หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กลุ่ม 1
ณ ..................................................................
ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นาย ส.จิระศักดิ์ คชินทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 นางสมจิตร ชนะภัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 นายธงชัย รวยสูงเนิน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4 นางกลอยใจ มุกดา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5 นางสุทธสินี สุจริตรักษ์กมล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6 นายชูชาติ พัดเกาะ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 นางรัชฎาภรณ์ สิงห์เดช โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 นางอัจฉราพรรณ สมพงษ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 นางบังอร ชูศรียิ่ง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 นายประภา บุญยะภาภรณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 นางปรียาพันธ์ ฉัตรสูงเนิน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 นางสุรชา สวนหนองปลิง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 นางนวลลออ วัลลา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 นายบุญชอบ เพิ่มพูล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 นายนิวัติ สีวัง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 นายชูศักดิ์ อุคหปัญญากุล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 นายสหัส ค้าขาย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 นายสุวิทย์ เชื้อน้อย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 นางอรไท เผื่อนงูเหลือม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 นายเสงี่ยม แพไธสง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 นางเพ็ญนภา ชนะชัย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 นางสาวปัณฑ์ณทัต สืบปรุ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 นางสาวสุภาวดี สาเงิน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 นางสาวตรี ปรีเดช โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 นางสมพร สิงห์ทอง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 นางอรุณ ดุริยศาสตร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 นางวรรณประภา ตันรัตนะ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 นางสาวพรรณมาศ กองขุนทด โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 นางสาวพนิดา วันละพัน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
30 นายนรพงษ์ แพนศรี โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
31 นายอำนาจ ชินหนองทอน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
32 นางเพ็ญศิริ รวยสูงเนิน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
33 นางสุนิภา จันทรักษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
34 นางรุ่งอรุณ เทียมลม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
35 นางกิรติการ คงมิยา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
36 นางสุกานดา วิทโยปกรณ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
37 นางสาววาสนา เที่ยงสันเทียะ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
38 นางสาวสายฝน เจนหัต โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
39 นางสาวมาลีรัตน์ ขำโพธิ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
40 นายทินกร นอสูงเนิน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
41 นางรักษณีย์ ทองสุกแก้ว โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
42 นางกฤษดา ลิ้มพงษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
43 นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
44 นายวีรศักดิ์ ศรีพรหม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
45 นายผดุงศักดิ์ ศรีโท โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
46 นายเกรียงไกร กวินอติชาติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
47 นายสมพงษ์ เกตุพุดซา ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา
48 นายสม แคงสันเทียะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
49 นายเกียรติศักดิ์ ขอเหนี่ยวกลาง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
50 นายภูมินทร์ กุสุมนจันทร์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
51 นายวัฒนา วงศ์พวงเพชร โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
52 นายศักดิ์ชาย สุขม่วง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
53 นางคณิศร์พร วีระเกียรติกุล ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
54 นางสาวพรรณนิภา อพิญชพงศ์ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
55 นายสุรจิตร บรรจงปรุ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
56 นายอานุภาพ แก้วไตรรัตน์ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
57 นางประเทือง ชินกลาง ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
58 นางพรรณี จำปาโพธิ์ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
59 นางปิยนุช ขอเหนี่ยวกลาง ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
60 นางสุธาวัลย์ บรรดาศักดิ์ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
61 นายพฤฒ ศรีจันทึก ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
62 นางสาวสุรีย์พร แจ้งกระจ่าง ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
63 นางสาวเบญจมาศ บุดศรี ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
64 นางวรรณา แผ่นทอง ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
65 นางเฉลียว มาพะเนาว์ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
66 นางเบญจพร คร้ามพักตร์ ครู โรงเรียนมหิศราธบดี กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
67 นางสถาพร มุ่งวัฒนา ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
68 นายสิทธิพร ตั้งยอดชมญาณ ครู โรงเรียนจักราชวิทยา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
69 นายอภิชิต มีสวรรค์ ครู โรงเรียนเมืองคง กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
70 นางกอบแก้ว กล้าหาญ ครู โรงเรียนเทพาลัย กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
71 นางนัยนา กลั่นแก้ว ครู โรงเรียนบุญวัฒนา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
72 นายชินตา บุญผาง ครู โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
73 นางนารีรัตน์ เริงฤทธิ์ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
74 นางมาลี พร้อมจะบก ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
75 นางสาวเบญจภัทร สายสมุทร ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
76 นายภูมินทร์ สุกุมลจันทร์ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
77 นางจริยา กาญจนจิตติ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
78 นางสาวทวีสิน กฤษสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
79 นางปราณี เดชบุญ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
80 นางวัลลีย์ แสงสุข ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
81 นางวิภาวรรณ เสียงดัง พนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
82 นางสุวิมล ฤทธิ์ไธสง ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
83 ทดสอบ ทดสอบ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
84 นายนพณัฎฐ์ เกิดนอก ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
85 นางสาววิไลวรรณ สาระมู ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
86 นายภูวนารถ แก้วพะเนาว์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเทคโนโลยี
87 นางอัจฉรา อมะรักษ์ ครู กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเทคโนโลยี
88 นางสาวพัชรา ชันมะเวส ครู กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเทคโนโลยี
89 นางจงจิตร์ คุณสา ครู กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเทคโนโลยี
90 นายนฤพล จันคำ ครู กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเทคโนโลยี
91 นายอลงกต หาญชนะ ครู กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเทคโนโลยี
92 นายเกรียงไกร สิงหนาท ครู กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเทคโนโลยี
93 นางลมุน ทนโคกสูง ครู กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเทคโนโลยี
94 นางทัศนีย์ พัดเกาะ ครู กรรมการดำเนินงานการแข่งขันเทคโนโลยี
95 นางจินดา เสือบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]