สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพวงศึกษา 58 22 10 16 90
2 ภู่วิทยา 39 17 13 19 69
3 พิมายวิทยา 37 20 13 12 70
4 ประทาย 35 18 11 21 64
5 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 19 20 10 18 49
6 พิมายดำรงวิทยาคม 15 22 11 14 48
7 นิคมพิมายศึกษา 13 12 6 22 31
8 ช่องแมววิทยาคม 12 4 0 6 16
9 หันห้วยทรายพิทยาคม 11 7 3 8 21
10 มิตรภาพวิทยา 5 3 3 4 11
11 กระเบื้องนอกพิทยาคม 4 5 4 8 13
12 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 4 5 2 9 11
13 วัดบ้านโคกหนองแวง 4 0 2 2 6
14 บ้านอ้อประชาสามัคคี 3 2 0 0 5
15 ตลาดไทรพิทยาคม 2 6 2 11 10
16 เพชรหนองขาม 2 1 1 2 4
17 อุดมวิทยานุสรณ์ 2 1 0 4 3
18 ท่าลาด 2 1 0 1 3
19 บ้านประสุข 0 1 0 2 1
20 ดอนมัน 0 1 0 2 1
21 สาหร่ายวิทยาคม 0 0 0 2 0
22 วัดบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 2 0
รวม 267 168 91 185 711