รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่ม 5
ณ ..................................................................
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เวียงพล
 
1. นางสาวศิลป์สุภา  ขอชมกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวชฎาพร  ศิริชัย
 
1. นางระเบียบ  จันทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงจรัญพร  วินทะไชย
 
1. นายสมชาย  จันทิมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นางสาววราภรณ์  กันนิกากลาง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ลือขุนทด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. เด็กหญิงผกากรอง  ติสันเทียะ
 
1. นางสมรัก  มุสิกพัฒน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวศิริลักษณ์  ทองสาย
 
1. นายธนเดช  มิรินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงโศรญา  โอนสันเทียะ
 
1. นางอัจฉริยา  ทองมูลชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวมาฆะวีร์  ทีวงศ์
 
1. นางสุภัทรา   วิเศษมงคลชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงมณีกาญจน์  กัณฑะษา
2. เด็กหญิงมุกดา  พัดขุนทด
 
1. นางสาวกฤตยา  เพ็ชรพิมาย
2. นางสาวสุทิศา  นนท์ขุนทด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  คงศรี
2. นางสาวสุชาดา  โชติสันเทียะ
 
1. นางสาวอัจฉริยา  ทองมูลชัย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงดวงดาว  รักจรุงเกียรติ์
 
1. นางนฤนาถ  ธรรมวงศ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายชนะเกียรติ  ปาจี
 
1. นายคณิต  ครุฑขุนทด
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 74.99 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   โกเมส
2. เด็กหญิงฐิติพร  ตอนสันเทียะ
3. เด็กหญิงอริตา  พับจัตุรัส
 
1. นายสุชาติ   โสภา
2. นางสาวอมรรัตน์   วรเลิศ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวธีราพร  ปาปะขี
2. นางสาวปรีชญา  จังหวัดกลาง
3. นางสาวพัชญาภา  เชื้อสาวะถี
 
1. นางจารุพรรณ  คนึงหาญ
2. นางสาวบัวริม  กวนสำโรง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงขนิษฐาน  เขื่องกระโทก
2. เด็กชายโชคชัย  หมายปิดกลาง
 
1. นางสาวคณิตตา  ไวยขุนทด
2. นางสาวพรทิพย์  สอบกระโทก
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวจรีรัตน์   โม้นอก
2. นายจักรกฤษณ์  มากขุนทด
 
1. นางวิภาวดี  กันขุนทด
2. นายอนุวัฒน์  เดชไธสง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงโสภา  บุญเพ็ชร
 
1. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  สาธร
 
1. นายนิเวศน์  ตั้งอุทัยสุข
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายกฤติพันธ์  ศิริเกษ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไพลขุนทด
3. เด็กหญิงอมิตา  คำสะใบ
 
1. นางสาวณัฐพร  ปั่นสันเทียะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนุช  อบอุ่น
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกัญญารัตน์  จงจิตไพศาล
2. นางสาวณัฏฐนันท์  บำขุนทด
3. นายภากร  มณีอินทร์
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  เหิมขุนทด
2. นางสาวภัทธร  ไมล์ขุนทด
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวพนิดา  มุ่งกล่อมกลาง
2. นางสาววันวิสา  ทองสาย
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  หลอดสันเทียะ
 
1. นายชาญชัย  พิงขุนทด
2. นายวิโรจน์  ดวนสันเทียะ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวชุติกาญจน์  ขอวาดกลาง
2. นางสาวพรนิภา  ครูสอนดี
3. นางสาวสุดารัตน์  สมิสสุตานนท์
 
1. นางสาวณัฏฐกันย์  ดอกสันเทียะ
2. นางแสงเดือน  อะช่วยรัมย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายทิพากร  ประจิตร์
2. เด็กหญิงนราพร  เรืองสุกดี
3. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  โกฏสันเทียะ
 
1. นายรังสรรค์  วัฒนภูมิชัย
2. นายวิชิต  หวังประสพกลาง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวจงรักษ์  บุญแต่ง
2. นางสาวพิชชาภา  โปรยขุนทด
3. นางสาวศิริรัตน์  มูขุนทด
 
1. นางสาวบัญญ์อมล  แท่งหิน
2. นางสาวพัชรา  ผอสูงเนิน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ภูเด่นผา
2. เด็กหญิงทัชมินทร์  เซี่ยงอึ้ง
3. เด็กหญิงศศินัฐฐา  เพชรเกิด
 
1. นางสาวปฐมาพร  ปั่นสันเทียะ
2. นางสาวศรีไสล  ไพลขุนทด
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวจิรวรรณ  โคมขุนทด
2. นางสาวปิยนุช  เปสันเทียะ
3. นางสาววราภรณ์  โคตจันทึก
 
1. นายวีรชน  นาคขุนทด
2. นางเอมอร  เดชธงสง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกุลสตรี  ดวงกลาง
2. นายเกรียงศักดิ์  กรอบสันเทียะ
 
1. นายชาญชัย  พิงขุนทด
2. นายวิโรจน์  ดวนสันเทียะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายสุทธิพงษ์  สุวรรณกลาง
2. นางสาวอสิรา  ขอพึ่งกลาง
 
1. นายวิเชียร  ดีเปรี่ยม
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. นายสุทธินันท์  ขันชัย
2. เด็กชายอัครเดช  แพบขุนทด
 
1. นางสาวแสงจันทร์  มูลขุนทด
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  จุขุนทด
2. เด็กชายอานนท์  นนทกนก
 
1. นางสาววิลาวรรณ  อามาตมนตรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายณัฐพนธ์  นิตย์ภักดี
2. นายปัญณพัฒน์  ไทยเดิม
3. นายวันชัย  จันทร์กลาง
 
1. นายวิเชียร  ดีเปรี่ยม
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. นายกันต์กวี  หวายสันเทียะ
2. นายยศวริศ  เทพไทยสง
3. นายเอกลักษณ์  เดขุนทด
 
1. นายสมพงษ์  โพคาศรี
2. นางสาวแสงจันทร์  มูลขุนทด
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุดา  สอนดี
2. เด็กหญิงสุนิสา  ทรงสังข์
3. เด็กหญิงสุภัสรา  สอนอินทร์
4. เด็กหญิงสุภัสสร  สอนอินทร์
5. เด็กหญิงโศภิญญา  ปลั่งกลาง
 
1. นางพรสนิท  ขุญชาญโหมก
2. นางสุดารัตน์  สถาวรินทร์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวกมลชนก  โพธิ์เงิน
2. นางสาวนิรชา  เปาะศีริ
3. นางสาวสุดารัตน์  หนูสันเทียะ
4. นางสาวเบญจมาศ  สารโชติ
5. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีอภัย
 
1. นางพรสนิท  ขุนชาญโหมก
2. นางพิกุล  ตัณฑจรรยา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญธิมา  สำรวมจิต
2. เด็กหญิงชนกนันท์  บัวหอม
3. เด็กหญิงนรีกานต์  ของดี
4. เด็กหญิงศศิธร  ชำนาญ
5. เด็กหญิงสมฤทัย  คตชั่ง
 
1. นางสาวกาญจนา   เอี่ยมโพธิ์ทอง
2. นางทัสนี  นวรตน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นางสาวกาญจนา   ใสสูงเนิน
2. นางสาวจิตวิไล  ศรีจันทร์
3. นางสาวสุปราณี  เจนหัตถ์
4. นางสาวอรัญญาณี  ผมงาม
5. นางสาวเกวลิน  บุญเชิดฉาย
 
1. นางมันทนา  ดายดัสกร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นายชัยมงคล  ลมสูงเนิน
2. นางสาวณัฐพร  ไกลจัตุรัส
3. นางสาวนิโลบล  คูพันดุง
4. นายปรีชา  สุขหลักร้อย
5. นางสาวรัตนวรรณ  ครามสูงเนิน
 
1. นางสาวปนัดดา  พงศ์มาลี
2. นายอนุชิตชาญชัย  นาดี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แน่กลาง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  คัมภีระ
3. เด็กชายชลสิทธิ์  จันทะกูฏ
4. เด็กชายนคเรศ  มุ่งอ้อมกลาง
5. เด็กหญิงนริศรา  ฉวีกลาง
6. เด็กชายปรัชญา  มานะจิตร์
7. เด็กหญิงปวีณา  หวังอ้อมกลาง
8. เด็กหญิงปิยฉัตร  คงนาคา
9. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทองบุญเหลือง
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หวังแลกลาง
11. เด็กหญิงภารดี  หวังหยิบกลาง
12. เด็กหญิงศรันย์พร  โฮนอก
13. เด็กชายสทิศ  ใบเงิน
14. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุวรรณกลาง
15. เด็กหญิงอรพินท์  เหมนิธิ
16. เด็กชายอรรถชัย  จุ้ยหมื่นไวย
17. เด็กหญิงอริยะ  โวอ่อนศรี
18. เด็กชายไชยวัฒน์  งามจันอัด
 
1. นายกิตติ  เดชสันเทียะ
2. นางรจิตลักษณ์  หวังรักกลาง
3. นางวรรณา  เภาภาร
4. นายอรุณศักดิ์  วงศรีไข
5. นายเสน่ห์  โกสุม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวจุฑารัตน์  เกขุนทด
2. นางสาวจุฬาวรรณ  ล่ำลอง
3. นางสาวฉีตรทริยา  มุงขุนทด
4. นางสาวชฎาพร  คูณขุนทด
5. นางสาวชยาภรณ์    แพมขุนทด
6. นายนิธิกร  พิมพ์อุบล
7. นางสาวนุชตยา   จันทร์คำ
8. นางสาวน้ำทิพย์    จิตร์อ่อง
9. นายบันลือศักดิ์  ศิริจามร
10. นายบุญฤทธิ์  สีลาขวา
11. นายปฏิภาณ  หร่ายขุนทด
12. นายปรีชา    เพ็งขุนทด
13. นายศุภลักษณ์  ไชยสุริยงค์
14. นางสาวสุทธดา  เหิมขุนทด
15. นางสาวสุพิชชา  งิมขุนทด
16. นางสาวสุภาพร  สนธิกาล
17. นางสาวสุภาพร  คำขุนทด
18. นางสาวอนงค์นาฎ  มอมขุนทด
19. นางสาวอางคนา  โมดขุนทด
 
1. นางสาวธิรารัตน์  พรมพันธ์ใจ
2. นายนิรันดร์  ลอยจันทึก
3. นางสาวบังอร  จอกนาค
4. นายมวล  ภูมิโคกรักษ์
5. นางสาวรัตติกร  เสมสูงเนิน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงนิภาศิริ  บุญสงค์
 
1. นายพิชิต  หวังรักกลาง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวธนภรณ์  จงปลูกกลาง
 
1. นางรจิตลักษณ์  หวังรักกลาง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงชนัญณิชา  อรุณเรือง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  พรมขุนทด
 
1. นางสาวฐิภาพรรณ  โถมใย
2. นายพีรพล  งามขุนทด
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกาญจนา  เสริมใหม่
2. นายสรวิศ  โปสายบุตร
 
1. นางพรทิพย์  เกตุแก้ว
2. นางมยุรี  อุตตะเคียน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  นิ่มขุดทด
2. นางสาวขวัญฤดี  โพธิ์สูงเนิน
3. นางสาวนริศรา  ดอกสันเทียะ
4. นางสาวนิชธาวัลย์  ริมสันเทียะ
5. นางสาวประเทืองพร  เบาสันเทียะ
6. นางสาวพุทธชาติ  คำยอด
7. นางสาวภัทรชา  ถนอมพลกรัง
8. นางสาวมิ่งขวัญ  เวกสูงเนิน
9. นางสาวอัญชลี  สุขสูงเนิน
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ชิดพลกรัง
 
1. นางชนิศา  ฉอสุวรรณชาติ
2. นางสาวน้ำมนต์  เกษมอมรกุล
3. นางยุพิน  พลเยี่ยม
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวกรทิพย์  ชาพันดุง
2. นางสาวจันทิมา  งันขุนทด
3. นางสาวจุฑามาศ  ภู่สูงเนิน
4. นางสาวชลนิสา  อาลัยกลาง
5. นางสาวณัฐธิตา  วังสันเทียะ
6. นางสาวปิยะนุช  จันคล้อย
7. นางสาวผกามาศ  สมบรม
8. นางสาวพรธิดา  รุ่งสันเทียะ
9. นางสาวภุมรี  รวยสันเทียะ
10. นางสาววาสนา  พิงโคกกรวด
11. นางสาวศิริลักษณ์  มะอิสูงเนิน
12. นางสาวศุภมาศ  พลประเสริฐ
13. นางสาวอรสา  เฟื่องสันเทียะ
14. นางสาวเขมิกา  ทองสุข
15. นางสาวเคียงใจ  นิลสุวรรณ์
 
1. นายชนะกรณ์  รัตนพงศ์
2. นายประเสริฐ  จิรพัธนันท์
3. นายยุทธภัณฑ์  เสิงกำปัง
4. นางสาวอรปวีณ์  ตั้งแต่ง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เหิมขุนทด
2. เด็กชายรัฐภูมิ  มากขุนทด
3. เด็กหญิงอาภาพร  โบขุนทด
 
1. นายณัฐชัย  เรียกจำรัส
2. นางสาววาทินี  พรมวงษ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจิมขุนทด
2. เด็กหญิงอฑิตยา  ริมสันเทียะ
 
1. นายขนะ  แสงจันทร์งาม
2. นางแววตา  รักความซื่อ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวศิวพร  ภูมิโคกรักษ์
2. นางสาวเพ็ญประภา  แมขุนทด
 
1. นางสาวมัลลิกา  ฟ้าคุ้ม
2. นางสาวสุทธิรักษ์  คงสุข
 
49 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงพรธิตา  ยวดขุนทด
 
1. นางสุภัตรา  ศักดิ์ดา
2. นายอุทิศ  ศรีทอง
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นางสาวกาญจนา  แสนศรี
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
2. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ชาญสูงเนิน
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  ศอกขุนทด
 
1. นางวิลาสินี  จิตต์น้อม
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. เด็กหญิงรัชดาวรรณ  พรหมพันใจ
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นางสาวนฤทัย  มูลสันเทียะ
 
1. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กชายรุ้งวิทย์  ดาดขุนทด
 
1. นายภามภคิน  ครามสายออ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวเจนจิรา  ยอดแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
 
57 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. นางสาวชุติมา  แบขุนทด
2. เด็กหญิงเสาวภา  วงษ์ประทุม
 
1. นางดวงใจ  มนขุนทด
2. นางสาวอรณี  อ่องสันเทียะ
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  นารถสมบูรณ์
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นางสาวมณฑาทิพย์  ปานสันเทียะ
 
1. นายวรวัชร์  อรรถธีระพงษ์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายกนกพล  ฝึกดอนวัง
2. เด็กชายณัฐพงค์  โพธิ๋อ่อน
3. เด็กชายพิทักษ์  พันทูม
 
1. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
2. นายรวิช  สงนอก
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นายอภิสิทธิ์  หมั่นบรรจง
2. นายไพศาล  แดงมะลัง
3. นายไววิทย์  เพลงสันเทียะ
 
1. นายวรวัชร์  อรรถธีระพงษ์
2. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวปรัชภัทรศิณี  จันทา
 
1. นายราชทัย  ยะเจริญ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นางสาวขวัญเรือน  พรมสันเทียะ
 
1. นางโชติญา  กังศรานนท์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 78.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  จงหมื่นไวย
2. นางสาวจริณพร  ชั่งดี
3. เด็กชายจักรพันธ์   สุขนา
4. นางสาวจุฑารัตน์  แสงยา
5. นายณัฐชัย  สัมมาแก้ว
6. นายปรัชฌญา  ปริกกระโทก
7. นางสาวปรัชภัทรศินี  จันทา
8. เด็กชายมังกร  ชัยเกษมวิไลพร
9. นางสาววราภรณ์  สุขมาก
10. นางสาวศรัณยา  จันทร์อ่อน
11. นางสาวสุดารัตน์  พินเกาะ
12. นางสาวสุริฉาย  เลพล
13. นางสาวสุวรรณา  สีลาเคน
14. นายเกรียงไกร  ปานสันเทียะ
15. เด็กชายเทพพิทักษ์  จารุชิน
 
1. นายราชทัย  ยะเจริญ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีโยธี
2. นายคณาธิป  เขียวพิลาภ
3. นางสาวจันทิมา  พลล้ำ
4. เด็กชายชนะศักดิ์  เดชสันเทียะ
5. เด็กชายชัยวัฒน์  ไวย์ขุนทด
6. นายชัยเดช  เรืองฤทธิ์
7. เด็กหญิงญาตาวี   ศิลปะ
8. นางสาวณัฐกานต์  ศรีเลิศ
9. นายณัฐชัย   สัมมาแก้ว
10. เด็กชายณัฐพงศ์  สมัครณรงค์
11. นางสาวดวงกมล  กระแสอินทร์
12. นางสาวดวงกมล  กระแสอินทร์
13. นางสาวดวงฤดี  สุนสาระพัง
14. เด็กชายธีรภัทร์  นาคมณ๊
15. เด็กชายธีรศักดิ์  วงศ์โคกสูง
16. เด็กหญิงบุญธิดา  จันทร์เรือง
17. นางสาวปฐมาวดี  แห่วกำปัง
18. นายปรัชฌญา  ปริกกระโทก
19. นายพีรวัฒน์  ชำนาญยา
20. นางสาวรสสุคนธ์  โพธิ์เกษม
21. นางสาวลลิตา   ห้าวอนนท์
22. นางสาวลัดดา  ดวนสันเทียะ
23. นางสาวศรีสกุล  หมอนพังเทียม
24. เด็กหญิงศุภรักษ์  กิ่งสักกลาง
25. นายสุขสันต์  เมฆะวงศ์
26. เด็กหญิงสุตราภัทร  เถรปัญญา
27. เด็กหญิงสุนิตา  โสภาพ
28. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เปิ้นสันเทียะ
29. นางสาวสุมิลตา  สิทธิ์สันเทียะ
30. นายสุรกานต์  น้อยศรี
31. นายสุรเดช  คงวิรัตน์
32. นายอนุชา  ป่วงสันเทียะ
33. นายอมรเทพ  แสสันเทียะ
34. นางสาวอัญชลี  ไชยมงคล
35. นางสาวอารยา  ธงสันเทียะ
36. นายเกรียงไกร  ปานสันเทียะ
 
1. นายจักรพันธ์  ณ เชียงใหม่
2. นางนิตยา  พันธุ์ชัยเพชร
3. นางสาวระพีพรรณ  เผ่าพงษ์
4. นายราชทัย  ยะเจริญ
5. นายวรพันธ์  พันธ์โคกกรวด
6. ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์  มุลม่อม
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายชนะภัย  ฝอดสูงเนิน
 
1. นายธนัตถ์  สมบัติสิน
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายสหชัย  สง่าญาติ
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงปนัดดา  ตอนสันเทียะ
 
1. นายธนัตถ์  สมบัติสิน
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวมาลินี  คำพืช
 
1. นายธนัตถ์  สมบัติสิน
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายธงชัย  เรืองสันเทียะ
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงประกายกาญ  กลมกล่อม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์  มุลม่อม
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวระพีพรรณ  ทำผ้า
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 46.66 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายธนวรรธ  สงขาว
 
1. นางสาวอรณี  อ่องสันเทียะ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. นายอรรถพล  กันขุนทด
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  เกงขุนทด
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินภา  มนตรี
 
1. นางอรัญ  ปิยปริญญา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวอันทิกา  ศุขพิมาย
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  สายจันทร์
 
1. นางอรัญ  ปิยปริญญา
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายสหชัย  สง่าญาติ
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงอาภัสรา  พิขุนทด
 
1. นางสาวพนิดา  บุญทรัพย์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวอันทิกา  ศุขพิมาย
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
81 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกนกนาถ  หินสูงเนิน
2. เด็กชายขวัญชัย  เวณุจันทร์
3. เด็กหญิงขวัญเรือน  หวัดสูงเนิน
4. เด็กหญิงจรรยพร  โต๊ะสูงเนิน
5. เด็กหญิงจีราภรณ์  นมัสโก
6. เด็กหญิงชุตินันท์  มิกขุนทด
7. เด็กหญิงทานตะวัน  นกลอย
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  มายขุนทด
9. เด็กชายธีรภัทร  รังสุวรรณ
10. เด็กหญิงนารีนุช  ดีขุนทด
11. เด็กหญิงนิศาชล  หกขุนทด
12. เด็กหญิงนิศารัตน์  ขังสันเทียะ
13. เด็กหญิงปนัดดา  ตอนสันเทียะ
14. เด็กหญิงปลายฟ้า  มาวิชัย
15. เด็กหญิงปิยดา  ป้องภัย
16. เด็กหญิงปิยวรรณ  ภูมิโคกรักษ์
17. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สายจันทร์
18. เด็กชายพงษ์สกรณ์  โมขุนทด
19. เด็กหญิงพรนภา  มุ่งลือ
20. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีเนาวรัตน์
21. เด็กหญิงพัชราภา  เวนุวรรโน
22. เด็กชายพิเชษฐ์  พึสันเทียะ
23. เด็กชายพีรภัทร  พวงขุนทด
24. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่เฮง
25. เด็กหญิงยศวดี  ศรีทอง
26. เด็กหญิงศศิกานต์   นิตรานนท์
27. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  เหมือนประโคน
28. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ทำขุนทด
29. เด็กหญิงสาธิดา  มูลขุนทด
30. เด็กหญิงสุทัตตา  แนมขุนทด
31. เด็กหญิงสุนิศา  ลำดับวงษ์
32. เด็กหญิงสุนิสา  สายจันทร์
33. เด็กหญิงสุพนิดา  รักมณี
34. เด็กชายสุภฤกษ์  นากุล
35. เด็กหญิงอรญา  เมยขุนทด
36. เด็กหญิงอัญวีณ์  เลิศกิจพีรพล
37. เด็กชายอัศฏวุฒิ  มิตรสันเทียะ
38. เด็กหญิงอิษฎาอร  ศรีบุญเรือง
39. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คชวรรณ์
40. เด็กหญิงเกษราภรณ์  แจ่มใส
 
1. นางสาวพนิดา  บุญทรัพย์
2. นางสาววราภัสร์  ทัดช่อม่วง
3. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
82 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. นางสาวกรองแก้ว  มูลสันเทียะ
2. นายกล้า  แบนขุนทด
3. นางสาวกาญจนา  สำราญ
4. นางสาวจุฑามาศ  หินขุนทด
5. นางสาวจุทาทิพย์  โพกขุนทด
6. นางสาวจุรีรัตน์  บำขุนทด
7. นายฉัตรชัย  โสภกุล
8. นายชัยธวัช  ผ่านสำแดง
9. นางสาวชไมพร  เปียนขุนทด
10. นางสาวชไมพร  เปียนขุนทด
11. นายณัฐกิตต์  เทียมขุนทด
12. นางสาวณัฐพรรณ  แปขุนทด
13. นายณัฐพล  พงษ์อาจหาญ
14. นางสาวดาริกา  ศรีโนนยาง
15. นางสาวธัญญาภรณ์  สาดมุณี
16. นางสาวธัญญารัตน์  สีขุนทด
17. นางสาวธัญญารัตน์  สาดมุณี
18. นางสาวธานิกา  รัตนชัยมงคล
19. นางสาวธาริณี  เสี่ยวกำปัง
20. นายธีรศานต์  มีชำนาญ
21. นางสาวน้ำฝน  ธรรมสันเทียะ
22. นางสาวปาหนัน  ลมขุนทด
23. นางสาวพรพิรุณ  อามาตมนตรี
24. นางสาวพัชราภรณ์  คินขุนทด
25. นางสาวมินตรา  พลขุนทด
26. นางสาววราลักษณ์  ศรีแสง
27. นายวัชรพงศ์  เมียกขุนทด
28. นางสาววาสิฏฐี  พรมวงษ์
29. นายศรราม  เลนสันเทียะ
30. นางสาวศศินา  เลนสันเทียะ
31. นางสาวสุจิตรา  อินนา
32. นางสาวสุพัฒตา  อาบสุวรรณ์
33. นางสาวสุวิมล  เทพมณี
34. นายอภิสิทธิ์  จะชาลี
35. นางสาวอรญา  มาลัย
36. นางสาวอรพรรณ  เทียมขุนทด
37. นายอรรถวิท  ชอบขุนทด
38. นายอลงกต  เทียมขุนทด
39. นายเฉลิมชัย  ชมขุนทด
40. นายเฉลิมชัย  ชมขุนทด
 
1. นายนิวัฒน์  โสภกุล
2. นายมงคล  กันขุนทด
3. นางลีลาวดี  บุราณรมย์
4. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
5. นางสาวสุทิศา  นนท์ขุนทด
6. นายสุเมธ  ลีทองหลาง
7. นายอุทิศ  ศรีทอง
8. นายเสกสรร  คงขุนทด
 
83 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  เจิมขุนทด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อมรพันธ์พร
3. เด็กหญิงนัทธมน  คือสันเทียะ
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ศรีแก้ว
5. เด็กชายปวริศว์  สังข์ชา
6. เด็กหญิงพัชรี  กรินสูงเนิน
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  โคขุนทด
8. เด็กหญิงสุธาสินี  คะยอม
9. เด็กชายสุรศักดิ์  หึกขุนทด
10. เด็กชายเทพพิทักษ์  นูขุนทด
 
1. นางสาวนิศา  ลายสันเทียะ
2. นางสาวนุชรินทร์  เรียนพิษ
3. นางอรัญ  ปิยปริญญา
 
84 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นางสาวกรองทอง  เดชสันเทียะ
2. นายก่อเกียรติ  มีสิทธิ์
3. นายจตุรงค์  โคคาวร
4. นายณัฐพล  คำพากุล
5. นายธีรวัฒน์  คุ้มศีรษะ
6. นางสาวนารีรัตน์  ฉอสันเทียะ
7. นางสาววรรณชมพู  โยธานันท์
8. นางสาวสุณิสา  พิงสันเทียะ
9. นางสาวอาทิตญา  ตันนอก
10. นายโกวิท  พูนหนองแวง
 
1. นายกิตติวุฑฒ์  ตาลสันเทียะ
2. นางสาวสุภาพร  ใจกล้า
3. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
85 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายจักรวุฒิ  ทองคลี่
2. นางสาวณัฐวดี  จุลขุนทด
3. นางสาวทัศนีย์  ขัดเปียง
4. นางสาววิภาพร  แขขุนทด
5. นางสาวสุภาพร  โมมขุนทด
6. นางสาวโสภิต  กอบขุนทด
 
1. นางสาวนภาพร  ช่างทำ
2. นายสมชาติ  ไทยปราณีต
 
86 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกฤษฎานันท์  กองโส
2. นางสาวกัญญาณัฐ  กิรัมย์
3. นางสาวกัญญาภัค  กิรัมย์
4. นางสาวจณิสตา  ภาษี
5. นางสาวปภัสสร  หลวงพรมสวัสดิ์
6. นางสาวพิชญาภา  กาญจนา
7. นางสาวลิลลักษณ์  งามขุนทด
 
1. นางสาวพนิดา  บุญทรัพย์
2. นางสาววราภัสร์  ทัดช่อม่วง
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงจุติกาญจน์  ปิ่นบรรเทา
2. เด็กหญิงณัฐมล  ศรีงาม
3. เด็กหญิงทักษพร  ชูเกษม
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ปัดสูงเนิน
5. เด็กชายพงศธร  อุปมา
6. เด็กหญิงมาริสา  หอมมจันทึก
7. เด็กหญิงรัตติกานต์  พอขุนทด
8. เด็กชายวรัญชัย  หล่อประโคน
9. เด็กหญิงศรุตา  เบียะขุนทด
10. เด็กหญิงสร้อยระย้า  ดอกสิงห์
11. เด็กหญิงสุรภา  บุตรดี
12. เด็กชายอนุสรณ์  สามขุนทด
13. เด็กหญิงอรณัฐ  สัมมาสูงเนิน
14. เด็กหญิงอาทิตวรรณ  ชอบใหญ่
15. เด็กหญิงอาริยา  แพะขุนทด
16. เด็กหญิงอารียา  สุขสนิท
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สอนคำแก้ว
2. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
3. นายสุเมธ  ลีทองหลาง
4. นางอรทัย  ศรีทอง
5. นายอุทิศ  ศรีทอง
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายปรินทร  ปลั่งกลาง
2. นายศุภกิจ  โนนกลาง
3. นายอานันท์  จุกกลาง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นายพล  แอบจันอัด
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เกตุขุนทด
2. เด็กหญิงพรรณทิพา  ธงสันเทียะ
3. เด็กหญิงลลิตา  สิงห์ทองค่ะ
 
1. นางสาวสุกานดา  นาห่อม
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1. นายวรพงษ์  มืมขุนทด
2. นายวัชรพล  เรืองสุวรรณ์
3. นายไชยวัฒน์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวสุกานดา  นาห่อม
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีนอก
2. นางสาวชญานิศ  หวังภูกลาง
3. เด็กหญิงดารารัตน์  ช้างโคกสูง
4. เด็กชายทศพล  เครื่องกลาง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  อะช่วยรัมย์
6. เด็กชายสุปัญญา  มันสันเทียะ
 
1. นายมนูญ  ชนากลาง
2. นางอารียา  คมสัน
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นางสาวดารารัตน์  แจ้งสันเทียะ
2. นางสาววรรณนิภา  ทวีจิต
3. นางสาววรรณภา  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวศิริพร  ขวัญสันเทียะ
5. นางสาวอัญมณี  เณรชู
6. นางสาวโศภนิศ  อุเทนสุด
 
1. นางสิริภัทร  สุทธิพันธุ์
2. นางสุวิมล  ส่งเสริม
3. นางโชติญา  กังศรานนท์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสดขุนทด
2. เด็กหญิงปวีณา  ปูนกลาง
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  สีภูมิชน
 
1. นางสาววิถาวรรณ  เมยขุนทด
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1. นางสาวสกุลรัตน์  สร้อยจันทึก
2. นายอัครินทร์  กลับสูงเนิน
3. นางสาวเกศแก้ว  เมยขุนทด
 
1. นางสาววิภาวรรณ  เมยขุนทด
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ไกยวรรณ์
2. เด็กหญิงศิราวรรณ  ต่ายสันเทียะ
3. เด็กหญิงเบญญาพร  ศรีบำรุง
 
1. นายนพดล  ชัยไธสง
2. นางสาวเจริญรัตน์  กลิ่นดอกแก้ว
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวคีตาญชลี  ศรีกัสสป
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  คงคุ้ม
3. นางสาววิภารัตน์  โนนสันเทียะ
 
1. นางสุทธิกานต์  วงษ์จารุจิตร์
2. นายอนัน  กระจ่างจิตต์
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายกฤษฎา  ปานเจริญศักดิ์
2. นางสาวภารวี  ศรีนวล
3. นางสาวรัชนีกร  ชุมกลาง
 
1. นางจอมขวัญ  เกี้ยวกลาง
2. นางสาวสุนันทา  รัตนสิงห์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวดวงฤทัย  วาดโคกสูง
2. นางสาวปภานิน  ราสูงเนิน
3. นางสาวเกษรินทร์  พรมชัย
 
1. นางสาวปราณี  ถ้ำกลาง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักกดิ์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกรนันท์  เกิดนอก
2. นางสาวกาญจนา  พลหมอ
3. นางสาวสุพิชญา  พันธ์สีไม้
 
1. นางจอมขวัญ  เกี้ยวกลาง
2. นางสาวสุนันทา  รัตนสิงห์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  นิ่มน้อย
2. นางสาวปณิตา  แป้นนางรอง
3. นางสาวอัญชลี  รอสูงเนิน
 
1. นางสมพร  ขอจันกลาง
2. นางอำพันธ์  รันสูงเนิน
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวปนัดดา  ปฏิทัศน์
2. นางสาวศุทธินี  สุวรรณกลาง
3. นางสาวอทิตยา  กรีวาล
 
1. นางจอมขวัญ  เกี้ยวกลาง
2. นางสาวสุนันทา  รัตนสิงห์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวญาณิศา  เดสันเทียะ
2. นายวีรชาติ  เงกสูงเนิน
3. นางสาวสุนิตา  กอสูงเนิน
 
1. นางสมพร  ขอจันกลาง
2. นางอำพันธ์  รันสูงเนิน
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปูนขุนทด
2. เด็กชายณัฐดนัย  ไพเราะ
3. เด็กหญิงอันณา  กุนขุนทด
 
1. นางสุธิกานต์  สุภัทโรบล
2. นางสุพรรณี  เกลื่อนกลางดอน
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นายธนกฤต  ค้ากำไร
2. นางสาวอรุณศรี   เนตรสูงเนิน
3. นางสาวเจนจิรา  คลังเงิน
 
1. นางสาวอรปวีณ์  ตั้งแต่ง
2. นายอำนาจ  กกสูงเนิน
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกุลณัฐ  ธิเขียว
2. นางสาวศิริอรุณ  แพะขุนทด
 
1. นายประเสริฐ  ชิดชัยภูมิ
2. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพรชัย  หวายสันเทียะ
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  เอนสันเทียะ
 
1. นางสาวจริยา  ชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุกัญญา  ขามโนนวัด
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวนพวรรณ  คุมขุนทด
2. นางสาวศศิมา  อ่ำพร้อม
 
1. นายณัฐพล  เหิกขุนทด
2. นายวุฒิพงษ์  เงินดี
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภัทรโชติ  สุบัง
2. เด็กชายสิริวัฒน์  ปวงสุข
 
1. นางสาวจริยา  ชัยประเสริฐ
2. นางสาวสุกัญญา  ขามโนนวัด
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายจิรายุ  สาดสูงเนิน
2. นายวงศกร  ชูเกษม
 
1. นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
2. นางสาวสุธิดา  งิมขุนทด
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงกิตยาภรณ์  หารโสภา
2. เด็กชายพชร  กกสูงเนิน
 
1. นายสุทธิพันธ์  จันลาวงศ์
2. นางอัญชัญ  งามสูงเนิน
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อริยานุวัฒน์
2. เด็กหญิงพัชริดา  ปัญญารัมย์
 
1. นายประเสริฐ  ชิดชัยภูมิ
2. นางสาวพิมพ์ริสา  เดชขุนทด
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ถนอมพลกรัง
2. เด็กชายปณิธาน  ปิยปริญญา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มอมขุนทด
2. นายไวฑูรย์  มินจันทึก
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นายสุริยัณห์  ราชวงศ์
2. นายเอกอนุ  สงนอก
 
1. นายวัชรินทร์  พรจันทรารักษ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวศุจินทรา  เปียขุนทด
2. นางสาวสายธาร  โกฏสันเทียะ
 
1. นายสุเมธี  เกษร
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 39.67 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายพรตะวัน  สิงห์วงษ์
2. นายภูษิต  วงศรีไข
 
1. นายณัฐพงษ์  โพธิ์ถิรเลิศ
2. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  เชื้อสิงห์
2. เด็กหญิงสุพินญา  ศรีรมย์
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ล้อมขุนทด
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นายโกวิทย์  ทาจันทึก
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวณพชรกร  จันทร์มี
2. นางสาวทัดดาว  วงษ์พิทักษ์
3. นายยุทธพิชัย  กามขุนทด
 
1. นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
2. นางสาวเด่นนภา  ยินขุนทด
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นายพรเทพ  จันทวี
2. นายวันชนะ  แสงกลาง
 
1. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. เด็กชายก้องไกล  วงค์กลม
2. เด็กชายบัลลังก์  ดูสันเทียะ
3. เด็กชายพันกร  ต่างประเทศ
 
1. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
2. นายสุเมธี  เกษร
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นายประทวน  หมอปะคำ
2. นายพรเทพ  เนตรเดชา
3. นางสาวอัมพิกา  ศรีเจ๊ก
 
1. นายสุเมธี  เกษร
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นายกิตติชัย  วังสันเทียะ
2. นายธีรวุธ  ยุทธกระโทก
3. นายวัชรวิทย์  วรสุทธิ์พิศาล
4. นายสมัชญ์  ขามรัตน์
 
1. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
2. นายสุเมธี  เกษร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 41.2 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  อินทราชา
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  สินธุไชย
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 44.65 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  เกือบสันเทียะ
 
1. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เทียนขุนทด
 
1. นางสาวนฤมล  กมขุนทด
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายกิตติ  โตใย
 
1. นางสาวโกสุมภ์  ภูมิโคกรักษ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงปรัดดา  วงศ์พรพัต
 
1. นางอทิติยา  ธงสันเทียะ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกาญจนารัฐ  โมงขุนทด
 
1. นางนิตยา  บุญประกอบ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายคำภีร์  อินนอก
 
1. นางสาวสุนิษา  พลสิทธิ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวมาลี  เหาะขุนทด
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พันชนะ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายกิตติโชค  เถินมงคล
2. เด็กหญิงจินดามณี  ยินขุนทด
3. เด็กหญิงชญตา  แสงอรุณ
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โคมพุดซา
5. เด็กหญิงเทณิกา  ชนะชัยชุติกุล
 
1. นางสาวนฤมล  กมขุนทด
2. นางสาวลัดดาวัลย์  กุลนา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 77.16 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวจิรนันท์  ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
2. นางสาวนนท์ธิญา  เพ็ชรขุนทด
3. นางสาวบุตรตะวัน  นนท์ขุนทด
4. นางสาวปิยะนุช  รามสันเทียะ
5. นางสาวสุดารัตน์  ปิ่นสันเทียะ
 
1. นางจิรรัตน์  เพชรเจริญ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงดาราวัลย์  มุ่งเขตกลาง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นากลาง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายสมรักษ์  แชงขุนทด
 
1. MissTan  Zhi
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เกณฑ์ขุนทด
2. เด็กหญิงธัญวีร์  ชุมศรี
 
1. นางสาวพัชรียาภรณ์  ศรแสง
2. นางสาวสุนิษา  พลสิทธิ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายสิทธิศักดิ์  พาขุนทด
2. นางสาวสุทธิตา  ปางทิพย์อำไพ
 
1. Ms.Resielyn  Manuel Cabrera
2. นายวิเชียร  โคตทะเล
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายพีรพงศ์  ภคธรชวนันท์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมพันธ์ใจ
3. เด็กชายมนัส  ดีสุด
4. เด็กชายรัฐพงษ์  ทองคลี่
5. เด็กชายวรรณชัย  ไพลสันเทียะ
6. เด็กชายวิริทธิ์พล  สุภา
7. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีสุข
8. เด็กชายอนุพงษ์  ชอนรัมย์
 
1. นางนิตย์  หมายเจริญ
2. นายสมชาย  หมายเจริญ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายธิติกานต์  เสียนขุนทด
2. นายธีรภัทร  ชาติขุนทด
3. นายธีรวัฒน์  กาบขุนทด
4. นายบัณฑิต  ศรีสุข
5. นายปัณณวัฒน์  หมายเจริญ
6. นายพีรพล  งิมขุนทด
 
1. นางนิตย์  หมายเจริญ
2. นายสมชาย  หมายเจริญ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวจิตราภา  โชติสันเทียะ
2. นางสาวจุฑามาศ  งัดสันเทียะ
3. นายณภัทร  ตอโคกสูง
4. นายปิยวัฒน์  เกาะกลาง
5. นางสาวพรพิมล  สร้างชาติ
6. นางสาวมินตรา  พรมมา
7. นางสาวมิรันตรี  ธงสันเทียะ
8. นายรัตชา  เมรุด
9. นายวริษฐ์  ทัศนะจารุพงศ์
10. นางสาวสุพรรษา  เงสันเทียะ
 
1. นางชนกานต์  นัดสันเทียะ
2. นายอนุชิตชาญชัย  นาดี
3. นางสาวเพ็ญนภา  เลาสูงเนิน
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาววนิดา  ไพรจิตร
2. นางสาววิไลพร  กองแม่
3. นางสาวศุภลักษณ์  โนนสันเทียะ
4. นางสาวอรทัย  นิธินันทพัฒน์
5. นางสาวอินทิรา  เดิงขุนทด
 
1. นางจารุพร  แสงสุขทินภัทร
2. นางบุญนำ  สุวรรณอำภา
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. นางสาวณัฐพรรณ  แปขุนทด
2. นางสาวธานิกา  รัตนชัยมงคล
3. นางสาวปิยะวรรณ  สีขุนทด
4. นางสาวอรวรรณ  ชูเกษม
5. นางสาวอรุณวรรณ์  รอสูงเนิน
 
1. นายณัฐชัย  เรียกจำรัส
2. นางสาววาทินี  พรมวงษ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวีร์  แจ้งจบ
2. เด็กหญิงวิชัญญา  ดอนสูงเนิน
3. เด็กหญิงอาภาพร  หงษ์ขุนทด
 
1. นางนิตยา  ทูขุนทด
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวปิยาภรณ์  เสิบขุนทด
2. นางสาวพนิดา  พืมขุนทด
3. นางสาวพุธิตา  พาขุนทด
 
1. นางสาวลั่นทม  ศอกกำปัง
2. นายสมควร  ต้ายไธสง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  นามคำ
2. เด็กหญิงฐิติยากร  พานิชชา
3. เด็กชายอภิชาติ  สุขดา
 
1. นางทศพรรณ  จันทา
2. นางสาวสุรางคณา  จงปั้น
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายนันทวิชัย  เล็กบัว
2. นางสาวปรัชภัทรศินี  จันทา
3. นางสาวอมรทิพย์  ทำดี
 
1. นางระเบียบ  จันทา
2. นางสาวสุมาลี  ภูมิปรีชา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. เด็กหญิงจินดาพร  สารพลกรัง
2. เด็กชายอธิป  จันทร์ถนอม
 
1. นายกัญญาพัชร  นิ่มทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  เหมือนสวรรค์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นายพิเชษฐ์  คินขุนทด
 
1. นายกัญญาพัชร  นิ่มทอง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  หึกขุนทด
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  มากขุนทด
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวเมธ์วดี  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  มากขุนทด
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงธนัชชา  อำพร
2. เด็กหญิงสรภา  บำรุง
 
1. นางสาววาทินี  พรมวงษ์
2. นางสุภัตรา  ศักดิ์ดา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. นางสาวเกวลี  อยู่ภักดี
 
1. นางสาววาทินี  พรมวงษื
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงมินตรา  แกมขุนทด
 
1. นางสาวญาตา  กมลวุฒิโชค
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  กามขุนทด
 
1. นางอาจารีย์  นาคขุนทด
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. นางสาวสุภาดา  บุตรดี
 
1. นางสาววาทินี  พรมวงษ์
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.98 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นายสุวิทย์  แซ่เล้า
 
1. นางสุชาติ  โมสูงเนิน
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายปรีชา  บำรง
 
1. นางสาววาทินี  พรมวงษ์
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายสุทัศน์  เงินจตรัส
 
1. นางสาววาทินี  พรมวงษ์