หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nma1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทนา ทับสุพรรณโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ พุฒกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นายสกล ดุริยศาสตร์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นางพัชรี ศรีพลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวลัดดา บูรพากูลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นายสมบัติ สังวรณ์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
7. นางอาภรณ์ กุลไชยโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
8. นางปัณฑารียา คบด่านกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
9. นางรัธนาฎ กมลกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
10. นางสาวสมหญิง ชูชื่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
11. นางนัยนา ปราบริปูตลุงโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
12. นางสาวสิรภัทร จันทร์หมื่นไวย์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
13. นางสาวณิชนันทน์ สร้อยทองหลางโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
14. นางศิรประภา บูรณสถิตวงศ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
15. นางสาวกานต์รวี ธรรมสถิตวงศ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
16. นางเจริญศรี ค้อไผ่โรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
17. นางสาวสุทิน ฝ่ายนาโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
18. นางสาวพรรณวรินทร์ วงษ์หอมโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
19. นางสาวพรรณธิพา พุทไธสงโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
20. นางจันทร์เพ็ญ อุทุมทองโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
21. นางสาวอัจฉรา เผ่าจินดาโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
22. นายวิชิต โสสีสุขโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
23. นางสาวกรกนก พากิ่งโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
24. นางสาวสวลี เติบโตโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
25. นางสาวณัฐฐา บุญแซมโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
26. นางประภาพร แขหินตั้งโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
27. นางวัฒนา จงท่องกลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
28. นายเฉลิมพล วาสีประโคนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
29. นางมาลัย พิชญ์ประเสริฐโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
30. นางสรินทิพย์ เพียงพานิชโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
31. นางศุภากร อนุกูลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
32. นางอัมพิกา โคสูงเนินโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
33. นางพิมพ์มาดา ธรรมวิเศษโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
34. นางสาวรุจิรา จิระกังวานโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสายันต์ ทองตันโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวกิติมา เจียรสุมัยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธงชัย รวยสูงเนินโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ตุ่นไธสงโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ฟองฟูมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพัชรพัส ภัทรจารุโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสมชาย ยิ่งดังโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
8. นางนารีรัตน์ พักสูงเนินโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
9. นายประสิทธิ์ เลิศล้ำโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีธานี ตั้งชูวงษ์โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
11. นางพิกุล ยิ่งดังโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
12. นายเสนีย์ ศรีพาณิชย์โรงเรียนห้วยแถลงกรรมการ
13. นายไชยยันต์ จรูญเสาวภากิจโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
14. นายณเรศ เซ็งแซ่โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
15. นางเกศินี ศรีวรรณาโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"กรรมการ
16. นางบุษราคัม บุญกลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
17. นางดวงใจ บาลศิริโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
18. นางสาวถนอมศรี ดุลยติธรรมโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
19. นางสาวจารุนันท์ วงศ์วิวัฒนาโรงเรียนห้วยแถลงกรรมการ
20. นางไกรศรี คำมาโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
21. ดร.พันธ์มณี คำพันโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
22. นายเกียรติศักดิ์ ลิ้มสุเวชโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
23. นางวลิสา มุ่งวิชาโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
24. นางอรุณวรรณ ชาญสัมพันธ์โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
25. นางปาริชาติ บุญช่วยสุวรรณโรงเรียนปากช่องกรรมการ
26. ดร.สิริรัตน์ สุขฑีฆะโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
27. นางรัตนา อักขราษาโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
28. นายเอกนันท์ ราชเกสรโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
29. นางจีรนันท์ แสนลือชาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
30. นางเฉิดฉาย ค้าขายโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
31. ดร.ฉวีวรรณ เคยพุดซาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
32. นางสุวรรณา โพธิ์หมื่นไวยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางดวงอาจ แสงสวยโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนันธพันธ์ เปรื่องนนท์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
3. นางพนิดา ผ่องแผ้วโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. ดร.สมนึก ฉู่กระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ใจ คเชนทร์ชาติโรงเรียนพุดซาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุมิตทรา มีระหันนอกโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
7. นางขนิฎฐา เถาว์ทิพย์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
8. นางสาวณัฏฐนันท์ บุญเสมอโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
9. นางนุจรี เชิดสันเทียะโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
10. นางกชพร ชนะพาลโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
11. นางสาวเดือนเพ็ญ บุญลาโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
12. นางสุรภา นันท์ตาโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
13. นางสาวทองพัด พูนมะเริงโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
14. นางสาววิไลวรรณ จิตร์แสวงโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
15. นางภัคร์ภัสสร พงศ์ธีรโชติโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
16. นายรุ่งเรือง พุทราโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
17. นายศิวาการ ภูมูลโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
18. นางวิลาวรรณ์ พัฒนกุลโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
19. นางสุภาภรณ์ ฝอยพิกุลโรงเรียนราชสีมาวิทยากรรมการ
20. นางสาวจิรนันท์ พรหมลิโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
21. นางสุนิษา ชิดชัยภูมิโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสายชล นาคดิลกโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวดี ทบวันโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางมาลินี ศิริจารีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายบุญโย มัดทะปะมังโรงเรียนปากช่องกรรมการ
5. นายวิเชียร ดีเปรี่ยมโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
6. นายบุญเรือง นวลใสโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
7. นายพายัพ ดีวงษ์โรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
8. นางรุ่งนภา บุรีรัตน์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
9. นางโมลี หาญสงครามโรงเรียนโนนสูงศรธานีกรรมการ
10. นายวสันต์ ขำพิมายโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวอุษา ดาพัวพันธ์โรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
12. นางสมสมร อภิญญาพงศ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
13. นางรัตนาวดี สิงห์พิมายโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
14. นางปาริชาติ สุขเกษมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
15. นายสุพัฒน์ วายโศกาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
16. นางสาวปัญญ์อมล แท่งหินโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
17. นายไชยา ขอมเกาะโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
18. นางสุทิน ผิวสาโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
19. นางสุภาพ วายโศกาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
20. นางจารุณี เรือนใหม่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
21. นางพัฒน์ศวรรณ จิตประสงค์โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมกรรมการ
22. นางพวงเพชร เสถียรรัมย์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ บัวหอมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางนภาพร แป้นขาโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นางอัมรา หมั่นกิจโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ประทูมพันธ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
5. นายสายชล ลือคาหาญโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
6. นางสุภิชชา ธนพงศ์ไพสิฐโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
7. นางสาวกนิษฐา วีระกุลโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
8. นางสาวเอมอร เดชไธสงโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
9. นางเพ็ญนภา ไชยราโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
10. นางนันทนา เปรมสิงห์ชัยโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
11. นางทองแก้ว คาสิงห์นอกโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
12. นางสาวจิราพรรณ บุญญานุสนธิ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
13. นางสาวอุบลวรรณ ไชยเดชะโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
14. นางสาวชนุพร ท่อกระโทกโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
15. นางจุฑามาศ ชูสกุลโรงเรียนปากช่องกรรมการ
16. นางสาวเกศสุดา ธรรมภิรานนท์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
17. นางสาวลมัย เบาสูงเนินโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
18. นางนัยนา สงึมรัมย์โรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
19. นางอุไรวรรณ วอกลางโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมหวัง ไชยยศโรงเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร เสถียรรัมย์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
3. นางสุภาวดี พุฒทองหลางโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางจรรยา ไกรสนโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
5. นางนิตยา ศรีพันธุ์โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
6. นางสาวเบญจางค์ แก้วอรสานต์โรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอนงค์ ปลั่งกลางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
8. นายเจริญ จูมเพชรโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
9. นางปาริชาติ เนตรทองหลางโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
10. นายปรีชา ชมกลางโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
11. นายจรัญ เข็มพิมายโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
12. นางจรัสศรี กันตะบุตรโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
13. นางอัญชรี สุรพันธ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
14. นางสมศรี ตวยกระโทกโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
15. นายต้องตระการ ดีรบรัมย์โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวเพียงพงษ์ วิเชียรศาสตร์โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมกรรมการ
17. นายบรรจง ฟักสมบูรณ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
18. นางปราณี เพชรประไพโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
19. นายชำนาญ อินทรสมบัติโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย วันเฟื่องฟูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ปัญจการุณโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอภิชัย หาญศึกโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมกรรมการ
4. นายอธิปัตย์ บุณยานุเคราะห์โรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
5. นายบุญเพ็ง เพียรอควงษ์โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมกรรมการ
6. นายศณิศร ท้าวนอกโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
7. นายพัทธนันท์ ปุณญพรโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย วันเฟื่องฟูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ปัญจการุณโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอภิชัย หาญศึกโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมกรรมการ
4. นายอธิปัตย์ บุณยานุเคราะห์โรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
5. นายบุญเพ็ง เพียรอควงษ์โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมกรรมการ
6. นายศณิศร ท้าวนอกโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
7. นายพัทธนันท์ ปุณญพรโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์อนันต์ ลูกอินทร์โรงเรียนโคราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ร้อยตำรวจตรีฉัตรชัย แสงโสฬสกรรมการ
3. ผศ.ศิริชัย ลาภาสระน้อยกรรมการ
4. นายทวี ดอกสันเทียะกรรมการ
5. นายประจวบ เพชรช่องประดู่กรรมการ
6. นายปรีชา พรหมสวยกรรมการ
7. นายอนันท์ อินทรักษาโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
8. นางธัญพร อารีเอื้อโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
9. นายไชยา พรมโสโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
10. นายศิริโชค ปักการะโถโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
11. นายเชี่ยว ภักดีณรงค์โรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
12. นายสมยศ ตลอดนอกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายพงษ์อนันต์ ลูกอินทร์โรงเรียนโคราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ร้อยตำรวจตรีฉัตรชัย แสงโสฬสกรรมการ
3. ผศ.ศิริชัย ลาภาสระน้อยกรรมการ
4. นายทวี ดอกสันเทียะกรรมการ
5. นายประจวบ เพชรช่องประดู่กรรมการ
6. นายปรีชา พรหมสวยกรรมการ
7. นายอนันท์ อินทรักษาโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
8. นางธัญพร อารีเอื้อโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
9. นายไชยา พรมโสโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
10. นายศิริโชค ปักการะโถโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
11. นายเชี่ยว ภักดีณรงค์โรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
12. นายสมฤทัย ตลอดนอกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ สวัสดิ์ปรุโรงเรียนโคราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนืศา ฉอสุวรรณชาติโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
3. นายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
4. นางปริญญา ยงค์สูงเนินโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ สถาวรินทร์โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเฉลียว มาพะเนาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางบุษบา ชื่นฤทธิ์โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี รุดพิมายโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
4. นางสาววีรญา นรารันต์โรงเรียนมิตรภาพวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งพชร ถามูลเสนโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
6. นางพิกุล ตัณฑจรรยาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรรณา แผ่นทองโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกอบแก้ว จูงสูงเนินโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
3. นางพรพรรณ กลั่นสระน้อยโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอังสนา อุดแจ่มโรงเรียนปักธงชัยประนิรมิตกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา พนัสศิลาโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางวนิดา เพชรสูงเนินโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเบญจพร คร้ามพักตร์โรงเรียนมหิศราธบดีประธานกรรมการ
2. นายชิษณุพงศ์ ทวีเสริญมีเหง้าโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ พิณพิมายโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวประกาย เลาสูงเนินโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
5. นางสาวนาฎนภา ปัจจังคะโตโรงเรียนพุดซาพิทยาคมกรรมการ
6. นายอัษฏางค์ ทองดีโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสถาพร มุ่งวัฒนาโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เดื่อไธสงโรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ เตียศิริโรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
4. นางสาวธัญญรัตน์ อุติชาติโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นายอานันท์ พรมนิลโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการ
6. นายนิติภูมิ ขำเทศเจริญโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสิทธิพร ตั้งยอดชมญาณโรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชิต บุ้งกระโทกโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นายณัชธนพงศ์ คำมาโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
4. นางสุนันทา พันธุโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายอภิชิต มีสวรรค์โรงเรียนเมืองคงประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ลอยจันทึกโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
3. นางสาวนิตยา หอมพันนาโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย อินอ้วนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวจตุพร ลาภยิ่งยงโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณี การะเกตุโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมันทนา ดายดัสกรโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ เจิมจอหอโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นางสารภี ชูตระกูลโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายญาณวุฒิ ทองอยู่โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนเดช แท่นแก้วโรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
3. นางนิภาพัต วรสารโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
4. นางสาววิลาสีนี เพิ่มโภคาโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
5. นางวริษฐา ปภาดาโสภณโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกอบแก้ว กล้าหาญโรงเรียนเทพาลัยประธานกรรมการ
2. นางโสภา ลำพูนโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางจุฑามาศ สิทธิปรุโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
4. นางสาวกษมาภา รัตนโภชน์โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
5. นางสุมนตรา แนวคำโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนัยนา กลั่นแก้วโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ทรวงโพธิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
3. นางจุฑาพันธ์ มุ่งกลางโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
4. นางฉวี โรจนพงษ์เพียรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
5. นายขาน ปุราเตโรงเรียนอัชสัมชัญนครราชสีมากรรมการ
6. นางประณีต วงศ์ปัดแก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายชินตา บุญผางโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร พลขันธ์โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
3. นายเสน่ห์ โกสุ่มโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
4. นางสาวสุทธิดา ใจจังหรีดโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางพรสนิท ชนชาญโหมกโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ

การแข่งขันรวม ม.1-ม.3
การแข่งขันรวม ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลศรี ทองชุมโรงเรียนเมืองคงประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ สุวรรณกูฏโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางปรางค์ทิพย์ วัชระคุปต์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
6. นางศุจินันท์ ฉลาดโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิศ วุฒิกนกกาญจน์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางศมาภรณ์ สุขสอนโรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นางนิตยา คำยางโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นางจิณห์จุฑา พิมพาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศรัญญา พะนุมรัมย์โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางชาคริต สระแก้วโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ สุกใสโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางทิพยวรรณ ทั่งกลางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางยุวดี คงสัตย์โรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ เมี้ยนจินดาโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวัฒนะ ชอบนาบุญวัฒนากรรมการ
2. นายอภิชัย ธิติพิศุทธ์กุลสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
3. นายสุรวุฒิ ซอกรัมย์จักราชกรรมการ
4. นางสาวนาจตะยา นามวงศ์เสิงสางกรรมการ
5. นางสาวฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะพิมายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสรรค์ ดวงมณีสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
2. นายพิชยุตย์ ธีรปรีชาวิศว์บุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสระพงษ์ สร้อยเพชรชุมพวงศึกษากรรมการ
4. นางสาวชุติมา ลัดนอกพิมายวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐชลัดดา ลอยฝนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
6. นายกลวัชร รอดพิพัฒน์สีดาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชีวิน เอื้อมเก็บจักราชวิทยากรรมการ
2. นางสาวรตวิสา ปาลินทรชุมพวงศึกษากรรมการ
3. นายสาคร ธรรมาภิมุขโคราชพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิพันธ์ จันสาวงศ์ขามทะเลสอวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรนันท์ กุลวรพิสิษฐ์พิมายวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ โพธิถิรเลิศขามสะแกแสงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมานะ บุญแต่งชุมพวงศึกษากรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี จงเจริญวิไลสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย กองธรรมบุญวัฒนากรรมการ
4. นางจิตร์นภา อุดมผลพิมายวิทยากรรมการ
5. นางหยกณัฐฐา พัชร์วริษฐ์อุบลรัตนราชกัญญการาชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระชัย จงสูงเนินนิคมพิมายศึกษากรรมการ
2. นางสาวสุนิตา โกศัยบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางน้ำเพชร กระต่ายทองสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชณา เฉลิมมณีชัยกุลสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"กรรมการ
2. นายแสนยากร สายสินแก้งสนามนางพิทายมกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ กลางนอกเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
4. นายยศนิธิ มะธิปิไขสีดาวิทยากรรมการ
5. นางธัญนันท์ คงสนิทอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
6. นางสาวชุติมา อภิลักษณพันธุ์ศรีสุขวิทยากรรมการ
7. นางสาวฆนภัส ชีใหม่เกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
8. นางดารินทร์ ไวสู้ศึกโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
9. นางจรูญ ธรรมประชาพิมายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิมา สิงห์บำรุงโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
2. นายขวัญชัย โตหนึ่งมัธยมวชิรากรณวรารามกรรมการ
3. นางฉลวย ทองโคกสูงบุญวัฒนากรรมการ
4. นางพิสมัย บุญชำเมืองพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐกฤตา อรรถวันพิมายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธนิตพงษ์ ฉวีพัฒน์ศรีสุขวิทยากรรมการ
2. นางสาวเกษสุมา ทองผาเสิงสางกรรมการ
3. นายบุญมี วรชมพูสีดาวิทยากรรมการ
4. นายอุบลพรรณ์ สิทธิถาวรพิมายวิทยากรรมการ
5. นางพิมพ์ลักษณ์ พิณจะโปะปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นางเด่นเดือน ประวิตรวงศ์สุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธาสินี สว่างศรีพิมายวิทยากรรมการ
2. นายดิศกุล แย้มวจีศรีสุขวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ทัพธมาตรแก้งสนามนางพิทายมกรรมการ
4. นางทิพาพรรณ เสตะพยัคฆ์พิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิริฤกษ์ อภิญญาพงศ์เมืองคงกรรมการ
6. นายสนิท แก้วหนองแสงพิมายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาวจักราชวิทยากรรมการ
2. นางฉัตราภรณ์ พิพัฒน์ชาลีโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นายเอกรินทร์ ศรีผ่องชุมพวงศึกษากรรมการ
4. นางพัชรี ศรีภูปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
5. นางสาวอาภรรัตน์ จันทร์นิลห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
6. นางอัญชัญ งามสูงเนินขามทะเลสอวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฎฐชัย ฉลาดโชคชัยสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวกันตนา มั่นจิตรเสิงสางกรรมการ
3. นายเอกชัย ฤกษ์นิรันดร์มัธยมวชิรากรณวรารามกรรมการ
4. นายพัชรพล ธรรมแสงบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางนารีรัตน์ ผดุงสุขดำรงท่าช้างราษฎรบำรุงกรรมการ
6. นายองค์อาจ บำรุงสุขจักราชวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สกลจะโปะโชคชัยสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวบุษบา แสงหม้อห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญณัช ชันนาคพุดซาพิทยาคมกรรมการ
2. นางณัฐกฤตา อรรถวันนิคมพิมายศึกษากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สกลจะโปะโชคชัยสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธันยานันท์ ป่าสลุงจักราชวิทยากรรมการ
2. นายเดชา พงพันนาโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นายพีรพล สิริชัยโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางขณิชท์ ศรีวัชรกุลพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรุณรัตน์ กลางนอกเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
6. นายสมชาติ เตี้ยไธสงเมืองคงกรรมการ
7. นางสาวสุลักขณา ปวะภูตาบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เปรมพลอยนิคมพิมายศึกษากรรมการ
2. นายจิราภรณ์ ศิริสุรักษ์สุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
3. นายอุทัย เหตุผลหนองบุนมากประสงค์วิทยากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ทรงกำพลราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. ส.ต.ท.หญิง ญาดา รัตนกำเหนิดภู่วิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ สมัครค้าราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
2. สิบเอกหญิง กาญจนา โยธายุทธสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางสาวน้อมจิตร เฉลยไกรอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
4. นายสมพร จงจอหอหนองบุนมากประสงค์วิทยากรรมการ
5. นายประดับ ศิริปัญญาบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวจิรวรรณ มิตรสูงเนินห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอุเทน สมบัติศรีหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
2. นายนพณัฐ เกิดนอกบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางจุฑามาศ มีกุดเวียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายพิชิต ศิลาจันทึกเมืองพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
2. นายภัทร ภู่ศิริสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นายอัครพล กองมะเริงห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายอภิฌาณ นาถโกษาโคราชพิทยาคมกรรมการ
2. นายภราดร ดำกฤษฎาจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิรมัย เชิดเมืองปักปักธงชัยประชาสามัคคีกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา เชื้อประทุมโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
2. นายสุรธีร์ รวงน้อยโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว ขั้วกลางโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. Mr.George Simon Smeltiโรงเรียนปากช่องกรรมการ
5. นายเรืองชัย อุดมผลโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
6. นางบุญเพ็ญ ลิ้มเจริญโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. นางดารณี ทองนำโรงเรียนห้วยแถลงพิยาคมกรรมการ
8. นายกังวาน ปัญญานิรมิตโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวอาริสา ใจห้าวโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี แก้วโสมโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
11. นางมะลิวัล เกษมทะเลโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวสุดารัตน์ พิรักษาโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
13. นายรุ่งโรจน์ รักษาสุวรรณโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
14. Mr.Ferdinand Orayanโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
15. นายพุฒิพัฒน์ อติวัฒน์อังกูรโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
16. นางขวัญนภัทร สืบสุนทรโรงเรียนห้วยแถลงพิยาคมกรรมการ
17. นางนวลอนงค์ โกมลานนท์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
18. นางสาวนิชาภา กีรติเกริกไกรโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
19. นางสาวศิริยา สุพรรณโรงเรียนมิตรภาพวิทยากรรมการ
20. นางจิตติมา ดวงมณีโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
21. นางจิดารัตน์ เพชรเจริญโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเมทินี สินชุมโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ กาศเกษมโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญลักญณ์ สุวรรณกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
4. นางจิรัชยา กล้วยกลางโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
5. นางสาวปรารถนา พิมพ์ปรุโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัชชัย พรหมธิดาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
7. นางวรนุช มะธิปิไขโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
8. Mr.Craig Johnsโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
9. นางปรียาภรณ์ รัตนธนิยกุลโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์วรรณ สิริวัฒน์โรงเรียนหนองกราดวัฒนากรรมการ
11. นางสาวปราณี เอมซูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นางสาวกาญจนา พิมพ์ปรุโรงเรียนห้วยแถลงพิยาคมกรรมการ
13. นางวรรณเพ็ญ ภูมิรินทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
14. นางวรรณา ธรรมรักษ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
15. นางละออ บุญไชโยโรงเรียนปากช่องกรรมการ
16. นางสาวโสภา สุรัยรัตน์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
17. นางจิรารัตน์ เพชรเจริญโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
18. นายพิชัย ประเสริฐสังข์โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมกรรมการ
19. นางมยุรี อาจขำโรงเรียนลำทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการ
20. นางอรัญญา บำรุงกลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
21. นางสาววิสุทธี พัฒน์ภากุลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
22. นางศิริพร สิงห์อาจโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
23. นางยุพาภรณ์ ลอยมาโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
24. นางฐิรกุล วาปิโสโรงเรียนห้วยแถลงพิยาคมกรรมการ
25. นางสาวรสลิน วัชรพาณิชย์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
26. นางวนิดา ศรีนุชศาสตร์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
27. นางเปรมยุดา กุยแก้วโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
28. นางสาวจารุภา ศรีกุลภัทร์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ สารเดชโรงเรียนปากช่องกรรมการ
2. นางพจนีย๊ สวยปานโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสุภาพรรณ์ เขียนโพธิ์โรงเรียนมิตรภาพวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก เหล็กพิมายโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
5. นางจุรีรัตน์ ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นางสุนิพา พูนศิริโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
7. นายนพพล จันทจรโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
8. นายชัยวิชิต สายแก้วโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวรดาณัฐ พลอาวุธโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
10. นางสาวพิชญาณ์ เหลือสุขโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
11. นางสาวพิณรัตน งอกกำไรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นางสาววนิดา ฉาบฉิ่งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
13. Mr.Craig Simmondsโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
14. นางอรทัย วงษ์แก้วโรงเรียนห้วยแถลงพิยาคมกรรมการ
15. นางวัชราภรณ์ เสริมสำราญโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
16. นางสาวบุญญารัตน์ ตลอดไธสงโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรค์กรรมการ
17. นางศศิธร เจริญใจโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
18. นางสาวนฤมล อวบอ้วนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิดกรรมการ
19. นางกัญจนาพิม ดุษฎีนิสากรโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
20. นางสุรีย์ เตียศิริโรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
21. นางอุบลรัตน์ มากจันทึกโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
22. นางพนารัตน์ มะลิงามโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
23. Mr.Dave Agcaoiliโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
24. นางนงนุช ศาสตร์สาระโรงเรียนปากช่องกรรมการ
25. นางสาววันวิสาข์ แสนเสริมโรงเรียนปากช่องกรรมการ
26. นางสิริกร คำหงษาโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
27. นางสาวฉันทนา คงวิชาโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ อินทกูลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
2. นายสมชาย สุวรรณเบญจกุลโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
3. นางสาวชลดา แก้วเจริญสันติสุขโรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐ์กฤติยา จันทร์สมโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
5. นางสาวต้องจิตร ชนยุทธโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
6. นางสาวณัฐจิตรา มุทนาเวชโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
7. นางณัฐรฏา โอ่อาจโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิดกรรมการ
8. นางสาวสุวิมล แสงทองโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิดกรรมการ
9. นางรัตติกาล คิดร่วมโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
10. นางเบญจวรรณ คล่องชอบโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
11. นางสาวบุษบา วัฒนพงษ์พิทักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นางสาวอมรศรี ธรรมะโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
13. นางพรรณทิพย์ พิมพ์ศิริโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
14. นางสุมาลี ไชยอุดมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
15. นางพัชรกานต์ ฟุบขุนทดโรงเรียนห้วยแถลงพิยาคมกรรมการ
16. Mr.Justin Dunbarโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
17. นางอัมพร สิทธิ์ปราโมทย์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิดกรรมการ
18. นางชมพูนุช ดอนพุดซาโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
19. นายกิจปกรณ์ พูนศิริโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
20. นางสาวกัญจนณิชา กิตธินันวรากุลโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
21. Mr.Chris Howwellโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
22. นางวิรัตนพร ศรีพระจันทร์โรงเรียนพุดซาพิทยาคมกรรมการ
23. นางสาวจันทิมา นนทะคำจันทร์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
24. นางปาริยา พงษ์นิยะกูลโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
25. นางอารยา รอดพิพัฒน์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
26. นางสาวกชกร บุญเทียมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
27. นางปัทมา อินทรสมบัติโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางพุทธรมณ์ ติสันเทียะโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
2. นางวรรณา ธรรมรักษ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
3. นางบุษบง ค้าขายโรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นางสาวนรมน แสงมณีโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิดกรรมการ
5. MissJessel CoderesVilladorsesโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
6. นางสาววราลักษณ์ ทวีศักดิ์โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
7. นางสาวขวัญทิพย์พา แสงสมโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
8. นางประภาศรี หาญสงครามโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
9. นางสุวรรณา ใคร่กระโทกโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
10. นางสาวสาวิตรี แก้วแก่งโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
11. นางสาวบุปผาชาติ บูรณะราชโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวทิตยา เชษฐศิริโรงเรียนห้วยแถลงพิยาคมกรรมการ
13. นางสาวรมิดา อ่อนน้อมโรงเรียนปากช่องกรรมการ
14. Mrs.Liberty Garciaโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
15. นางสาวพวงใจ เกษฎางสีโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
16. นางผกาวัลย์ ยากลิ่นโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
17. นางอิศรางค์รัตน์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
18. นางธนาทิพย์ กระสันกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
19. นางเนตรนภิส ศิริพรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
20. นายโสม ยากลิ่นโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
21. นางเสาวณีย์ สวนสินไทยโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณภา ศิลป์ประกอบโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางวีร์สุดาภรณ์ จันทรเมธากุลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นางฉฎาภา จันทรขจรโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางสาวนงนุช วงศ์สัตสถาพรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววจีรัตน์ นาคนิเวศน์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ศิริชัยโรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. MissPei Yuchuanโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
4. MissJiang Zhenyanโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
5. MissChen Chenyuโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวคณิตศา อินทร์ชีลองโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
7. นางสาวปทุมพร ทิมแก้วโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
8. นายเอกชัย วิชัยวงศ์โรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
9. นางสาวจิราภรณ์ นากลางโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
10. MissZheng Huiliโรงเรียนปากช่องกรรมการ
11. MissLiu Diโรงเรียนห้วยแถลงพิยาคมกรรมการ
12. Ms.Chen Xianggianโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวหนึ่งฤทัย หาญนอกโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
14. นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง วิริยะจารุโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวดาวรุ่ง ชำนาญนาคโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
2. Mr.Fukunaga Tatsusiโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางสาววรินทรทา เนื่องมัจฉาโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ สว่างงามโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
5. นางสาววริฐา งาคชสารโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
6. นายเดียร์ สุขเพ็ชรีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวชวนิตา ถาเหง่าโรงเรียนปากช่องกรรมการ
8. นางสาวมณฑนา เพ็งกลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีอนิรุต หล้าบาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
10. Mr.Swai Kosukeโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิดกรรมการ
11. MissTakahashi Yukiโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
12. Mrs.Fukunaga Aikoอาสาสมัครญี่ปุ่นกรรมการ
13. นายอำนวย ทวีโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
14. นางสาวบุญลออ อัตถาวงศ์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิดกรรมการ
15. นางสาวพีรญาณ์ นพรัตน์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
16. นางสาวศิรดา พวงผกาโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางศรัณยพัชร์ พัชรกิจโกมลโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
2. นางจงลักษณ์ ขจรไพรโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
3. นางสาวมฆพร เกษนอกโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
4. นางปฐมวดี ศรีครามโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
5. นางนิภาวรรณ ผสมทรัพย์โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
6. นางพรทิวา ร่มรื่นโรงเรียนหนองบัวละครวิทยากรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ พูลเพิ่มโรงเรียนปากช่องกรรมการ
8. นายอภิชาติ บุญชุ่มโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
9. นายนิวัฒน์ โสภกุลโรงเรียนหนองกราดวัฒนากรรมการ
10. นางวรัญพัชร์ ปั่นสันเทียะโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
11. นางสุจิตตรา บุพศิริโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
12. นายยรรยง ปัญญาโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
13. นางทิพภาพรรณ เวชกามาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
14. MissChristina Neolle Defranceโรงเรียนปากช่องกรรมการ
15. นางสาวอรนุช ศรีสุขโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
16. นางสาวอารีวรรณ เสริมวิลาสกุลโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
17. นางพรรณ์พิมล แสนศรีโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
18. นางพรทิพย์ อานามนารถโรงเรียนปากช่องกรรมการ
19. นางสาววัฒนา มากขุนทดโรงเรียนหนองกราดวัฒนากรรมการ
20. นางสาวทักษพร สุวรรณศรีโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
21. นายวิเชียร โครตทะเลโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
22. นางประพิมพ์พรรณ พสุเสถียรโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
23. นางสาวรุ่งทิวา คงหมื่นไวยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
24. นางสาวมาลี วิลัยกลางโรงเรียนห้วยแถลงพิยาคมกรรมการ
25. นางภิญญารัตน์ สุบงกชโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
26. นางนางเยาวลักษณ์ วาระรังศรีโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
27. นางยุพิน สืบประยงค์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายถาวร พิทักษ์ภูพันธ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
2. นายสมนึก พรมจันทร์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
3. นายพยุง ครากกระโทกโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางโสภา เพ็ชรสุขโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นายณัฐพล คล้ายแจ้งโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
6. นายบุญชอบ เพิ่มพูลโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
7. นางสาวฉันทนา ศรีสมเกียรติโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
8. นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนินโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
9. นายสุวิทย์ เชื้อน้อยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา แม่นศรนราโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายภูมิ เพ็ชรสุขโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์ ชมภู่โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ วิกสูงเนินโรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นายวิพัฒน์ เรียนกิ่งโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ บานเย็นโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
6. นายบุญสนอง สมวงศ์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
7. นายสหัส ค้าขายโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
8. นายนิวัติ สีวังโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
9. นายชัชวาล อุสาหพงษ์โรงเรียนชุมพวงศึกษา นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางวิภาวรรณ ศศิสุริยาภูมิโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
2. นายยุทธชัย พลสมบัติโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวดรุรี เผ่าพงษ์โรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
4. นายเถลิงศักดิ์ ภูคำนวณโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
5. นายถาวร คมวิชายั่งยืนโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
6. นางสาวดวงจันทร์ นามแสงโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
7. นางสุกานดา วิทโยปกรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีรัตน์ จ่าชัยภูมิโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนินโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บาลีโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"กรรมการ
4. นางประณยา เจตนาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวกลิ่นสุคนธ์ งามสวยโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นางบังอร ชูศรียิ่งโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
7. นางบุญเต็ม ซ้อนกลิ่นโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางจำเรียง โรจนาภานุรัตน์โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
2. นางนนทรัตน์ เขาสถิตย์โรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
3. นางวัฒนาภรณ์ เพชรโตโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
4. นางสรณ์สิริ ศิริรัตนอัมพรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางภาวินีย์ เดชครุธโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสมคิด เกวขุนทดโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรวรารามกรรมการ
2. นางวัชรี อินอุ่นโชติโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิญญา อรัญศักดิ์โรงเรียนเสิงสางกรรมการ
4. นางอัจฉราพรรณ สมพงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวกรวยทอง แย้มศรีโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวรัชญา โตธรรมเจริญโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
3. นางสุวรรณ แสนประเสริฐโรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
4. นางสาววัชรี บุญชุมวงศ์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นางยุพิน ช่ำชองโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางปรียาพันธ์ ฉัตรสูงเนินโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
2. นางระเบียบ จันทาโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางธนวรรณ ทิมอุดมโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุลัย อาจปรุโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอนุชา นาคสมบูรณ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางบุญช่วย ยอดผักแว่นโรงเรียนจระเข้สังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นางขวัญใจ ฉิมนอกโรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
3. นางสุภัทรา วิเศษมงคลชัยโรงเรียนมัํธยมด่านขุนทดกรรมการ
4. นางสาววัชรี บุญชุมวงศ์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายมนูญ มูลบุญโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
2. นางภรณ์ขนก เพียงเกตุโรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
3. นายอัครพล ขวัญศักดิ์โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววริษา พิมสุโพธิ์โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ ปากะตังโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุจิรา ดีเสมอโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
7. นางสาวประสงค์ โพยนอกโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
8. นางสาวสุภารี กว่างสนิทโรงเรียนปากช่องกรรมการ
9. นายจารึก สินปรุโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
10. นางสาวบังอร พร้อมสระน้อยโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิดกรรมการ
11. นางสาวศิริลักษณ์ นำขุนทดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นางสาวภัทราภรณ์ การุณกิตติสารโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
13. นางสุภาพร เกษนอกโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมกรรมการ
14. นายระพิน โสคำแก้วโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2กรรมการ
15. นายอิสริยะ อื่มกระโทกโรงเรียนปากช่องกรรมการ
16. นางพรทนา แชพิมายโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
17. นางวิเยาว์ วระคำโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
18. นายนิติ ภัทรบูรณ์โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
19. นายศราวุธ พรศรีโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
20. นางนวลอนงค์ ศรีนาคาโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
21. นางวันดี ด่านกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายสุรัช พจน์ฉิมพลีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
2. นายกฤษฎา กองสวรรค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นางพรทิพย์ โดมขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวนาฏอนงค์ ประพิณโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรัมย์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวดาราวรรณ หอมโกสุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางสาวศลิษา กังศรานนท์โรงเรียนสุรนารีวิทยา2กรรมการ
3. นางภคจิณทจุทา คมวิชายั่งยืนโรงเรียนสุรนารีวิทยา2กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวดาราวรรณ หอมโกสุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางสาวศลิษา กังศรานนท์โรงเรียนสุรนารีวิทยา2กรรมการ
3. นางภคจิณทจุทา คมวิชายั่งยืนโรงเรียนสุรนารีวิทยา2กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวดาราวรรณ หอมโกสุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางสาวศลิษา กังศรานนท์โรงเรียนสุรนารีวิทยา2กรรมการ
3. นางภคจิณทจุทา คมวิชายั่งยืนโรงเรียนสุรนารีวิทยา2กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทวีทรัพย์ นามเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางกนกพร อินรัมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
3. นางสุนิศา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา2กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทวีทรัพย์ นามเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางกนกพร อินรัมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
3. นางสุนิศา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา2กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทวีทรัพย์ นามเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางกนกพร อินรัมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
3. นางสุนิศา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา2กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งอรุณ ภาคกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางยุพา ตัดพุดซาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวพรพิรุณ พิทักษ์ประทายโรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายธนศักดิ์ พินธุโทโรงเรียนราชสีมาฯกรรมการ
2. นายจิตติพัทธ์ สาทกลางโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
3. นางสุพร ไชยสมบัติโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายธนศักดิ์ พินทุโธโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
2. นายจิตติพัทธ์ สาทกลางโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
3. นางสุพร ไชยสมบัติโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายธนศักดิ์ พินทุโธโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
2. นายจิตติพัทธ์ สาทกลางโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
3. นางสุพร ไชยสมบัติโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางสาวธันยชนก สุระวรรณะโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
3. นางสาวสายสุดา เสนาไชยโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธัญญาลักษณ์ เมืองอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางสาวธันยชนก สุระวรรณะโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
3. นางสายสุดา เสนาไชยโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุวพี พงศ์พิสิษฐาข้าราชการบำนาญ สพม.31กรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ประเสริฐกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
3. นายธีรพล ร่มสุขโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุวพี พงศ์พิสิษฐาข้าราชการบำนาญ สพม.31กรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ประเสริฐกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
3. นายธีรพล ร่มสุขโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมุกดา จ้อจันทึกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นายภูมินทร์ สุกุมลจันทร์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุวดี สิทธิเจริญธรรมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุวพี พงศ์พิสิษฐาข้าราชการบำนาญ สพม.31กรรมการ
2. นายมังคลารัตน์ สำเนากลางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
3. นายธีรพล ร่มสุขโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสูตร ยุระวงศ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.31กรรมการ
2. นางปภาดา ศรีสุวรรณโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุวิมล ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]