รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่ม 3
ณ ..................................................................
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงภูมิรัตน์  คงด้วง
 
1. นางสาวรันดร  ปานกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวนราสิริ  หมายเหนี่ยวกลาง
 
1. นางชนิตา  ชาญจะโปะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พลภูเมือง
 
1. นางสาวจันทร์ภรณ์  ฟอพิมาย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  แรกเรียง
 
1. นางสาวนงนุช  ทะยอมใหม่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายชนะพล  พิลาพล
 
1. นางสายเพชร  จันทรุทัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวอังศิลา  ทวีสุวรรณ์
 
1. นางสาวปาหนัน  รานอก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เนยสูงเนิน
 
1. นางณัฐิกา  ครองบุญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวปิยาพรรณ  พนาลิกุล
 
1. นางบุญธรรม  รุ่งเรือง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ร่วมสำโรง
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  โอกระโทก
 
1. นางสาวพจนีย์  บุพรัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายสุพันธ์  มดจัตุรัส
2. นางสาวสุมินตรา  ชัยปลัด
 
1. นางสาวอภิญญา  อรัญศักดิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวลลิตวดี  ไผ่งาม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ปะกัง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวนภัสสร  ดอกยี่สุ่น
 
1. นางสาวอรอุมา  ลายจันทึก
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 74.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงดมิสา  จิตรช้าง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  กิตติวัฒนศิลป์
3. เด็กหญิงสุนิตา  จันทร์จิตร
 
1. นางสาวพวงเพ็ชร  ปะกัง
2. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวนันธิดา  ขวัญทอง
2. นางสาวปพีชญา  ศิริโพคานนท์
3. นางสาวปิยธิดา  วาปีเก่า
 
1. นางสาวพวงเพ็ชร  ปะกัง
2. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 79.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกนกพร  ประดับจันทร์
2. เด็กหญิงสุมลทรา  วรรณวิจิตร
3. เด็กหญิงอารดา  บัวสาย
 
1. นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์
2. นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวชุติภา  ผลาอิน
2. นายบวรนันท์  ล่ามกระโทก
3. นางสาวฟองนภา  วงษา
 
1. นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์
2. นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 1. เด็กชายธราธร  ทองหลาง
2. เด็กชายปรีชา  ศรีจำนงค์
 
1. นางสาวนงค์นุช  พรหมภักดิ์
2. นายสงบ  กมลเลิศ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวจินดามณี  ศรีประดู่
2. นายสุรธัช  แสงโทโพธิ์
 
1. นายวุฒิชัย  ภูดี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กชายธีรนัย  รัตนสงวน
 
1. นางอมร  ชุนชาติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายธันวา  บุญมาก
 
1. นางอุไร  กลำเงิน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกาญจนา  เทียบกลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ปัญญานันทศิริกุล
3. เด็กหญิงยุธิดา  ชายปรุ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วัชรเมฆินทร์
2. นางสุวิภา  ประยูรพีรพุฒิ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 51.32 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวขวัญกมล  ใต้สำโรง
2. นางสาวสุชาดา  บุญเผื่อน
3. นางสาวสุปวรรณ  อินทวงศ์
 
1. นางสาวญาณิศา  ใสสระน้อย
2. นายปัญญา  แก้วร่วมเพชร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกติกา  ดีจังหรีด
2. เด็กหญิงจิราพร  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงชนาธินาถ  มหาวัฒนปรีชา
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. นางสาวสุวดี  ทบวัน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวณัฐกมล  ห้วยหงษ์ทอง
2. นางสาวสายชล  หมื่นฤทธิ์
3. นางสาวอารีรัตน์  บุตุธรรม
 
1. นางพรฑิพย์ภา  บุญพันธ์
2. นายวันชัย  คชเรนทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงณัชชา  วิเวกรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐฎ์วรรณ  พงษ์พิมาย
3. เด็กหญิงมัลลิยา  เชิญกลาง
 
1. นายทวีศักดิ์  สะใบ
2. นางปราณี  เพชรประไพ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. นางสาวภัทรวดี  สกุลทอง
2. นายรัฐศาสตร์  เข็มประสิทธิ์
3. นางสาวอัญชนา  ดากิ่ง
 
1. นายมังกร  น้อยเมล์
2. นางสุภาพรรณ  น้อยเมล์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทรชัย
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  สุขสำราญ
3. เด็กชายภานุวิชญ์  สมีใหญ่
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  วัชรเมฆินทร์
2. นางภักดี  พาลีเกษม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกัลยา  กินกิ่ง
2. นางสาวปาลิตา  สุขลัด
3. นางสาวพัชรินทร์  เพียขะป้อง
 
1. นางขวัญเมือง  แพชนะ
2. นางภักดี  พาลีเกษม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีเพ็ชร
2. เด็กหญิงอรปรียา  คูประทุมศิริ
 
1. นางปราณี  เพชรประไพ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นายณัฐพล  เอี่ยมปราโมทย์
2. นางสาวอัมรินทร์  หวังหมู่กลาง
 
1. นายกำธร  ชาติดวงผจญ
2. นายณัฎฐพล  พันธ์เลิศ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กชายจิรเดช  รัตนบุปผา
2. เด็กชายภาคภูมิ  พันพิลึก
 
1. นายสมชัย  วรธงไชย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กชายณภัทร  เทียนโพธิ์
2. เด็กชายสนธยา  ธีระทัศน์ศิริพจน์
 
1. นายสมชัย  วรธงไชย
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายณัฐวุฒิ  บมขุนทด
2. นายพิพัฒน์  ผิวมา
3. นายเกษียร  เจียรัมย์
 
1. นายศิริโชค  ปักการะโถ
2. นายไชยา  พรมโส
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงจันฐิญา  กาศพรมราช
2. เด็กหญิงจินดามณี  จิณฉิมพลี
3. เด็กหญิงฌารีกา  ไกรราชฉิมพลี
4. เด็กหญิงธานิกา  แก่นเสลา
5. เด็กหญิงอรุณี  ซอกิ่ง
 
1. นางฐิรญาดา  ระเบียบนา
2. นางทรงศรี  ฉายจรรยา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นายคฤหัสถ์  รักหมื่นไวย
2. นายธนวัฒน์  เจียนสำโรง
3. นางสาวปิยะฉัตร  โคกแดง
4. นางสาววิภาวรรณ  มาลัยแก้ว
5. นางสาวอรอิง  จันทรศร
 
1. นายสมจิตร์  เหมภูมิ
2. นางสาวอังคณา  สุนทราวันต์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ขอบทองหลาง
2. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  ละมัยกลาง
3. เด็กหญิงอาลิตา  บุบผามาลัย
4. เด็กหญิงเจตศรา  คนชม
5. เด็กหญิงเนื้อทิพย์  อ่อนสำโรง
 
1. นางสาวขนิษฐา  พงษ์พิมาย
2. นางวริษฐา  ปภาดาโสภณ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวบวรศิริ  กำเนิดเมือง
2. นางสาวพรปวีณ์  พงษ์ฐิติเทพ
3. นางสาวพิรุณ  ทิ้งเทพ
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ชูมี
5. นางสาวสิริยากร  รุมพรสระน้อย
 
1. นางทรงศรี  ฉายจรรยา
2. นางสาวอังสนา  อุดแจ่ม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวจตุภรณ์  อันพิมพ์
2. นางสาวพจี  นาคะบุตร
3. นางสาวรังสิมา  โฆษวัฒนกุล
4. นางสาวศุทธินีภรณ์  ไชยพันโท
5. นางสาวสุพิชชา  คอนตะคุ
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีโอษฐ์
2. นายเอกนัยน์  ดำริห์สระน้อย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวชลธิชา  จันทร์ยม
2. นางสาวณัฐกานต์  แก้วตะพาน
3. นางสาวณัฐมล  เรืองกระโทก
4. นางสาวธนพัฒน์  สีหานาด
5. นางสาวธัญญลักษณ์  ประเคน
6. นางสาวพรทิพย์  มลสุวรรณ์
7. นางสาวลฎาภา  หลุดกระโทก
8. นายวัศพล  จันพายัพ
9. นางสาวศิริพร  ลาดภา
10. นายสมภพ  โสรัจจ์
11. นายอภิสิทธิ์  มีผูก
12. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีละพรม
13. นายเอกนรินทร์  ใจซื่อ
 
1. นางสาวสุชาดา  คงมะเริง
2. นางสาวอรนรินทร์  นุชงอน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  เลียบกระโทก
 
1. นางเพ็ญ  ประเมศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นายไพรัตน์  เมี้ยนมิตร
 
1. นางสาวเต็มศิริ  กิติเวทยานุสรณ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงสุวรรณเรือง  ใจสูงเนิน
2. เด็กชายเรืองสุวรรณ  ใจสูงเนิน
 
1. นางสาวจงจิต  อุ่นสำราญ
2. นางจีรภัทร์  โพธิ์นอก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายธนพล  ทวีเภค
2. นางสาวธันยารัตน์  ไตยเวียง
 
1. นางจินรัตน์  พิทยาบูรณ์
2. นางอรวรรณ  พรพิทักษ์สกุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  เวฬุวาปี
2. เด็กหญิงกาญจนา  สันทาลุนัย
3. เด็กหญิงจันจิรา  สินสูงเนิน
4. เด็กหญิงจิราวดี  ลีปอพาน
5. เด็กหญิงชลฎา  ใหญ่กระโทก
6. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ถาพรมเทศ
7. เด็กหญิงพนิดา  โคจังหรีด
8. เด็กหญิงศุภรัตน์  รัตนจูล
9. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีทาทุน
10. เด็กหญิงเชิงตะวัน  โยงกระโทก
 
1. นางทับทิม  อุทัยวรรณ์
2. นางสาวสุทธิดา  ใจจังหวีด
3. นางโสภา  ลำพูน
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกชกร  จิตรช้าง
2. นางสาวชาลินี  บุตรศรีภูมิ
3. นายฐาปกร  ทุมมา
4. นางสาวณัฎฐนิชา  อินธิแสน
5. นายธนายุทธ  เกวิโก
6. นางสาวนัทภรณ์  เขียวพรม
7. นางสาวประกายวัน  วรรณพฤกษ์
8. นายมารวย  ลาภเจริญ
9. นางสาวมิรันตรี  วิลามาศ
10. นางสาวรัชฎาภรณ์  สิมสีดา
11. นายราชสิทธิ์  สร้อยหล้า
12. นางสาวสุภารัตน์  มาลี
13. นายสุรชัย  ใหญ่กระโทก
14. นายอภิชาติ  รู้แสวง
15. นายอัษฎาวุธ  แพงสาย
 
1. นายมนัส  ลุมนากัน
2. นางสาวษิญาถา  พรมโสภา
3. นางสาวสิริลักษณ์  บุญลาด
4. นายเจษฎา  ปาปะกัง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงณัฐมล  บุญครอง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  รัดทำ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  บุตรโท
 
1. นายนิพนธ์  พูนศรี
2. นายอุดม  ใหญ่กระโทก
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  ลักษณะฉิมพลี
2. นางสาวนุศรา  อนันตวงศ์
3. นางสาวศุณิตา  สีหามาตย์
 
1. นายวีรชาติ  ชวดจอหอ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฉ่ำพรมราช
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  หอกกิ่ง
 
1. นางฟ้าสาง  บุญช่วย
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกัญญารัตน์  สอนสระน้อย
2. นางสาวขนิษฐา  ฝอยสระน้อย
 
1. นางภัสสร  พ่วงศิริ
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงสุพัชตรา  พอกสนิท
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวนุชจรี  จันทร์หมื่นไวย์
 
1. นางสาวราตรี  พาลาด
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวปรียาภรณ์  เครือนิล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  นะธี
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายพรชัย  แก่นอินทร์
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายเกรียงไกร  ดาวโคกสูง
 
1. นายศิริวัฒน์   ใหญ่กระโทก
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ์  เกตุสุริยง
 
1. นายวสันต์  ขอนพุดซา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณปะโค
 
1. นางสาววรินทร  ไชยงาม
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาววราพร  มะสีถา
 
1. นางสาวราตรี  พาลาด
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายชิตฌาน  ปุลาสะโต
2. เด็กหญิงศศิประภา  บุญบำรุง
 
1. นางสาวราตรี  พาลาด
2. นางสาววรินทร  ไชยงาม
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวอรยา  บัวสระน้อย
 
1. นายเกียรติศักดิ์  นะธี
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายวิทยา  ฉวีวรรณ
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำกิ่ง
2. เด็กชายเจษฎา   ยอดเพชร
3. เด็กชายเนติ  ชวหิรัญกนก
 
1. นายจิระศักดิ์  เกียรติสิลังกุล
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นายจิระพงษ์  รักด่านกลาง
2. นายอมรเทพ  สร้อยสำโรง
3. นายเพทาย  ด่านกระโทก
 
1. นายกำธร  ชาติดวงผจญ
2. นายไกรสร  เสาร์ประโคน
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ญวนกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวเบญจวรรณ  องอาจ
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกุลณัฐ  จันทรทิพรักษ์
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงมนัญญา  เรืองรัตนา
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวปรีดา  ฉัตรเมืองปัก
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  บัวคลี่
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 71.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวสุดารัตน์  ไชยเชษฐ์
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 65.31 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. นายปัญญาชน  นนทะวงศา
 
1. นางสาวปุญญวีร์  สีหาวัฒน์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เสนาบุญ
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 71.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวอาทิตยา  ทองมาก
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงสุวรรณี  กะโห้
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายปิยนัฐ  เเก้วหานาม
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายคฑายุทธ์  ยศสระน้อย
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
79 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เสนาบุญ
2. นายขจรศักดิ์  ญวนกระโทก
3. เด็กชายขวัญชัย  บัวคลี่
4. เด็กหญิงจณิสตา  เสียมกระโทก
5. เด็กชายปิยนัฐ  เเก้วหานาม
6. เด็กหญิงพิชญา  รอบเเคว้น
7. นายศรัณย์  เขียวอ่อน
8. เด็กชายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
9. เด็กชายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นางสาวพจนีย์  บุพรัง
3. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
81 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เสนาบุญ
2. เด็กชายขจรศักดิ์  ญวนกระโทก
3. เด็กชายขวัญชัย  บัวคลี่
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  เเหยมกระโทก
5. นางสาวณัฐพร  ขยันขาย
6. เด็กชายปิยนัฐ  เเก้วหานาม
7. เด็กหญิงพิชญา  รอบเเคว้น
8. นางสาวภัทรสุดา  อ้นกระโทก
9. เด็กหญิงมนัญญา  เรืองรัตนา
10. นายศรัณย์  เขียวอ่อน
11. นางสาวศิริพร  ธรรมตะคุ
12. เด็กชายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
13. เด็กชายอนุสิทธิ์  มะโน
14. เด็กหญิงโสภิดา  จรรยา
15. นางสาวไอยรินทร์  ขุนจันทร์
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นายพิทักษ์  เนื่องกระโทก
3. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
4. นายศักดิ์ชัย  คำยืน
 
82 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกิตติยา  เชียวสมอ
2. เด็กหญิงจิตลดา  กุรมสูงเนิน
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ชอบพรมราช
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  ราชครบุรี
5. นางสาวจุฑาทิพย์  แฟงจะโปะ
6. เด็กชายชัยวัฒน์  สนสระน้อย
7. นายณัฐพงษ์  สุขตะคุ
8. นายณัฐพล  จักรแก้ว
9. เด็กหญิงณัฐสุดา  สิงห์ดอน
10. เด็กหญิงธนภรณ์  ชอบพรมราช
11. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีสินธ์
12. นายนพนัย  ร้อยฉิมพลี
13. เด็กหญิงนารีรัตน์  คนโทรฉิมพลี
14. เด็กหญิงปัทมา  พานเชียงสี
15. นายพงษ์เทพ  จำปามูล
16. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชิดสระน้อย
17. นายพีรพล  ลี้อารีย์วงศ์
18. นายมนตรี  แตงเกษม
19. นางสาวรดา  แก้วดมตา
20. นางสาวรัตนาพร  นอสูงเนิน
21. นางสาวลลิตา  ทูลตะขบ
22. นายวัชรพงศ์  รมยาคม
23. นางสาววิภาพร  รมยาคม
24. นายวิรัช  กุนอก
25. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ขอดดอน
26. เด็กชายวิสิฐ  ป้องทองหลาง
27. เด็กหญิงวีรภรณ์  แสงครบุรี
28. นางสาวศิรดา  วัดจะโปะ
29. เด็กชายสิทธิชัย  ยิ่งยง
30. เด็กชายสิทธิโชค  ยิ่งยง
31. เด็กหญิงสุวิมล  จักครบุรี
32. เด็กชายอนากุล  รักษ์เกษม
33. เด็กชายอภิวัฒน์  ปลั่งกระโทก
34. นางสาวอฬิทสา  เชยสำโรง
35. นายอำนาจ  สาระพงษ์
36. เด็กชายเดชสิทธิ์  เพาะจะโปะ
37. นายเสก  ฉัตรจังหรีด
38. เด็กหญิงแสงจันทร์  ชาติเผือก
39. เด็กหญิงใจงาม  บุญคำ
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
2. นายณัฐ  คำใบใหญ่
3. นายทรงศักดิ์  ลาวิชัย
4. นายมานพ  เอื้อศิลามงคล
5. นายมานะ  พิณจะโปะ
6. นายเกียรติศักดิ์  นะธี
7. นายไพฑูรย์  โนนสูงเนิน
8. นายไพศาล  จุฑางกูร
 
83 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เคล้าแก้ว
2. เด็กชายจักรพล  แก้วเหม
3. เด็กหญิงชลธิชา  นัดครบุรี
4. นางสาวฐิตินันท์  อาบครบุรี
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โครตล่ามแขก
6. นายธรรมนูญ  เสือครบุรี
7. นายธรรม์นรินทร  พร่องครบุรี
8. เด็กหญิงนิติยา   ไถ่ครบุรี
9. นางสาวนิภารัตน์  เบื่อกระโทก
10. เด็กชายบรรจบ  ฉิ่งสำโรง
11. นางสาวบุปผา  ไวครบุรี
12. เด็กชายปิยวัฒน์  แชกระโทก
13. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ทองครบุรี
14. เด็กชายพัฒนวงค์  กล่อมกิ่ง
15. เด็กหญิงพิมพัลภัส  ศรีสืบพันธ์
16. เด็กหญิงมรกต  หอกกระโทก
17. นายมโนทัย  ทองครบุรี
18. เด็กชายรณชัย  เชิดครบุรี
19. นายราชัน  กรรณสูตร
20. นายวาทิต  พึ่งกิ่ง
21. เด็กชายวิชญะ  อรรฆยากร
22. เด็กหญิงวิภาพร  ถุงกิ่ง
23. นางสาววิภารัตน์  แสนใจ
24. เด็กชายวิริยะ  แป่งจะโป๊ะ
25. เด็กหญิงสกาวเดือน  ขุนกระโทก
26. นางสาวสิริญา  สะหะวะรา
27. เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรวงศ์
28. เด็กหญิงสุพรรษา  สู่กระโทก
29. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองครบุรี
30. นางสาวสุภาวดี  ด่านกระโทก
31. เด็กชายอนุชา  นวลกิ่ง
32. นายอนุสรณ์  จวบกระโทก
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปืนกระโทก
34. เด็กชายอมรเทพ  กองแก้ว
35. เด็กหญิงอุมารีย์  ทีเกาะ
36. เด็กหญิงเกศกมล  แตรครบุรี
37. เด็กชายเลิศฤทธิ์  หลาแก้ว
38. นางสาวโสภิต  ฉุนจะโป๊ะ
 
1. นายเอกภพ  แป้นขำ
2. นางสาวไพรินทร์  มีทอง
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายอภิวัฒน์  ปลั่งกระโทก
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายพีรพล  ลี้อารีย์วงศ์
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิกานต์  โฮนกระโทก
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  บุญลาด
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวรัตนาพร  นอสูงเนิน
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  กายเมืองปัก
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายสหรัฐ  ออมพรมราช
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ชร  บุญเทศ
 
1. นายพชร  อัตตวิโรจนานนท์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวเบญญทิพย์  อุ่นกระโทก
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 46.66 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  กายเมืองปัก
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายรุ่งโรจน์  จันทร์คง
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ชิวปรีชา
 
1. นายพชร  อัตตวิโรจนานนท์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 1. นางสาวธันยาภรณ์  ศรีสงคราม
 
1. นายพชร  อัตตวิโรจนานนท์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  กายเมืองปัก
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายสหรัฐ  อถมพรมราช
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงอรุณี  ซอกิ่ง
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  ประสงค์สันติ์
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
 
100 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  ลมสำโรง
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  จารึกกลาง
3. เด็กหญิงจิรัชยา  เกตสันเทียะ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  แอบฉิมพลี
5. เด็กหญิงชลธิชา  ริจนา
6. เด็กหญิงชุติมา  อ่อนสระน้อย
7. เด็กชายทศวรรษ  จูมแก้ว
8. เด็กชายธนกร  แซ่อึ้ง
9. เด็กชายธนวัฒน์  ยันจะโปะ
10. เด็กชายธรัญศักดิ์  ปิ่นทอง
11. เด็กชายนครินทร์  ทรงศิล
12. นางสาวนฤมล  เลิศสูงเนิน
13. เด็กชายปฏิภาณ  แอบผักแว่น
14. เด็กหญิงปนัดดา  โนนใหม่
15. เด็กหญิงปลายฟ้า  ชาญเมืองปัก
16. เด็กหญิงพรชนก  พุดดอน
17. เด็กหญิงพรนิกมล  ธรรมกานต์
18. เด็กหญิงพัชรี  กฤษณ์พรมราช
19. เด็กชายภัคพงษ์  พระสระน้อย
20. เด็กชายภูมิลักษณ์  มาดี
21. นางสาวรณภร  อะปะหังธิรากร
22. เด็กหญิงวนัชพร  ปั้นบัว
23. เด็กหญิงวรัญญา  พลดอน
24. เด็กชายวราวุฒิ  สินจะโปะ
25. เด็กชายวิชานนท์  มีทรัพย์
26. เด็กหญิงวิชุดา  เพชรหงษ์
27. เด็กชายวิฑูรย์  พลอยฉิมพลี
28. เด็กชายสิรวิชญ์  เสือดาว
29. เด็กชายสิรวิชญ์  สอนพรมราช
30. เด็กหญิงสุนารี  อินจันอัด
31. เด็กหญิงสุภาพร  พันดุงจะโปะ
32. เด็กหญิงสุวรรณ  อาบพรมราช
33. เด็กหญิงสุวิชาดา  สอนตะคุ
34. เด็กชายอธิวัฒน์  ใหญ่จะโปะ
35. เด็กชายอนุกรณ์  สาทิสประภา
36. เด็กหญิงอารีรัตน์  งามเมืองปัก
37. เด็กชายเจษฎา  เอิบกลาง
38. เด็กชายเจษฎา  เอิบพรมราช
39. เด็กชายเดชาธร  ซำโพธิ์
40. เด็กหญิงเพชรนภา  เกตุสุวรรณ์
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
101 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกมลพรรณ  งานกระโทก
2. นายกลวัชร  ชัยจะโปะ
3. นางสาวจุฑาทิพย์  แทนจะโปะ
4. นางสาวชมพูนุช  ชิดตะขบ
5. นางสาวฐิติพงร  ผิวผ่อง
6. นางสาวณัชชา  เนียมสำโรง
7. นางสาวณัฐกานต์  อุทกศิริ
8. นางสาวณัฐธิดา  ปัญญาปรุ
9. นายณัฐพงษ์  พลอยฉิมพลี
10. นายธนากร  สร้อยตะคุ
11. นายธนากร  บนฉิมพลี
12. นายนำชัย  สงวนพงษ์
13. นางสาวนุจรีย์  อ่อนดอน
14. นายปรินส์  บูรณ์กุศล
15. นางสาวปิยะธิดา  หอมขจร
16. นายผดุงเกียรติ  พร้อมสระน้อย
17. นายภาณุวัฒน์  แสงอรุณ
18. นายภูวดล  พิณตะคุ
19. นางสาวรชนีกร  ทุมฉิมพลี
20. นางสาวรดา  แก้วดวงตา
21. นายวีรศักดิ์  พนมใหญ่
22. นางสาวศศิธร  ประดิษฐจา
23. นางสาวศศิประภา  พรรณเจริญ
24. นางสาวศศิประภา  วงษ์สระน้อย
25. นายสิทธิพงษ์  อารีศิลป
26. นางสาวสุดารัตน์  เพราะผักแว่น
27. นางสาวสุภาภรณ์  จรดอน
28. นายสุรเชษฐ์  ตรึงตราจังหรีด
29. นายสุรเดช  น้อยหนองสาง
30. นางสาวหทัยชนก  อินทวัฒน์วงษา
31. นายอนุชิต  มาศรัตน์
32. นายอนุวัฒน์  อินทราภัย
33. นางสาวอัญมณี  ดีเลิศ
34. นายอานนท์  สนสระน้อย
35. นางสาวเกศกนก  พระจะโปะ
36. นายเกียรติศักดิ์  ยุรยาตร
37. นายเกียรติศักดิ์  ทอนสระน้อย
38. นางสาวไพรินทร์  แช่มปากเพรียว
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. เด็กหญิงชลิตตา  แสงปัก
2. เด็กหญิงนุชจรี  ศีลธรรม
3. เด็กชายรวิทย์  หาบจะบก
4. เด็กชายสายชล  นามสง่า
5. เด็กหญิงอรอนงค์  หอมจันทร์
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กรวยทอง
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เซียมตะคุ
8. เด็กหญิงไพลิน  นวลแก้ว
 
1. นางสาวปุญญวีร์  สีหาวัฒน์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 1. นายจักรฤษณ์  ยันต์พิมาย
2. เด็กหญิงช่อผกา  รากกระโทก
3. นายธาวิน  เจตนเสน
4. นายธีระวุฒิ  เหงี่ยมครบุรี
5. นางสาวปาริชาติ  รากกระโทก
6. นายสรณ์สิริ  พลิกเพลิดครบุรี
7. เด็กหญิงสุกันยา  แตงกระโทก
8. เด็กหญิงอนัญญา  ขอนกระโทก
9. นายเกรียงไกร  ชุมศรี
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปิ่นกระโทก
 
1. นายจิตรษดา  ศรีสะอาด
2. นางสาวปนัดดา  ศรีแจ่ม
3. นายเจษฎา  แซ่เตี๋ยว
 
104 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงจินตหรา  หุนทะเล
2. เด็กหญิงดารินท์  ทราบพรมราช
3. เด็กชายธนกฤต  ถนอมสัตย์
4. เด็กชายธาดา  งามศรีประดิษฐ์
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  ก้ามกระโทก
6. เด็กหญิงยศวดี  ดอนฉิมพลี
 
1. นางสาวพรทิวา  วงษ์สอาด
2. นางสายพอ  บัวผัน
 
105 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.57 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. นางสาวกิตติยาพร  เย็นตะคุ
2. นางสาวกิ่งแก้ว  เพียเอีย
3. นางสาวชนาพร  โชติพรมราช
4. นางสาวปัญจมาภรณ์  มารมย์
5. นางสาวพรพรรณ  นรากรณ์
6. นางสาวพัชรีพร  สุขตะคุ
 
1. นางสาวปุญญวีร์  สีหาวัฒน์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงณิธิภัทร  อิ่มกระโทก
2. เด็กหญิงบุษกร  แสไพศาล
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  แซ่โง้ว
4. เด็กหญิงปวีรัตน์  อุ่นที
5. เด็กหญิงรังสิมา  จันคำจร
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สายพรหม
 
1. นางสาวนราพรรณ   วงษ์สว่าง
 
107 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.14 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวกาญจนา  แก้วกลม
2. นางสาวกุลณัฐ  สายยศ
3. นางสาวณัฎฐนิช  บุญลา
4. นางสาวตีรณา  บุญแสง
5. นางสาวพรทิพา  เปลี่ยนไธสง
6. นางสาวสโรชา  คงเจริญ
7. นางสาวอุไรวรรณ  ไร่กระโทก
 
1. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
2. นายพลากร  ศรีเสริม
3. นางสายฝน  นามศรี
 
108 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. เด็กหญิงกฤษณา  เนียมตะคุ
2. เด็กหญิงชนิดา  ขามจะโปะ
3. เด็กหญิงนนทิยา  เลากลาง
4. เด็กหญิงวิภาวี  ยาตะคุ
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ข้อสังข์
6. เด็กหญิงอ้อมเงิน  น้อยอ่อน
7. เด็กหญิงเจนจิรา  มีเงิน
 
1. นางสาวปุญญวีร์  สีหาวัฒน์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. นายยุทธนา  หัสสระน้อย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปืนกระโทก
 
1. นายกฤษฎาพงษ์  สุระวงค์
2. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล  ฟ้อนพรมราช
2. เด็กชายพงษ์เกียรติ  ทวีสุวรรณ์
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หอกกิ่ง
 
1. นายมนัส  มีสีผ่อง
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. นายชลธาร  ผึ่งโคกสูง
2. นายสุริยนต์   ศรีโยธา
3. นายอิทธิชัย  ไพรวรรณ
 
1. นางสาวกาญจนา  มีเสมอ
2. นายสมมิตร  เครื่องกลาง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวปภาพินท์  ใยกระโทก
2. นางสาววราลักษณ์  อิ่มกระโทก
3. นางสาวอัญชิกา  วัดกระโทก
 
1. นายศรีคิง  แสงพรม
2. นายอดิศักดิ์  มือขุนทด
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เขื่อนวิชัย
2. เด็กหญิงปลายฝัน  เสียบกระโทก
3. เด็กหญิงพีชานิกา  แต้มครบุรี
4. เด็กหญิงมุธิตา  จิหรน
5. เด็กหญิงสโรชา  กระฉอดนอก
6. เด็กหญิงอณัฐชา  ละมัยครบุรี
 
1. นางอรุนณี  กินกิ่ง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. นางสาวจิราวรรณ  แว่นรัมย์
2. นางสาวยุภาพร  ตลันดา
3. นางสาวรัตนา  ขันทะวัตร์
4. นางสาวสุชาดา  มุราชี
5. นายอภิชาติ  ไชยนิล
6. นางสาวเตือนตา  ตลันดา
 
1. นางกชกร  กวางทอง
2. นางสาวมาลี  บ่อพิมาย
3. นางสาวสุวิชา  แก้วบุญพะเนา
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  แก้วกุลา
2. นางสาวสุมลฑา  ชาววัง
3. นางสาวอรอนงค์  สวามิ
 
1. นางสาวอรณี  ระลึกมูล
2. นายเอกสิทธิ์  พิราราช
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. นางสาวกนกอร  หอยตะคุ
2. นางสาวชลิตรา  เจริญตะคุ
3. นายสุทธิพงษ์  โพนโต
 
1. นายธีรพงษ์  กันตะคุ
2. นางสมจิตร  พูนขุนทด
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แถมจอหอ
2. เด็กชายภาคิยะ  พวงประยงค์
3. เด็กชายอานนท์  จิตจะโปะ
 
1. นายพิทักษ์  ปิยอิสระกุล
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวชฎาพร  เจนตะคุ
2. นางสาวน้ำผึ้ง  เตียนพลกรัง
3. นายศุภมงคล  ยิ่งยง
 
1. นายพิทักษ์  ปิยอิสระกุล
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมภิลัย  มอบทองหลาง
2. เด็กหญิงสุภัทตรา  หนองนา
3. เด็กหญิงสุวนันท์  โสนนอก
 
1. นายทรัพย์  จิตพิมาย
2. นางสาวภชสร  เพตาเสน
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวดารารัตน์  ด่านกระโทก
2. นางสาวปิ่นมณี  บุญเมือง
3. นางสาวสุนิชา  พาดกลาง
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวปัทมา  สาคร
2. นางสาววิภาพร  ปราบงูเหลือม
3. นางสาววิยะดา  ทองฉิมพลี
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อานไธสง
2. เด็กหญิงนาฎญา  บุญปัญญา
3. เด็กหญิงวีระนุช  ตุ่นปรุ
 
1. นางสาวอรณี  ระลึกมูล
2. นายเอกสิทธิ์  พิราราช
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปลายสวน
2. นางสาวมาริษา  พิมอุบล
3. นางสาวสุภาพร  แสนโคตร
 
1. นางสาวอรณี  ระลึกมูล
2. นายเอกสิทธิ์  พิราราช
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายเอกสกุล  โลไธสง
2. เด็กหญิงแพรวพราว   บุญย่อ
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวเกษสุมา  ทองผา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แก้วเจนกล
2. เด็กชายทัศกร  สว่างแสง
 
1. นางสาวกันตนา  มั่นจิตร
2. นางสาวเกษสุมา  ทองผา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายกิตติศักดิ์  แช่มสำโรง
2. นายเฉลิมวุฒิ  สอดกระโทก
 
1. นางสาวกันตนา  มั่นจิตร
2. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายณัฐนนท์  รักภักดี
2. เด็กชายอศลย์  อุฒาธรรม
 
1. นางสาวนิรามัย  เชิดเมืองปัก
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายพรเทพ  พลตะขบ
2. นายฤทธิโชค  ฝายจะโปะ
 
1. นางสาวนิรามัย  เชิดเมืองปัก
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายธีรวุฒิ  บัวโค้ง
2. เด็กชายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ
 
1. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
2. นางสาวไพรินทร์  มีทอง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  เจริญนนท์
2. เด็กชายอนุรัฒน์  ชาววัง
 
1. นางสาวจันทิมา  สิงห์บำรุง
2. นายเดชา  พงพันนา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายจักรพงศ์  ศักดานุศาสน์
2. เด็กชายโยธิน  โพธิ์จักร
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวเกษสุมา  ทองผา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาววราพร  ภูคำศักดิ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  โพธิ์จักร
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวเกษสุมา  ทองผา
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวภณิดา  ดีสุวรรณ
2. นางสาวศุจีภรณ์  อินทมาตยื
 
1. นางฉัตราภรณ์  พิพัฒน์ชลธี
2. นางดารินทร์  ไวสู้ศึก
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวณัฐสิมา  เงินไทย
2. นางสาวบุญกอง  คำมา
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวเกษสุมา  ทองผา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สามเณร
2. เด็กหญิงภวิศา  อิ่มกระโทก
3. เด็กหญิงอลิชา  ขอนกระโทก
 
1. นางสาวกันตนา  มั่นจิตร
2. นางสาวเกษสุมา  ทองผา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวชนิดา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวปวีณา  ฉ่ำฉาชาติ
3. นายพงศธร  มิมกระโทก
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวเกษสุมา  ทองผา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวณัฐพร  ชุมศรี
2. นางสาวมิชา  ใจเถิน
 
1. นายธีรชัย  สายรัตน์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายปองพล  หมอประคำ
2. เด็กชายภาคภูมิ  เปลี่ยนสำโรง
3. เด็กชายอลงกรณ์  สดศรีประเวศ
 
1. นางทัศนา  ฉิมณรงค์
2. นางสาวอรวรรณ  คิดถูก
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายนภสินธุ์  พิมตะขบ
2. นายศุภวิชญ์  อาชาวาสนา
3. เด็กชายอภิวัฒน์  สุริวงศ์
 
1. นางทัศนา  ฉิมณรงค์
2. นางสาวอรวรรณ  คิดถูก
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายทรงยศ  สุริยบำรุง
2. นายภานุพงษ์  เบ้าหัวดง
3. นายศราวุฒิ  เพงประโคน
4. นายอาทิตย์  บรรดาศักดิ์
 
1. นายอนันต์  ทิพย์โอสถ
2. นายอภิวัฒน์  ภูระวงษ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงวริษฐา  ยอดไธสง
 
1. นางนงค์นาถ  ตุดาลจิตติ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 63.99 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวอินทิรารัตน์  อินทวิชัย
 
1. นางสาววริฐา  งาคชสาร
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงสุปรียา  ต้อนครบุรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 1. นายเมืองพัฒน์  ลิขิตธนรัฐ
 
1. ดร.จิตรา  พีชะพัฒน์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงฤทัยชนก  สมศรีใส
 
1. นางสาวบังอร  พร้อมสระน้อย
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายนิรุษ  ปราบหล้า
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  บุ่งง้าว
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กชายบูรพา  เกตุศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวโสมฉัตร  เที่ยงธรรม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 1. นายสิริวัช  อารยะสัมพันธ์
 
1. MissAnita  Nuss
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงธนวัฒน์  ไตรเวียง
2. เด็กหญิงปนิดา  จันทร์สระน้อย
3. เด็กหญิงศุภรัส  นริฐวรภาส
4. เด็กหญิงศุภิรา  สีสิน
5. เด็กหญิงเกศกนก  เฉียบตระกูล
 
1. นายอำพล  เหงขุนทด
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 83.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวจิรัชญา  เฮงมีชัย
2. นายปาราเมศ  ประกอบธรรม
3. นายพิพัฒน์พล  จิตพิมาย
4. นางสาวสุธาสินี  ประสบเหมาะ
5. เด็กหญิงสุภัชชา  สอนกิ่ง
 
1. นางสาวนรมน  แก้วมณี
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ซู
 
1. นายวรัญญู  อั้งประเสริฐ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวภานุชนาท   สาระคาญ
 
1. นางสาวสมหญิง  บรรลังครบุรี
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงนันทนิจ  โนนสูงเนิน
 
1. นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวนริสรา  สาไชยยันต์
 
1. นางสาววริฐา  งาคชสาร
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงปวิตรา  สีบท
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  คุ๊ก
 
1. นายสุขสรรค์  โสภักดี
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 1. นางสาวภัทรมน  นราลัย
2. นายเมืองพัฒน์  ลิขิตธนรัฐ
 
1. นางสาวชลธิชา  วงศ์อุดม
2. นางสาวนุชจรี  บุตรรินทร์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุดมญาติ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยัดกระโทก
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  ล้อมกระโทก
4. เด็กชายนาวิน  แก่นกระโทก
5. เด็กชายประสิทธิ์  รอบจังหวัด
6. เด็กชายยุทธนา  พ่อค้า
7. เด็กชายศุภชัย  แสวงเงิน
8. เด็กชายเนติพงษ์  อ่วมกระโทก
 
1. นายนันทวุฒิ  อุทโท
2. นายเกษมสันต์  อังกระโทก
3. นายเจษฎา  แซ่เตี๋ยว
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 71.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายตระการ  ศรีภา
2. นายปิยะพัทธ์  ทองมาตา
3. นายภัทรพล  สุขดี
4. นายภานุพงศ์  ศรีสุวรรณ์
5. นายสุริยา  แสนสี
6. นายอนุชา  เดชบุรัมย์
 
1. นายวิชิต  โสสีสุข
2. นายศรีคิง  แสงพรม
3. นายอดิศักดิ์  มือขุนทด
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายขจรศักดิ์  ญวนกระโทก
2. นางสาวจินดาพร  แววกระโทก
3. นายทศพล  วิทูรพิทยาคม
4. นางสาวปนัดดา  ศรีบุญ
5. นางสาวพิมพ์ทอง  บุญนวม
6. นางสาวสติมา  พลฉิมพันธ์
7. นางสาวอติกานต์  สร้อยกระโทก
8. นายอภิรักษ์  พร่องสระน้อย
9. นายโยธิน  ห่อมกระโทก
 
1. นายพิทักษ์  เนื่องกระโทก
2. นายศักดิ์ชัย  คำยืน
3. นายสมเกียรติ  พิสิฐประเสริฐ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จอดนอก
2. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  พิมโยธา
3. เด็กหญิงดิษฎาพร  วงศ์คำจันทร์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  พาแพง
5. เด็กหญิงสุวรรธ์นา  ปัตยะสา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ลือกระโทก
2. นางอุไรวัลย์  ศรีวิจารณ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวขวัญใจ  โฉมจังหรีด
2. นางสาวจิราพร  พรมมี
3. นายนภัส  ปราณีตพลกรัง
4. นางสาวสุมาลี  ดานขุนทด
5. นายอัษฎาวุธ  กุลพรมราช
 
1. นางสาววัลชลี  เกียรติสิลังกุล
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพร่เวหา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  โพธิ์แสน
3. เด็กหญิงแพรวธิวา  ยุระญาติ
 
1. นางสาวศรีวรรณ  บัณฑิตเสน
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวชฎาพร  ทักษิณ
2. นางสาวณัฐฎา  สุนา
3. นางสาวนพรัตน์  ชุมกระโทก
 
1. นางญาณันธร  ปัดสาโก
2. นางสุวรรณี  อินธิแสง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วัฒนโชค
2. เด็กหญิงบุญญรัตน์  ทิมังกูร
3. เด็กชายภัคภณ  แสงรอด
 
1. นางสาวศรีวรรณ  บัณฑิตเสน
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. นางสาวฐิติญากร  ใช้คง
2. นางสาววาสนา  สิงหาราช
3. นางสาวเบญจลักษณ์  สีดาเลิศ
 
1. นางสาวกาญจนา  มีเสมอ
2. นางนิภาพร  ไทยกิ่ง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  ฉูดกระโทก
2. เด็กหญิงรัตมณี  พิมพ์สมาน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  จิรพงศ์ชัยกุล
 
1. นางสาวนงนภัส  ประสมทรัพย์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวนราภรณ์  งามเนตร
2. นางสาวประวีณา  พรมกา
 
1. นางสาวศิรินันท์  โสชาลี
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นายฉัตรชัย  แดงดี
 
1. นางลาวัลย์  จำปาเทศ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ผลวาด
2. เด็กชายอาทิตย์  กว่างสนิท
 
1. นายธวัชชัย  เนตินิธิวัฒนพงศ์
2. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. นางสาวกมลชนก  แววกระโทก
 
1. นางสาววรรณศรี  โอกระโทก
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กชายอนาวิน  เอ๋กระโทก
 
1. นางสาวพาที  วงศ์ทิพากร
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวสัณห์สินี  แก้วกริชกร
 
1. นางสาวพาที  วงศ์ทิพากร
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายอภิวัฒน์  ธรรมกาโร
 
1. นายอาทิตย์  มะสูงเนิน
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายอนุชิต  กุลบุญ
 
1. นางสายฝน  นามศรี
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายฉัตรมงคล  โคระดา
 
1. นายเสกสรรค์  ประเมศรี
 
177 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายทรงพล  หนอกระโทก
 
1. นายพลากร  ศรีเสริม
 
178 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายกิตติ  ไขแสง
2. นายฉัตรมงคล  โคระดา
3. นายชนุตม์  อภิเมธีธำรง
4. นายชลธร  รักษาธรรม
5. เด็กหญิงชัชจิรา  จอกกระโทก
6. นายชัชวินทร์  เดชะยา
7. นางสาวตีรณา  บุญแสง
8. นายทรงพล  หนอกระโทก
9. เด็กหญิงทองสร้อย  อินคงงาม
10. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีบุญเรือง
11. เด็กหญิงนภัสสร  ปักการะโถ
12. เด็กหญิงปนัดดา  เทียบโพธิ์
13. เด็กหญิงพัชรี  อินกันหา
14. เด็กหญิงภัทรา   เวิ่นกระโทก
15. นางสาวภิราวรรณ  ชัยภา
16. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สำราญสุข
17. นายฤทธิเกียรติ  แก้วศรี
18. นางสาววรรณนิภา  นาทะยัพ
19. นางสาวศิรินธร  วงษ์จำปา
20. เด็กหญิงสกุณา  ดุนขุนทด
21. เด็กหญิงสุพรรษา  ไกรสินธุ์
22. นายอนุชิต  กุลบุญ
23. นายอภิวัฒน์  ธรรมกาโร
24. นางสาวอาทิตยา  สารภาพ
25. เด็กหญิงอารยา  เพชรพงศ์
26. เด็กหญิงอาริยา  รอดงาม
27. เด็กหญิงอารียา  กลอนกลาง
28. นางสาวเบญทิพย์  วงษ์ศาศิลป์ชัย
29. เด็กชายแทนคุณ  พะนิรัมย์
30. นางสาวโชติกา  นามประสพ
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
2. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
3. นายพลากร  ศรีเสริม
4. นายสภูษณพงศ์  เครื่องกลาง
5. นางสายฝน  นามศรี
6. นายอาทิตย์  มะสูงเนิน
7. นายเสกสรรค์  ประเมศรี
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อาศาเมือง
 
1. นางสาวธันยชนก  สุระวรรณะ
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. นายสตางค์  โตสุข
 
1. นายวรายุทธ  บุญวงค์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายวรพงศ์  สอบกระโทก
 
1. นางอพิสชา  ยังกระโทก
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 99.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายคชเมศ  แจ้งประจักษ์
 
1. นางสาวธันยชนก  สุระวรรณะ