รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่ม 2
ณ ..................................................................
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ประจำวัน
 
1. นางสาวนองนิตย์  เตยจอหอ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  เจียกงูเหลือม
 
1. นางสุวดี  ไตรรงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  นาละกาด
 
1. นางธนวรรณ  จุโฑปะมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวสุธินี  พงศ์สุวรรณ
 
1. นางรำไพ  วันไธสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงมณีกาญจน์  วงษ์อ่อง
 
1. นางวิภาดา  กะอาจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวธัญวรรณ  จันทร์พิทักษ์
 
1. นางวิภาดา  กะอาจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงอรัญญา  คุตรสูตร
 
1. นายสุนทร  อ่อนคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวอรทัย  ใสเมืองยอง
 
1. นายบุญกว้าง  ศรีสุทโธ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เขียนค้างพลู
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เรืองจันทร์
 
1. นางทิพย์ภา  ยันสูงเนิน
2. นางประสพ  ธนะสูตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกุสุมา  ศิริเถียร
2. นายชญานิน  เดชพิริยชัย
 
1. นางสาวบุปผยา  สังฆมานนท์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30.1 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายวีระวัฒน์  กลอกกระโทก
 
1. นางสาวสาวิตรี  บรรจงรอด
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวมณีรัตน์  เกษตรจังหรีด
 
1. นางสาวสายใจ  ธีรพงศ์วิษณุพร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวคัทลียา  สาพิมาย
2. นางสาวชวัลนุช  โต้งกระโทก
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เจริญราช
 
1. นางวาสนา  กุนอก
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยกร  ต้องกระโทก
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เมืองกระโทก
3. เด็กหญิงศศิวดี  สร้อยทอง
 
1. นางสาวฐานียา  เดชพร
2. นายโรจนพงษ์  วิธีโรจน์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวณัฐริกา  ปลอดกระโทก
2. นายรณชิต  ประเสริฐราศี
3. นางสาวโชติกา  อาชญาเมือง
 
1. นางสาวประภัสสร  คงยศ
2. นางพิมพ์ลภัส  ช่วยพันธุ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายจีระนันชัย  ศรีทับ
2. เด็กชายธนากร  ขันนางรัมย์
 
1. นางวีรวรรณ  สกุลประเสริฐศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายพีรวิชญ์  แซ๋จ๋าว
2. นายอภิสิทธิ์  ทวยไธสง
 
1. นายฉัตรชัย  เพ็งพาส
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นนยะโส
 
1. นางวิยะดา  ผิวสุข
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายสุริยา  ป้องทองหลาง
 
1. นางสาทิพย์  ถือความสัตย์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทร์แจ้ง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ครุธาโรจน์
3. เด็กชายสุดารัตน์  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวมณฑิรา  เฉียดกระโทก
2. นายเฉลิมพล  วาลีประโคน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46.55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวมะลิ  ทิศกระโทก
2. นางสาวรัตนา  ลีลา
3. นางสาววาสนา  นนกระโทก
 
1. นางชลิดา  กรวยทอง
2. นางสาวนุชจรี  ชวนขุนทด
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา  รางศรี
2. เด็กหญิงวราพร  ปราบโจร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นวนกระโทก
 
1. นางสาวจิรนันท์  พรหมลิ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญลา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวรสสุคนธ์   เนินกระโทก
2. นางสาววิราพร  ศรีนาคา
3. นางสาวศรัญญา  ตรัยสถิตย์
 
1. นายนิรันดร์  ก้อกระโทก
2. นางเปรมฤทัย  สัจจา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายพุทธพงษ์  ด่านทองหลาง
2. เด็กชายอนุพงษ์  ตรงธิ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เครือเทพ
 
1. นายชาตรี  ศรีพาฮาด
2. นางศรีนวล  เช่นพิมาย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  เข็มภาษิต
2. นางสาวดุษฎีพร   จันปัญญา
3. นายสุรชัย  พลไธสง
 
1. นางศรีนวล  เช่นพิมาย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แตงกระโทก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทับทิมกลาง
3. เด็กชายสุรเชษฐ  คำพิพจน์
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นางอรุณวรรณ  ชาญสัมพันธ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  พริกจำรูญ
2. นายธีรนัย  ส่งพิมาย
3. นางสาวสุชาดา  นาดี
 
1. นายสมเกียรติ์  เหลียวประภากุล
2. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  พรหนองแสน
2. เด็กชายอนุชา  บุญปลื้ม
 
1. นางศรีนวล  เช่นพิมาย
2. นางสาวอัจฉรา  เผ่าจินดา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายกฤษณะ  โสรัยยะ
2. นายณัฐวุฒิ  ซึมกระโทก
 
1. นางสาวจิรนันท์  พรหมลิ
2. นางศรีนวล  เช่นพิมาย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงจำปา
2. เด็กชายต้นตระการณ์  จีนปรุ
 
1. นางจารุนันท์  วงศ์วิวัฒนา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายวันธงไชย  มีถม
2. เด็กชายสมติภูมิ  พลเยี่ยม
 
1. นายเสนีย์  ศรีพาณิชย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นายกิตติภูมิ  พาดกลาง
2. นายนครินทร์  คำเหง้า
3. นางสาวสลิลทิพย์  จันทร์ผ่อง
 
1. นายประกอบ  ทิพย์จันทร์
2. นางสาวรุจิรา  จิระกังวาน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 66.85 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายคฑาวุธ  จันนอก
2. นายปริญญา  อุตสาหพงษ์
3. นายรชต  แสนสุขชัยมงคล
 
1. นางยุพิน  เนียมประเสริฐ
2. นายไพรัตน์  เนียมประเสริฐ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงชญานิศ  เฝ้ากระโทก
2. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์สระน้อย
3. เด็กหญิงปาริชาติ  พิมายนอก
4. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  เทพอุทัย
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หมิ่นกระโทก
 
1. นายบารมี  ดำรงธรรม
2. นางวราวรรณ  วรรณวงศ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  นามวงศ์
2. นายทศพล  คำสุวรรณ
3. นางสาวนิสาชล  รอดสุขโข
4. นางสาวบุปผา  แก้วมีศรี
5. นางสาวศิริลักษณ์  ผ่องสุข
 
1. นางเพ็ญจิตร์  พืชทองหลาง
2. นายไพรินทร์  ประจำ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงดารินทร์  ชะวางกลาง
3. เด็กชายยุทธนา  ภู่ประเสริฐ
4. เด็กหญิงสกาวเดือน  พรมเพ็ชร
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศักดาเดช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา  มนัสศิลา
2. นางวิลาวัณย์  พิณพิมาย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นางสาวประภัสสร  ดวงปากดี
2. นางสาวพรทิพย์  กิตติรุ่งโรจน์
3. นางสาวพิจิตรา  พูนศรี
4. นางสาวรัชดาวรรณ  คำคูณมงคล
5. นายอนุพงศื  ราวพิมาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา  มนัสศิลา
2. นางวิลาวัณย์  พิณพิมาย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายกิตติภัทร  ตันประคองสุข
2. นายปฏิภาณ  ศรีสุทโธ
3. นายรณกฤต  ภู่จินดา
4. นายอรรถชัย  เมินพิมาย
5. นายเชาว์วรรธน์  พลสิทธ์
 
1. นางสาวปวรวรรณ  พลชุมแสง
2. นายวินัย  เสนอจิตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิภักดี
 
1. นางสาวนาตยา  ปุริโต
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวสุวรรณี  หวดไธสง
 
1. นางธีระนุช  ชาวชอบ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายวรากร  เดื่อไธสง
2. เด็กหญิงศรินยา  เกษทรัพย์
 
1. นางณิชารัตน์  พีระไชยดำรงค์
2. นางสมจิตร์  ศรีสุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายกฤษณะ  พรมเสนสา
2. นางสาวอภิญญา  จงกลาง
 
1. นางภัชรี  พันธไชย
2. นางสาวรำไพ  พกกลาง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนรี  พลเยี่ยม
2. นางสาวนฤมล  หุ้มไธสง
3. นางสาวนิภาพร  วรรณพันธ์
4. นางสาวบุษบาวรรณ  ทุมมะชาติ
5. นางสาวปิยะนัน  รังกา
6. นางสาววรินทร  คำศูนย์
7. นางสาวศิริลักษณ์  กูลวงศ์
8. นางสาวสุกัญญา  สุดตานา
9. นางสาวสุชาดา  ล่องทอง
10. นางสาวเบญญา  ชนะพะเนาว์
 
1. นางดวงตา  ศรีสุทโธ
2. นางสาวธารกมล  เกตุบรรลุ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารักษ์  ทุมนาหาด
2. เด็กหญิงณัฐพร  ยิ้มน้อย
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ที่รัก
4. นายธวัชชัย  ขุนทอง
5. นางสาวธัญญรัตน์  นัดเรศ
6. นางสาวธัญวรัตน์  เทพจินดา
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บรรดาศักดิ์
8. นางสาวพรกมล  สมพงษ์
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วเกิด
10. เด็กหญิงพัชริดา  กาติ๊บ
11. นางสาวพุทธิดา  บุญมาก
12. เด็กชายศักดิ์ดา  ปัญญาวงศ์
13. เด็กหญิงสุวินัน  ถนัดหมอ
14. เด็กหญิงอรวรรณ  แพงไธสง
15. เด็กหญิงอาทิตยา  เหล็กแปลง
 
1. นายกริษณุ  ลิ้มศิริอังกูร
2. นายชีวิน  เอื้อมเก็บ
3. นางศจี  วิเศษ
4. นายสมศักดิ์  วิเศษ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายณัฐ  สระทองหลาง
2. เด็กหญิงสุลักษณา  อรรถพันธ์กุล
3. เด็กชายอรรถพล  สว่างทองหลาง
 
1. นางประภา  บุญนิธิ
2. นางสมจิต  สุปัญญเดชา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกรรณิกา  เอี่ยมอยู่แท้
2. นางสาวรัตนากร  จอมอุยมะดัน
3. นางสาวสุมนัส  ปราบพล
 
1. นายธวัชชัย  พาขุนทด
2. นางภิรมย์จิต  ฉิมโห้
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนันท์  ถินนอก
2. เด็กหญิงนุ่น  โสภา
 
1. นายกริษณุ  ลิ้มศิริอังกูร
2. นางสมจิต  สุปัญญเดชา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวพรสุดา  ทับทิมกลาง
2. นางสาวสุนัตตรา  พิมพา
 
1. นายกริษณุ  ลิ้มศิริอังกูร
2. นางประภา  บุญนิธิ
 
49 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  น่าชม
 
1. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวมณธิดา  ชื่นนอก
 
1. นายสำเรียง  กายจะโปะ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายพุฒิพล  ดุโณ
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวสุดารัตน์  ด่านกระโทก
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงรัตมณี  รามศรี
 
1. นายทรงศักดิ์  จิตติมณี
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายจักรกฤษ  เทียบตะขบ
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายศิลา  แป้นกระโทก
 
1. นางเพียงพร  จินดามาตย์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายปฏิมากร  แตงนวล
 
1. นางสาวนภาพร  หาคุ้มคลัง
 
57 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายรุ่งสุริยา  แสงจันทร์
2. เด็กชายวินัย  ท่อกระโทก
 
1. นางสาวนภาพร  หาคุ้มคลัง
2. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตรล่ามแขก
 
1. นางปนารีย์  เทนอิสสระ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายอนุวัฒน์  เซนนอก
 
1. นางสาวสุมาลี  มาตย์นอก
 
60 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธณัฐพล  สันติพงษ์ไพบูลย์
2. เด็กชายปติพัช  เอี่ยมรัมย์
3. เด็กชายสิทธิพร  สระทองหัก
 
1. นางสาวดวงฤดี  ลาจันทึก
2. นางสาวติณณา  เปลี่ยนไธสง
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวปวีณา  กากิ่ง
2. นางสาวเพ็ญนภา  กริดกระโทก
3. นางสาวใกล้รุ่ง  วันสูงเนิน
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงพัทธ์อร  กันยา
 
1. นางสาวนันทสรณ์  สุทธิธรรมากุล
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  เพาะกระโทก
 
1. นางสาวนันทสรณ์  สุทธิธรรมากุล
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  อู่เสือพะเนา
 
1. นายสิทธิพร  ทุมสงคราม
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงเกศสุดา  มูลกระโทก
 
1. นางสาวนันทสรณ์  สุทธิธรรมากุล
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายศุภกิจ  กาวกระโทก
 
1. นางสาวนันทสรณ์  สุทธิธรรมากุล
 
67 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายกสาต์  ปงสุวรรณ
2. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  บุ้งทอง
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ผิวลา
4. เด็กหญิงจารุภัทร  ลิ้มศิริอังกูล
5. เด็กชายจิรายุทธ  เฮียงไสนา
6. เด็กชายจีรพงศ์   แสนพล
7. เด็กชายชินวัตร  ไอยรา
8. นายณัฐวุฒิ  เหมือนวาจา
9. เด็กหญิงดารณี  สุดทองหลาง
10. เด็กชายธนากร  ปิยะชาติ
11. เด็กหญิงนันธิญา  นนกระโทก
12. เด็กหญิงนุศรา  โฮตา
13. เด็กชายบัณฑิต  ด่านกระโทก
14. เด็กหญิงปริฉัตร  ในกระโทก
15. เด็กหญิงปรียานันท์  ชะงายกลาง
16. เด็กชายปัทมากร  กองสีหา
17. เด็กหญิงปิยะธิดา  มาตรโคกสูง
18. เด็กชายพีรพัฒ  ชมภู
19. เด็กหญิงภควดี  วาปีสัง
20. นายมรรควัฒน์  สวาทโพธิ์กลาง
21. เด็กชายวรวุฒิ  สุรัสวดี
22. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ในสูงเนิน
23. เด็กชายสราวุธ  คำกอง
24. เด็กชายสุทิวัส  ศรีเสน
25. เด็กชายสุรวิทย์  ทับกระโทก
26. เด็กชายอนณ  สินธุรักษ์
27. เด็กหญิงอาทิตยา  ทับทิมกลาง
28. เด็กหญิงเกวลิน  จำเริญพูน
29. เด็กหญิงเกวลิน  นินแก้ว
30. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  หล่อมกลาง
31. เด็กชายเทพพนม  ทศรักษา
 
1. นายดนุชศาสตร์   ศรีพล
2. นายวรรณะ  ศาลางาม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  แจ้งสว่าง
 
1. นางปรางค์ทิพย์   วัชระคุปต์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นายวราวุฒินันท์  คุ้ยมอญ
 
1. นางสาววิไลจิตร  ศรีพาณิชย์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรญา  ชะวางกลาง
 
1. นายดุริยศิลป์  วรรณา
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวบุบผา  แก้วมีศรี
 
1. นายวิธาราศิลป์  ดวงสุดา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายรัชฌานนท์  ปรียาสกุลวงค์
 
1. นายชาติชาย  มะเริงสิทธิ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายสุมมนัส  พาหัน
 
1. นายวรรณะ  ศาลางาม
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงปวัณกร  พินิจด้วง
 
1. นายดนุชศาสตร์   ศรีพล
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  พลดงนอก
 
1. นายวิธาราศิลป์  ดวงสุดา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นายอริยะ  คำขำ
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แมงกลาง
 
1. นางพจนีย์  สวยปาน
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวจินัสชา  ไชยบุตร
 
1. นายวรรณะ  ศาลางาม
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กชายศุภชัย  สุรักขะกะ
 
1. นายคมกริช  แยบดี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงอนุตตรีย์  วิไธสง
 
1. นายวรรณะ  ศาลางาม
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาววศิริพัตร์  กีดกลาง
 
1. นายดนุชศาสตร์   ศรีพล
 
82 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายธนโชติ  กองทรพัย์
2. เด็กชายธีรภัทร  บริบูรณ์
3. เด็กหญิงพรรณวษา  คำโพธิ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขาดกระโทก
5. เด็กชายศุภิชัย  ดึงกระโทก
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  นครราช
7. เด็กหญิงอรวรรณ  ไหมกระโทก
8. เด็กชายเชาว์วรรธน์  ชนำชาติ
9. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  ดอนจังหรีด
10. เด็กชายเมธาสิทธิ์  วิสัยดี
 
1. นางภาวนา  มาลา
2. นางศุจินันท์  ฉลาด
 
83 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวจิรัชยา  ไม้เลิศ
2. นายทินกร  เกณฑ์กระโทก
3. นางสาวทิวานันท์  กักจตุรัส
4. นางสาวนรี  เงินโต
5. นางสาวพลอยนภา  แตะกระโทก
6. นายยุทธนา  ปลอดกระโทก
7. นางสาวศุทธินี  วรัทกฤต
8. นายศุภกิต  เนื้อนาค
9. นายสิทธิ์ธาน  โมด่านจาก
10. นายอภิวัฒน์  ยศกระโทก
 
1. นางภาวนา  มาลา
2. นางศุจินันท์  ฉลาด
 
84 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  มุ่งผลกลาง
2. เด็กหญิงชลลดา  รักมิตร
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   นิลมณี
4. เด็กหญิงธัญสิริ  ดอกกระโทก
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  โสพะเนาว์
6. เด็กหญิงพิชชุดา  ธนาวรณ์
7. เด็กหญิงศิรินทิพย์   ตับไธสง
8. เด็กหญิงสกาว  ดุจานุทัศน์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์   รัตนะวิชัย
 
1. นางปรางค์ทิพย์  วัชระคุปต์
2. นางปาริชาติ   ปร๋อกระโทก
 
85 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  พลทัสสา
2. นางสาวชุติภา  ปิ่นแคน
3. นางสาวนงลักษณ์  เพียรธัญญะ
4. นางสาวนริศรา  วันทอง
5. นางสาวประภัสสร  ทองแถม
 
1. นางสาวธณัฐดา  อ่อนทองหลาง
2. นางสาวสุมาลี  มาตย์นอก
 
86 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นายชัยรัตน์  ของโพธิ์
2. เด็กชายยุทธภูมิ  กลางเมือง
3. เด็กชายรัติชัย  จัดงูเหลือม
4. เด็กชายวัฒนา  นนกระโทก
5. เด็กชายเมธาวัฒน์  นามกลาง
 
1. นายศิริชัย  สุวรรณปักษ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัตติยา  กัณทะษา
2. นางสาวประภาภรณ์  เกียงกาว
 
1. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
2. นายวิทยา  ดวงสุดา
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บัวนาค
2. เด็กชายนนทการณ์  เกลี่ยโกกแก้ว
3. เด็กชายปรมัศ  เปี้ยจุ้ย
 
1. นางกรณิศา  พลเยี่ยม
2. นางสาวจุฬาภรณ์  ทนุศิริกุล
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นายนันทวัตร  มิตรสันเทียะ
2. นายปฏิภาณ  อยู่รอด
3. นายประสบชัย  สิมมา
 
1. นายคงเดช  เนตรพล
2. นายนราศัย  ศิริพันธ์
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  แพงลุนหล้า
2. เด็กชายประวิทย์  แสงกล้า
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  นนทะดี
 
1. นางสาวศรัญญา  พะนุมรัมย์
2. นางสุปราณี  นาคสมบูรณ์
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวปรารถนา  บุญโลย
2. นางสาวอรทัย  พ่อศรีชา
3. นางสาวอรพรรณ  วรรณสถิต
 
1. นางสาวศรัญญา  พะนุมรัมย์
2. นางศิริรัตน์  เมี้ยนจินดา
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายจารุวัฒน์  สุขกระโทก
2. เด็กหญิงจุรีทิพย์  ค่ากระโทก
3. เด็กหญิงนภาพร  เกณฑ์กระโทก
4. เด็กหญิงปนัดดา  ใสกระจ่าง
5. เด็กหญิงศรัญญา  เผื่อนกระโทก
6. เด็กชายสหราฐ  คลาดโรค
 
1. นางสุรีย์  จิวะวิโรจน์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกาญจนาพร  หง่อยกระโทก
2. นางสาวณัฐชา  แคลนกระโทก
3. นางสาวนิตยา  โมกระโทก
4. นางสาวพรทวี  โผล่กระโทก
5. นายพิสิทธิ์  ครอบกระโทก
6. นายศราวุฒิ  สมประเสริฐ
 
1. นางสุรีย์  จิวะวิโรจน์
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ยอดไธสง
2. เด็กหญิงรมิตา  ขิมกระโทก
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ครึบกระโทก
 
1. นางธิติมา  โพธิ์รัศมี
2. นางสนิท  เอ็นดู
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวณัฎฐินันท์  ศิริชาติ
2. นางสาวสุกัญญา  มุ่งอ้อมกลาง
3. นางสาวสุภาพร  โด่กระโทก
 
1. นางชวนคิด  ทิศกระโทก
2. นายนิวัฒน์  นุชสาย
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงจีวราพร  นิ้มกระโทก
2. เด็กหญิงวิภาพร  การบรรจง
3. เด็กหญิงศิริประภา  นาคสด
 
1. นายสุทธิพงษ์  สุกใส
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  เลยกลาง
2. นายปิยะพันธ์  มั่งคั่ง
3. นางสาวไอลดา  เนตรถาวร
 
1. นางกรณิศา  พลเยี่ยม
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวัฒน์  จันดางาม
2. เด็กหญิงปราณี  นาไพวัน
3. เด็กหญิงสุวิพร  รื่นโพธิ์กลาง
 
1. นางญาณิศา  พลแดง
2. นางสาวลลิตา  พลดงนอก
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  ลิ่งไธสง
2. นางสาวจารุวรรณ  หาคุ้มคลัง
3. นางสาววรางคณา  ทองกร
 
1. นางสาวพัชณียา  หานะพันธ์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุดศรี
2. เด็กหญิงปัทมา  เฝ้าหนองดู่
3. เด็กหญิงภาวิลัย  พลวิชัย
 
1. นางสุรีย์  จิวะวิโรจน์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์ผล
2. นางสาวปสุตา  เณรสีนาค
3. นายเจษฎา  โซภีผ่อง
 
1. นางสุรีย์  จิวะวิโรจน์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายธนัตถ์เชษ  คำแปง
2. เด็กชายสืบตระกูล   คำจาด
 
1. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
2. นายเทอดศักดิ์   โพธิ์ขาว
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติชาติ  งามแสง
2. เด็กหญิงนราทิพย์  ศรีหาภูธร
 
1. นายกอบกิจ  ดกชาฝ้าย
2. นายชัยนาท  วีระโห
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นายณัฐพล  มนกลาง
2. นายบุรัสกร  นานอก
 
1. นายสมพร  จงจอหอ
2. นายอุทัย  เหตุผล
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  พั้วมะณี
2. เด็กชายสิทธิชัย  ทองยศ
 
1. นายสมพร  จงจอหอ
2. นายอุทัย  เหตุผล
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  เพิ่มคำ
2. นางสาวอรพิชญ์  โคตะมะ
 
1. นายพิชิต  ศิลาจันทึก
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงศิริพร  ชุบกระโทก
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  อภิชัยลาภา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กมลผาด
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์นวน
2. เด็กชายโอภาส  ปินะกาเส
 
1. นายพิชิต  ศิลาจันทึก
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กชายอัครพล  คำพิทูล
2. เด็กชายโยธิน  ศรพระอินทร์
 
1. นายสมพร  จงจอหอ
2. นายอุทัย  เหตุผล
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายธีรยุทธ  ชัยศิริ
2. นายศิริศักดิ์  แดงเด่นศรี
 
1. นายองค์อาจ  บำรุงสุข
2. นายเทอดศักดิ์   โพธิ์ขาว
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายวันเฉลิม  เพ็ชรพล
2. นายสุรชาติ  แดงเด่นศรี
 
1. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
2. นายเทอดศักดิ์   โพธิ์ขาว
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายณัฐวุฒิื  สมบัตภูธร
2. นายธวัชชัย  บุญชู
 
1. นายองค์อาจ  บำรุงสุข
2. นายเทอดศักดิ์   โพธิ์ขาว
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงธีรนุช   สุวรรณราษ
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์   นิ่มนวล
3. เด็กหญิงอรอุมา   ทองมี
 
1. นายสมพร  จงจอหอ
2. นายอุทัย  เหตุผล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวภารวี  ปล่องกระโทก
2. นางสาวรัตนมน  ราวพิมาย
3. นางสาววิริยะสมร  สุวรรณทร
 
1. นายสมพร  จงจอหอ
2. นายอุทัย  เหตุผล
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายชัชวาล  ไพโรจน์
2. นายปภาวิชญ์  ประดับนิล
 
1. นายพีรพล  สิริชัย
2. นายสมศักดิ์  สกลจะโปะ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  แจ่มศรี
2. นายสมประสงค์  แซ่เตียว
3. นางสาวอริสรา  แตงกระโทก
 
1. นางกิรภา  ยุวเดชกุล
2. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวพัทธนันท์  พวงกระโทก
2. นางสาววชิรญาณ์  ไชยสัจ
3. นายสหรัฐ  มากระโทก
 
1. นางกิรภา  ยุวเดชกุล
2. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายกมล  กลิ้งกระโทก
2. เด็กชายณัฐชนน  ปัญญาสิทธิ์
3. นายเบญจมินทร์  ช้างอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย  เอ็นดู
2. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นายบรรพต  ยิ้มสำราญ
2. นายปรัชญา  จุ้ยกระโทก
3. นายสมพงษ์  เรืองทองหลาง
 
1. นายบุญธรรม  คล่องใจ
2. นายอุทัย  เหตุผล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสกร  วัฒนากลาง
 
1. นางสาวนิภา  คูณขุนทด
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 68.83 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกชกร  บุญเหลือ
 
1. นางสาวมณภรณ์  ลีลาน้อย
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  เวทไธสง
 
1. นางฐิรกุล  วาปีโส
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ทับทิมกลาง
 
1. นางจันนิกา  ถองกระโทก
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายชินกฤต  กอมันกลาง
 
1. นางสาวพรทิพย์  สุขเจริญ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวปวีณา  พินิจวรานนท์
 
1. นางวนิดา  สุริยา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขุนประเสริฐ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ผันลา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53.3 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวศิราวรรณ  เนื่อแก่น
 
1. นางชมพูนุช  ดอนพุดซา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จินากูล
2. เด็กหญิงณัธิดา  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงวศินี  ทิศกระโทก
4. เด็กหญิงศรินยา  สร้อยมาลัย
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  รัตนพงษ์พันธ์
 
1. นางจรัสศรี  ฐานิวัฒนานนท์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ศิริมังกูลโกมาลย์
2. นางสาววิภารัตน์  นนกระโทก
3. นางสาวสิริวิมล  ทิศกระโทก
4. นางสาวเชษฐ์สุดา  นามกระโทก
5. นางสาวโชติกา  เพ็ชรภักดี
 
1. นางถิรดา  ชวนขุนทด
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ลี้โชติ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  กล่ินด่านกลาง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวอรอุษา  โพธิ์พันไม้
 
1. Ms.Yang  Jiahui
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 32.25 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวณัฐธินันท์  ป้อมทะเล
 
1. นางสุนิสา  แต้มทอง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวณัฏฐณิชา  พระพรายครบุรี
2. นายสัตยา  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางวีรนันท์  ม่วมกระโทก
2. นายศรีเมือง  อ่างลี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวฐิติยา  เกื้อนพกุล
2. นางสาวอารียา  แคลนกระโทก
 
1. นางพจนีย์  คงคาลัย
2. นางสะใบทิพย์  บุฝ้าย
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงจันทมณี  พริกจำรูญ
2. เด็กชายชาตรี  ธนาภาพันธ์
3. เด็กหญิงพิชชา  เทิ่งกระโทก
4. เด็กหญิงอาทิตติยา  ขำคง
5. เด็กหญิงไพรินทร์  บรรลือ
 
1. นางจรินทร์  ภิรมย์กิจ
2. นางจำเรียง  โรจนภานุรัตน์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกัญญาณัฐ  รักวิเศษ
2. นางสาวกัญรัตน์  ขับผักแว่น
3. นางสาวนันทิกานต์  จูมเกษม
4. นางสาวภาวินี  ฝีกระโทก
5. นางสาวสายนภา  ฝอยกระโทก
 
1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  งามสวย
2. นางนิรมล  ปราบแสง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ชาติชนะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชุ่มกระโทก
3. เด็กชายภานุพงศ์  วังกอเพชร
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  พุทชา
2. นางสุจินดา  ชุดไธสง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกัญญารัตน์  กลิ่นกระโทก
2. นายอนุพงษ์  ขวางกระโทก
3. นางสาวอัมรา  แสงสาย
 
1. นายวิชัย  ก่ำกระโทก
2. นางสุจินดา  ชุดไธสง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัชชา  ปัดเกษม
2. เด็กหญิงวริษา  สุวรรณปักษ์
3. เด็กหญิงอินทิรา  พูดคล่อง
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ดุริยศาสตร์
2. ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ  สงฆ์สังวรณ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาววินิจดา  ทองวงษ์
2. นางสาวศศิประภา  ฉิมพลี
3. นางสาวอดิศา  ชื่นมีฤทธิ์
 
1. นางสมคิด  พืชทองหลาง
2. ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ  ดุริยศาสตร์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  แก้วศรี
2. เด็กชายภูริ  นิเซียงรัมย์
 
1. นางสาวดัชนีย์  ถ้ำกระโทก
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาววาสินี  แสนพิมพ์
 
1. นางประภาวิรินทร์  โฮชิน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายพลวัต  พลานชัย
2. เด็กชายสหัสวรรษ  โฮมจุนจัง
 
1. นางสถาพร  เชิดฉาย
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายเกียรติพงศ์  แตงกระโทก
 
1. นางกุสุมา  กุนหนองแดง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงบุศสิณี  ชิดนอก
2. เด็กชายสุทินา  ตอทองหลาง
 
1. นางสาวประภาภรณ์  จงฤทธฺิ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวพีระพรรณ  เคลื่อนกระโทก
 
1. นางสาวสุมารี  มุ่งครองกลาง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายชโยดม  เฮฮา
 
1. นางสาวชลนภา  คงคิด
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  พลหลง
 
1. นางสาวชลนภา  คงคิด