สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพวงศึกษา 45 31 7 83 58 23 10 16 91
2 พิมายวิทยา 27 20 14 61 37 20 13 12 70
3 ภู่วิทยา 24 14 13 51 39 17 13 19 69
4 ประทาย 11 28 12 51 35 18 11 21 64
5 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 11 7 15 33 21 20 10 18 51
6 ช่องแมววิทยาคม 10 2 1 13 12 4 0 6 16
7 นิคมพิมายศึกษา 6 6 4 16 14 12 6 22 32
8 พิมายดำรงวิทยาคม 4 10 14 28 15 22 11 14 48
9 หันห้วยทรายพิทยาคม 4 3 3 10 11 7 3 8 21
10 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 3 3 4 10 4 5 2 9 11
11 มิตรภาพวิทยา 3 1 1 5 5 3 3 4 11
12 วัดบ้านโคกหนองแวง 2 2 0 4 4 0 2 2 6
13 ท่าลาด 2 1 0 3 2 1 0 1 3
14 เพชรหนองขาม 2 0 1 3 2 1 1 2 4
15 สาหร่ายวิทยาคม 2 0 0 2 0 0 0 2 0
16 กระเบื้องนอกพิทยาคม 1 2 1 4 4 5 4 8 13
17 อุดมวิทยานุสรณ์ 1 2 0 3 2 1 0 4 3
18 ตลาดไทรพิทยาคม 1 1 7 9 2 6 2 11 10
19 บ้านอ้อประชาสามัคคี 0 2 1 3 3 2 0 0 5
20 บ้านประสุข 0 0 0 0 0 1 0 2 1
21 ดอนมัน 0 0 0 0 0 1 0 2 1
22 วัดบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 159 135 98 392 270 169 91 185 530