รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่ม 1
ณ ..................................................................
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพีรพรรณ  จันทรชัยศร
 
1. นางวรรณภา  เพชรกิ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวกมลฉัตร  รามาตย์
 
1. นางสาวอุษา  ปิ่นสันเทียะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายปรมินทร์  ตะสันเทียะ
 
1. นางเฉลิมศรี  สืบปรุ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวปา๊ณิสรา   พันวอ
 
1. นางสิริสกุล  สิิริชัยตระกูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีบานชื่น
 
1. นางอรุนรัตน์  เกียรติสมวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายธเนศ  ค้ำชู
 
1. นายพิษณุพงษ์  ญาณศิริ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงภาสินี  วายุระกุล
 
1. นางรดารัก  ภักดีฤทธาณรงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายวัชรินทร์  พึ่งจันดุม
 
1. นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  รุ่งกลาง
2. เด็กหญิงบุญฑริก  กุลสันเทียะ
 
1. นางนิตยา  พิศิษฐวานิช
2. นางอุไร  แพงพงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวกัญญรัตน์  เขยกลาง
2. นางสาวเกศริน  ยนจอหอ
 
1. นายภาณุพงษ์  จำปาทอง
2. นางสาวศิริวิมล  พงษ์อุดทา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายธัมม์  ธรรมวิเศษ
 
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นายติณณ์  รุ่นใหม่
 
1. นายศุกภชัย  นนท์ภายวัน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 76.68 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิภัค  สดคมขำ
2. เด็กหญิงปลายฝน  บุญเกิด
3. เด็กหญิงอาจรีย์  ดรดี
 
1. นางทิพากร  วัฒนาวงศ์ดอน
2. นางวิไลมาลย์  คุ้มกลาง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายปิโยรส  ทิพย์มงคล
2. นายภูวิช  ศิริโภคานนท์
3. นายสุทธิพล  พรรณลึก
 
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
2. นางสมลักษณ์  เหมือนวาจา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวณัฐนรี  เทพเมือง
2. นางสาวพิยดา  ภูมิสาขา
3. เด็กหญิงอรจิรา  จมกลาง
 
1. นางสาวนิตยา  นพพิบูลย์
2. นางสาวสุรัตน์ดา  โหมกจันทึก
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 1. นางสาวสายธาร  โพดสูงเนิน
2. นางสาวอุษา  เดินสันเทียะ
3. นางสาวเพียงขวัญ  ศรีรักษา
 
1. นายณธายุ  ตีบจันทร์
2. นางสาวอัฉริยาภรณ์  ศันสนียพันธุ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  สมวงศ์
2. เด็กหญิงนวศมณ  กุดกลาง
 
1. นางสาวรติชา  ระวิโรจน์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวธารตะวัน  รวดเร็ว
2. นางสาวโยษิตา  เฟื่องฟูวงศ์รัตน์
 
1. นางทัศนีย์  ชื่นยง
2. นางธิติยา  ผดุงสุนทร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ใจฟู
 
1. นางสาวสรรัตน์  สุทธิวีรพัฒน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นายภูริวัฒน์  เพ็ชร์สูงเนิน
 
1. นางทิพากร  วัฒนาวงศ์ดอน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายธรรศภัทร  เสรีจิตติมา
2. เด็กชายพิชยุตม์  พรรณภัทราพงษ์
3. เด็กชายภูริต  บุญฤกษ์
 
1. นางสาวกิติมา  เจียรสุมัย
2. นางประภา   ธีระเสถียรโสภณ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.27 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายพัทธนันท์  หิตะวัน
2. นายวริทธิ์ธร  โกศัลวิตร
3. นางสาวสาทนีย์  สืบค้า
 
1. นายสายันต์  ทองตัน
2. นางสุวรรณา  โพธิ์หมื่นไวย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายธนพล  แนวเพชร
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เรืองศรี
 
1. นายกิตติพงษ์   เวียงสมุทร
2. นางสาวณัฐฏนันท์  บุญเสมอ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวณัฏฐนิชา  ญาติดอน
2. นางสาววรกัญญา  สร้อยมาลา
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  รัตนประพันธ์
 
1. นายธีระพล  ร่มสุข
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.01 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงนิพพิขฌน์  สร้อยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงพิชญา  ฉัตรสุวรรณกิจ
 
1. นางชันม์จิรา  ก่อสกุล
2. นางอัมพิกา  โคสูงเนิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวปวีณอร  เลิศชัยยุทธพาษ์
2. นางสาวพณิษา  อยู่เจริญ
3. นางสาวอริสสรา  พรรัตนสมบูรณ์
 
1. นางวีณา  ริงคะนานนท์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายชูเกียรติ  บาลสันเทียะ
2. เด็กหญิงศศิประภา  ขันเงิน
3. เด็กหญิงศศิวิภา  บั้งจันอัด
 
1. นางสาวจิราพรรณ  บุญญานุสนธิ์
2. นางธนพร  ไม้กลาง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ตรีกลางดอน
2. นางสาวภัทรวรรณ  คบขุนทด
3. นางสาวสศินา  นิตย์ภักดี
 
1. นางสาวจิราพรรณ  บุญญานุสนธิ์
2. นางธนพร  ไม้กลาง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กชายกริชเพชร  กล่ำมะรัตน์
2. เด็กชายวีรศักดิ์  นามกิง
 
1. นางพรชนก  ศรีอ่อน
2. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายฉัฐวรรธน์  ศิริรัตนพล
2. นายสวัสดิวัฒน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายวรพจน์  โพธิ์พันธ์ไม้
2. นายสมชาย  กองธรรม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายธนชาติ  สุทธิสา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  พานิชา
 
1. นางสาวพัชรา  ชันมะเวส
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. เด็กชายกล้าณรงค์  สันจรโคกสูง
2. เด็กชายอภิชาติ  ตะวันสุกี
 
1. นายศิริพงศ์  มณีสว่าง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นายฤทธิพร  คงขุนทด
2. นายศุภชัย  มิลินทาศัย
3. นายสุริยะ  พรหมสวย
 
1. นางธัญพร  อารีเอื้อ
2. นายอนุพงษ์  วุฒิฐิติการ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  เจ็กนอก
2. นายวีระพงษ์  ปาลีวิวัฒน์
3. นายสุริยะ  พรหมสวย
 
1. นายธนยศ  ฤทธิ์เฉลิม
2. นายอนุพงษ์  วุฒิฐิติการ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เติมใจ
2. เด็กหญิงปัทมาวดี  หนูพลกรัง
3. เด็กหญิงพอฤทัย  แซะจอหอ
4. เด็กหญิงมาริกา  จิวโง้ง
5. เด็กหญิงศลิตา  สนสูงเนิน
 
1. นางสาวนภาพร  ช่วยโพธิ์กลาง
2. นางปริญญา  ยงค์สูงเนิน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวณัฐสินี  เต็มสระน้อย
2. นางสาวนฤมล  เต่าทอง
3. นางสาวลักษณาภรณ์  วงศ์ดิษยนันท์
4. นางสาวสุธัญญา  สุพร
5. นางสาวอรวรรณ  ยวญกลาง
 
1. นางประทุม  ทาราศรี
2. นางสุภักตรา  ลิ้มรังษี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กหญิงประวีนุช  หินนอก
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  เบื้องกลาง
3. เด็กหญิงวลีพร  วรรณทรัพย์
4. เด็กหญิงสริตา  พิมพ์ทองหลาง
5. เด็กหญิงอาภาพร  ตังโพธิ์กลาง
 
1. นายพลนิวัฒน์  เตชสิทธิ์ปรีชา
2. นางเบญจพร  คร้ามพักตร์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. นางสาวกมลวรรณ  นิตสูงเนิน
2. นางสาวผุสยา  นิลมณี
3. นางสาวอัจฉรา  เศษกลาง
4. นางสาวอาทิมา  ชูเกาะ
5. นางสาวอุมาภร  อาจอารัญ
 
1. นางสาวดวงจิต  สนิทกลาง
2. นางเบญจพร  คร้ามพักตร์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพรชิตา  รัตนิชาญ
2. นางสาวพิชญ์สินี  โล่ทอง
3. นางสาวภัทรนันท์  สังเสวก
4. นางสาวสิริกาญจน์  เทิดขุนทด
5. นางสาวเพชรพริ้ง  ไตรโสภณ
 
1. นางสถาพร  มุ่งวัฒนา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แกมขุนทด
2. เด็กชายกวินท์  ศรีสมภาร
3. เด็กหญิงกันตธิชา  สายบุ่งคล้า
4. เด็กหญิงชญานิน  เจริญศิลป์ชัย
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญสนธิ์
6. เด็กหญิงนฎา  ทองยัง
7. เด็กชายนฤดล  ยิ้มละมัย
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  มงคล
9. เด็กหญิงมธุรดา  เกิดโชค
10. เด็กชายราชัน  พันธุรัตน์
11. เด็กชายวงศธร  บุญอยู่
12. เด็กชายสรสิช  จำเริญลาภ
13. เด็กหญิงสรัลชนา  ฮดโท
14. เด็กหญิงสุชาดา  โพธิ์อยู่
15. เด็กหญิงสุชานาฏ  นนท์ฐิติพงศ์
16. เด็กหญิงสุชารัตน์  ทองกลาง
17. เด็กหญิงสุพิชญา  คงวงศ์
18. เด็กหญิงอาทิตยา  เทพศาสตรา
19. เด็กชายเอกศิษฏ์  บังเพลิง
 
1. นางมะลิวรรณ  คำวรรณ์
2. นางอัจฉรา  ช่างหล่อ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นางสาวกันติชา  เพ็งวงศ์
2. นางสาวชุติมา  ญาติบำรุง
3. นายณัฐวุฒิ  จันทร์ผ่อง
4. นายดิสกุล  เหมือนนอก
5. นางสาวธัญพิชชา  กุลมา
6. นายบุรภัทร  บุญจันทร์
7. นายปฏิพาน  เกตุชาญสิริ
8. นางสาวปิยะธิดา  ปิติทรัพย์วัฒนะ
9. นางสาวพรรณธิษา  หอมนาน
10. นางสาวพรรณราย  ทานประสิทธิ์
11. นางสาวพิชญ์สินี  โฆษิตยุทธ์
12. นายวัชรพล  แท่งหอม
13. นางสาววาสินี  ยิ่งจอหอ
14. นายวโรดม  คุณเลิศ
15. นายศิริพงศ์  อินมะดัน
16. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่เล้า
17. นางสาวสวรรยา  สวยรูป
18. นางสาวสุพรรษา  ฉิมปุหลัน
19. นางสาวสุมินตา  จันทร์ขาว
20. นายไชยยันต์  ศรีไชยยนต์
 
1. นายทรงศักดิ์  วีระทวีมาศ
2. นายประสิทธิ์  นวพงษ์พิพัฒน์
3. นางปิยะนันท์  นพนิยม
4. นางภคจิณหจุฑา  คมวิชายั่งยืน
5. นางสาวอำไพ  ฉันงูเหลือม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงดารารัตน์  มุ่งรวมกลาง
 
1. นางมะลิวัลย์  เจิมจอหอ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวชรินทร์รัตน์  ทิพย์นางรอง
 
1. นางสาววิลาสีนี  เพิ่มโภคา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวชุติมา  ทองน้อย
2. นายศรัณพงญ์  กอปรสิริพัฒน์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ฎาพร  พรีพรม
2. นางเฉลียว  มาพะเนา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายกสิณพจน์  ทองประวัติสิริ
2. นางสาวจิริยา  คชลณ
 
1. นางนัยนา  กลั่นแก้ว
2. นางสาวสุจิตรา  ปูรณะปัญญา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นางสาวกนกวรรณ  ไกรตรวจพล
2. นางสาวกมลวรรณ  กุศลปฏิการ
3. นางสาวกาญจนา  พุ่มเกาะ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  แซ่ถ้ำ
5. นางสาวนวรัตน์  จันทร์หมื่นไวย
6. นางสาวนัยนา  สุวรรณชาติ
7. นางสาวสุพรรษา  วิจารณ์
8. นางสาวอรวิภา  เทียบกลาง
9. นางสาวอรัชพร  หร่อยดา
10. นางสาวแพรวพรรณ  ปั้นประสม
 
1. นางปริญญา  ยงค์สูงเนิน
2. นางอนัญชยา  อาษายุทธ
3. นางสาวอารีย์  ทรวงโพธิ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นางสาวกนิษฐา   ไชยบุตร
2. นางสาวกัญญารัตน์  สืบจะบก
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  เมธีกุลมานิต
4. นางสาวธิดารัตน์  ทวีเงิน
5. นางสาวประภัสสร  โสมกลาง
6. นางสาวพรชนก  ดิษย์มาลย์
7. นางสาวภรณ์ทิพย์  เนาว์พิมาย
8. นางสาวรัชนาวีย์  ศรีคงคา
9. นางสาวศรัญญา  ใจประเทศ
10. นางสาวสมสมร  หมอยา
11. นางสาวสุธิดา  วัฒนจิตร์
12. นางสาวสุภาภรณ์  ดู่หมื่นไวย
13. นางสาวเกวลิน  บุญสมภพ
14. เด็กหญิงเกษราภรณ์  โพธไพร
15. นางสาวเมธิณี  ศรีเสริม
 
1. นางนริศรา  อินสูงเนิน
2. นายสมบัติ  มีดี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงทอรีน  เทพเสนา
2. นางสาวมะลิ  จันทนันท์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เลิศสูงเนิน
 
1. นางสุรีพร  พูลสวัสดิ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวจันทรามาศ  ศรีมงคล
2. นางสาวศุภลักษณ์  สุภาเพียร
3. นางสาวสุพัตรา  ฉุนหมื่นไวย
 
1. นางกาญจนา  คล้อยกลาง
2. นางปัทมา  นิจจอหอ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายปณชัย  แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงวัลลภา  ลาสนธิ
 
1. นางฐิติมา  ปัญญะสังข์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายระวินันท์  ยอดสีระวงศ์
2. นายเนติ  ศุภลักษณ์
 
1. นายกมล  ทวนพรมราช
2. นายวีระ  จำนงค์ถ้อย
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. เด็กชายปราโมทย์  ขวัญกลาง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นายบัณฑิต  ออกมา
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  ผิวทอง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายพรหมภพ  หุบกระโทก
 
1. นายวิรัช  เติมศักดิ์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายธนบดี  หวานสูงเนิน
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายอนุวัฒน์  อินพู่
 
1. นางสาวจันธิดา  อุบลเทพชัย
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. เด็กหญิงวรางคณา  ขันผักแว่น
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายณัฐวุฒิ  สุจารี
 
1. นายธีระพงษ์  สบายใจ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. เด็กหญิงปรินดา  เจริญพร
2. เด็กหญิงอภัสรา  บุญธรรมวัตร์
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. เด็กหญิงนพิฐา  ศุภเสถียรสกุล
 
1. นายเหรียญชัย  อำภาวงษ์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นายอภิสร  อาสุ
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายธวัชชัย  แยบสูงเนิน
2. เด็กชายศาสตร์ศิลป์  เปล่งสูงเนิน
3. เด็กชายเผ่าเทพ  กระโดนชำนาญ
 
1. นายตรีศักดิ์  จินดาไพศาล
2. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายวิศรุต  เลิศล้ำ
2. นายเกรียงไกร  บุญอักษร
3. นายเจนณรงค์  แคะมะดัน
 
1. นางจันธิดา  อุบลเทพชัย
2. นายวิรัช  เติมศักดิ์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โปร่งกลาง
 
1. นางอมิตา  ขาวสาระ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวปาริตา  ตั้งสกุล
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เอกศิลป์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวศศิกานต์  บุญกลาง
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวปรีดิพัทธ์  สัพธานนท์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  เรือนใหม่
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภิรมย์มาศ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวศรันย์ศิรินดา  พันธุเวช
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  ชนะภักดิ์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวสุภาวนาถ  อุดชา
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงแพวพรรณ  วรรณมานะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นางสาวกชกร  จันกนก
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จู๋หมื่นไวย
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิยา  ฉับจันทึก
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจิรพร  โกมุตตานนท์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ศรีโคกกรวด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวรมย์รวินท์  พละศักดิ์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชไมพร  เปลี่ยนนอก
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นางสาวธารินี  โชคสวัสดิ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จู๋หมื่นไวย
 
83 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ภิงคสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
84 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายศุภกิตติ์  กระสังข์
 
1. นางฉรัญภัคร์  ชุมสกุล
 
85 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นางสาวกชกร  จันกนก
2. นางสาวชญานิน  ทรัพย์บุญวิไล
3. นางสาวธารินี  โชคสวัสดิ์
4. นายบุญถึง  รองสุวรรณ์
5. นางสาวอาภัสรา  สารบรรณ์
6. นางสาวอาภาศรี  สารบรรณ์
7. นางสาวอาลิสา  เลิศแสงธรรม
8. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญผ่อง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพ็ชร
2. นางพัชรี  ศิริเจริญ
3. นายเกรียงศักดิ์  จู๋หมื่นไวย
 
86 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นางสาวกชกร  จันกนก
2. นายคมสันต์  แสนรัมย์
3. นางสาวชญานิน  ทรัพย์บุญวิไล
4. เด็กชายณัฐชัย  วิเศษหมื่นไวย
5. นายณัฐพงษ์  ชาติกระโทก
6. นายณัฐพงษ์  รุ่งรัศมี
7. นายทวีศักดิ์  ทองพา
8. นางสาวธารินี  โชคสวัสดิ์
9. นายบูญถึง  รองสุวรรณ์
10. นายสรศักดิ์  กระจ่างโพธิ์
11. เด็กชายสราวุฒิ  อินทร์หมื่นไวย
12. นางสาวอภัสรา  สารบรรณ์
13. นางสาวอาภาศรี  สารบรรณ์
14. นางสาวอาลิสา  เลิศแสงธรรม
15. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญผ่อง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพร็ช
2. นางพัชรี  ศิริเจริญ
3. นายสวิต  ทับทิมศรี
4. นายเกรียงศักดิ์  จู๋หมื่นไวย
 
87 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกาญจนาร์  ชมภูชา
2. นางสาวจริยา  จินาวัลย์
3. นางสาวจุฑารัตน์  เรือนใหม่
4. นางสาวชไมพร  เปลี่ยนนอก
5. เด็กหญิงณัฐธิยา  ฉับจันทึก
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  เอกศิลป์
7. นางสาวปาริตา  ตั้งสกุล
8. นางสาวพัชรินทร์  ดังใหม่
9. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
10. นางสาวศรันย์สิรินดา  พันธุเวช
11. นางสาวศศิกานต์  บุญกลาง
12. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ภิงคสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
88 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นางสาวกชกร  จันกนก
2. นายกานต์  อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
3. เด็กชายคมกริช  อภิบาลศรี
4. เด็กชายคมสันต์  แสนรัมย์
5. เด็กชายจารุกิตต์  ยาทา
6. นางสาวชญานิน  ทรัพย์บุญวิไล
7. เด็กชายณัฐชัย  วิเศษหมื่นไวย
8. เด็กชายณัฐพงษ์  รุ่งรัศมี
9. เด็กชายณัฐพงษ์   ชาติกระโทก
10. เด็กชายทวีศักดิ์  ทองผา
11. นางสาวธารินี  โชคสวัสดิ์
12. เด็กชายบุญถึง    รองสุวรรณ์
13. เด็กชายพีรศักดิ์  จิตรกลาง
14. เด็กชายวุฒิชัย  ทองสาย
15. นายสรศักดิ์  กระจ่างโพธิ์
16. เด็กชายสราวุฒิ  อินทร์หมื่นไวย
17. นางสาวอาภัสรา  สารบรรณ์
18. นางสาวอาภาศรี  สารบรรณ์
19. นางสาวอาลิสา  เลิศแสงธรรม
20. นายเชาวรินทร์  ครองโนนกรอก
21. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญผ่อง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพ็ชร
2. นางพัชรี  ศิริเจริญ
3. นางสาวพิณทอง  สุวัฒนพันธ์
4. นายสวิต  ทับทิมศรี
5. นายเกรียงศักดิ์  จู๋หมื่นไวย
 
89 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกรรณิกา  เพ็ชรจีน
2. เด็กชายกันตภณ  นิลบัวลา
3. นางสาวจิระนันท์  สินธร
4. เด็กชายชวนันท์  ฆ้องนอก
5. นายชัยวัฒน์  ภูมิโคกรักษ์
6. นางสาวฐิติพร  จันทร์โสม
7. เด็กหญิงณัฐนรี  คำสิงห์
8. นางสาวณัฐริกา  เีปีย
9. นายณัฐวุฒิ  สมัครการ
10. นายธนวัฒน์  งามมาก
11. นางสาวบุษกร  ไกรคุ้ม
12. นายปพนสรรค์  ปิ่นสุวรรณ์
13. เด็กหญิงฝนดาว  นวลแสง
14. นางสาวพรพรรณ  บุญมาพบ
15. เด็กชายพัฒนเศรษฐ์  สุนทรเกษตร
16. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สนิทสิงห์
17. นางสาวระวิชา  ประดับสุข
18. นางสาวรุ่งนภา  วินโรจน์
19. นางสาววริศรา  คำชู
20. เด็กชายวัชรพล  คีรี
21. นายศศิวงศ์  โคตรคันทา
22. นายศักรินทร์  รื่นกลาง
23. เด็กหญิงศุรตา  ต่อชีพ
24. นางสาวศุรตา  บรรจบในเมือง
25. เด็กชายสรวิชญ์  สมชม
26. นายสุรจิต  พิทยภัทร
27. เด็กหญิงสุรางคนา  ดลราศี
28. นางสาวอณิชิตา  ยอดศิริสุวรรณ
29. นางสาวอนันตญา  ยอดศิริสุวรรณ
30. เด็กหญิงอนุชิตา  ปลอดกระโทก
31. นายอภิชาต  เกตุแก้ว
32. เด็กหญิงอรวรรณ  ขำนับพะเนา
33. นางสาวอาภาภรณ์  ทุมสิงห์
34. นางสาวอโนมา  สายเพ็ชร
35. นายเกียรติภูมิ  ธนพัฒน์วงษ์
36. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กรองมะเริง
37. นายเจตริน  เมืดสูงเนิน
38. นางสาวเจนจิรา  ห่านคำ
39. เด็กชายเดชาวัติ  เฮ็งตระกูล
40. นางสาวเพ็ญประภา  ทองสุข
 
1. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
2. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล
3. นางสาวพิศมัย  ชนไธสง
4. นายสมัคร  ไวยขุนทด
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. เด็กชายโชติพงษ์  แซ่จึง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จู๋หมื่นไวย
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายเทพสมุทร  สมดี
 
1. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงอนุชิตา  ปลอดกระโทก
 
1. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  บอบสันเทียะ
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  เดชจินดา
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายรวีโรจน์   บุญเงิน
 
1. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธภรณ์  บานเย็น
 
1. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวนภัสพร  สุวรรณเก
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  เดชจินดา
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นายธีรพันธุ์  คำค้อม
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงอภัสนันท์  คุ้มแพรพรรณ
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  อุยโต
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายบฤงกฤษฎ์  พิทยาวิวัฒน์กุล
 
1. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายชินวัฒน์  ประทุมพันธ์
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. เด็กหญิงหัธกาญจน์  ทองวันดี
 
1. นายเสนีย์  ศิริสวัสดิ์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. นางสาวธัญรดา  กิ่งนอก
 
1. นายเสนีย์  ศิริสวัสดิ์
 
106 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงกัญชนิกา  มะเดื่อชุมพร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเหมาะ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักชาติ
4. เด็กหญิงจันทิมา  เสงี่ยมกลาง
5. เด็กชายจำรูญศักดิ์  ทองกลาง
6. เด็กชายจิโรจน์  แก้วมา
7. เด็กหญิงชนกานต์  ถิ่นนอก
8. เด็กหญิงชลธชา  ไชยเผือก
9. เด็กหญิงชลธิชา  ทัศนะนาคะจิตต์
10. เด็กหญิงชุติมา  ปรีดี
11. เด็กหญิงณัฏฐวิณีย์  อินจะบก
12. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขฤทัย
13. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์ละคร
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชิญสันเทียะ
15. เด็กหญิงณิฌานาฏ  เสาร์สูงเนิน
16. เด็กหญิงทิพวรรณ  ขอชูกลาง
17. เด็กชายธนบดี  แพนเกาะ
18. เด็กหญิงนภสวรรณ  อยู่หมื่นไวย
19. เด็กหญิงนภาภรณ์  เชื่อมกลาง
20. เด็กชายนราวิชญ์  สอนบุญมา
21. เด็กหญิงนันทวรรณ  สีเที่ยง
22. เด็กหญิงนารีรัตน์  วาวิทย์
23. เด็กหญิงนาวิณี  เนมขุนทด
24. เด็กหญิงบุษรา  เพ็ชรปรีชา
25. เด็กหญิงปิยดา  พลสิทธิ์
26. เด็กหญิงผกามาศ  แสงมณี
27. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อาจสินสุข
28. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เถียรจตุรัส
29. เด็กหญิงพิไลวรรณ  พันธุรัตน์
30. เด็กชายภาคภูมิ  ดีเจริญวัฒนา
31. เด็กหญิงรษา  สนิทพงษ์
32. เด็กหญิงวราภรณ์  นครศรี
33. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สิงหิรัญเรือง
34. เด็กชายศรีวิโรจน์  นามเหล่า
35. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เกะกระโทก
36. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มพุดซา
37. เด็กหญิงสุชานันท์  พินศรี
38. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  มะสันเทียะ
39. เด็กหญิงอรจิรา  อารีกลาง
40. เด็กหญิงเพชรรัตน์  นิยมคุณ
 
1. นางสาวกนิษฐา  วีระกุล
2. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
3. ดร.ฑีฆา  โพธิเวส
4. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
5. นางสาวรัชเกล้า  พึ่งย้อย
6. นางละออ  แยบสูงเนิน
7. นางวันเฉลิม  วังสำเภา
8. นายวุฒิรัชเศรษฐ์  นครสันติภาพ
 
107 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นายกรกช  ตราชู
2. นางสาวกรรณิการ์  ทองดีนอก
3. นางสาวจุฑามาส  จันทร
4. นางสาวชรินทร์รัตน์  ขอบใจกลาง
5. นางสาวฐาปนี  ทุมภักดี
6. นางสาวณัฏฐา  เสรีคชหิรัญ
7. นางสาวณัฐธิดา  ผมงาม
8. นางสาวธัชชญา  กันทะสวย
9. นางสาวธัชรินทร์นรี  พรมปรุ
10. นางสาวธัญญารัตน์  ปานดับใหม่
11. นางสาวธิดารัตน์  ทวีเงิน
12. นายธีรพันธุ์  คำค้อม
13. นางสาวนรินทร์  มีโทร
14. นางสาวนฤมล  สาตรา
15. นางสาวนันทนัช  แสงมณี
16. นางสาวบุญญรัตน์  รัตนอภิสิทธิ์
17. นางสาวบุญศิริ  ยี่จอหอ
18. นายปกรณ์  จิรัฏฐิติกาล
19. นายพลรัตน์  จันทร
20. นายพิฆเณศ  เอี่ยมกล้า
21. นายพิศณุ  ปิตตาระเต
22. นางสาวภัทราพร  ทิมดอน
23. นางสาวภัทราภร  สิริการ
24. นางสาววรรณา  มูลสุวรรณ
25. นางสาววาสนา  เพ็ชรทะเล
26. นายวุฒิไกร  วงศ์วัฒนากร
27. นางสาวศุภิสรา  ปัญญาเสมอทรัพย์
28. นางสาวสกุลรัตน์  อินหมื่นไวย
29. นางสาวสมสมร  หมอยา
30. นางสาวสุพรรษา  สุขมงคล
31. นางสาวสุพัมตรา  หรั่งบุญลือ
32. นางสาวสุภาภรณ์  ดู่หมื่นไวย
33. นางสาวอภิญา  ปัทมประภากุล
34. นางสาวอรวรรณ  บุญจันทร์
35. นางสาวอรัญญา  รักพุดซา
36. นางสาวเกวลิน  บุญสมภพ
37. นางสาวเกวลี  ตจสารอุไร
38. นางสาวเกษรินทร์  ทับหมื่นไวย
39. นางสาวเมธิณี  ศรีเสริม
40. นายเอกสิทธิ์  ญาติตะคุ
 
1. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
2. นายทรงศักดิ์  วีระทวีมาศ
3. นางสาวนุจรินทร์  คูณขุนทด
4. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
5. นางสาวรัชเกล้า  พึ่งย้อย
6. นายสมภพ  ชาญสูงเนิน
7. นางสมหวัง  ไชยยศ
8. นางสาวอำไพ  ฉันงูเหลือม
 
108 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ตรีสงวนจันทร์
2. เด็กหญิงธนาพร  สิทธิเดช
3. เด็กชายธีรเมธ  มุ่งเจียกลาง
4. เด็กชายปณิธาน  จันทสังข์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เงินโคกสูง
6. เด็กหญิงภัทรศินี  ชวนเชย
7. เด็กชายวทัญญู  ปิ่นน้อย
8. เด็กหญิงสิริมา  จันทร์สาขา
9. เด็กชายสุรชัย  ใจหมั่น
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีอำไพ
 
1. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
2. นางนิยม  พื้นทะเล
3. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายกีรติ  สุขแสงรัตน์
2. นางสาวขนิษฐดา  พิมพ์พงษ์
3. นางสาวฐิตาภา  มณฑานุช
4. นางสาวณิชากร  ก้อนหิน
5. นายนิรุต  ยวนทะเล
6. นางสาวบุญญารัตน์  ธงชัย
7. นายปฐมภพ  วงศ์ตะลา
8. นายภาคิน  กระเบากลาง
9. นายวศิน  ผจงงาม
10. นางสาวสุรางคนางค์  ขำเอนก
 
1. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
2. นางนิยม  พื้นทะเล
3. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวณัฎฐณิชา  น้อมสูงเนิน
2. นางสาวภัชราพร  ชำนิ
3. นางสาวภัทรสุดา  โพธิ์ดำ
4. นางสาวสิรีธร  กันแตง
5. นางสาวอารยา  แก้วสิทธิ์
6. นางสาวเอื้ออารีย์  กระจ่างโพธิ์
 
1. นางกาญจนา  ชลประทิน
2. นางสาวรสสุคนธ์   กรีจังหรีด
 
111 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เขมศิริกุล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  นาราษฎร์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  รัตนโสภา
4. เด็กหญิงวรรญา  หมู่สะแก
5. เด็กหญิงศศิธร  ศิริบุตร
6. เด็กหญิงสายธาร  โง้วสุวรรณ์
 
1. นางกาญจนา  ชลประทิน
2. นางสาวรสสุคนธ์   กรีจังหรีด
 
112 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกุลนาถ  คัมภิรานนท์
2. นางสาวขวัญข้าว  วันดี
3. นางสาวดวงมณี  เคนท้าว
4. นางสาวนุชนาฎ  มะส่าห์
5. นางสาวรวิภา  ตั้งประดิษฐ์
6. นางสาวรอยพิมพ์  กิจสุบรรณ
7. นางสาวสุกัญญา  หลงอินทร์
8. นางสาวอารียา  เณรสีนาค
9. นางสาวอารีรัตน์  มนปาน
10. นางสาวเศรษฐินี  พวงเพชรสว่าง
 
1. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
2. นางนิยม  พื้นทะเล
3. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
113 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงกติกากร  กล่ำกลาง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พันเขียว
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  มากลาง
4. เด็กหญิงวารุณี  คุณพันธุ์
5. เด็กหญิงวิภาพัน์  ศรเจริญ
6. เด็กหญิงศิริพักตร์  ขาวสน
7. เด็กหญิงสุนิสา  เจริญสุข
8. เด็กหญิงสุภารัตน์  หร่ายกลาง
9. เด็กหญิงไอลดา  อนุไพร
 
1. นางสาวเกณิกา  วงศ์นรินทร์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวณัฐกานต์  เสมอใจ
2. นางสาวธนัชภัค   เทพกลาง
3. นางสาวธิดา  อินทร์ประโดก
4. นางสาววรรณกานต์  แพ่งกล่อม
5. นางสาวศุภลักษณ์  เหลือกลาง
6. นางสาวสุริญาณี  สามกำปัง
7. นางสาวอัญชลี  หร่ายกลาง
8. นางสาวอารยา  ตะสูงเนิน
 
1. นางสาวเกณิกา  วงศ์นรินทร์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอนกลาง
2. นายธนเกียรติ์  วัชระสุขโพธิ์
3. นายภุชงค์  มุ่งก่อกลาง
4. นายสรวิศ  ตันกลาง
5. นายอมรศักดิ์  แววโคกสูง
 
1. นายกันฑพิชญ์  ปานใหม่
2. นางสาวเกณิกา  วงศ์นรินทร์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เฮ็งสูงเนิน
2. เด็กหญิงปรียานุช  สุดโต
 
1. นายชาญรบ  ไว้สันเทียะ
2. นางวิภาวรรณ  ศศิสุริยาภูมิ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงพิชญา  นอกพุดซา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  วานนท์
3. เด็กหญิงแก้วตา  บังกระโทก
 
1. นางเกษมศรี  ศิริสวัสดิ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายจิรายุส  แซ่เอี้ยว
2. นายชัชวาล  พรชัยทวี
3. นายนฤนาท  มาศิริ
 
1. นายบุญไชย  ศรีปิยะพันธุ์
2. นายวิศิษฐ์  โปร่งสันเทียะ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงวณิชชา  ศิลอยู่
2. เด็กหญิงวนัชพร  กิตติวราพล
3. เด็กหญิงศิริกาญจน์  กนกหงษ์
 
1. นางสาวทิฆัมพร  ศรีวัฒนพงศ์
2. นายเกื้อ  สิริการ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. นางสาวปภาดา  รัตนศุภากรณ์
2. นางสาวพรรณพัชร  ทิพาวรรณากร
3. นางสาวศุภกานต์  สายรัมย์
 
1. นางสุดารัตน์  เตชะกำพุช
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงชุติมา  จันเติม
2. เด็กหญิงธันยพร  อึ้งวานิช
3. เด็กหญิงนิตยา  สุพรมอินทร์
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  แซ่อู้
5. เด็กหญิงสุเมทณี  โถน้อย
6. เด็กหญิงอาพิมภา  โถน้อย
 
1. นางสาวน้ำฝน  เกสรจันทร์
2. นางปัญญา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวอุไรวรรณ  ดอกหว่านกลาง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวกุลสตรี  โชติกลาง
2. นายนนทวัฒน์  โกฏสำโรง
3. นางสาวยุพิน  ดอกแคกลาง
4. นายอภิเดช  จงกลาง
5. นายอัษฏาวุช  จงแอบกลาง
6. นายไพฑูรย์  ย่ามกลาง
 
1. นางสาวน้ำฝน  เกสรจันทร์
2. นางปัญญา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวอุไรวรรณ  ดอกหว่านกลาง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร  อโหสิประชา
2. เด็กหญิงรสมล  น้อมกล่อม
3. เด็กหญิงสิรณัฐ  พงศ์เศรษฐวุฒิ
 
1. นางปิญญา  จำปามูล
2. นางอุบลพรรณ  โชติกลาง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายนพรัตน์  ภูมิโคกรักษ์
2. นายศราวุธ  โง่นสูงเนิน
3. นายสุธิชัย  ผ่องกลาง
 
1. นางสาวปทุม  ธัญญขันธ์
2. นางสุภิญญา  พินทุวัฒนะ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  โกสันเทียะ
2. เด็กหญิงฐานิดา  วิชัยรัมย์
3. เด็กหญิงมินล์ตา  ทำสันเทียะ
 
1. นายปราโมทย์  กุลสุทธิไชย
2. นางศรีรัตน์  กิจวรรณ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวจันทนิภา  จิตรกลาง
2. นางสาวบุษกร  แครงกลาง
3. นางสาวอารียา  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางทิพวรรณ  ทั่งกลาง
2. นายนเรศ  ภูมิแสน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  นิธิธนาไพศาล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จากโคกสูง
3. เด็กหญิงบรรพตรี  เพชรเล็ก
 
1. นางสาววรรณี  กรรณทิพย์สกุล
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชนัญชิดา  กุลนนท์
2. นางสาวลดาวัลย์  ชมลัง
3. นางสาวโชษิตา  ทรัพย์ธานารัตน
 
1. นางบุปผา  โสระวงค์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณฐมน  โสพันธ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  บุญรักษ์
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  บัวชุม
 
1. นางสุนที  อุทัยเลิศ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกาญจนาพร  เพาะปลูก
2. นางสาวธัญจิรา  พุ่มหมื่นไวย
3. นางสาววริศรา  แชจอหอ
 
1. นางสุดสวาท  มั่งจิ๋ว
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญภาภัค  ครูทำนา
2. เด็กหญิงชญานิศ  เกยนนไชย
3. เด็กหญิงวรัญญา  นวลฝ้าย
 
1. นางสาววรรณา  ไล้สวัสดิ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวชนิกานต์  งามจบ
2. นางสาวพรธีรา  ใยงูเหลือม
3. นางสาวพริมา  ห่อไธสง
 
1. นางวรรณา  ทิพย์จันทร์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  แก้ววังวร
2. เด็กหญิงปฐมพร  ปู่ปัญจะ
3. เด็กหญิงพัชรพร  ผดุงผล
 
1. นางวิภาวี  จันทร์อ่อน
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวบุปผา  จงอยู่กลาง
2. นายวิรัส  น้อยอุดม
3. นางสาวเกตุสุนีย์  จำละคร
 
1. นางสุวนิตย์  วรรณธนะเดชาธร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปรวีร์  พุฒพันธ์
2. เด็กหญิงอัญชิสา  อาจวิชัย
 
1. นางสาววัลภา  เข็มสันเทียะ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  กองคำ
2. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  หอมจันทร์
 
1. นางสุจิตรา  ธรรมาภิมุข
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวฤดีมาศ  บวรสิทธิชัย
2. นางสาวสุภาวี  ทองเกลี้ยง
 
1. นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กชายจิรายุทธ  ใยงูเหลือม
2. เด็กชายพงศกร  เกตุนอก
 
1. นายจารุภัทร  ประเสริฐ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายธนนท์พัชร์  ชัยยะเดชานนท์
2. นายอธิษฐ์  ด่านกุล
 
1. นายอลงกต  หาญชนะ
2. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กชายชาคริต  ปรุเขตต์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พลายสันเทียะ
 
1. นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
2. นางพันธ์กมล  รัศมิ์ขาวพราย
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงนฏา  ธัญญวัฒน์
2. เด็กหญิงปารีณา  พัวอมรพงศ์
 
1. นางกาญจนา  โยธายุทธ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กหญิงชลมาศ  คาดสนิท
2. เด็กชายปณิธิ  วิชัยศึก
 
1. นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นายธนะศักดิ์  วงศ์บา
2. นายวัชรพล  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  ศิริมาเทพ
2. นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวธิดารัตน์  เมียมขุนทด
2. นางสาวภรภัทร  โนนศรี
 
1. นางน้ำเพชร  กระต่ายทอง
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นายชญานนท์  รัศมีโสรัจ
2. นายลัทธวัฒน์  จรูญรัตนา
 
1. นายภัทร  ภู่ศิริ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงนฤมล  พุฒกลาง
2. เด็กหญิงสงกรานต์  กลิ่นสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  โสชาลี
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี
2. นางสาวแก้วฤทัย  วันนิจ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นายธิฐิพัฒน์  เตียนพลกรัง
2. นางสาวนันท์นภัส  จั่นตอง
3. นายพงศกร  นามพงษ์
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  ศิริมาเทพ
2. นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวประภัสสร  ดวงคำ
2. นางสาวมนัญชยา  สายคติกรณ์
 
1. นายวรเดช  ทุมมะชาติ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายจิรกานต์  สุขเจริญ
2. เด็กชายพณภัทร  ภู่ภัทรางค์
3. นายศรรบ  เหียดขุนทด
 
1. นางสาวพัชรา  ชันมะเวส
2. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายกฤษฏิ์  เกรียงเกษม
2. นายกษิดิศ  เอี่ยมทอง
3. นายนนภวิศ  อมะรักษ์
 
1. นางสาวพัชรา  ชันมะเวส
2. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายชาญชัย  จงกลาง
2. เด็กชายณรงค์วิทย์  อุเทนสุด
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ขอพลอยกลาง
 
1. นายฉัตร์ตรา  แมบจันทึก
2. นายสมยศ  โคตรบรม
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายชนะชัย  เติบกลาง
2. นายชยานันท์  จงกลาง
3. นายพรหมโชติ  สาระบุตร
 
1. นายฉัตร์ตรา  แมบจันทึก
2. นายสมยศ  โคตรบรม
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายปิยสวัสดิ์  ลิสวัสดิ์
2. นายวุฒินันท์  ก้อนทองดี
3. นางสาวศุภกานต์  พิมปัดชา
4. นายสมปราชญ์  ดีจอหอ
 
1. นายฉัตร์ตรา  แมบจันทึก
2. นายสมยศ  โคตรบรม
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชนก  วันดี
 
1. นางนวลอนงค์  โกมลานนท์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวศรมน  ชัยชาญ
 
1. นางนิชาภา  กีรติเกริกไกร
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายณัฐธีร์  ฤทธิเดชเกรียงไกร
 
1. นางวันดี  แอบจันทร์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นายวรวิช  ตั้งหทัยธรรม
 
1. นางปัทมาภรณ์  หาระบุตร
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. เด็กหญิงอาเรียล  มอราดอฟ
 
1. Mr.Arcitna  Arya
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวทิฆัมพร  ภูมรินทร์
 
1. นางรังษิยา  คงศักดิ์ตระกูล
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ  เรืองวสุ
 
1. นายธรรมวัฒน์  พฤกษาชีพ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายพัฒน์  วีรพงศ์ธงไชย
 
1. นางวัชรภรณ์  เสริมสำราญ
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพบธาร  ชุนเกาะ
2. เด็กหญิงพิมพ์วรา  สุขสันต์วิจิตร
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ค้ำชู
4. เด็กหญิงมนพร  ชัยชาญ
5. เด็กหญิงเอมรี  ชาร์ลินา เอเวณ
 
1. นางสาวสุดาดวง  เกิดโมฬี
2. นางสาวแสงดาว  พรหมสุรางค์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกุลนิภา  พลวิเศษ
2. นางสาวชมาภรณ์  โสดา
3. นายธนชิต  จินาภร
4. นางสาวพัชรา  กล้าณรงค์
5. นางสาวพิมลดา  พลวิเศษ
 
1. นางสาวสุพัชริน  เอี่ยมประพัสสร
2. นางเยาวลักษณ์  วาระรังสี
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 77.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายนิลพัฒน์  แสนโคตร
 
1. นางสาวนงนุช  วงศ์สัตสถาพร
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายพงศกร  กุตัน
 
1. นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวพิชนิกา  มาสุข
 
1. นางกุหลาบ  เศวตชัยกุล
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวสุพิชญา  เลิศธรรมไพบูลย์
 
1. นางสุชาดา  กฤตาคม
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายณรงค์ภักดี  ยะไวย์
 
1. นางสุชาดา  กฤตาคม
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธีรพัฒนพงศ์
2. เด็กหญิงโชติกา  ทับธง
 
1. นางลดาวัลย์  อูปแก้ว
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวอรณิชา  รักษ์กุศล
2. นางสาวแซร่า  โจนส์
 
1. นางพธูทิพย์  กรโคกกรวด
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ลอยสนั่น
2. เด็กชายทวีรัช  พงษ์ฤทธิกุล
3. เด็กชายธนวัฒน์  จันยะรมย์
4. เด็กชายธนะพล  ณ ระนอง
5. เด็กชายนครินทร์  จันคำ
6. เด็กชายปารวรรษ  หมั้นทรัพย์
7. เด็กชายวิวรรธน์  ศิริสุนทรพิศาล
8. เด็กชายอธิปไตย  ดังกลาง
 
1. นายภูมิ  เพ็ชรสุข
2. นางโสภา  เพ็ชรสุข
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายจตุพร  ทวีเกื้อกูล
2. นายพงศธร  แอบกิ่ง
3. นายสฐากูร  วรรณปักษ์
4. นายสุทธิภัทร  ชนะประโคน
5. นายอภินันท์  กุณรักษ์
6. นายเดชาพล  เล็กทองหลาง
 
1. นายภูมิ  เพ็ชรสุข
2. นางโสภา  เพ็ชรสุข
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกมลพร  ตอนโคกสูง
2. นางสาวกมลพรรณ  อดิเรกธนสาร
3. นางสาวจีดาภา  สมจิต
4. นางสาวณัฐมน  เหลืองรัชนี
5. นางสาวธัญลักษณ์   ทองน้อย
6. นางสาวปารมี  ไกรราช
7. นางสาวพิสิตรา  หงษ์พิมพ์
8. นางสาวภัทรานี  เฮียงราช
9. นางสาวภัทราพร  ธนาพรไชย
10. นางสาวโชโกะ  นูโนกาวะ
 
1. นางวิภาวรรณ  ศศิสุริยาภูมิ
2. นางสุนิศา  โชติกลาง
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  อ่อนโคกสูง
2. เด็กหญิงวรวรรณ  บุตรหงส์
3. เด็กชายวรัญชิต  มุกสิกชาติ
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปล้องพุดซา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประกอบแสง
 
1. นางปราณี  เดชบุญ
2. นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวปัญจลักษณ์  ยอดอัน
2. นางสาวพิมผกา  หมวกสันเทียะ
3. นางสาวสหทัย  ไชยสาร
4. นายสุริยะ  มาเทศ
5. นายไกรสร  เกสูงเนิน
 
1. นางทวีสิน  กฤษสุวรรณ์
2. นางสุวิมล  ฤทธิ์ไธสง
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐญา  เลิศรัตนวาที
2. เด็กหญิงพีรณัฐ  จัดงูเหลือม
3. เด็กหญิงวรัญญา  พวงศรี
 
1. นางวิไลรัตน์  โสมศรีคำ
2. นางสวิตตา  มุ่งธนวรกุล
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวณัฐพร  ฉัตรหิรัญรัตน์
2. นายยุทธศาสตร์  สดสร้อย
3. นางสาวเบญจมาศ  ฝ่ายกระโทก
 
1. นางวิไลรัตน์  โสมศรีคำ
2. นางสวิตตา  มุ่งธนวรกุล
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  รัตนา
2. เด็กหญิงพรชนก  จงเพ็งกลาง
3. เด็กหญิงวรรธนี  สาธุรัมย์
 
1. นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา
2. นางสวิตตา  มุ่งธนวรกุล
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวจริยาวดี  แสนพรมราช
2. นางสาวศิรภัสสร  ขนขจี
3. นายเกียรติชัย  ราชจินดา
 
1. นางสวิตตา  มุ่งธนวรกุล
2. นางสิรกานฑ์  สุริยะสกุลวงษ์
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายถิรณัฐ  บำเหน็จพันธ์
2. เด็กชายวรากรณ์  ศิริวิกุล
 
1. นางสาวรินภัทร  บุตรศรีภูมิ
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. นายจักรพันธ์  โรจน์พงศ์เกษม
 
1. นายอัครพล  ขวัญศักดิ์
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ถาวรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรดา  ลิปิเลิศ
 
1. นางทิพากร  วัฒนาวงศ์ดอน
2. นางมนัส  ขันธสมบัติ
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. นางสาวกุลิสรา  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวเกศราพร  ยอดพุดซา
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายตุลภัทร  รัตตสุพร
2. เด็กหญิงลักษิกา  โมรัษเฐียร
 
1. นางสาวปรียานุช  หนอกกระโทก
2. นางรุ่งทิพย์  อนันตบุษย์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. นางสาวณัฏณิชา  ดีชื่น
 
1. นางฉัตฑริกา  ทรวงโพธิ์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุธิชา  บรรจงปรุ
 
1. นางเกศสุดา  สุพรหม
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายณัฐพล  โนตัน
 
1. นางสาวกนกอร  โพธิ์กลาง
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายฐปนพัฒน์  ธนกิตติพงศ์
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายคมสัน  พรหมภักดี
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายศุภวิชญ์  ตรีเหรา
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายดุลยฤทธิ์  เปียไธสง
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกาญจนา  เอื้อนจิตร
2. นายกิตติเดช  โนคอน
3. นายกีรติ  สุขแสงรัตน์
4. เด็กชายขจรศักดิ์  ขันตี
5. เด็กหญิงขนิษฐดา  พิมพ์พงษ์
6. นางสาวขวัญข้าว  วันดี
7. เด็กชายคมสัน  พรหมภักดี
8. นายฐปนพัฒน์  ธนกิตติพงศ์
9. นางสาวฐิตาภา  มณฑานุช
10. เด็กชายณัฐดนัย  ยอดบุญมา
11. เด็กหญิงณัฐพร  ตรีสงวนจันทร์
12. นางสาวณิชากร  ก้อนหิน
13. นางสาวดวงมณี  เคนท้าว
14. นายดุลยฤทธิ์  เปียไธสง
15. นางสาวนันทิชา  ดีทะเล
16. เด็กหญิงนารีรัตน์  ถนอมเสรี
17. นายนิรุต  ยวนทะเล
18. นางสาวนุชนาฏ  มะส่าห์
19. นางสาวบุญญารัตน์  ธงชัย
20. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เงินโคกสูง
21. นายภาคิน  กระเบากลาง
22. นางสาวรวิภา  ตั้งประเสริฐ
23. นายวศิน  ผจงงาม
24. นายศิรวิทย์  พาประจง
25. นายศุภวิชญ์  ตรีเหรา
26. นางสาวสุกัญญา  หลงอินทร์
27. นางสาวสุรางคนางค์  ขำเอนก
28. นายอธิบดี  ศรีโสดา
29. นางสาวอารียา  เณรสีนาค
30. นางสาวอารีรัตน์  มนปาน
 
1. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
2. นายชลิต  สุริยสกุลวงษ์
3. นางนิยม  พื้นทะเล
4. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
5. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
6. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
7. นายสมัคร  ไวยขุนทด
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 75.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นายวันชัย  งามแสง
 
1. นางสาวสุมิตรา  หาญยิ่ง
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายกิตติพิสิฐ  เพ็งสูงเนิน
 
1. นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายศิวภพ  ศิริ
 
1. นางสาวสุเนตร  วีระภัทร
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายหัสดงด์  ปัญญาวัน
 
1. นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันทรสุดา  จอมเกาะ
 
1. นางอรุณ  สุวรรณราช
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสมฤทัย  หล่อประเสริฐ
 
1. นายปราโมทย์  กุลสุทธิไชย
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรียงจอหอ
2. เด็กชายพิชญา  บุตรมาลา
3. เด็กชายอินทราวุธ  นาคดิลก
 
1. นายฐาปนพงศ์  วิเศษชาติ
2. นางเดือนเต็ม  ดอกดวง
 
200 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 75.46 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายทรงพล  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กชายทะนงศักดิ์  แซ่อุ๋ย
 
1. นางจุฑารัตน์  ทุ่นศิริ
2. นางสาวรัตน์ริญญา  มนอยู่พะเนา
 
201 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 43.39 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นายอนุวัฒน์  สีดาวงศ์
2. นายอภิชา  ดาทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  นวลโคกสูง
2. นางสาวสุมิตรา  หาญยิ่ง
 
202 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุกัญญา  ผัดโพธิ์
2. นางสาวแพรวพรรณ  กลั่นสาน
 
1. นางสาวรติชา  รวิโรจน์
2. นางวัลลีย์  แสงสุข
 
203 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  คำสุทธี
2. เด็กชายธารมงคล  จึงพึ่งกลาง
 
1. นางปิยนุช  ขอเหนี่ยวกลาง
2. นางสุวิมล  ฤทธิ์ไธสง
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจิรัตยา  ถึงอินทร์
 
1. นางวัลลีย์  แสงสุข
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 99.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายพิสิษฐ์  ธนศรีภักดีกุล
 
1. นายปราโมทย์  กุลสุทธิไชย
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายตระกรานณ์ตระชาติ  พจนา
 
1. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายรมย์ชัย  บุญชู
2. เด็กชายเกียรติชัย  พลวงนอก
3. นายเสรี  รักกุศล
 
1. นายปราโมทย์  กุลสุทธิไชย
2. นายวันชัย  เบสูงเนิน
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายวิรุตม์  อภัยวงศ์
2. นายสุชาติ  วิลัยเขวา
 
1. นายสมศรี  กะไรยะ
2. นางเย็นศรี  ทองคำ