เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
16 พ.ย. 2556
17 พ.ย. 2556
18 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ศึกษานิเทศก์ที่เป็นผู้ประสานงานของตัวแทนผู้เข้าแข่งขันฯ ของ สพม.เขต 31 ”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค.2556
สถานที่แข่งขันฯ ณ จังหวัดมุกดาหาร (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ )
นายทวี บรรจง 08-6251-0362
นายกฤตพล ชุมสกุล 08-4417-6785
นายวิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา 08-9948-7771
นางสาววันทิตา ทะลาสี 08-4439-0742
สถานที่แข่งขันฯ ณ จังหวัดนครพนม
นางเทียมจันทร์ หมั่นสระเกษ 08-1789-3613 ภาษาไทย
นางชลลดา รานอก 08-9846-4362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนิธิรัตน์ อุทัยพร 08-0330-4884 ศิลปะ และกิจกรรมท้องถิ่น
นายทวี ศิลปะ 08-9864-0624 หุ่นยนต์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายประเสริฐ ศรีจันทร์ 08-4430-5812 สุขศึกษาและพลศึกษา
นางนงลักษณ์ ภูมิรัตน 08-1360-7822 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพโรจน์ 08-1070-1841 การศึกษาพิเศษเรียนร่วม
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนได้ตรวจสอบข้อมูลตามเว็บไซต์ ข้างล่างนี้

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายละเอียดในเว็บไซต์ www.esan63.sillapa.net/sm-center

 
  ด่วนทีสุด !!!! แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทุกรายการ/กิจกรรมทราบดังนี้
1. สพม.31 ได้ดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว/เพิ่มเติมรายชื่อในระดับเขตฯ เสร็จสิ้นแล้ว(เฉพาะรายชื่อที่มีการแจ้งเป็นหนังสือราชการ) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้ในเมนูหลัก "ผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรม" ของกลุ่มที่ทำการแข่งขัน กลุ่ม 1 -กลุ่ม 7
2. ข้อมุลดังกล่าวจะไม่ไปปรากฎในการแข่งขันระดับภาคฯ โรงเรียนจะต้องดำเนินการด่วนที่สุดด้วยตนเองอีกครั้ง ตามขั้นตอนให้ทันตามกำหนดวัน/เวลาและตามเงื่อนไขที่ สพฐ./ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำหนดให้ ที่เว็บไซต์ระดับภาคได้ประชาสัมพันธ์ไว้ที่ www.esan63.sillapa.net/sm-center/ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
3. ให้ตัวแทนทุกรายการ/กิจกรรมศึกษาเงื่อนไขการส่งเอกสารล่วงหน้าให้ครบถ้วนและตรงตามวันและเวลาที่เจ้าภาพระดับภาคกำหนดไว้ในเว็บไซต์ระดับภาค ในข้อ 4
หากมีข้อสงสัยในข้อ 2 และ 3 กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบในระดับภาค นายประทีป คร้อโนนแดง 082-849-4110
 
  ประชาสัมพันธ์
กลุ่มแข่งขันระดับภาคตามลำดับที่ ตั้งแต่ 40 - 46 (กลุ่ม 1 - 7)

ตัวแทนกลุ่ม 1 ลำดับที่ 40

ตัวแทนกลุ่ม 2 ลำดับที่ 41

ตัวแทนกลุ่ม 3 ลำดับที่ 42

ตัวแทนกลุ่ม 4 ลำดับที่ 43

ตัวแทนกลุ่ม 5 ลำดับที่ 44

ตัวแทนกลุ่ม 6 ลำดับที่ 45

ตัวแทนกลุ่ม 7 ลำดับที่ 46

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งในเว็บไซต์ www.esan63.sillapa.net

 
  ประชาสัมพันธ์
1. ติดตามผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ได้ที่ กลุ่มแข่งขันฯ กลุ่ม 1- กลุ่ม 7
2. หากรายชื่อครูและนักเรียนไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารแจ้งเปลี่ยนตัว กรุณาติดต่อศูนย์จัดการแข่งขัน ตามรายชื่อเลขาศูนย์ต่างๆ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายการ/กิจกรรม ที่ได้ประชาสัมพันธ์ในบล็อกข้างล่าง
3. กรณีตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับภาค ให้ติดตามวัน/เวลาและสถานที่ทำการแข่งขันหรืออื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.esan63.sillapa.net จนกว่าการแข่งขันจะสิ้นสุด
 
  ประชาสัมพันธ์ สำหรับโรงเรียนที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานผลการแข่งขัน สามารถติดต่อทางศูนย์จัดการแข่งขันได้ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้

นางยุภา บุญเพ็ง เบอร์โทร 0819556138 ภาษาไทย

นางสุชาดา เอี่ยมโคกสูง เบอร์โทร 0817303045 คณิตศาสตร์

นางธิดารัตน์ ลาภจิตร เบอร์โทร 0810757733 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

นายสุริยา นภาวัฒนดำรงค์ เบอร์โทร 0913378805 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

นางสุวรรณา โพธิ์หมื่นไวย เบอร์โทร 0899491773 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

นายสมพงษ์ เกตุพุดซา เบอร์โทร 0898482880 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /การศึกษาพิเศษเรียนร่วม

นางสาวเยาวลักษณ์ วีระภักดี เบอร์โทร 0816607425 ภาษาต่างประเทศ

นางสุรชา สวนหนองปลิง เบอร์โทร 0875741407 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวีระยุทธ เพชรประไพ เบอร์โทร 0812362482 ทัศนศิลป์

นายกฤษฎา กองสวรรณ เบอร์โทร 0819656164 ดนตรี

นางวรรณี อมัติรัตนะ เบอร์โทร 0810747614 นาฏศิลป์

นางกรรณิการ์ วรรณประทุม เบอร์โทร 0835842138 การงานอาชีพ

นางอัจฉรา อมะรักษ์ เบอร์โทร 0909736883 หุ่นยนต์และเทคโนโลยี

นายสุรศักดิ์ ประยูรยวง เบอร์โทร 0894286063 สุขศึกษาและพลศึกษา

หมายเหตุ หากศูนย์จัดการแข่งขันต้องการแก้ไขรายงานผลการแข่งขันกรณีกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อ นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี เบอร์โทร 0885842652
 
  คำสั่งเพิ่มเติม คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ฯ สพม.31

คำสั่งเพิ่มเติม 487/2556

 
  ประชาสัมพันธ์ การเตรียมตัวเข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกรายการ/กิจกรรมจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนตลอดระยะเวลาที่ทำการแข่งขัน เพื่อแสดงตนต่อคณะกรรมการรายงานตัวก่อนทำการแข่งขัน และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการแข่งขัน  
  ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวข้อสุนทรพจน์
ม.ต้น / เยาวชนไทยก้าวไกลในเทคโนโลยี
ม.ปลาย / สร้างชาติให้ปราศจากการทุจริต ด้วยการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
อ่านทำนองเสนาะ
ม.ต้น / นิราศภูเขาทอง, โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ, บทพากย์เอราวัณ
ม.ปลาย / อิเหนา ตอนศึกกระหมังกุหนิง, ลิลิตตะเลงพ่าย ,กาพย์เห่เรือ (เห่ชมกระบวนเรือ)
 
  ประชาสัมพันธ์
1. โรงเรียนที่ต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันหรือครูผู้ฝึกสอน ให้ทำหนังสือราชการลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษา เรียนคณะกรรมการจัดการแข่งขันในกิจกรรมนั้นโดยตรง ไม่ต้องส่งข้อมูลมาที่สพม.31 เนื่องจากปิดระบบการลงทะเบียนแล้ว
2. ศึกษาเกณฑ์การแข่งขันระดับชาติให้ครบถ้วน ซึ่งบางรายการ/กิจกรรมมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ได้ที่ เว็บไซต์ www.sillapa.net/home/ ซึ่งไม่สามารถประท้วงได้ หากไม่ตรงตามเกณฑ์การแข่งขันฯ
3. ขณะนี้มีการลงข้อมูลตารางการแข่งขันในหลายรายการแล้ว แต่บางรายการยังลงข้อมูลไม่ได้ เนื่องจากศูนย์ที่จัดการแข่งขันยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามให้ครบถ้วนก่อนวันแข่งขัน
4. รายการ/กิจกรรมส่วนใหญ่จะเริ่มแข่งพร้อมกันในวันที่ 16 พ.ย.56 ยกเว้นรายการที่ศูนย์จัดการแข่งขันกำหนดขึ้นใหม่ ส่วนรายการ/กิจกรรมที่ต้องใช้เวทีการแสดง อาจมีการแข่งขันมากกว่า 1 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนทีม ทั้งนี้ก่อนทำการแข่งขันต้องติดตามตารางแข่งขันให้ชัดเจนอีกครั้ง

เอกสารการเปลี่ยนตัว

 
 

กำหนดการแข่งขันการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ฯ สพม.31

กำหนดการแข่งขันทัศนศิลป์

กำหนดการแข่งขันวิทยศาสตร์ ม.ต้น

กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กำหนดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กำหนดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

กำหนดการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ

กำหนดการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กำหนดการแข่งขัน ทักษะดนตรี

กำหนดการแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา

กำหนดการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศูนย์กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

กำหนดการแข่งขัน นาฏศิลป์

กำหนดการแข่งขัน วิทยศาสตร์ ม.ปลาย

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมรวมทุกรายการ

 
 

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ฯ สพม.31 (ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ 453/2556 ,454/2556 และคำสั่งแต่งตั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ 471/2556) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมครบรอบ 111 ปี ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ดังรายชื่อต่อไปนี้

คำสั่ง 453/2556

คำสั่ง 454/2556

คำสั่ง 471/2556

 
 

ประกาศ

          แจ้งเลื่อนการปิดรับสมัครการแข่งขันจาก วันที่ 5 ตุลาคม 2556 เลื่อนเป็น วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 16.30 น. และขอให้ทุกโรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ส่วนกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63  สพม.31 ปีการศึกษา 2556 ยังเป็นกำหนดเดิม คือ วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2556

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 สพม.31 ปีการศึกษา 2556 จากเดิม วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2556 เลื่อนเป็นวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2556 และเลื่อนการปิดรับสมัครการแข่งขันจาก วันที่ 30 กันยายน 2556 เลื่อนเป็น วันที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 16.30 น.  
  ประชาสัมพันธ์ สำหรับโรงเรียนที่เข้าระบบไม่ได้ หรือยังไม่ทราบ Username & Password กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี โทรศัพท์มือถือ 088-5842652  
  ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สพม.31 สมัครสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“มาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐาน 5 ประการ” ของมูลนิธิพัฒนาการศึกษา
เพื่อศีลธรรม วันที่ 16-18 ก.ย.56 ณ บ้านไร่ปลายตะวัน อ.วังน้ำเขียว โดยไม่เสีย
ค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร และที่พัก ซึ่งให้สิทธิ์เพียง 2 ร.ร.แรกที่สมัคร แจ้งภายใน
วันที่ 6 ก.ย.56 สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ ศน.นิธิรัตน์ อุทัยพร โทรศัพท์ 08-0330-4884
 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556
"สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"
Good Thinkers, Good Morality, Ensuring Greatness
 
  ส่งรายชื่อคณะกรรมการผู้จัดการระบบระดับศูนย์แข่งขัน และคณะกรรมการ
ตัดสินการแข่งขัน ได้ที่ ผอ.ไกรศร ทองมูลชัย ร.ร.บึงพะไล ส่ง e-mail :
Krisorn.thong@gmail.com
 
  โรงเรียนทุกสังกัดสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Online ในเว็บไซต์กลุ่มแข่งขันฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันระบบปิดในวันที่ 30 กันยายน 2556 ดังนี้
1.เลือกช่องทาง Register here โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน
2.กรอกรหัสโรงเรียน,รหัสผ่าน Username & Password และพิมพ์ตัวอักษรที่ระบุให้ครบถ้วน แล้วเข้าสู่ระบบ
3.ใส่เครื่องหมาย / หน้ากิจกรรมที่ต้องการสมัคร
4.กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
5.สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้เอง ผ่านระบบ Online ภายในวันที่ 30 ก.ย.56
หมายเหตุ – สอบถาม Username & Password ได้ที่ตัวแทนโรงเรียนที่เข้าประชุม
เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมฯ และศึกษาเพิ่มเติมในหน้าหลักของเว็บไซต์นี้
ในช่องทางคู่มือการลงทะเบียนระดับเขตฯ
 
  โรงเรียนทุกสังกัดสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Online ในเว็บไซต์กลุ่มแข่งขันฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันระบบปิดในวันที่ 30 กันยายน 2556 ดังนี้
1.เลือกช่องทาง Register here โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน
2.กรอกรหัสโรงเรียน,รหัสผ่าน Username & Password และพิมพ์ตัวอักษรที่ระบุให้ครบถ้วน แล้วเข้าสู่ระบบ
3.ใส่เครื่องหมาย / หน้ากิจกรรมที่ต้องการสมัคร
4.กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
5.สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้เอง ผ่านระบบ Online ภายในวันที่ 30 ก.ย.56
หมายเหตุ – สอบถาม Username & Password ได้ที่ตัวแทนโรงเรียนที่เข้าประชุม
เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมฯ และศึกษาเพิ่มเติมในหน้าหลักของเว็บไซต์นี้
ในช่องทางคู่มือการลงทะเบียนระดับเขตฯ
 
  กำหนดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / สถานที่จัดการแข่งขัน
ภาษาไทย / บุญวัฒนา
คณิตศาสตร์ / บุญวัฒนา
วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)/โคราชพิทยาคม
วิทยาศาสตร์ (ม.ปลาย)/ราชสีมาวิทยาลัย
สังคมศึกษาฯ/บุญเหลือวิทยานุสรณ์
สุขศึกษาและพลศึกษา/ราชสีมาวิทยาลัย
ศิลปะ-ทัศนศิลป์/บุญวัฒนา 2
ศิลปะ-นาฏศิลป์/มหิศราธิบดี
ศิลปะ-ดนตรี/ราชสีมาวิทยาลัย
การงานอาชีพ/สุรธรรมพิทักษ์
เทคโนโลยี/ราชสีมาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ/สุรนารีวิทยา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/อุบลรัตน์ราชกัญญาฯ
ยกเว้น -Cross Word /สุรนารีวิทยา
A Math ,คำคม และ ซูโดกุ /บุญวัฒนา
การจัดการศึกษาพิเศษ ( โรงเรียนเรียนร่วม) /บุญเหลือวิทยานุสรณ์
หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่แข่งขัน จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
  ประชาสัมพันธ์
สพม.31 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำปี
2556ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมฯ
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
อำเภอเมืองนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา
4. โรงเรียนทุกสังกัดที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครราชสีมา
(ร.ร.ละ 1 คน)
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียน และที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันฯ พร้อมทั้งรับ Username & Password ที่ใช้ในการดำเนินการระดับโรงเรียน
ติดต่อสอบถาม ศน.นิธิรัตน์ อุทัยพร โทร. 08-0330-4884
 
  รายชื่อสถานศึกษาทุกสังกัด ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสพม.เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 จำนวน 21 แห่ง
1. โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.
2. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป.
3. โรงเรียนด่านขุนทด สพป.
4. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.
5. โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม.
6. โรงเรียนขามสะแกแสง สพม.
7. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 สพม.
8. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม.
9. โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม.
10. โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สช.
11. โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 สช.
12. โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม อบท.
13. โรงเรียนปราสาทวิทยาคม อบท.
14. โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม อบท.
15. โรงเรียนพระทองคำวิทยา อบท.
16. โรงเรียนมัธยมบึงปรือ อบท.
17. โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา อบท.
18. โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อบท.
19. โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อบท.
20. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อบท.
21. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 อบท.
หมายเหตุ
1. สถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันฯ ต้องเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ยกเว้นสังกัด สพป.รับเฉพาะ ม.ปลาย(เขตอำเภอโนนไทย พระทองคำ ขามสะแกแสง ขามทะเลสอ เทพารักษ์ และด่านขุนทด
2. หากสถานศึกษากลุ่ม 5 ต้องการเพิ่มเติม/แก้ไขรายชื่อสถานศึกษาหรือสังกัด
กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ ศน.นิธิรัตน์ อุทัยพร โทรศัพท์มือถือ 08-0330-4884
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์เกณฑ์กิจกรรมท้องถิ่น
เว็บไซต์เกณฑ์กิจกรรมท้องถิ่น สามารถเข้าชมได้ที่ www.main.sillapa63.net มีรายการแข่งขัน 2 กิจกรรม ได้แก่ เดี่ยวดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง,โหวด,พิณ,แคน) และวงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) หมายเหตุ ระดับเขตพื้นที่ฯยังไม่กำหนดสถานที่ หากมีความคืบหน้าจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบภายหลัง
วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2556 เวลา 16:38 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ
ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 21
จำนวนทีม 801
จำนวนนักเรียน 1,984
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,167
จำนวนกรรมการ 22
ครู+นักเรียน 3,151
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,173
ประกาศผลแล้ว 164/195 (84.10%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 4
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 45
สัปดาห์ที่แล้ว 93
เดือนนี้ 156
เดือนที่แล้ว 232
ปีนี้ 1,661
ทั้งหมด 92,437