หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่ม 7br>ณ ..................................................................
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   13 พ.ย. 2556   16 พ.ย. 2556   17 พ.ย. 2556   18 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 4 ชั้น 8 ห้อง 4801-4803 16 พ.ย. 2556 09.30-11.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 4 ชั้น 8 ห้อง 4804 – 4806 16 พ.ย. 2556 09.30-11.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 4 ชั้น 9 ห้อง 4903 - 4904 16 พ.ย. 2556 09.30-11.00 น.
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 4 ชั้น 9 ห้อง 4905 - 4906 16 พ.ย. 2556 09.30 - 11.00 น.
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 4 ชั้น 7 ห้อง 4702 16 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 4 ชั้น 7 ห้อง 4703 16 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 4 ชั้น 8 ห้อง 4810 16 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 4 ชั้น 7 ห้อง 4710 16 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 4 ชั้น 6 ห้อง 4602 - 4604 16 พ.ย. 2556 09.30 - 10.30 น.
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 4 ชั้น 6 ห้อง 4605 - 4607 16 พ.ย. 2556 09.30 - 10.30 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546-547 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542-543 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531-532 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533-535 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 หอประชุม ห้อง หอประชุม 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ปาริชาต 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536-537 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 อาคาร 4 ห้อง ห้องสมุด 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 563-564 16 พ.ย. 2556 09.00-17.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนมหิศราธิบดี ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนมหิศราธิบดี ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2556 13.00-17.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนมหิศราธิบดี เวทีเอนกประสงค์ 16 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนมหิศราธิบดี เวทีเอนกประสงค์ 16 พ.ย. 2556 13.00.17.00
5 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหิศราธิบดี เวทีเอนกประสงค์ 16 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมหิศราธิบดี เวทีเอนกประสงค์ 16 พ.ย. 2556 13.00-17.00
7 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหิศราธิบดี หอประชุม 16 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมหิศราธิบดี หอประชุม 16 พ.ย. 2556 12.00-13.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนมหิศราธิบดี ห้อง127 16 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนมหิศราธิบดี ห้อง127 16 พ.ย. 2556 13.00-17.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 4 ชั้น 9 ห้อง ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ 16 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป
2 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 4 ชั้น 9 ห้อง ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ 16 พ.ย. 2556 09.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 16 พ.ย. 2556 09.00-10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เวทีหน้าอาคาร 2 16 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เวทีหน้าอาคาร 2 16 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]