัญญา  สว่างสุข
7. เด็กหญิงธิดาพร  สว่างสุข
8. เด็กหญิงบงกช  เทียมทัน
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  เรืองคำ
10. เด็กหญิงวราลี  ผิวพรรณ์
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขเสริม
12. เด็กหญิงสุภาพร  ดวงดีทิพย์
13. เด็กหญิงอัญชิสา  ยอดนครจง
14. เด็กหญิงเอชนะ  แสงพันธ์
 
1. นางสาววรรณี  ประวรรณรัมย์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นายประทีป   ชอบการไร่
2. นายพัชรพล  สูงแข็ง
3. เด็กหญิงพิยดา   มุ่งดี
4. เด็กหญิงวริษา   ฐานกระโกท
5. นายสมรัก  พิศราช
 
1. นายญาณวุฒิ   ทองอยู่
2. นางสาวศุภรดา  ไชยศร
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ขานเพราะ
2. เด็กหญิงสุนารี  ชินสุข
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เพื่อบุญมาก
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางปวีณา  ฉิมกลาง
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นางสาวมินตรา  บุญสร้าง
2. นางสาวสุพัตรา  นิติสิทธิ์
3. นางสาวอารีวรรณ  นิ่มใหม่
 
1. นางทิพวรรณ  เสตะพยัคฆ์
2. นายพรชัย  นันทพิสิฐ
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1. เด็กชายสมรักษ์   งามเลิศ
2. เด็กชายอดิศร   พรวาปี
3. เด็กชายเอกภพ   ลีสม
 
1. พระประวัติ  กนฺตสีโล
2. พระสุพัฒน์  ปิยภาณี
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. นายทศพล  ทองดีนอก
2. นายพิษณุ  โพธิ์จันทึก
3. นายอรรถพล  ขันติวงศ์
 
1. นายปรีชา  สงนอก
2. นางสมพร  สงนอก
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  รอดวินิจ
2. เด็กหญิงชวัลนุช  แซ่ฟ้ง
3. เด็กหญิงณิชกานต์  คนหลัก
4. เด็กหญิงรัตนาพร  ราตะนะ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  รอดวินิจ
6. เด็กหญิงสุรัมภา  ธาตะนะ
 
1. นางสาวปาริฉัตร   จูงกลาง
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  ถินลา
2. นายนิรุธ  หาญทองหลาง
3. นางสาวบังอร  นาสมศรี
4. นางสาวลักขณา  ขาวสุข
5. นายศิริชัย  พาแก้ว
6. นายอินพิลา  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวมัฐทิชา  ชวนมา
2. นางวรรณภา  ทองนำ
3. นางอารยา  ไลไธสง
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กหญิงวนิดา  สุริยะ
2. เด็กหญิงวาสนา  อิติบุตรตา
3. เด็กหญิงสาธิณี  บางซาย
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางเตือนจิตต์  พัฒนตรีคุปต์
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นางสาวยุวดี  ศรีชินเลิศ
2. นางสาวรัตน์ชา  พะวังรัมย์
3. นางสาวสุภาวดี  ต้นศรี
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางปวีณา   ฉิมกลาง
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. เด็กชายรัตนพงษ์  บุญแต่ง
2. เด็กชายศราวุธ  พึ่งพระเดข
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุพรรณนอก
 
1. นางญาณิศาพัฒน์  โกพิมาย
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. นางสาวกัลยา  หิ้วพิมาย
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีบูรณ์
3. นายเอกรินทร์  คงโนนนอก
 
1. นายบุญพร้อม  อาจสามารถ
2. นายสมจิตร  เฉลิมแสน
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกาญมณี  เผดิมผล
2. นางสาวชฎาธาร  คงดี
3. นางสาวอรปรียา  กงทา
 
1. นางวรรณภา  ทองนำ
2. นางอารยา  ไลไธสง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงเกณิกา  ทัศน์เอี่ยม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันโอ
3. เด็กหญิงเบญจรักษ์  สมจิตร์
 
1. นายพงศ์ธนากร  ไกรสน
2. นางสาวสุชารัตน์  สุโคตร
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกานติมา  จีนมะเริง
2. นางสาวพรกนก  ประจวบสุข
3. นางสาวสุชาดา  พาพิมาย
 
1. นางสาวมัฐทิชา  ชวนมา
2. นางวรรณภา  ทองนำ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จักรกระโทก
2. เด็กหญิงอธิชา  สังข์สุวรรณ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  พลแสน
 
1. นางวรรณภา  ทองนำ
2. นางอารยา  ไลไธสง
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาววารุณี  ชอบพิมาย
2. นางสาวสุดารัตน์  ฉานพิมาย
3. นางสาวอารียา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางประไพพรรณ  เปรื่องนา
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายปริญญา  สว่างบ้าน
2. เด็กหญิงศิริประภา  นครไธสง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เกตุมาลา
 
1. นางปิยะนุช  สุทธิสน
2. นางรุ่งทิพย์  ธนะทองพิทักษ์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกรกนก  จอยนอก
2. นายชาญโชค  ด้วงพิมาย
3. นางสาวปวีณา  เชื่อฟัง
 
1. นางศิริลักษณ์  มนัสการ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายพุทธพจน์   ช่วยสระน้อย
2. เด็กชายสิริภูมิ   สุขจรรยา
 
1. นางสาวฐิติยาภรณ์  กีบสันเทียะ
2. นายสิทธิกร  พะวิขุณี
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  ภาษี
2. เด็กชายวณัฐพงศ์  เสนนอก
 
1. นายอุเทน  สมบัติศรี
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายทรงพล  สีอุดทา
2. นายธนิสร  คงพิมาย
 
1. นางกิตติยาภรณ์  ต้นวรรณา
2. นางสาวรตวิสา  ปาลินทร
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายปฐพี  ศรีนอก
2. เด็กชายเอกวัฒน์  แสนโยธา
 
1. นางสาวจามจุรี  ฐานวิเศษ
2. นางจิตร์นภา   อุดมผล
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นายธนัช  คณะรัฐ
2. นายสัจจพร  เหลานอก
 
1. นางกนกวรรณ  แดนสว่าง
2. นายแสวง  กองทุ่งมน
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายบุญวรุตม์  ด่านกระโทก
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  คงฤทธิ์
 
1. นางกิตติยาภรณ์  ต้นวรรณา
2. นางจุรีรัตน์  ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  ไพศาลธนภัทร
2. เด็กหญิงอาจรีย์  สุนทร
 
1. นายเอกรินทร์  ศรีผ่อง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณวิภา  จันทร์จำนงค์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ขุนองค์
 
1. นางสาวกนกกร  ละอองเอก
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวฐิติมา  เกษมสิน
2. นางสาวปณิดา  ลาภยิ่งยง
 
1. นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
2. นายเอกรินทร์  ศรีผ่อง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายรณรงค์  พานแก้ว
2. นายเดชาพล  ชัยภูมิ
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นายเอกรินทร์  ศรีผ่อง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายกิตติพงศ์  ภิญโญ
2. นายนนทกร   สุขจินดาเสถียร
 
1. นายสนิท  แก้วหนองแสง
2. นางสาวสุธาสินี  สว่างศรี
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายจุลดิษฐ์  ฉาพิมาย
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีสว่าง
3. เด็กชายศิริพิชญ์  ธิติเสรี
 
1. นายวีรจินต์  นาคะนิเวศน์
2. นายสิทธิกร  พะวิขุณี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นางสาวจินตนา  บรรพบุรุษ
2. นางสาวพิกุลทอง  กองทองนอก
3. นายยศกร  ธนะทองพิทักษ์
 
1. นางคัมภีรพรรณ  วงษ์สุวรรณ
2. นางพรรณธิพา  สัตย์ซื่อ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายกฤษณพล  เชิงจอหอ
2. นายธรรมศาสตร์  เกี้ยงเกลา
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. นายชัยณัฐพงษ์  เลไธสง
2. นายศิริชัย  เที่ยงธรรม
3. นายสุกฤษฏิ์  ลอบไธสง
 
1. นางสาวนนท์ทิรา  ชื่นชม
2. นายนิคม  วุฒิยา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. นายกรินทร์รักษ์  เจือจันทร์
2. นายนนทชัย  สงการณ์เสงี่ยม
3. นายสหรัฐ  น้อยนาม
 
1. นางสาวนนท์ทิรา  ชื่นชม
2. นายนิคม  วุฒิยา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 1. เด็กชายนภัสรพี  น่วมคำ
2. เด็กชายภูวรินทร์  กิจนุกรณ์
3. เด็กชายวัชรินทร์  เกินรัมย์
 
1. นายชินาพัฒน์  งามพิพัฒนพงษ์
2. นางศิรีกานต์  งามพิพัฒนพงษ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 1. นายกิตติ  พิณศิริ
2. นายสมศักดิ์  หลวงโคตร
3. นายสุทัศน์  ญานสาร
 
1. นายชินาพัฒน์  งามพิพัฒนพงษ์
2. นางศิรีกานต์  งามพิพัฒนพงษ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69.63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยะประภา
 
1. นางพรรณพัชร  เฉลิมพล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 48.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  เปรื่องนา
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อติวัฒน์อังกูร
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงเกวลิน  มัตตะนามะ
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวพิมพ์ชนก  กุพันธ์
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงวรรณภา  กาญจนศักดิ์
 
1. นายนพพล  จันทจร
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวฐาปนี  เกษมสิน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เกษนอก
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิตศรา   จันทาจังหรีด
 
1. นางสมจิตต์   ดาวไธสง
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นางสาวเกศกนก  รักษาทรัพย์
 
1. นางสาวโสภา  สุรัยรัตน์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คำสิงห์นอก
2. เด็กหญิงชญานิศ  สุนทรสรรพ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นวัตมงคลกรณ์
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  กิ่งหว้ากลาง
5. เด็กหญิงสุภัสสร  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวขวัญทิพย์ภา  แสงสม
2. นางสาวนิตยา  ฤทธิ์จรูญ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกัญญ์ญาณัฐ  ไพศาลธนภัทร
2. นางสาวกัลย์สุดา  ปัญโญวัฒน์
3. นายการัณยภาส  พับกระโทก
4. นางสาวสุลักษณ์  แกัวเกิด
5. นายโอฬาร  เชื่อมจันทึก
 
1. นางสาวยุพาพร  คตชัง
2. นางสาวสุพรรษา  มีหลง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  กลางรัมย์
 
1. นายเอกชัย  วิชัยวงค์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวปานทิพย์   เสาวภา
 
1. นางวจีรัตน์   นาคะนิเวศน์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกัตติกา  แขพิมาย
 
1. นางสาวนรินทร์ทา   เนื่องมัจฉา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 39.75 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวประกายแก้ว   อรัญวาส
 
1. นายอำนวย  ทวี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  นะราเทียม
2. นางสาวพลอยไพลิน  บัวชุม
 
1. นายทรงยศ  โพธิ์นอก
2. นางสาวรัชนีกรณ์  สออนรัมย์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวจิราพร  อาจนคร
2. นางสาวเจนจิรา  ภูสำเภา
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 1. เด็กชายจักรพล  คำพระไมย์
2. เด็กหญิงชลินทร  โมรานอก
3. เด็กชายนรินทร์  ทองดีนอก
4. เด็กชายวชิระ  บุญอุ้ม
5. เด็กชายสมเกียรติ  เพ็งสระเกษ
6. เด็กชายสุริยา  อินทะราเทศ
7. เด็กชายอนุรุทธ  คิดทำ
8. เด็กหญิงโสรยา  พรมมานอก
 
1. นายภัทร์นรินท์  ปุ้งปูน
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 73.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นายกฤษดา  แก้วสุวรรณ
2. นายนฤนาท   เขียวอ่อน
3. นายวัญชัย   ไกรมณี
4. นายสหรัฐ  โปร่งกมล
5. นายสุริยา   ภักดีนอก
6. นายไกรวุฒิ   สารกาญจน์
 
1. นายณรงค์   กะวิเศษ
2. นายต้องตระการ  ดีรบรัมย์
3. นายธเนศ  พรมโชติ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กหญิงชญานิศ  โพธิเพชรเล็ก
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีคุณ
3. เด็กหญิงสุทินา  นมัสศิลา
 
1. นางนิภา  อาลัยรัมย์
2. นางสาวมณีรัตน์  ไชยงาม
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวธนัญญา  ปะรุนรัมย์
2. นางสาวศศิมา  ฉาไธสง
3. นางสาวอรทัย  เสริมศรี
 
1. นางสาวกัญจนพร  ยวนกระโทก
2. นางสุกัลญา  ศรีสวัสดิ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ตรียมณีรัตน์
2. เด็กหญิงลลิตา  เสมอใจ
3. เด็กหญิงวีนทนีย์  ปรึ่มพิมาย
 
1. นางอุมาพร  พาละเอน
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวดวงนภา  กี๋พิมาย
2. นายรัตนพล  ประกอบกัน
3. นายสุเนตร  สนิทชอบ
 
1. นางนิชาภา  ลาดกระโทก
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายจีรภัทร  จินดามัย
2. เด็กชายนรสิงห์  จันทะสาร
 
1. นางวรัชฎา  ครองยุติ
2. นางสาวสายสมร  อำไธสง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายจิรัฐิติกาล  รัตนชัย
 
1. นางจิรัชยา  กล้วยกลาง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  หงษา
2. เด็กหญิงอรปรียา  อิฐไธสง
 
1. นางสาวนิ่มนวล  เถลิงรัมย์
2. นายสุวรรณ  กินะรี
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. นายบุญเรือง  บุญสุข
 
1. นางกาญจนา  ภุมรา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิชัย  ปรึกไธสง
2. เด็กหญิงอโนชา  ทองย้อย
 
1. นางสาวนิ่มนวล  เถลิงรัมย์
2. นางสุภาพร  ยอดนครจง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. นายกฤษฎา  พรมชัย
 
1. นางสุภาพร  ยอดนครจง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. เด็กหญิงนพจิรา  สามารถ
 
1. นายสุวรรณ  กินะรี
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. นางสาววนิดา  เจริญตา
 
1. นางกาญจนา  ภุมรา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  สายสิงห์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพดภูธร
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชินอาสา
4. เด็กหญิงกัณภิรมย์  เพไธสง
5. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีสนิท
6. เด็กหญิงกุสุมา  มีสวาสดิ์นอก
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  รังศรีศิริโชค
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หมายช้อนกลาง
9. เด็กหญิงชรินรัตน์  สมวงศ์
10. เด็กหญิงชลธิชา  พาบุ
11. เด็กชายชัยศักดา  ค้าเกลือ
12. เด็กชายชาตรี  กล้าหาญ
13. เด็กหญิงญาณินท์  กาโท
14. เด็กหญิงฐิติภา  ศรีวันทา
15. เด็กหญิงณัฐสุดา  ดาเดช
16. เด็กหญิงณุชกร  รังสีศิริโชค
17. เด็กชายธนภูมิ  ชุดนอก
18. เด็กหญิงธัญกมล  พลโยธา
19. เด็กหญิงธิชา  สินครอง
20. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยืนยาว
21. เด็กหญิงธิติกาญจน์  พินิจนอก
22. เด็กหญิงนัทธมน  ทุมมา
23. เด็กหญิงนิตยา  สาสูงเนิน
24. เด็กหญิงน้ำเพชร  ภาณุภาส
25. เด็กหญิงปฐมาวดี  ศรีบริบูีรณ์
26. เด็กหญิงปพิชญา  สุทธิเรือง
27. เด็กหญิงปภัสรา  สมัยพิมพ์
28. เด็กชายปวิทย์  กังขอนนอก
29. เด็กหญิงปวีณา  ภาคดี
30. เด็กชายปัญญา  ขันชาีรี
31. เด็กชายพงศกร  ศรีสูงเนิน
32. เด็กหญิงพรทิพย์  แสนสมพงษ์
33. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตุ้ยพิมาย
34. เด็กชายพีระพัฒน์  หอมบุญมา
35. เด็กชายภูชิต  การดี
36. เด็กหญิงรสสุคนธ์  หาญชนะ
37. เด็กหญิงลดาวัลย์  สงรัมย์
38. เด็กหญิงลลิตวดี  สอนใต้
39. เด็กหญิงลาวัลย์  ตลอดนอก
40. เด็กชายวทันยู  ชิลวงค์
41. เด็กหญิงวนิดา  แคนดา
42. เด็กหญิงวรนุช  บัวผา
43. เด็กหญิงวรรษมล  ประสาร
44. เด็กหญิงวัชรี  แสงกล้า
45. เด็กหญิงวิภาภรณ์  อาภรณ์แก้ว
46. เด็กหญิงศรสวรรค์  แสนวันดี
47. เด็กหญิงศรัญญา  นิชำนาญ
48. เด็กหญิงศศิธร  สันกลาง
49. เด็กหญิงศิริพร  พันธ์โพธิ์ทอง
50. เด็กหญิงศิริพร  พลยางนอก
51. เด็กชายศิวกร  ไถจัตุรัส
52. เด็กหญิงศิีรินภา  สมพร
53. เด็กหญิงศุภรัตน์  ปิดตาฝ้าย
54. เด็กหญิงศุภิศรา  มากเวียง
55. เด็กหญิงสัญจิตา  แสงกล้า
56. เด็กหญิงสายฝน  สอนกาง
57. เด็กหญิงสิริภาส  เอมโอษฐ์
58. เด็กหญิงสิริยากร  มโนขันธ์
59. เด็กหญิงสีวิกา  หงส์ทอง
60. เด็กหญิงสุจิรา  บุตริมา
61. เด็กหญิงสุชาวดี  คงแสนคำ
62. เด็กหญิงสุธางศ์รัตน์  แผลติตะ
63. เด็กหญิงสุนัน  เขาทอง
64. เด็กหญิงสุนิดชา  อินชำนา
65. เด็กหญิงสุพัฒตา  ดงตะไน
66. เด็กหญิงสุภาพร  บุญธรรม
67. เด็กหญิงสุภาวิณี  ข้อนอก
68. เด็กหญิงสุรีพร  ลางไชย
69. เด็กหญิงหญิง  พรมนัส
70. เด็กชายอนาวิน  ทิสานนท์
71. เด็กชายอภิชัย  ทองเทพ
72. เด็กหญิงอรนิภา  ดึนกระโทก
73. เด็กหญิงอริษา  ท้วมทอง
74. เด็กหญิงอังสุมาลี  ยางนอก
75. เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีวิชา
76. เด็กหญิงเกวรินทร์  สร้อยสูงเนิน
77. เด็กหญิงเกศรินทร์  เชื่อมนอก
78. เด็กชายเขตตะวัน  งามจันอัด
79. เด็กชายเขตสรินทร์  เกษมศักดิ์
80. เด็กชายเอกภักดิ์  กล้าหาญ
81. เด็กหญิงโชติกา  กองทองนอก
 
1. นางสาวชยานิษฐ์  ภัคคะโพธิพงศ์
2. นางสาวชวลิดา  โพโสลี
3. นางสาวพิกุลทอง  พรมดอนกลอย
4. พระมหาอนันต์  ติสฺสเทโว
5. นางสาววิภาพร  ชัยศิริ
6. นางสาวหิรัญญา  จอดนอก
7. นางสาวอนันศิริ  คำรังษี
8. นางสาวอุลัยภรณ์  แสนนอก
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กชายอนุชา   กองพา
 
1. นายสุทัศน์   บุญชัย
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์   เพชรรักษา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   สีวังราช
3. เด็กชายจิรโชติ   พลแก้ว
4. เด็กชายชินกฤษณ์   แก้วอรสาร
5. เด็กหญิงชุติมณฑน์   ทวยไธสง
6. นางสาวณัฐกาญจน์   ดวงแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐธิดา   เฉื่อยไธสง
8. เด็กหญิงณัฐนันท์   สันทิพย์
9. เด็กหญิงธัญญรัตน์   แหงโธสง
10. เด็กหญิงธารารัตน์   เที่ยมทนง
11. นางสาวนิลาวัลย์   อาจประจันทร์
12. นางสาวพัชริดา   กงสะกาง
13. นางสาวพิชญา   ทองทาบ
14. นายพิรพงษ์   ผาดไธสง
15. เด็กชายภาคิไนย   โสภาค
16. เด็กชายภูฤทธิ์   บรมฤทธิ์
17. นางสาวลลิตา   กินไธสง
18. เด็กชายวัตกรณ์   วันทอง
19. นางสาววัศยา   เสวยราช
20. เด็กหญิงวิชิตา   แซ่หย่อง
21. นายวิเชียร   เที่ยงธรรม
22. นางสาวศิขรินทร์   ลัดบัวชุม
23. นายสรวิชญ์   ปลื้มพันธุ์
24. เด็กหญิงสาธิดา   ทองเกิด
25. เด็กหญิงอดิวรรณ   เทพวงศ์
26. เด็กชายอนุชา   กองพา
27. เด็กชายอภิวัตติ์   ทับพิมาย
28. เด็กชายอภิเดช   พิมไธสง
29. นางสาวเบญจมาศ   คำชมพู
30. เด็กชายเมธิชัย   นามดี
 
1. นางสาวญาฤดี   ภูมรา
2. นายสุทัศน์   บุญชัย
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. นางสาวอรทัย  พิมพ์อุบล
 
1. นายปรีชา  สงนอก
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. นายชนะดิษย์  เขตกลาง
 
1. นางรุ่งระวี  กะการดี