สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองคง 95 33 12 140 88 26 20 17 134
2 สีดาวิทยา 15 21 13 49 24 15 12 17 51
3 บัวใหญ่ 13 8 7 28 13 8 5 17 26
4 เกล็ดลิ้นวิทยา 12 19 12 43 24 13 12 16 49
5 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 9 17 8 34 18 8 9 17 35
6 อมรศิลป์ 7 11 6 24 11 10 5 12 26
7 บัวใหญ่วิทยา 4 5 1 10 7 3 2 9 12
8 หนองบัวพิทยาคม 3 3 3 9 3 4 2 8 9
9 แก้งสนามนางพิทยาคม 3 2 2 7 4 2 3 6 9
10 เทพาลัย 2 7 8 17 7 7 4 17 18
11 บัวลาย 2 4 1 7 8 3 2 5 13
12 บึงพะไล 2 3 11 16 10 4 1 14 15
13 หนองหว้าพิทยาสรรค์ 1 0 4 5 3 3 0 7 6
14 วานิชวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
รวม 169 133 88 390 221 106 77 162 404