รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31กลุ่ม 6
ณ ..................................................................
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1. นางสาวอรนิภา  จิตรนอก
 
1. นางดวงมาลา  จาริชานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1. นางสาวนลินี  โกสุมภ์
 
1. นางดวงมาลา  จาริชานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  วานนท์
 
1. นายสมพร  กล้าหาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาววรรณา  หาญนอก
 
1. นางสาวสุนีย์  แนวดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงศศิกานต์   ครองทรัพย์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   เดือนกลาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวนฤมล  คงประเสริฐ
 
1. นางสาวสิริกร  บุตรราช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงฐาปะนี  โม้ลา
 
1. นางสาววรรณภา  ลันไธสง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวพรปภา  พละศิลา
 
1. นายปัญญา  หาญนา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงรุ่งนิดา  รอดวินิจ
 
1. นางนรา  ราษฎร์บุตรศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  อุปเก
2. นางสาวสุมาตรา  ไชยสง
 
1. นายสมยศ  ศรีนอก
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจักรินทร์  เดชโนนสังข์
 
1. นางสาวสุภาวดี  แก้วระหัน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายปรมัตถ์  ดาวเรือง
 
1. นายวิทยา  อินธิมาศ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงกตัญญู  คลังทอง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   สืบสุนทร
3. เด็กหญิงธนาภรณ์   กุกสันเทียะ
 
1. นางนิตยา   พรมกอง
2. นางเมตตา   ทับศรีแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวพิมนภา  ลังกาพะยอม
2. นางสาววรรณนิสา  จงคอยกลาง
3. นางสาวอุไรรัตน์  ลาดโยค
 
1. นางสาวณัฐพิมล  ด่านกลาง
2. นางสาวภัทรียา  วงษ์วาลย์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 74.32 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกพร   แก้วใสย์
2. นางสาวจริยา   ตั้งอดิพงค์
3. นางสาวปาวรา   ประดิษฐ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   โยแก้ว
2. นางสาวสุรัตน์ดา   ขันรักษา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกมลชนก   ยิ้มสบาย
2. เด็กชายพธรพล   พงษ์ศิริจันทร์
 
1. นางสาวทิพปภา   ศิริธีรพันธ์
2. นางเบญจวรรณ   ยศกลาง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายจุฑาวัต   ไพราม
2. นางสาววนาลี   ปะระราช
 
1. นางสาวสุภาวดี  แก้วระหัน
2. นางเบญจวรรณ   ยศกลาง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายเจษฎา   จำปาศรี
 
1. นางปราณี   ธีระพิทยาตระกูล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวนุสรา  วิระตา
 
1. นายอุเทน  ภูสิลิตร
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายพชร  ตระกูลสันติรัต
2. เด็กหญิงศศินา  ปะโพทัง
3. เด็กชายสิริวัฒน์  วานเก่าน้อย
 
1. นางสาวทัศน์สรวง  ดอมไธสง
2. นางสาวอรเกษม  ศรีเวียง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายจักราชัย   ปัจฉิมมี
2. นายชาญณรงค์   ปัจฉิมมี
3. นายเกียรติศักดิ์   รื่นกลาง
 
1. นางสาวจิระวรรณ   ศรีนามน
2. นางบุษราคัม   บุญกลาง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงคคนางค์   เกษรล้ำ
2. เด็กหญิงนภัสสร   ยิ่งนอก
3. เด็กหญิงปรายฟ้า   กมขุนทด
 
1. นางสาวมุฑิตา   คุ้มนาเรียง
2. นายศิวการ   ภูมูล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวดิศรินทร์  พิมล
2. นางสาวประภานิช  คาดสูงเนิน
3. นางสาวอรณี  เสนามนตรี
 
1. นายนพพร  โพสุวัน
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ชูจิตร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงกวิปรียา  ชาวคึมบง
2. เด็กหญิงปานชีวา  ดีไร่
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ปลัด
 
1. นางสาวพรทิพย์  วงษ์จันลา
2. นายมงคล  เปลี่ยนเอก
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวดารารัตน์   ปุมสันเทียะ
2. นางสาวธนพร   ฉิมกลาง
3. นางสาวศิริลักษ์   สีหาอวน
 
1. นางสาวฉัตราภรณ์   นาเมืองรักษ์
2. นางศิริพร   แสนศักดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวธนัชชา   เพียนอก
2. นางสาวพาณิภัค   พิมพ์ปรุ
3. นายสิทธิพล   เพชรตะกั่ว
 
1. นางสาวกาญจนา   ขอฟุ้งกลาง
2. นางสมหวัง   วงษ์ชนะสิทธิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวทิพย์วรรณ  ลุนวงษ์
2. นางสาวภาวินี  แท่นนอก
3. นางสาวศิรินันท์  ภู่ทิม
 
1. นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร
2. นางจณิสตา  ประทัง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. นายบรรดาศักดิ์  เทพทวี
2. นายพงษ์นริน  บุญทันเสน
 
1. นางกาญจนา  วงศ์นรินทร์
2. นางบุษบง  สินธงชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายธนายุทธ  เสกรัมย์
2. นายศักดา  ศิลป์ประกอบ
 
1. นางนิตยา  ศรีพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายพิชิตพงษ์  ลองสันเทียะ
2. เด็กชายไกรสร    กางนอก
 
1. นางสาวโฉมสุดา  แก้วถาวร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายปิยะวัฒน์   พูนเพชร
2. นายศิริชัย   เจียกสูงเนิน
 
1. นายคณิศร   ท้าวนอก
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐพงษ์  พันสนิท
2. นายทรงวุฒิ  กิ่งนอก
3. นายวิศรุต  เพชรนอก
 
1. นางเสาวนิตย์  มาปะเม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงกานดา  ตาวัน
2. เด็กหญิงนิตยา  แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  หนันอ้าย
4. เด็กหญิงรัชฎาพร  ช่วยนา
5. เด็กหญิงอมิตา  โคตรปาลี
 
1. นายกันตพงศ์  ภารการ
2. นายอนุ  บินนอก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวประภัสสร  ศรีบุญเรือง
2. นางสาววชิราภรณ์  ซอนดอก
3. นางสาวอิงกมล  ฉัตรมาลีรัตน์
4. นางสาวเบญจวรรณ  โบราณมูล
5. นางสาวแพรวรุ่ง  ผิวเหลือง
 
1. นายกันตพงศ์  ภารการ
2. นายอนุ  บินนอก
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัลยา  คงแสนแก้ว
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โทศรี
3. นางสาวศศินา  ตะนะแสง
4. นายสรุจน์  โหมดนอก
5. นางสาวสุดารัตน์  ชัยปะปา
 
1. นางชุติมา  นนทะนำ
2. นายปิยะ  ทุมมา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. นายกฤษฎา  เลิกนอก
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดอกไม้ไฟ
3. นายวรวิทย์  ศรีมิงาม
4. นางสาวศรัญญา  สบายใจ
5. นางสาวอินทิรา  แฝกกลาง
 
1. นางวิไลพร  ทองดี
2. นายอัษฎางค์  ทองดี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพัชรินทร   สังข์เงิน
2. นางสาวภัศรา   ชินนอก
3. นางสาวศศินา   ผาดไธสง
4. นางสาวสุนิสา   ถิ่นพุดซา
5. นางสาวเจษาภรณ์   ดีจะบก
 
1. นายธนัท   บุตรศรีภูมิ
2. นายเอกนรินทร์   ประเสริฐ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกุสุมา  ในริกุล
2. นายก้องภพ   ศิริประภา
3. นายคาซึอาคิ   นิชิมูระ
4. นางสาวจิดาภา  เบียดขุนทด
5. นางสาวชุติมา  เสียมกลาง
6. นายณฤทธิ์  บำรุงกลาง
7. นายณัฐภัทร   ไกรอ่ำ
8. นางสาวประภาพร  อ่อนนอก
9. นางสาวปิยธิดา   ชนยุทธ
10. นางสาวปิ่นสุดา  พรมตะพาน
11. นายพิชัยยุทธ   สาคร
12. นายภาคภูมิ  โภคสวัสดิ์
13. นายภูสิทธิ์  บ้วนนอก
14. นางสาวรัตนาพร   นพรัตน์
15. นางสาววรินทร   พงษ์ศิริจันทร์
16. นายวุฒิไกร  ศิริปรุ
17. นายสาธิต  พาลี
18. นายอนุชา   ฉนำกลาง
19. นางสาวอรอุมา  สุดสวย
20. นางสาวอริสา  โกสุม
 
1. นางสาวบัวศรี   จิตรสม
2. นายพิชิต   บุ้งกระโทก
3. นายมานะ   เมยขุนทด
4. นายสุชาติ   หวังก่อกลาง
5. นายอภิชิต   มีสวรรค์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายกิตติพศ   หินนอก
2. นายจักรี   ประจวบกลาง
3. นางสาวชมพูนุช   วรรณพฤติ
4. เด็กชายชยุตม์   ศรีพนม
5. เด็กชายญาณกร  สงนอก
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ์  นาคขุนทด
7. นายธนากร   บำรุงกลาง
8. นายธิติ   สุทธิรอด
9. นายธีรเดช   ม่วงเมืองแสน
10. นางสาวนารีรัตน์   แข็งการ
11. นางสาวบัวศรี  จิตรสม
12. นายพิชิต   ม่วงเมืองแสน
13. เด็กหญิงพิมพ์ภัทร  พงศ์สุวรรณ
14. นายสวิช   เศษกลาง
15. นายสิทธิเดช   หลวงปัดชา
16. นางสาวสุพัตรา  จิตตสาตรา
17. เด็กชายอนุพงศ์  เกษนอก
18. เด็กชายอนุพงศ์  เกษนอก
19. นายอภิสิทธิ์  ประภา
20. นายอโนชา   พิมพ์กลาง
 
1. นางสาวทศรัตน์   บุญตา
2. นายพิชิต   บุ้งกระโทก
3. นายมานะ   เมยขุนทด
4. นางสาววีณา   วัดกลาง
5. นายอภิชิต   มีสวรรค์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงสายสมร  สีเสน
 
1. นายโชคชัย  เสนนอก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวอุไรวรรณ   รามะเริง
 
1. นางสาวสมเจตน์   ใช้ช้าง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายชุติเทพ   สารปา
2. เด็กหญิงศศิธร   ภักดีแก้ว
 
1. นางสาวจุฬาพร   ปัดถา
2. นางพัชรี   หิรัญเรือง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกิ่งกมล   แอบบัว
2. นายทศพร   เสวาภพ
 
1. นางสาวจุฬาพร   ปัดถา
2. นางพัชรี   หิรัญเรือง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  นาลิวงศ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  กล้าหาญ
3. นางสาวกัลยา  สุขสงวน
4. นางสาวณัฐริกา  พรมมี
5. นางสาวนารีรัตน์  ดอนไพรวัน
6. นางสาวมัชฌิมา  บรรดาศักดิ์
7. นางสาวสิริยากร  ชะรากลาง
8. นางสาวสุดารัตน์  ด้วงแก้ว
9. นางสาวเพ็ชรนภา  สามนคร
10. นางสาวแพรวนภา  ชอบใจ
 
1. นายวีระพล  เรือกิจ
2. นายสินสมุทร  พลขันธ์
3. นายเดชา  สว่างศรี
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงขวัญนริน  ปัตเขตานัง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ประอันทัง
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุดนอก
4. เด็กหญิงณัฐริณีย์  เลขนอก
5. เด็กชายทศพล  ชำนาญศึก
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หาญนอก
7. เด็กชายภานุเดช  บัวสำราญ
8. เด็กหญิงรัตนาพร  เกษนอก
9. เด็กหญิงวารุณี  ไทยนอก
10. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ลามนอก
11. เด็กหญิงสาลี่  ลามนอก
12. เด็กหญิงสุกัญญา  รอดป่อง
13. เด็กชายสุทธินันท์  เลิกนอก
14. เด็กหญิงอรนภา  เดชมะเริง
15. เด็กหญิงเกวลิน  ประจิตร
 
1. นายมนตรี  มาปะเม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สวนดี
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ปักกาสิเนย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ไฝชอบ
 
1. นายพัสนัย  กันงาม
2. นายศิวาวุธ  จันทร์กรูด
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายปฏิพัทธ์  ค้ากระบือ
2. นางสาววิสสุตา  หวังฟังกลาง
3. นางสาวอมราวดี  เชิดชัยภูมิ
 
1. นายมนตรี  มาปะเม
2. นายอดิศักดิ์  ประกิคะ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชฎาพร  เพียนอก
2. นางสาวเพลินพิศ  ประทุมฝาง
 
1. นายสรายุทธ  วงศ์พัฒนชัย
2. นายสาธิต  ราชการกลาง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาววนาคนึง  จุ้ยหมื่นไวย์
2. นายอนุวัฒน์  จงนอก
 
1. นายคมสัน  สายสุทธิชัย
2. นายสมพร  วังสงคราม
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงอรทัย  ตึกไธสง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจุฑาทิพย์   หาญสงคราม
 
1. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายวีรศักดิ์   อ่อนนอก
 
1. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปณิดา  โงสันเทียะ
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายจักรี  เพียนอก
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวสุธิดา  ชัยสวรรค์
 
1. นายกำเพลิง  พันธู์ดี
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมา  บุญมา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศศิธร  เสือแก้ว
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญากาญจน์  อัครโคตร
2. เด็กหญิงอมาวลี  บุตรเรือง
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
2. นางสาวประทุมทิพย์  ทองชา
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกินรี  เทพพานเมือง
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  ทองชา
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธนพร  วอนอก
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายนฤนาฎ  หินกอก
2. เด็กชายวีระยุทธ  กองม่วง
3. เด็กชายสงกรานต์  กุลสุวรรณ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  เถาะนอก
2. นางสาวสิริลักษ์  ควันพิมาย
3. นายเอกรินทร์  กรวยสารคาม
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงดวงสมร   จันทร์สง่า
 
1. นางสาวกิ่งลัดดา   ถนอมดำรงศักดิ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงศศินา   ชาวสวน
 
1. นางสาวกิ่งลัดดา   ถนอมดำรงศักดิ์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวอังศินันต์   ขอเยื้อกลาง
 
1. นางสาวกิ่งลัดดา   ถนอมดำรงศักดิ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรียวกลาง
 
1. นางสาวชฎาพร  รูปจะโป๊ะ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงธันยพร   จานเหนือ
 
1. นางสาวกิ่งลัดดา   ถนอมดำรงศักดิ์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงชลธร   ภูธร
 
1. นางสาวกิ่งลัดดา   ถนอมดำรงศักดิ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงปาลิตา   เตียงกูล
 
1. นางสาวกิ่งลัดดา   ถนอมดำรงศักดิ์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 63.98 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายอนุชา  แสงอรุณ
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาววรางคณา  จินดาไพศาล
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวบุหงา  จงเด่นกลาง
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกวินทิพย์   คงคา
2. เด็กหญิงชลธร   ภูธร
3. เด็กหญิงชีวาพร   เพ็ชร์มา
4. เด็กหญิงดวงสมร   จันทร์สง่า
5. เด็กหญิงธันยพร   จานเหนือ
6. เด็กหญิงปาริยฉัตร   คิดรอบ
7. เด็กหญิงปาลิตา   เตียงกูล
8. เด็กหญิงลลิตวดี   ดอกพิกุล
9. นางสาววรางคณา   จินดาไพศาล
10. นายวีรพงษ์   พิรักษา
11. เด็กหญิงศศินา   ชาวสวน
12. เด็กหญิงสุภาวดี   โคตรศรี
13. นางสาวอังศิณา   ขอเยื้อกลาง
14. นางสาวอังศินันต์   ขอเยื้อกลาง
15. เด็กหญิงอัญชิสา  ศุภโชควิบูลย์
 
1. นางสาวกิ่งลัดดา   ถนอมดำรงศักดิ์
2. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
3. นายพิษณุย์  ดาทอง
4. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกวรรณ   ปะกลาง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   ภักดีแก้ว
3. นายกฤษฎา   คชเรนทร์
4. นางสาวกาญจนาภณ์   การะพันนิด
5. นายกิตติศักดิ์  บุญพรศักดิ์สิทธิ์
6. นางสาวจินตนา  จำปีกลาง
7. นางสาวจิราวรรณ   อ่อนนอก
8. นายจิราวุฒิ   โกวฤทธิ์
9. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เพียงโคกกรวด
10. นางสาวชญาณี   วรัญชัยกุล
11. นางสาวณัฐพร   ทองแดง
12. เด็กหญิงดวงสมร  จันทร์สง่า
13. นายทศพล   สินใหม่
14. นายทิวากร   สารนอก
15. เด็กชายธนภูมิ   สดมะเริง
16. นายนพพร   ซ่อนนอก
17. นางสาวนรีรัตน์   บุญยเพ็ญ
18. นางสาวบุษรา   เทพาลัย
19. เด็กชายปฏิภาณ   หวังคละกลาง
20. นางสาวปภัสวรรณ   ขอพลกลาง
21. นายพชรพล   จินดาศรี
22. เด็กหญิงมัทนา   จิตจวง
23. นางสาววรางคณา   จินดาไพศาล
24. นางสาววราพร   เพียนอก
25. นายวสันต์   จิตจวง
26. นางสาวศศินา   ชนะกลาง
27. นายสราวุธ  เรียงใหม่
28. นางสาวสุชาดา  ลือสนั่น
29. นางสาวสุพิชญา   พงศ์สุวรรณ
30. นายอดิศร   อ่อนมา
31. นางสาวอธิดาภรณ์   ชอบกลาง
32. นายอรรถพล   แสนลา
33. นายอรรถวิโรจน์   ขอพักกลาง
34. นายเอกนาวี   อะนาตตรัมย์
 
1. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
2. นายพิษณุย์   ดาทอง
3. นางภัทร์กุล   กุลจิตติพัทธ์
4. นางมณีกานต์   วาวแวว
5. นายมนูญ   มูลบุญ
6. นายมานะ   เมยขุนทด
7. นางอรัญญา   เชื้อประทุม
8. นายเฉลิมชัย   พันธุโน
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 72.13 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวจิตร์รัฐฎา  เจนไธสง
2. เด็กชายชนาธิป  ถ่ายกลาง
3. เด็กชายชนาธิป  ตะราษี
4. เด็กชายชาตรี  ทะวงศรี
5. นางสาวณัฐชา  ไชยบัวแดง
6. เด็กชายณัฐพล  ภูมิแกดำ
7. เด็กหญิงธัญญาวรรณ  จิตแสง
8. นางสาวธิติสุดา  ดีสุข
9. เด็กชายนันทวัฒน์  ทิพย์รมย์
10. นางสาวบุษรินทร์  กล้าหาญ
11. นายประการัง  โพธิ์วงศ์
12. นางสาวปารียา  เสนนอก
13. เด็กหญิงปิยะธิดา  วิทยานนทกานต์
14. เด็กชายพงศกร  เกิดศรีทอง
15. เด็กชายพงศกร  สารพัฒน์
16. เด็กชายพงศกร  สารพัฒน์
17. เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีตะโคตร
18. เด็กชายพุฒิพงษ์  หมุยเฮบัว
19. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จันหอม
20. นางสาววรรณิสา  หมิวกระโทก
21. เด็กชายวิทวัฒน์  หิรัญพิพิธชัย
22. เด็กชายวีระ  เติมสันเทียะ
23. นางสาวศิริวรรณ  เพ็ชรตะกั่ว
24. นางสาวศิวธิดา  ศรีประทีป
25. เด็กชายสันติพงษ์  ศรีพูล
26. นางสาวสิรินภา  อดทน
27. นางสาวสุจิตรา  กล้าหาญ
28. นางสาวสุจิตรา  ภูมิแกดำ
29. เด็กหญิงสุธิตา  เพ็ชรเมือง
30. เด็กหญิงสุนันทา  ขัตติยะ
31. นางสาวสุพัตรา  สีมาตย์
32. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สัสดีไกรษร
33. นางสาวสุวินา  สายใจ
34. นางสาวอรณี  ปักนอก
35. นางสาวอัฉราภรณ์  แพงพันธ์
36. นางสาวอารียา  เสนนอก
 
1. นางพวงเพชร  ถิตย์ถนอม
2. นายพิเดช  ลาวัลย์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายเกรียงไกร  เลยไธสง
 
1. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายสราวุธ   เรียงใหม่
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  สาติ
 
1. นางศิริวัฒนา  มงคลพงษ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวบุหงา   จงเด่นกลาง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายเดชา   น้อยบัวทิพย์
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวิทยา   สินทสิทธิ์
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศศิกานต์   ครองทรัพย์
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชญาณี   วรัญชัยกุล
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายพนมเทพ  หวังดีกลาง
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายทวีศักด์  ช่างเหล็ก
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ครองทรัพย์
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชญาณี   วรัญชัยกุล
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายปฏิภาณ   หวังคละกลาง
 
1. นายพิษณุย์   ดาทอง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวิทยา   สินทสิทธิ์
 
1. นายพิษณุย์   ดาทอง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  สาติ
 
1. นางศิริวัฒนา  มงคลพงษ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชญาณี   วรัญชัยกุล
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
92 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   สอนมัง
2. เด็กหญิงกิตติยา   ศรีนอก
3. นายชยุฒน์   สาระเกต
4. เด็กหญิงธิดามาศ   ศรีนอก
5. เด็กหญิงนภาพร   ตากิ่มนอก
6. นายนัฐพล   นาคนาม
7. นายพัชรพล   ประหยัดกลาง
8. เด็กชายพัฒนายุ  มีโพธิ์กลาง
9. นายวรพจน์   ซ่อนนอก
10. เด็กหญิงอารียา   ชื่นนอก
 
1. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
2. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
3. นางภัทร์กุล   กุลจิตติพัทธ์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกกาญจน์  กลีบสันเทียะ
2. นายชยุต   มุ่งเครือกลาง
3. นายธีรัช   ศรีวีรพงษ์
4. นายพงศกร   นันทะเล
5. นางสาวพรวิภา   หมั่นนอก
6. นางสาวมาริศา  จงชิดกลาง
7. นางสาวรัตติกาล  มุ่งหามกลาง
8. นายวันชัย   ชื่นนอก
9. นายศกร   พินิจไชย
10. นางสาวศุภัชชา  พ่วงรอด
 
1. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน์
2. นายทวียศ   วิทโยปกรณ์
3. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
 
94 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกฤชษมา   สกุลสิริชาติ
2. นางสาวกัญญา   การนอก
3. นางสาวชรินทร   หขุนทด
4. นางสาวชลิตา   คำศิริ
5. เด็กหญิงณัชชา   รายนอก
6. นางสาวธัญพร   หมั่นนอก
7. นางสาวปริมประภา   เบี้ยกลาง
8. นางสาวอภัสรา   ทองสนิท
 
1. นายจิรยุทธ   เกียรติชัยพัฒน
2. นางฉวีวรรณ   เกียรติชัยพัฒน
3. นายณกุล   เนาว์ช้าง
4. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
 
95 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายชยุฒ   มุ่งเครื่อกลาง
2. นางสาวทิพรดา   ไวสูงเนิน
3. นางสาวนิภาพร   จันดา
4. นางสาวนิศิพร   ตากิ่มนอก
5. นางสาวสุพัตรา   มุ่งผลกลาง
6. นางสาวสุรีรัตน์  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
2. นายพัฒนา  ทบวงษ์ศรี
3. นางภัทรกุล  กุลจิตติพัทช์
4. นายเฉลิมชัย  พันธุโน
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกฤชษมา   สกุลสิริชาติ
2. นางสาวกัญญา  กาวนอก
3. นางสาวชรินทร   หขุนทด
4. นางสาวชลิตา   คำศิริ
5. เด็กหญิงณัชชา   รายนอก
6. นางสาวธัญพร   หมั่นนอก
7. นางสาวปริมประภา   เบี้ยกลาง
8. นางสาวอภัสรา   ทองสนิท
 
1. นางธิดารัตน์   เอมวงษ์
2. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
3. นางภัทร์กุล   กุลจิตติพัทธ์
4. นายไพรัช  เชื้อประทุม
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกัญญา   สองสี
2. นางสาวกุลณัฐ   เสาโสงยาง
3. นางสาวชลนาฏ   บึกสันเทียะ
4. นางสาวชาญฤดี   คิดรอบ
5. นางสาวฐิติมา   โซ่เงิน
6. นางสาวนิศารัตน์   ลื่นกลาง
7. นางสาวอริยา   ลับสูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  นราจันทร์
2. นางธิดารัตน์   เอมวงษ์
3. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
4. นางภัทร์กุล   กุลจิตติพัทธ์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   สอนมัง
2. เด็กหญิงกิตติยา   ศรีนอก
3. เด็กหญิงกิตติยา   ฉิมกลาง
4. นางสาวทิพย์ระวี   ทองสุขนอก
5. เด็กหญิงธิดามาศ   ศรีนอก
6. เด็กหญิงนภาพร   ตากิ่มนอก
7. เด็กหญิงนวพร   ชื่นกลาง
8. เด็กหญิงนารีรัตน์   ประจิตร
9. เด็กหญิงปพิชญา  จงคูณกลาง
10. เด็กหญิงปิยภรณ์   นนกระโทก
11. เด็กหญิงพัชราภา   กิ่งค้างพลู
12. เด็กหญิงรินรดา   ฉิมกลาง
13. เด็กหญิงสุดารัตน์   คงมงคล
14. เด็กหญิงสโรชา   กิ่งค้างพลู
15. เด็กหญิงอารียา   ชื่นนอก
16. เด็กหญิงแพรวพราว   การสมทบ
 
1. นางสาวกิ่งลัดดา   ถนอมดำรงศักดิ์
2. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
3. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
4. นายมพน  กิตติโรจนฉัตร
5. นายไพรวัล  กิจกุลนำชัย
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจิตรศราภรณ์    วรรณปะใด
2. นางสาวจุฬามณี   ชาติสุวรรณ
3. นางสาวณัฐยา   พึ่งสันเทียะ
4. นางสาวดารนา   นุ่มชินวงศ์
5. นางสาวทักษิณา  ชนะกลาง
6. นางสาวทิพากร   บุญนอก
7. นางสาวนภาพร   กรองไตรรัตน์
8. นางสาวพนิดา   ปืนโก
9. นางสาวรุ่งนภา   แก้วดอนรี
10. นางสาวลักษณ์สกุล   โตสนั่น
11. นางสาววันวิสา   พิมพ์กลาง
12. นางสาวศิริลักษณ์   ประกอบการ
13. นางสาวสมาพร   ไชย์มะเริง
14. นางสาวสุฐิตา   ฉัตรฉาย
15. นางสาวอรพรรณ   วิไลลักษณ์
16. นางสาวอำพรรัตน์   ด่านนอก
 
1. นายณกุล  เนาว์ช้าง
2. นางสาวดวงจันทร์  นามแสง
3. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
4. นางสาวนวลศรี   ทองชุม
5. นายเฉลิมชัย   พันธุโน
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  หรีหร่อง
2. นายจักรกฤษ์  ลาพิมพ์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญเกิด
4. เด็กชายตะวัน  วรรณประเข
5. นายอธิวัฒน์  แก้วตะขบ
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เคาะผักแว่น
2. เด็กหญิงจิราพร  โยนา
3. เด็กหญิงวาสนา  หมุยเฮบัว
 
1. นางทัศนีย์  วาทีรชตะ
2. นางบุญญาลักษณ์  ภูบังเดือน
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายตรีวิทย์   ซาเสน
2. นายนนทวัฒน์   ทองบุญมา
3. นายสันติ   พิรักษา
 
1. นายมานะ   มงคลศรี
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายณัฐฌา  ประจิตร
2. เด็กชายปริทัศน์  ปลั่งกลาง
3. เด็กชายวรากร  คิดถูก
 
1. นายชาญชัย  จ่าภา
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายตระกาฬ  เทินสะเกษ
2. นายธีรวัฒน์  กลกลาง
3. นายเปลว  ภูนี
 
1. นางทัศนีย์  วาทีรชตะ
2. นางบุญญาลักษณ์  ภูบังเดือน
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อาพัดนอก
2. เด็กหญิงบุษบา  รามนอก
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  โหมดนอก
4. เด็กหญิงสุรีพร  พินนอก
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ทานอก
6. เด็กหญิงอาทิมา  สิทบุญ
 
1. นายกัมพล  ลุนไธสง
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวลาย 1. นางสาวกัลยรัตน์  พงษ์พันธ์
2. นางสาวกาญจนา  หาญโก่ย
3. นายณรงค์ศักดิ์  เลิศไธสง
4. นายนาวา  นาเมืองรักษ์
5. นางสาวนิภาพร  โคตรเสนา
6. นายสายัณห์  ศรีอ่อน
 
1. นางทิพากร  ทินราช
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ดงวิลาด
2. เด็กหญิงวายุพร  โพพันธ์ไม้
3. เด็กหญิงศิวปรียา  มาลัยขวัญ
 
1. นางสาวชเนตตี  ภู่ตระกูล
2. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายปิยะณัฐ   เทศชารี
2. นายหฤษฎ์   เนาว์ช้าง
3. นางสาวอุทุมพร   ทองสาย
 
1. นางจริยา   สุมินทนะ
2. นางสาวพรสวัสดิ์   ผัดโพธิ์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ดวงวงษา
2. เด็กชายพรชัย  โกสุม
3. เด็กชายศราวุฒิ  อิ่นคำแสง
 
1. นายสิทธิชัย  โกจินอก
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวลาย 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก่นอาษา
2. นางสาวปรียาลักษณ์  นาไธสง
3. นางสาวเจนจิรา  จันลา
 
1. นายเกศว์โกมล  ราชวงษ์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นอนกลาง
2. เด็กหญิงชุติมา  มหาดไทย
3. เด็กหญิงธีราพร  บุญมี
 
1. นางจริยา  สุมินทนะ
2. นางสาวพรสวัสดิ์  ผัดโพธิ์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจิตติมา  จันทะกล
2. นางสาวธิดาพร  ลาลด
3. นางสาวลัดดาวัลย์  นิชาญกลาง
 
1. นางจริยา  สุมินทนะ
2. นางสาวพรสวัสดิ์  ผัดโพธิ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 79.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงธันยา  ฉิมกลาง
2. เด็กหญิงปานรวี  ชื่นนอก
3. เด็กหญิงภควดี  ทองสุขนอก
 
1. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
2. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพัชรา  ช่างกระโทก
2. นางสาวมุจลินทร์  หล่อนกลาง
3. นางสาวอรสา  จันดากูล
 
1. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
2. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ในริกูล
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ปัญญา
3. เด็กหญิงมลฤดี  โชตินอก
 
1. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
2. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวณัฐกานต์  ข้องนอก
2. นางสาวอรวรรณ  อุดมพงษ์
3. นางสาวอารยา  โนนโพธิ์
 
1. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
2. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงนฤมล   สะแกกลาง
2. เด็กหญิงวัรทยา   บัวขาว
3. เด็กหญิงอภิญา   พลคำมาก
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ภักดีนอก
2. นายสุชาติ  หวังก่อกลาง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวทิพากร   บุญนอก
2. นางสาวนฤมล   แสงหา
3. นายเกียรติชัย   ขอชูกลาง
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ภักดีนอก
2. นายสุชาติ  หวังก่อกลาง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  กิติวัฒน์วรางกูร
2. เด็กชายภานุเดช  คำภาบุตร
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนุสบา   สมศรี
2. นางสาวพัชรินทร์   หมั่นคง
 
1. นางสาวพัชรีย์   หนูมะเริง
2. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงษ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสรา  พฤกษารา
2. นางสาวสิรินภา  แก้วลาด
 
1. นายสรศักดิ์  ทัพธมาตร
2. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  นามนัย
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  เผยโพธิ์
 
1. นายชาญวิทย์  อุ่นประชา
2. นายสถิตย์  ประสังขิณี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายจาตุรงค์  ปลุกกลาง
2. นายสราวุฒิ   จอกแก้ว
 
1. นางสาวพัชรีย์   หนูมะเริง
2. นายสมชาติ   เตี้ยไธสง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  พวงสันเทียะ
2. เด็กชายอัษฏายุทธ  ศรีกุดเรือ
 
1. นายบุญมี  วรชมพู
2. นายยศนิธิ  มะธิปิไข
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจักรพงศ์   ดอกพิกุล
2. เด็กชายพุฒิพงศ์   ข้องนอก
 
1. นางสาวจิราวรรณ   ปานนอก
2. นายสิริฤกษ์   อภิญญาพงศ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   จงท่องกลาง
2. เด็กชายเจษฎาพงศ์   ขอพ่วงกลาง
 
1. นางสาวจิราวรรณ   ปานนอก
2. นายสิริฤกษ์   อภิญญาพงศ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจิตราภรณ์   ดำสันเทียะ
2. นางสาวศศิประภา   กล้าหาญ
 
1. นางสาวชลารัตน์  วีระยุทธศิลป์
2. นายสิริฤกษ์   อภิญญาพงศ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายพีระยุทธ   ธัญญานนท์
2. นางสาวเวธาริกา   สีหา
 
1. นางสาวจิราวรรณ   ปานนอก
2. นายสิริฤกษ์   อภิญญาพงศ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 48.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศิริภรณ์   วิเศษพลกรัง
2. นายโสพัส   พิรักษา
 
1. นางสาวธนัญชา   พิทยาเสถียร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศศิธร   ช่วยตะขบ
2. นางสาวสาวิตรี   คุณบุราณ
3. นางสาวเสาวลักษณ์   โชตินอก
 
1. นางสาวพัชรีย์   หนูมะเริง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายชยุตม์  สว่าง
2. นายณัฐกานต์  เป็งโท
3. นางสาวสุวิมล  โม้ลา
 
1. นางจิรภา  เซียนพิมาย
2. นายนิรันด์  สารรัมย์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวอารัมพร  สุขอ่อน
2. นายไชยยา  พุ่มไพร
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  กลางนอก
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ประทุมศรี
2. เด็กชายธวัชชัย  บุญช่วย
3. เด็กชายวันชนะ  จำปาถิ่น
 
1. นายกฤษดา  จำปามูล
2. นายยงยุทธ  แก้วไวยุทธ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจุฑาทิพย์   มะโนใหม่
2. นายภาคภูมิ   โภคสวัสดิ์
3. นายอิทธิกร   โสบกระโทก
 
1. นายมานะ   แพร่งสุวรรณ
2. นายสมชาติ   เตี้ยไธสง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67.7 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงสุรินทร  ศรีนาค
 
1. นางสาวแรกรัก  บุญอยู่
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 66.99 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาววรรณภา   อาชุมไชย
 
1. นางอรัญญา   เชื้อประทุม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวอริยา   จงคลาดกลาง
 
1. นางอรัญญา   บำรุงกลาง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกมลชนก   พลบุรี
 
1. นางอรัญญา   ราชการกลาง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  วัชรภิรมย์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทะน้อม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพรวิภา   หมั่นนอก
 
1. นายมนูญ   มุลบุญ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงลีน่า วิกานดา  บูม
 
1. นางสุภาพร  รายณะสุข
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62.7 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวฐิตินันท์   อ่องพิมาย
 
1. นางอรัญญา   บำรุงกลาง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 75.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูช่วย
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   คำแสง
3. เด็กหญิงปิยวดี   กองเกิด
4. เด็กหญิงพรพิมล   คดพะเนาว์
5. นายอัครเดช  รัตนจิตร
 
1. นายมนูญ   มุลบุญ
2. นางอรัญญา   เชื้อประทุม
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 82.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกรรณิการ์   ศุภโชควิบูลย์
2. นายณัฐวุฒิ  เรือนใหม่
3. นางสาวบัณฑิตา  หันกลาง
4. นางสาวภาคินี   แสวงนอก
5. นางสาวเกล้ากิจการ   เทียนงูเหลือม
 
1. นายมนูญ   มุลบุญ
2. นางอรัญญา   เชื้อประทุม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงสุณัฐชา  จันทะนาม
 
1. Mrs.Liao  San Hua
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาววิภาวรรณ  ทุมวัน
 
1. MissYang   Su
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงเครือวัลย์  จันหอม
 
1. นางอุไรวรรณ  สว่างงาม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายธเนศ  สวาสนา
 
1. นางอุไรวรรณ  สว่างงาม
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  คิดรอบ
2. เด็กหญิงพิระดา   พาระแพง
 
1. นางอรัญญา   บำรุงกลาง
2. นางอรัญญา   ราชการกลาง
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวกัญญามาศ  ปราบนอก
2. นางสาวณัฐริกา  ปะวะโข
 
1. นางกรรณิกา  อัครปทุม
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.17 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ดัสกุลวงษ์
2. เด็กชายนันทวัตร  โยธาวงษ์
3. เด็กชายนำโชค  ต่ายยิ่ง
4. เด็กชายภาสกร  พรมสุรีย์
5. เด็กชายวันชนะ  บุญสี
6. เด็กชายสิงหนาท  นรมาตร
7. เด็กชายสุรสิทธิ์  กำมา
8. เด็กชายหฤษฎ์  นามศรี
 
1. นายวิชิต  มารศรี
2. นายอนุกูล  ทัดวรพงศ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายจารุเดช  สอสุธรรม
2. นายธนะรัชต์  ปักการะถา
3. นายนคร   เมี้ยนกลาง
4. นายภูมิรินทร์   กลีบกลาง
5. นายสายรัตน์  สายบัว
6. นายเอกวิน   สิงห์ขรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์  ชมภู่
2. นายศราวุธ   พรศรี
3. นายสมพร   วังสงคราม
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชนากานต์   หาญกิจจานุรักษ์
2. นายณัฐพงษ์   ผ่องแผ้ว
3. นายณัฐพล   โชตินอก
4. นางสาวธนภรณ์   ฤาแรง
5. นางสาววนาลี   ปะระราช
6. นางสาวศิริลักษณ์   หมายครอบ
7. นางสาวสุกัญญา  กลีบสันเทียะ
8. นางสาวสุจิตรา   มีโพธิ์
9. นายเกียรติศักดิ์   รื่นกลาง
10. นายไชยวัฒน์  เดือนกลาง
 
1. นางสาวดวงจันทร์   นามแสง
2. นายศราวุธ   พรศรี
3. นางสาวศุภลักษณ์   เดือนกลาง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายกิตตินันท์   พิมพ์กลาง
2. เด็กหญิงนงนภัส   ฤทธิ์เอนก
3. เด็กชายนันทกร   มิ่งขวัญ
4. เด็กหญิงพรรณิษา   ศรีสัตยานุกุล
5. เด็กหญิงวิชญาดา   แก้วเงิน
 
1. นางอรัญญา   เชื้อประทุม
2. นายไพรัช   เชื้อประทุม
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายชัยโย  เบี้ยกลาง
2. นางสาวรัตนาภรณ์   ศิริวัฒน์
3. นางสาวสุชาดา   เจริญนอก
4. นายเขตตะวัน   หวังจองกลาง
5. นายเจตพิพัฒน์   ขอแช่มกลาง
 
1. นางอรัญญา   เชื้อประทุม
2. นายไพรัช   เชื้อประทุม
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงขนิษฐา   จีนงูเหลือม
2. เด็กหญิงนลินี   ปานนอก
3. เด็กหญิงภัครมัย   คำประสิทธิ์
 
1. นางธิดารัตน์   เอมวงษ์
2. นางผ่องผิว   แก้วกล้า
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวธวัลหทัย  กันนิดา
2. นางสาวปิยะดา   ลื่นกลาง
3. นางสาวพิชกานต์   เศษศรี
 
1. นางผ่องผิว   แก้วกล้า
2. นางสาวศุภลักษณ์   เดือนกลาง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงศิลประภา   แก้วขันตี
2. เด็กหญิงอินทิรา   ตราพระสำโรง
3. เด็กหญิงโชติมณี   แสนทวีสุข
 
1. นางกัญจน์ญาพิม   ดุษฎีนิศากร
2. นายไพรัช   เชื้อประทุม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกิตติยา   ปูเจริญพันธ์
2. นางสาวจุฑามาศ   ปักการะถา
3. นางสาวนิรัชพร   แสงอรุณ
 
1. นางจริยา   สุมินทนะ
2. นางธิดารัตน์   เอมวงษ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายธนะดล   พุ่มเฉียว
2. เด็กหญิงนัชชา   เหง้าพรหมมินทร์
 
1. นายมนูญ   มูลบุญ
2. นายศราวุธ   พรศรี
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายปฐวี   มงคล
 
1. นายมนูญ   มูลบุญ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายชยุตม์   ศรีวัฒนพงศ์
2. นายอิทธิพล   พิมพ์กลาง
 
1. นางสาวชุติมา   เคลื่อนกลาง
2. นางปราณี   ธีระพิทยาตระกูล
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นายพิทยา  เสระมะดัน
 
1. นางสาวธารทิพย์  พลสิทธิ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงนฤมล  ไชยสระแก้ว
2. เด็กหญิงพิชญดา  หัศจรรย์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ประจง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศิริลักษณ์   ศรีวิชา
 
1. นายมนูญ  มูลบุญ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาตรวังแสง
 
1. นางสีนวน  สุมงคล
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวเมธาวี   หวังฆ้องกลาง
 
1. นางดวงธิดา   ประเสริฐ
 
168 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวเปรมกมล  ขอห้อมกลาง
 
1. นายเฉลิมชัย   พันธุโน
 
169 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 77.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายวุฒิพงศ์  เทพโสภา
 
1. นายประภาส  โสภณ