หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่ม 5
ณ ..................................................................
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมพงษ์ เกตุพุดซา ครู ศูนยพัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2 นางมาลี พร้อมจะบก ครู ศูนยพัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3 นางสาวเบญจภัทร สายสมุทร ครู ศูนยพัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]