หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่ม 7br>ณ ..................................................................
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเอื้อ ทรวงโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมหิศราธิบดี ประธาน
2 นายประจักษ์ ธีรพงศธร ผู้อำนวยการ โรงเรียนพิมายวิทยา รองประธาน
3 นางศิริลักษณ์ วิชยพงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพิมายวิทยา รองประธาน
4 นายโกศล สายแก้วลาด รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมหิศราธิบดี รองประธาน
5 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมหิศราธิบดี รองประธาน
6 นายอมร ธนะสัมบัญ ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี กรรมการ
7 นางปุณญิสา โชตนาพงศ์ ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี กรรมการ
8 นางจรินทร์ ทรงประโคน ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี กรรมการ
9 นายณรงค์ ทองป้อง ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี กรรมการ
10 นางสุรางค์ วิริยะประทีป ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี กรรมการ
11 นายชยุติ มุ่งกลาง ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี กรรมการ
12 นางกันยา เนียมเที่ยง ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี กรรมการ
13 นางรัชนีนาฏ ทินราช ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการ
14 นายศิริชัย สุวรรณปักษ์ ครู โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง กรรมการ
15 นางปรางค์ทิพย์ วัชระคุปต์ ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการ
16 นางนิตยา วงศ์พวงเพชร ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการ
17 นางประมวล บัวทอง ครู โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม กรรมการ
18 นางสมพร โรจธรรม ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 กรรมการ
19 นางพจนีย์ สุวรรณกุฏ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการ
20 นายสังคม ศรเพชรนรินทร์ ครู โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา กรรมการ
21 นางนิยม พื้นทะเล ครู โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการ
22 นางปัญจนา ตู้จำนง ครู โรงเรียนภู่วิทยา กรรมการ
23 นางพวงเพชร ถิตย์ถนอม ครู โรงเรียนสีดาวิทยา กรรมการ
24 นายฑิฆัมพร ภู่ภัทรางค์ ครู โรงเรียนเทพาลัย กรรมการ
25 นายอนันต์ สวนขำ ครู โรงเรียนบึงพะไล กรรมการ
26 นางสายฝน นามศรี ครู โรงเรียนเสิงสาง กรรมการ
27 นายนที ทองหล่อ ครู โรงเรียนพิมายดำรงพิทยาคม กรรมการ
28 นายอภิชาติ บุญชุ่ม ครู โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา กรรมการ
29 นางอมรรัตน์ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กรรมการ
30 นายวิทยา ดวงสุดา ครู โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม กรรมการ
31 นายสังคม ขามสำโรง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนสูงศรีธานี กรรมการ
32 นางสาวจรินทร ศรีวรสาร ครู โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา กรรมการ
33 นางรักตาภา จิตหนักแน่น ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
34 นางสาวจรินทร ศรีวรสาร ครู โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา กรรมการ
35 นางสาวสุนันทา ปิติทโน ครู โรงเรียนบ้านเหลื่อมวิทยานุสรณ์ 2 กรรมการ
36 นางนวพร พาบุ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการ
37 นางสาวปุญญวีร์ ลีทาวัฒน์ ครู โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุณี กรรมการ
38 นางสาวชฏาภา บัณฑิตวงษ์ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 กรรมการ
39 นางสาวบัณฑิตา เปรี่ยมนาน ครู โรงเรียนปากช่อง กรรมการ
40 นางสาวสุนีนารถ อ่อนละมุล ครู โรงเรียนแก้งสนามนามพิทยาคม กรรมการ
41 นางสาวสุธารดี จันทพรม ครู โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม กรรมการ
42 นางสาวนวลศรี ทองชุม ครู โรงเรียนเมืองคง กรรมการ
43 นางสาวสุนันทา ปิติทโน ครู โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรค์ กรรมการ
44 นางสาวญาฎดี ภูมรา ครู โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม กรรมการ
45 นางสาวสุรดา ดอกสันเทียะ ครู โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม กรรมการ
46 นางสาวสุชาดา นิลกำแหง ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการ
47 นางสาวพรธิวา วงศ์สอาด ครูผู้ช่วย โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร กรรมการ
48 นางสาวพัชรินทร์ สพฤกษ์ ครู โรงเรียนปากช่อง กรรมการ
49 นางรวินทร์นิภา สุจริตรักษ์อารี ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการ
50 นางสาวสุธารดี จันทรพรม ครู โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม กรรมการ
51 นางสาวปรางคณา ชำนิประโคน พนักงานราชการ โรงเรียนจักราชวิทยา กรรมการ
52 นางวิไลพร จงกล ครู โรงเรียนชุมพวงศึกษา กรรมการ
53 นางเพ็ญแข กิจเจริญปัญญา ครู โรงเรียนปากช่อง กรรมการ
54 นางศุจินันท์ ฉลาด ครู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กรรมการ
55 นางสาวปรางทิพย์ วัชระคุปต์ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา กรรมการ
56 นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์ ครู โรงเรียนโนนสูงศรีธานี กรรมการ
57 นายกิตติศักดิ์ รัตนจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการและเลขานุการ
58 นางวรรณี อมัติรัตนะ ครู โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
59 นางสาวอลิษา อุตรดิษฐ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
60 นางกอบแก้ว จงสูงเนิน ครู โรงเรียนมหิศราธิบดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
61 นายสิทธิกร พะวิขุณี พนักงานราชการ โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
62 นางสาวพัชรี นาคา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
63 นางศรีประไพ อยู่เจริญ พนักงานราชการ โรงเรียนพิมายวิทยา ผู้ช่วย
64 นายวสันต์ ปรางชมภู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิมายวิทยา ผู้ช่วย
65 นางสาวดลหทัย บรรจงปรุ นักเรียน โรงเรียนพิมายวิทยา ผู้ช่วย
66 นายธิติวุฒิ มุ่งภู่กลาง นักเรียน โรงเรียนพิมายวิทยา ผู้ช่วย
67 นายสุกฤษฏ์ คงสุข นักเรียน โรงเรียนพิมายวิทยา ผู้ช่วย
68 นายอนันตสิน ศักดิ์แดนไพร นักเรียน โรงเรียนพิมายวิทยา ผู้ช่วย
69 นายชญานนท์ นาดี นักเรียน โรงเรียนพิมายวิทยา ผู้ช่วย
70 นายจรัญ กระจ่างโพธิ์ นักเรียน โรงเรียนพิมายวิทยา ผู้ช่วย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]