หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nma7

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางศรวณีย์ บัวขมโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางบุญส่ง กันทะเขียวโรงเรียนสุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรรณภา เพ็ชรกิ่งโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นางเดือนเต็ม ดอกดวงโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางดวงมาลา จาริชานนท์โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุจรี วัฒนชนสรณ์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางปุณริศา หิรัญชาติโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายชุมพล หลวงจอกโรงเรียนโนนสูงศรีธานีรองประธานกรรมการ
3. นายแหลมทอง ปราบภัยโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุษา ปิ่นสันเทียะโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเสาวณี แก้วแจ้งโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางปิยะธิดา อาจิณกิจโรงเรียนปากช่องประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา จิระสวัสดิ์พงษ์โรงเรียนสีดาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมพร กล้าหาญโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
4. นายสเกณฑ์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมล ภูใบบังโรงเรียนมิตรภาพวิทยากรรมการ
6. นางสาวกฤติยา เพ็ชพิมายโรงเรียนหนองกราดวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางพัชนี บัณฑิตไพบูลย์โรงเรียนปากช่องประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ จุโฑปะมาโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
3. นางจินตนา หวังพรกลางโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒กรรมการ
4. นางนางอุไรวรรณ กล้าหาญโรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
5. นางราตรี ทัศน์ไพรโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
6. นางสาวสิริสกุล สิริชัยตระกูลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางแวว บำรุงนาโรงเรียนปากช่องประธานกรรมการ
2. นายมานะ เอื้อเฟื้อโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒รองประธานกรรมการ
3. นางอรุณ ดวดกระโทกโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์กรรมการ
4. นางสาวนลินี บพิตรสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
5. นางภัทร์กุล กุลจิตติพัทธ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
6. นางอรุณี ศรีศิริโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นางสาวภาวดี ศรีสุวรรณโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
8. นายสุทธิรักษ์ เกษเวทินโรงเรียนหนองบัวละครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายพิษณุพงศ์ ญาณศิริโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา บุญทะวงโรงเรียนขามสะแกแสงรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา กองอุนนท์โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนี เกษนอกโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
5. นางประนอม อักษรกลางโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
6. นางกิตติยา ธรรมรักษ์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นางสาวสุธิดา บรรดาศักดิ์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
8. นางหทัยวรรณ โหจันทึกโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพรประภา เกษมทะเลโรงเรียนปากช่องประธานกรรมการ
2. นางยุพิน โด่งพิมายโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉริยา ทองมูลชัยโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางจำปา จินาวัลย์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายจำเนียร ช้างน้ำโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
6. นางวรินรำไพ ไกรษรโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นางเทวีวรรณ การปลูกโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
8. นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์โรงเรียนเมืองพลับพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางศรัยฉัตร ฉัตรปิลันธนาโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายมนูญ ชนากลางโรงเรียนขามสะแกแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสุวดี ไตรรงค์โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคมกรรมการ
4. นางยุพิน ช่ำชองโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฎฐกิตติ์ จิตต์วิริยกานต์โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
6. นางรดารัก ภักดีฤทธาณรงค์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นางภารทิพย์ บุญพาโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
8. นางอารีรัตน์ ปรางทิพย์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายเสริมศักดิ์ ปรายกระโทกโรงเรียนปากช่องประธานกรรมการ
2. นางเสมอ จองทองหลางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร แพงพงศ์โรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
4. นางณัฐฐินันท์ สังสูงเนินโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ มหาวีระโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี หง่อยกระโทกโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวบุปผยา สังฆมานนท์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางโสภา พงษ์สถิตพัฒน์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางเมทินี พลมณีโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
4. นางสาวอรไท ใหญ่แทนคุณโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นายสุนทร จงปัตนาโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
6. นายศักดิ์ดา พระอารักษ์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสิทธิพร ตั้งยอดชมญาณโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
2. นายพิชิต บุ้งกระโทกโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นายณัชธนพงษ์ คำมาโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
4. นางสุนันทา พันธุโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ

การแข่งขันรวม ม.1-ม.3
การแข่งขันรวม ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลศร ทองชุมโรงเรียนเมืองคงประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ สุวรรณกูฏโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นายนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางปรางค์ทิพย์ วัชระคุปต์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
6. นางศุจินันท์ ฉลาดโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นางวิไลพร จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนวลศรี ทองชุมโรงเรียนเมืองคงประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ สุวรรณกูฏโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางปรางทิพย์ วัชระคุปต์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
6. นางศุจินันท์ ฉลาดโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นางวิไลพร จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิตยา วงศ์พวงเพชรโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมพร โรจนธรรมโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
3. นางสาวนางสาวจรินทร ศรีวรสารโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรางคณา ชำนิประโคนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธารดี จันทรพรมโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรธิวา วงศ์สอาดโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
7. นางพวงเพชร ถิตย์นิยมโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
8. นางสาวพัชรินทร์ สพฤกษ์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนิตยา วงศ์พวงเพชรโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมพร โรจนธรรมโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
3. นางสาวจรินทร ศรีวรสารโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรางคณา ชำนิประโคนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธารดี จันทรพรมโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรธิวา วงศ์สอาดโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
7. นางพวงเพชร ถิตย์นิยมโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
8. นางสาวพัชรินทร์ สพฤกษ์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรวินทร์นิภา อารีย์สุจริตรักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา นิลกำแหงโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุรดา ดอกสันเทียะโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ปิติทโนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวญาฎดี ภูมราโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวบัณฑิตา เปรี่ยมนานโรงเรียนปากช่องกรรมการ
7. นางปัญจนา ตู้จำนงค์โรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางรวินทร์นิภา อารีย์สุจริตรักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา นิลกำแหงโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุรดา ดอกสันเทียะโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ปิติทโนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวญาฎดี ภูมราโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวบัณฑิตา เปรี่ยวนานโรงเรียนปากช่องกรรมการ
7. นางปัญจนา ตู้จำนงค์โรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีนาฎ ทินราชโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข กิจเจริญปัญญาโรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นางสาวปุญญวีร์ ลีทาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุณีกรรมการ
4. นายสังคม ศรเพชรนรินทร์โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
5. นางนวพร พาบุโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
7. นางสาวจรินทร ศรีวรสารโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
8. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรัชนีนาฎ ทินราชโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข กิจเจริญปัญญาโรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นางสาวปุญญวีร์ ลีทาวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุณีกรรมการ
4. นายสังคม ศรเพชรนรินทร์โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
5. นางนวพร พาบุโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
7. นางสาวจรินทร ศรีวรสารโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
8. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ดวงสุดาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสังคม ขามสำโรงโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นายศิริชัย สุวรรณปักษ์โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายนที ทองหล่อโรงเรียนพิมายดำรงพิทยาคมกรรมการ
5. นายฑิฆัมพร ภู่ภัทรางค์โรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
6. นายอนันต์ สวนขำโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ดวงสุดาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสังคม ขามสำโรงโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นายศิริชัย สุวรรณปักษ์โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายนที ทองหล่อโรงเรียนพิมายดำรงพิทยาคมกรรมการ
5. นายฑิฆัมพร ภู่ภัทรางค์โรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
6. นายอนันต์ สวนขำโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางฉัตฑริกา ทรวงโพธิ์โรงเรียนอัชสัมชัญนครราชสีมารองประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ ดำรงค์ธรรมสกุลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
3. นางสาวภัทรารัตน์ ทองเล็กโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ดำริห์โรงเรียนปากช่องกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิพย์ อนันตบุษย์โรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา ม่วงเอี่ยมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพรรณอร เชื้อมั่นโรงเรียนขามทะเลสอกรรมการ
4. นางสุพัตรา ศักดาโรงเรียนหนองกราดวัฒนากรรมการ
5. นางศิริพร สุพรรณรังโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายสุรัช พจน์ฉิมพลีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
2. นางพรทิพย์ โดมขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางสุรชา สวนหนองปลิงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธัญลักษณ์ เมืองอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางสาวธันยชนก สุระวรรณะโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
3. นางสายสุดา เสนาไชยโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมุกดา จ้อจันทึกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นายภูมินทร์ สุกุมลจันทร์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุวดี สิทธิเจริญธรรมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมุกดา จ้อจันทึกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นายภูมินทร์ สุกุมลจันทร์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุวดี สิทธิเจริญธรรมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]