รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่ม 4
ณ ..................................................................
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรี    ทัศนะนาคะจิตต์
 
1. นางขวัญชนก  เกษไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวพรพิมล  จตุเทน
 
1. นางเสาวณี  แก้วแจ้ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงจิตติมา  สมบัติ
 
1. นางปิยะธิดา  อาจิณกิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวสุมีนตรา  ท่าไว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ดำริห์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มาตยะขันธ์
 
1. นางสาวคัทรียา  กือสันเทียะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายวัชรินทร์  อ้มทองหลาง
 
1. นางสาวจารุณี  แถวนาคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. เด็กหญิงอริศรา  ตะเภาทอง
 
1. นางสาววรัญญา  เรือนกาศ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวรุ่งฤดี  ชลอเจริญยิ่ง
 
1. นางสาวชลปรีติ  ว่องวิทยา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงสุรีมาศ  เตาะหนองนา
2. เด็กหญิงอารยา  เชาว์กลาง
 
1. นายเสริมศักดิ์  ปรายกระโทก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวปาริชาติ  ผิวนอก
2. นางสาววรรณภา  สร้อยทรัพย์
 
1. นางสัญญาลักษณ์  ลี้เจริญรักษา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชายอัศวชัย  เลิศสูงเนิน
 
1. นายวัชรา  วิชาจารย์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายสุภนิจ  เอี่ยมจินดา
 
1. นางจิตรา  สังกรณีย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 78.99 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงชญานิศ  แจ่มจรรยา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอี่ยมพงค์
3. เด็กหญิงอรุณกมล  จักษุเขียว
 
1. นายธนวิชญ์  ขาวสว่าง
2. นางสาวอ้อย  ทองภู
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 72.99 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชายชนิสร  ศรนิยม
2. เด็กหญิงธนัชญา  คูยิ่งรักษ์
3. เด็กหญิงสิริกิติยา  ทิพย์ศิริ
 
1. นางสาวณัฐกมล  ธรรมพิทักษ์
2. นายวัชรา  วิชาจารย์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายบุญญวิชญ์  ไช่
2. นางสาวปาริชาติ  อาจิณกิจ
3. นายภูริณัฐ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวกัญชญาณิศร์   วิบูลย์ธนังกุล
2. นางฐิตินาฏยา  ศิริมาลัยรักษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงนลพรรณ  ประมาณ
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  มหิทธิกร
 
1. นายชูศักดิ์  ชูหมื่นไวย
2. นางวิภารัตน์  แสนบัว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายชินวัตร  จันทร์ศรี
2. นายวรรธนัย  บุญช่วยสุวรรณ
 
1. นางจุฑารัตน์  ดลพิมาย
2. นายสมศักดิ์  บุญช่วยสุวรรณ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายสิทธิชัย  ทองน้อย
 
1. นางศุภลักษณ์  มณีจักร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายภูริชฉัตร  สุขกระสานติ
 
1. นางประทิน  อินทิตานนท์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ตระการรังสี
2. เด็กชายนิพพิชฌน์  อังอำนวยศิริ
3. เด็กหญิงปภัสรา  ขุนวิเศษ
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  ใยบัว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายธนพงษ์  แสไพศาล
2. นายธีรัตน์  วัชรัตน์พงศ์
3. นายรังสิมันตุ์  จันทนโอ
 
1. นางสาวชรินรัตน์  ศิริเทพ
2. นายแสนชัย  การงาน
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ฉิมมั่น
2. เด็กหญิงสุธินี  เรืองรัมย์
3. เด็กหญิงเจสิตา  มุ่งโตกลาง
 
1. นายสมเกียรติ  แก้ววิเวก
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีจันทึก
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวสินีนาท  สิงห์ยอย
2. นางสาวสุพิชชา  จันคำใจ
3. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีจันทึก
 
1. นายสมเกียรติ  แก้ววิเวก
2. นางเกศินี  ศรีวรรณา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายทิฆัมพร  แดงเรือน
2. เด็กหญิงนภัส  เจนพรมราช
3. เด็กหญิงอายริน  อิสริยะทิพย์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้ววิเวก
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีจันทึก
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายจักรกริช  สายธนู
2. นางสาวสถาพร  เจริญบุตร
3. นางสาวเกสราภรณ์  เลิศจันทึก
 
1. นายสมเกียรติ  แก้ววิเวก
2. นางเกศินี  ศรีวรรณา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงจันทิมา  ตาวงษา
2. เด็กหญิงภัคจิรา  พรมจันทึก
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พรหมรักษ์
 
1. นายธีรชัย  หงษ์ทอง
2. นางปรางค์ทอง  หงษ์ทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวชนัตตา  นกไม้
2. นางสาวณัฏฐณิชา  คอนเกตุ
3. นางสาวอนุสราวดี  มั่งสูงเนิน
 
1. นายธีรชัย  หงษ์ทอง
2. นางปรางค์ทอง  หงษ์ทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายทิฆัมพร  แดงเรือน
2. เด็กหญิงอายริน  อิสริยะทิพย์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้ววิเวก
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีจันทึก
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นางสาวพจนา  ขอแช่มกลาง
2. นายสพลดนัย  พร้อมขุนทด
 
1. นางสาวสดใส  เตียนพลกรัง
2. นางเอื้ออารีย์  สิทธิธัญกรรม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วเจียรนัย
2. เด็กชายรัตนพงษ์  เรืองเจริญ
 
1. นายปัญญา   คำสะไมล์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายภควัต  ทองเรไร
2. เด็กชายสรัล  โยธาภักดี
 
1. นายสมบูรณ์  ใยทอน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายฉัตรมงคล  เรืองนุ้ย
2. นายทรัพย์สถิต  ศรีสุวรรณ
3. นายเหมภาส  ธรานุกูลวงศ์
 
1. นายรังษี  เจริญวิวัฒนพงษ์
2. นางสาวสุดา  จันทราช
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายชารินทร์  มัฆวิมาลย์
2. นายอภิสิทธิ์  อาจหาญ
3. นายเพลงไพร  ขอศรีกลาง
 
1. นายบุญโย  มัดทะปะนัง
2. นางสาวสุดา  จันทราช
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงปวีนัส  มนทะการ
2. เด็กหญิงปวีนัส  มนทะการ
3. เด็กหญิงพลอยวรีย์  บ่อทอง
4. เด็กหญิงอภัสรา  สนแสน
5. เด็กหญิงฮุสนา   น้อยเรืองนาม
 
1. นางภัทรภร  ดำรงรัตน์กุล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกชกร  รุ่งเรือง
2. นางสาวกัญชพร  รุ่งเรือง
3. นางสาวนฤมล  เคียดฤมาร
4. นางสาวพลอยพรรณ  ตาแสง
5. นางสาววรณิดา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางนันทนา  วงศ์สมิตกุล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงธนิดา  เปาจันทึก
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  สุขตา
3. เด็กหญิงพีชญา  สีแปลก
4. เด็กหญิงวรรณิภา  รอดเมือง
5. เด็กชายเจนณรงค์  เหงาจุ๊
 
1. นางอรทัย  สุวะพัฒน์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายคณพศ  ทองนวล
2. นางสาวจิราพร  หิตปราณีต
3. นางสาวนฤมล  พันธุ์เดช
4. นายพงศธร  พลจันทึก
5. นางสาววรัญญา  สุดแสวง
 
1. นายกฤต  รชตการย์กุล
2. นางกัลยา  เกษโกศล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกวิสรา  โนนดอน
2. เด็กหญิงชีวานันท์  แดงจันทึก
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ชื่นบาน
4. เด็กหญิงธีรรัฐ  พงษ์พิมาย
5. เด็กหญิงสุชานันท์  มุ่งตุ้มกลาง
 
1. นายสมศักดิ์  เดื่อไธสง
2. นายสุพจน์  โนนจุ้ย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกรวรรณ  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงกาญจนา  โต๊ะทองสุนีย์
3. นางสาวจิตรลดา  สายพานวิทยา
4. นางสาวจิรัชญา  สอิ้งทอง
5. นายฉัตรมงคล  ยาชมภู
6. เด็กชายชนกันต์  ปัญญาวิจารณ์
7. เด็กหญิงฐิตาพร  เพชรเสงี่ยม
8. นางสาวณัฐชา  เคนจันทึก
9. นายณัฐวรรธน์  เลิศฤทธิพงศ์
10. เด็กชายธนกฤต  พวงทอง
11. นางสาวนิตยา  สาครสูงเนิน
12. นางสาวนิลาวัลย์  สวยกำปัง
13. นางสาวประภัสสร  สบายวงศ์
14. นางสาวปานตะวัน  เคลือบนอก
15. นายพัชรพงศื  ธิติวรพันธุ์
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศิริเกตุ
17. นางสาวมนัสวี  จันทร์เพ็ง
18. นายศักดิ์สิทธิ์  ทองคำ
19. นายศักรินทร์  เลิศฤทธิพงศ์
20. นายอรรถวิท  จันทอุปลี
 
1. นางพจนา  ปลอดสมบูรณ์
2. นางสาวสุพิน  ใจเย็น
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 78.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกรองกาญจน์  สุขสิงห์
2. นายจิรายุส  เพ็ชรไทย
3. นางสาวชนิกานต์  ประมาณ
4. นายชานนท์  ประจันศรี
5. นางสาวดวงใจ  จีนเกิด
6. นายพงศธร  มาตรโพธิ์
7. นายพัชรพร  ขจีรัมย์
8. นายภูวนันท์  เหนือจันทึก
9. นางสาวยุคลธร  บุญปลูก
10. นายระพีพัฒน์  จีนเกิด
11. นางสาวรัชณีพร  คินขุนทด
12. นายรัฐนันท์  จำปาวัลย์
13. นางสาววราภรณ์  ปัญจารักษ์
14. นายสมยศ  คมสมทด
15. นางสาวอัชชพร  เคนจันทึก
16. นางสาวเนตรนภา  ขวัญคุ้ม
 
1. นางวาริน  ตะกรุดคง
2. นางเกตนิกา  อมร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  เชิดชู
 
1. นายทินกร  ชิณรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายสุริยะ  อำนวยโยธิน
 
1. นางอุษา  วิเชียรณรัตน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกมลกานต์   ศรีธัญญกร
2. เด็กชายสราวุธ  วงษ์สง่า
 
1. นางน้ำทิพย์  ทวนขุนทด
2. นางสาวอภิรุม  แฝงด่านกลาง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายพงศธร  หงษ์คำดี
2. นางสาวพรจิรา  มงคล
 
1. นายกิตติ  วัฒนาธาดาสุข
2. นางศรีวิภา  ศรีหาญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกมลรส  แสวงสุข
2. นางสาวกานติมา  ภูมิวิลัย
3. นางสาวผุสรัตน์  บูรณะกร
4. นางสาวพิมพาภรณ์  นัยน์กานต์
5. นางสาวพิมพ์ใจ  งอกโพธิ์
6. นางสาวศศิธร  คุณพระ
7. นางสาวสาวิตรี  ประสพทอง
8. นางสาวสุประภาดา  ใจเอื้อ
9. นางสาวเจนจิรา  บุญประเสริฐ
10. นางสาวเมธาวี  รุ่งเรือง
 
1. นางประทุม  เดื่อไธสง
2. นางพิมวดี  ม่วงแก้ว
3. นางสาวรัตนา  เสนสอน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เรดสันเทียะ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  พิกุลเงิน
3. เด็กชายศิริวัฒน์  ชินธเนศ
 
1. นางสาวนัยนา  ศิริมูล
2. นายวัชรพงศ์  ฝ่าพิมาย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. นางสาวกนกรัตน์  โทนขุนทด
2. นางสาวชลาลัย  อ่อนถาวร
3. นางสาวสุทธิดา  สุมทรโคจร
 
1. นางดารินทร์  วังโสภา
2. นางอุบลรัตน์  เพิ่มหรรษา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงคณิจตา  บุญขันธ์
2. เด็กชายวุฒิชัย  สินธารัตนะ
 
1. นายยุรนันท์  สุขเอี่ยม
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวนารีรัตน์  มงคลพร
2. นายสุรัฐศิลป์  อยู่พร้อม
 
1. นางณัฎฐนันท์  อยู่พร้อม
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงจิตพร  สอนอาจ
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวณัฐริกา  จันทร์กำจร
 
1. นายไสว  ดลพิมาย
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงจณิตา  พุทธวัย
 
1. นายสมพงษ์  สิงแท้
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายภัทร  ทัศนะนาคะจิตต์
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงอาภาวศรี  จันทร์เรือง
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวธัญญารัตน์  เยื้อนจันทึก
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงฏิตาพร   แผ้วสูงเนิน
 
1. นางสาวลักษณ์นภา  จริตกล้า
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. นายสมชาย  ก่อแก้ว
 
1. นายศรีควง  แสงพรม
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงมยุรี  ปลีกล้วย
2. เด็กหญิงสุพิชชา  โสมรักษ์
 
1. นายพรชัย  ปรางค์ชัยเวศน์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายชาติพล  มุสิกะ
 
1. นายไสว  ดลพิมาย
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวภัทรพร  ธนนนท์ไพศิษฐ์
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  สาโรจน์
2. เด็กหญิงสายธาร  สีหอม
3. เด็กชายเอกนรินทร์  สุขสำราญ
 
1. นายพิหาร  ยิ้มจอหอ
2. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายณันทพล  ไวฉลาด
2. นายนิรัช  ทองละมุล
3. นายปฏิภาณ  ธรรมสถิตอุทัย
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงณริสสา  สุรไกรกุล
 
1. นายพิทยา  ประมายะยัง
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงดวงจรัส  ภู่นอก
 
1. นายพิทยา  ประมายะยัง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. เด็กชายตันติกร  สารคณา
 
1. นางสาวสมพร  นาคา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงปัทมา  เจริญสุข
 
1. นายพิทยา  ประมายะยัง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 59.66 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราวดี  หมู่พยัคฆ์
 
1. นางสาวสมพร  นาคา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 71.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. เด็กชายดีพร้อม  ใจน้อย
 
1. นางสาวสมพร  นาคา
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 54.65 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวสมพร  นาคา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. นายจตุพล  เจิมขุนทด
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 76.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุดมลาภ
2. นายจิรายุ  ธนประศาสน์
3. นายณัฐวุฒิ  ฉับจันทึก
4. เด็กหญิงณิชาการต์  เสริฐสูงเนิน
5. เด็กหญิงดวงจรัส  ภู่นอก
6. เด็กหญิงทิฆัมพร  หัดขุนทด
7. เด็กหญิงปัทมา  เจริญสุข
8. เด็กชายพัฒนพงษ์  วัฒนาการ
9. นางสาวรัตนาภรณ์  ภู่จันทึก
10. นายศราวุฒิ  คูคานนอก
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทุมไมล์
12. เด็กหญิงสรวิศา  พรมณี
13. นายสันติภาพ  อิ่มตระกูล
14. นายสุบิน  ภายจันทึก
 
1. นายพิทยา  ประมายะยัง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. นายจตุพล  เจิมขุนทด
2. นายชัญญา  กัดสูงเนิน
3. เด็กชายฐิติวัฒน์  เพี๊ยบุญมาก
4. เด็กชายทศพล  หวัดสูงเนิน
5. เด็กชายทินกร  รองศักดิ์
6. เด็กหญิงภชิดา  สีหาโบราณ
7. เด็กชายภราดร  บริบูรณ์
8. เด็กชายรังสรรค์  ศร๊หาลุน
9. นายสุรศักดิ์   นนท์สูงเนิน
10. เด็กชายสุรเชษฐ์  สุกรินทร์
11. เด็กหญิงหทัยภัทร  สอนนอก
12. เด็กชายเมธาธร  ไชยผง
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
2. นายต่อศักดิ์  โลสูงเนิน
3. นายนาวี  ศิริทหาร
4. นายศิริศักดิ์  นันทกุล
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกชกร  ปลั่งกลาง
2. เด็กชายกรวิช  อัตถะโดน
3. เด็กชายกฤษณพงศ์  หน่วยจันทึก
4. นายกิตติพัฒน์  โตสกุลกิจ
5. เด็กหญิงขนิษฐา  ช่างปรุง
6. นางสาวจงรักษ์  แย้มจันทึก
7. นางสาวจุฑาทิพย์  ชอบสูงเนิน
8. นางสาวจุฑามาศ  ชอบสูงเนิน
9. เด็กหญิงณัฐติยา  พุกการะเวก
10. นายณัฐพล  มกรพงศ์
11. นางสาวณัฐริกา  เผือดจันทึก
12. นางสาวณิชารีย์  ธัญสม
13. เด็กชายทินวัฒน์  เชิดชู
14. เด็กชายธนดล  สีเหลา
15. นายธรรมนูญ  พันธ์พิทักษ์
16. นายนาวิน  ศิริมา
17. นางสาวปิ่นเกล้า  โตศรี
18. นางสาวพรนิพา  เดชจิตต์
19. นางสาวพรพรรณ  ตูพานิช
20. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมวิหาร
21. นายพีรพล  ค้าชอบ
22. เด็กหญิงภัคมัย  แจ้งบางใหญ่
23. นายภาวิน  ปฎิโก
24. เด็กชายภิรพงศ์  เหมจันทึก
25. นายยุทธนา  เปียจันทึก
26. นางสาวรัตนาภรณ์  ดีจันทึก
27. นางสาวรุ่งฤดี  ชลอเจริญยิ่ง
28. นางสาววรางคณา  วังศรีคุณ
29. นายวสันต์  เจือจันทึก
30. นายวัลลภ  ธนสกุลศักดิ์
31. เด็กหญิงศรินยา  มองพิมาย
32. นายสิทธิพร  เติบจันทึก
33. นางสาวสุวนันท์  ชำนิสูงเนิน
34. นางสาวสุวนีย์  คำสุวรรณ
35. นายอรรถพล  แก้ววิเศษ
36. นางสาวอรวรรณ  จันทแก้ว
37. เด็กชายอาทิตย์  วรพรพิสิฐผล
38. นางสาวเกตุแก้ว  ประมวล
39. เด็กหญิงเจนนี่  เดือนแล้วแซ่อือ
 
1. นายเกียรติสักดิ์  เขลาขุนทด
2. นางโชติมา  วิลาศ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นางสาวขนิษฐา  ไชยแสง
2. นางสาวขนิษฐา  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงคณิจตา  บุญขันธ์
4. นายจักรกริช  อินสุข
5. เด็กหญิงจารุรินทร์  เพ็ชรเลิศ
6. นางสาวจารุวรรณ  จอกแก้ว
7. นางสาวจุฬาภา  ใจตรง
8. นายณัฐพล  ทองจันทร์
9. นายทรงกลด  ขวัญใจ
10. นายทศพล  เผ่าเพ็ง
11. เด็กหญิงธิฌา  ดีบุกคำ
12. เด็กชายธีระศักดิ์  เขียนโคกกรวด
13. นายนิติพงษ์  ดอนเตาเหล็ก
14. เด็กหญิงนิโคล  นาคงาม
15. นายประกอบ  พุทธวงษ์
16. เด็กหญิงปิยะดา  จงใจกลาง
17. นายพงศธร  ไชยพยวน
18. เด็กหญิงพภัทรสร  เอี่ยมศรี
19. นายภูตะวัน  หมายมั่น
20. นางสาวมรกต  ขวัญใจ
21. นายมลฑน  ร่วมสกุล
22. นายรณกฤษ  นิรานนท์
23. นายรณชัย  ขวัญจ่า
24. นางสาวฤชุตา  รับขวัญ
25. นางสาวฤทัย  เชื้อม่วง
26. เด็กหญิงละอองดาว  มินตะโสม
27. นายลาภิน  เผ่าแสง
28. เด็กหญิงวรรนวิสาข์  พุ่มเพ็ชร
29. นายศุภชัย  เหมราช
30. นางสาวสิรินภา  ดอกดวน
31. นางสาวสุพรรณี  นาใหม่
32. เด็กหญิงสุรีพร  วันสูงเนิน
33. นางสาวสุรีรัตน์  ทองดีนอก
34. นางสาวหงส์เหม  ขอบกระโทก
35. นางสาวอังคณา  วิเรืองยอด
36. เด็กหญิงอังคณา  พานพิมพ์
37. นางสาวอาทิตยา  โพธิ์จินดา
38. นางสาวเบญจวรรณ  หาญศรี
39. นายเพ็ญเพชร  แถบวิลัย
40. นายไชยวัฒน์  โจมจันทึก
 
1. นายชำนาญ  วิจิตร
2. นายธวัชชัย  ศิริการ
3. นางประมวล  บัวทอง
4. นางสาวสดใส  เตียนพลกรัง
5. นางสาวอังคณา  ปะเมโท
6. นายเชิดชาย  รอดกลาง
7. นายเอกชัย  ฤกษ์นิรันดร์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายนพภานุ  ชอบสูงเนิน
 
1. นายพิทยา  ประมายะยัง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจิกวิทยา 1. นายราเชน  จงสูงเนิน
 
1. นายพลศักดิ์  นันทกุล
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกชกร  ปลั่งกลาง
 
1. นายพิทยา  ประมายะยัง
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. นางสาวนริศรา   หีบแก้ว
 
1. นายรัตติกานต์  อนาตเนตร
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายวันทรงชัย  ศรีจันทร์
 
1. นายไสว  ดลพิมาย
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายศราวุธ  เคนจันทึก
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ฤทธิ์ไตรรัตน์
 
1. นางสาวรักระพี  พานเมือง
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นางสาวสาลินี  เลิกนอก
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายวิชธวัฒน์  น้อยวงษ์
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงรสริน  ดุนกลาง
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นางสาววรดา  ปฏิรูปานนท์
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  ชูญาติ
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  ยุทธกลาง
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นางสาวกัญญรัตน์  ทองมีมา
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
90 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกษมา  ฟ้อนตะครุ
2. เด็กหญิงกิตติกา  ห้องดอกไม้
3. เด็กหญิงชลธิชา  พรทิวานันท์
4. เด็กหญิงณัฐริกา  เรืองศร
5. เด็กหญิงธัญวรรณ  แสงเนตร
6. เด็กหญิงธัญวรัตน  บุญเกิด
7. เด็กหญิงนิภาดา  สารบูรณ์
8. เด็กหญิงน้ำฝน  ลานจันทึก
9. เด็กหญิงพรทิพย์  พรมจันทึก
10. เด็กหญิงภรภัทร  ดีผักแว่น
11. เด็กหญิงมนทิลาลัย  เฉิดโฉม
12. เด็กหญิงวรรณิษา  โพธิ์สันเทียะ
13. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วปิงเมือง
14. เด็กหญิงอริสรา  พุกกะณะสุต
15. เด็กหญิงเบญญาภา  จิตระ
16. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มะสิงห์
 
1. นายวรเทพ  ครองอารมณ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุดสงวน
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  บุญศรีภิรัตน์
3. เด็กหญิงนิภาดา  สารบูรณ์
4. เด็กหญิงภรภัทร  ดีผักแว่น
5. เด็กชายสุชินวัช  มากเจียม
6. เด็กหญิงอริสรา  พุกกะณะสุต
7. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  พูลประภัสร
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มะสิงห์
 
1. นางสาวบุปผชาติ  รัตนคำ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวกมพรรณ  โสพัฒน์
2. นางสาวนรีรัตน์  บ้อนกระโทก
3. นางสาวพรกนก  ขอเงินกลาง
4. นางสาวพัชรวลัย  ภูวเลิศธนศักดิ์
5. นายสุรศักดิ์  ทองภักดี
6. นายอนุกูล  เกษรเกษ
7. นายอนุสรณ์  ลาคำ
8. นางสาวอมรรัตน์  บัวจันทึก
9. นายอรุณ  ทองภักดี
10. นายเมธิชัย  รามมะเริง
 
1. นางสาวสุธารดี  จันทพรม
 
93 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงจิรยา   คัมภิรานนท์
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วิยะบุญ
3. เด็กหญิงรัญชิดา    นุชแม้น
4. เด็กหญิงศิริพร  บัติทิม
5. เด็กหญิงสุจิตรา  สวนฉิมพลี
6. เด็กหญิงอนันตพร  คำดี
7. เด็กหญิงอรัญญา  กมลกลาง
8. เด็กหญิงอารียา  ม่วงงาม
 
1. นางสาวบัณฑิตา  เปรียบนาน
2. นางสาวพัชรินทร์  สพฤกษ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงผกามล  นานอก
2. เด็กหญิงผกามล  นานอก
3. นางสาวพนิตนันท์  ไพเขียว
4. นางสาวพัชริดา  เพียซ้า่ย
5. เด็กหญิงศศิธร  ผลาผล
6. นางสาวศิวพร  แคสันเทียะ
7. เด็กหญิงสุชาดา  ยาจันทึก
8. เด็กหญิงเหมวดี  หมอนอิง
 
1. นางสาวสินีนาถ  แสงเดือน
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงณัฐฐิญา  มูลเหลา
2. เด็กหญิงธิติสุดา  เกลี้ยงโคกสูง
3. นางสาวพรณิภา  แยบสูงเนิน
4. เด็กหญิงมยุรี  ชาวนา
5. นางสาวสิรินาฏ  ทุนสูงเนิน
6. นางสาวสุณารัตน์  เถียรจันทึก
7. เด็กหญิงสุปรีดา  กลองสูงเนิน
8. นางสาวอภิญญา  แยบสูงเนิน
 
1. นางศุกร์กัญญา  โพธิ์กำเนิด
2. นางสาวอนุสรา  อักษรเสือ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกฤติยา  จิตติพันธุ์พงษ์
2. เด็กหญิงจิตติมาศ  สุขเสมอ
3. เด็กหญิงจีราวรรณ์  จงสุวรรณ
4. เด็กหญิงธนพร  แก้วหาญกล้า
5. เด็กหญิงภูวนันท์  ข้องนอก
6. เด็กหญิงมธุริน  การสูงเนิน
7. เด็กหญิงวีรดา  นันทเขตต์
8. เด็กหญิงศศิกานต์  ชัยสิทธิ์
9. เด็กหญิงศิริลดา  อุตคุต
10. เด็กหญิงสุรัฏษวรินค์  อินทศร
11. เด็กหญิงอนันตญา  พงษ์สุวรรณ
12. เด็กหญิงอภัสสรา  สนแสบ
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกัญญาภัทร  ร่วมสุข
2. นางสาวกานต์สินี  ผลาผล
3. นางสาวกานต์สินี  ผลาผล
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เฟื่องจันทึก
5. นางสาวชนิภัทร  อิ่มประบูรณ์
6. นางสาวชลดา  โสจันทึก
7. นายชัชวาลย์  ไกรทอง
8. นางสาวณัฐชา  แคล้วสูงเนิน
9. นายณิชกานต์  บัวธรรม
10. นางสาวนาฏกานต์  คงศรี
11. นางสาวสุภาวณี  การบรรจง
12. นายสุรศักดิ์  สุขพงษ์
13. นางสาวสุวิดา  กัลยาณรุง
14. นายอรรถพล  โป้สูงเนิน
15. นางสาวเจนจิรา  ห่อดี
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 1. นายพัฒนพงษ์  นาห้วยทอง
2. นายสมพงษ์  สุวรรณทอง
3. นายเกรียงไกร  ชัยมะดัน
4. นายไพศาล  กวนชาบรรพ์
 
1. นายชยพล  กิ่งทอง
2. นางฐิติมา  ฤทธิ์จันทึก
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  จันจันทึก
2. เด็กชายเอกรัตน์   โพธิ์มินทร์
3. นางสาวแพรวไพลิน  แรงใหม่
 
1. นางสาวลัดดา  เชื้อสูงเนิน
2. นายสันติภาพ  พยัคฆพันธ์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  บุญฤกษ์
2. นางสาวสุภัสสร  สุขพงษ์
3. นางสาวอัจฉรา  ฟะสูงเนิน
 
1. นายชลพรรษ  จงเลิศวัฒนชัย
2. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงนงนุช  ผลผาเลิศ
2. เด็กหญิงนัฐกาญต์  บัวชุลี
3. เด็กหญิงพรไพลิน  ทักษิณ
4. เด็กหญิงวาสนา  เปลี่ยนคำ
5. เด็กหญิงสาธกา  ชูใจ
6. เด็กหญิงสุมิตรา  ทัดจันทึก
 
1. นางปวิณา  พิมพ์เมืองเก่า
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวนิตยา  ศรีสุข
2. นางสาววรรณพร  แสงเพชร
3. นางสาวสุธิดา  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวพรรณพนัชกร  เจนธนวิทย์
2. นางอาลิสา  พฤทธิกรณ์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายภูมินทร์  พิทย์สงค์
2. เด็กชายศรายุทธ  พรมจันทึก
 
1. นายวุฒิเกียรติ  มงคลพรรุจี
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. นายจิรภัทร  กตญาณยุทธ์
2. นางสาววนิดา  เดชกัลยา
3. นางสาววริศรา  เงินทอง
 
1. นายจักรพงศ์  ใจคง
2. นางจันทร์เพ็ญ  ขันตินุกูลธานนท์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 79.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. เด็กหญิงยลดา  พันแก่น
2. นางสาวสุธาดา  ประดิษฐถาวร
3. นางสาวสุนารี  สิงห์จันทึก
 
1. นายสมชาย  บุญอารีย์
2. นายสุรศักดิ์  เกษรมาลัย
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  กลั่นกลิ่น
2. นางสาวสุดารัตน์  แสงนวมมา
3. นางสาวอาทิตยา  โพธิ์ทอง
 
1. นางธิภากาญ  พรานเนื้อ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. นางสาววรรณณนภา  รุ่งเรือง
2. นางสาวสลิลทิพย์  ไกรทอง
3. นางสาวสิราวรรณ  อินทรมณี
 
1. นายสมชาย  บุญอารีย์
2. นายสุรศักดิ์  เกษรมาลัย
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. เด็กหญิงมานิสา  สุขเสมอ
2. เด็กหญิงวิภาดา  เกือบรัมย์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เฟื่องจันทึก
 
1. นางสาวสุกัญญา  สัตนาโค
2. นางอุบลรัตน์  เพิ่มหรรษา
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. นางสาวกนกพร  พงษ์พิมาย
2. นางสาวชนินาถ  กาหาวงษ์
3. นางสาวสไบทิพย์  สิทธิประศร
 
1. นางสาวสุกัญญา  สัตนาโค
2. นางอุบลรัตน์  เพิ่มหรรษา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชายจีรภัทร  เธียรญานี
2. เด็กชายนวดล  ไพโรจน์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชุมศรี
2. นายอิสระภูมิ  กิจการพิสุทธิ์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชายภูริต  คุณาพรธรรม
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ศาสตร์สมัย
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชุมศรี
2. นายอิสระภูมิ   กิจการพิสุทธิ์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  รุ่งสันเทียะ
2. นายธนบดินทร์  ศรีมาตรภิรมย์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชุมศรี
2. นายอิสระภูมิ  กิจการพิสุทธิ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายธนพงศ์  อาปณิกานนท์
2. นายภคพงษ์  เจนแพทย์
 
1. นายรังษี  เจริญวิวัฒนพงษ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นามท้าว
2. เด็กหญิงไอรดา  อระเอี่ยม
 
1. นายกิตติศักดิ์  เจริญคุณ
2. นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กชายปิยพนธ์  พุ่มหมื่นไวย
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ขอบกระโทก
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
2. นายเอกชัย  ฤกษ์นิรันดร์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นายณัฐพล  ภาษิต
2. นายทรงกลด  ขวัญใจ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
2. นายเอกชัย  ฤกษ์นิรันดร์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวธิติประภา  แสนทวีสุข
2. นางสาววันวิสาข์  โคตรจันคำ
 
1. นางสาวโสภา  สิทธิสูงเนิน
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 33.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นายวัชรพล  ลิมป์ธรรมเลิศ
2. นางสาวแพรวา  พงษ์เพ็ง
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชุมศรี
2. นายอิสระภูมิ  กิจการพิสุทธิ์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวศิริพร  สุดสายตา
2. นางสาวอารีรัตน์  ผลาผล
3. นางสาวเพ็ญนภา  ส่งศรี
 
1. นายสุรินทร์  สหิบุญ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นางสาวทัศนีย์  จันทร์ทา
2. นางสาววรรณนิสา  สายธนู
 
1. นายชำนาญ  วิจิตร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญา  พัฒนะแสง
 
1. นางสาวนงเยาว์  อุ่นจิตร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 66.99 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายชลกร  ดีขำ
 
1. นางอัศญา  กุลนอก
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงสิริการ  สุวรรณฉัตร
 
1. นางสาวจันทิมา  นนทะคำจันทร์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวสิรินารถ  เพศประเสริฐ
 
1. นางละออ  บุญไชโย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงวาสิตา  เนาว์สูงเนิน
 
1. นางสาลินี  บวรรัตนพัฒน์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายนนทการต์  ฉ่ำกลาง
 
1. Mr.Dave   Yanso Agcaoili
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ์  ยอดสวัสดิ์
 
1. นางสาลินี  บวรรัตนพัฒน์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายหริภัสร์  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวจันทิมา  นนทะคำจันทร์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 79.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงณัฐนารี  ภมรฉ่ำ
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  ชุ่มพิพัฒน์
3. เด็กหญิงปันณิกา  ศรีชมภู
4. เด็กหญิงวิลาสินี  เดิมน้อย
5. เด็กหญิงศุภกัญญา  โตทอง
 
1. นางบุษบง  ค้าขาย
2. นางสาววิไลลักษณ์  บุตรพรม
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 87.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายชญานนท์  ภมะราภา
2. นางสาวชญานิศ  ศรีทองเพ็ชร
3. นางสาวณัฐชยา  บุญจันทร์
4. นางสาวปพิชญา  กมลศิริประเสริฐ
5. นายภูริชฉัตร  สุขกระสานติ
 
1. นางสาวรมิดา  อ่อนน้อม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงดารณี  แช่ม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริชัย
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวอภิญาดา  คำฝั้น
 
1. นางสาวสุภนิตย์  ลีนาค
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงวรัชยา  ว่องวัฒนากูล
 
1. นางสาวชวนิตา  ถาเหง่า
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวชนาภัทร  แก้วตะพาน
 
1. นางสาวชวนิตา  ถาเหง่า
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยบำรุง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ชั้นชาติ
 
1. Mr.Dave   Yanso Agcaoili
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  เพียซ้าย
2. นางสาวรัชดาภรณ์  วิทยวราวัฒน์
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ทองเภ้า
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.92 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษ  สุขสะเอม
2. เด็กชายธณากร  ใจเพ็ชร
3. เด็กชายธนกร  จำรัสเลิศตระกูล
4. เด็กชายธวัชชัย  ตาปัญโญ
5. เด็กชายนพคุณ  พันธุ์ทอง
6. เด็กชายพีระพัฒน์  เอี่ยมศิริ
7. เด็กชายวทัญญู  ควรแย้ม
8. เด็กชายสุเมธ  หางนาค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์
2. นายโกศล  รัตนสถาพร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  ขุนสูงเนิน
2. นายนันทวัฒน์  เดือดขุนทด
3. นายสุรศักดิ์  บุญมีรัตน์
4. นายเฉลิมชัย  วันสูงเนิน
5. นายเพ็ญเพชร  พรมมณี
6. นายเสกสรร  ภานนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์
2. นายประสพสุข  แสไพศาล
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โวหาร
2. เด็กหญิงรักชนก  ด่านกุล
3. เด็กหญิงเกษิณี  ประทุมชาติ
 
1. นางตรีชฏา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นางวาริน  ตะกรุดคง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวชลนิชา  ประสม
2. นายศุภณัฐ  คงจิตรค้า
3. นางสาวสุจิตรา  ท่วมพุดซา
 
1. นางตรีชฎา  เร่งลพัฒนพิบูล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แวดสูงเนิน
2. เด็กหญิงปริญญา  ทองศรี
3. เด็กหญิงภครมต์  ทองจันทึก
 
1. นางตรีชฏา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นางวาริน  ตะกรุดคง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กชายชลทิศ  จงเรียนกลาง
2. เด็กชายสันติ  ลาคำ
 
1. Mr.Dave   Yanso Agcaoili
2. นางสาวภัทราภรณ์  การุณกิตติสาร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวอรวรรณ  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นางสาวนริศรา  วงศ์วีระประเสริฐ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสารวิทยา 1. เด็กชายชาติชาย  เสาร์สูงเนิน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์แสงเพ็ชร
 
1. นางสาวสุวรรณี  ทาชัย
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายจักรพรรณ  กล่ำศรี
 
1. นางศศิธร  ธุระสุข
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกาญจนา  สังข์กลม
2. เด็กหญิงวลักษณ์สุดา  พุฒนอก
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายวันชัย  โพดตะคุ
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสารวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  พลจันทึก
 
1. นางสุภาพร  พลจันทึก
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวฐาปนีย์  จุลาณุกะ
 
1. นางสาวกฤติยาภรณ์  นุชกระโทก
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายศุภชัย  ร่วมสุข
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายณัฐวุฒิ  พิมพ์ปรุ
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายณัฐกานต์  แสดง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  กระแจะเจิม
2. นางสาวกัญญาภัทร  ร่วมสุข
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เฟื่องจันทึก
4. เด็กหญิงจิตติมา  สุขเสมอ
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  นาคหมื่นไหว
6. เด็กชายจิรายุ  เฟื่องจันทึก
7. เด็กชายจีระยุทธ  สวัสดี
8. เด็กหญิงจีราวรรณ์  จงสุวรรณ
9. นางสาวชลดา  โสจันทึก
10. นายชาติชาย  ถ้ำกลาง
11. เด็กชายชินกฤต  พิมพ์สวัสดิ์
12. เด็กชายณัฐกานต์  แสดง
13. นายณัฐวุฒิ  พิมพ์ปรุ
14. นางสาวนาฏกานต์  คงศรี
15. เด็กชายพรพิทักษ์  คำวิไล
16. เด็กหญิงภูวนันท์  ข้องนอก
17. เด็กหญิงมธุริน  การสูงเนิน
18. นายวารากรณ์  พิณเกษม
19. เด็กหญิงวีรดา  นันทเขตต์
20. เด็กชายวุฒิชัย  วาดโคกสูง
21. เด็กหญิงศศิกานต์  ชัยสิทธิ์
22. เด็กชายศุภชัย  ร่วมสุข
23. นางสาวสุภาวณี  การบรรจง
24. นายสุรศักดิ์  สุขพงษ์
25. เด็กหญิงสุรัฏษวรินค์  อินทศร
26. นางสาวสุวิดา  กัลยาณรุง
27. นายอรรถพล  โป้สูงเนิน
28. เด็กหญิงอารียาภรณ์  เส็งดอนไพร
29. นางสาวเจนจิรา  ห่อดี
30. นายเทพพิทักษ์  คูณหัวโทน
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา