รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม ..2....
ณ ..โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย....
ระหว่าง วันที่ .26-28 เดือน ..กันยายน....พ.ศ..2556......

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนันทพร  สมจิตต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์สุริยา  กาหลง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวสุจิตรา  กิติอาษา
 
1. นางชื่นจิต  สิงหศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงปนัดดา  สนิท
 
1. นางสาวอังคณา  ชื่นฤทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวสุจิตรา  กาบบัว
 
1. นางสาวสุธีธิดา  บรรณารักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงศิรินันท์  ทบผา
 
1. นางดวงแข  นามแสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวศรัญดา  ชัยพันธ์
 
1. นางดวงแข  นามแสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายอธิวัฒน์  ผ่านพิเคราะห์
 
1. นางยุพาพร  ประจันติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายเกริกพล  ขันทะศรี
 
1. นางสาวอัปสร  สุวรรณรอด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงชุดาพร  ประยงค์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  บัวนนท์
 
1. นางสาวมยุรี  สุวรรณรอด
2. นางสาววัลภา  แก้วกล้า
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายทรงชัย  เที่ยงธรรม
2. นายพงศธร  สุรินทร์
 
1. นายวิจิตร  ชาธิรัตน์
2. นางไพบูลย์  ปินะถา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงชวนฝัน  จันทาฟ้าเลี่ยม
 
1. นางสาวมัณฑนา  ศรีสุจันทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาววรรณภา  ขุนศรีมณี
 
1. นายเล็ก  กองทิพย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  บำรุงกิจ
2. เด็กหญิงศิรัญญา  จันทรคุณ
3. เด็กหญิงไพลิน  แสงเพชร
 
1. นางศริญญา  ผลดี
2. นางสุนิษา  วรรณทุ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  ทาระชัย
2. นางสาวศรวณี  บุตรวงศ์
3. นางสาวสุธาทิพย์  ศรีพละธรรม
 
1. นางศริญญา  ผลดี
2. นางสาวโสภามณี  วิบูลย์กุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 91.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  วงษาเทพ
2. เด็กชายนิติกร  แสนเห็มทอง
3. เด็กหญิงนิรชา  สุดแสง
 
1. นางสาวดุษยมาศ  บุตรโคตร
2. นางวรรณภา  ต่อติด
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวฐิตานันท์  พวงมัลลิธนาชา
2. นางสาวปนัดดา  แสนโคตร
3. นางสาวสุพัตรา  มะกา
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พลเยี่ยม
2. นายสุธินันท์  ภักดีวุฒิ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายสุชาติ  พรพิรุณโรจน์
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  กองกุล
 
1. นางสาวพเยาว์  โอภาส
2. นางสาวอภิญญา  มะธุผา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายนิมิต  รัตนธรรม
2. นางสาวสุธาทิพย์  อุ่นคำ
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ทายุ่น
2. นายอิทธิพล  หันมา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกีรติ  บูชาทิพย์
 
1. นางประนุตร  วรรณสา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววัลลภา  ผาสุก
 
1. นายพงษ์เทพ  อินทร์ำอำคา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญย่า  บัวประกอบ
2. เด็กชายฤกษ์ชัย  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  ทะเวิงลาภ
 
1. นางกาญจนา  ทแยง
2. นางสาวสุพิชฌาย์  วังทะพันธ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกนกวรรณ  คุณธรรมรักษ์
2. นายวีรศักดิ์  หัสดี
3. นางสาวสุดารัตน์  ภูกุล
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โคตรภูธร
2. นางเสาวลักษณ์  โอตาคาร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธันยากร  วุฒิชาติ
2. เด็กหญิงปฐมรัตน์  รุ่งเรีองนฤมิต
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วอินตา
 
1. นางบุญธรรม  อนุญาหงษ์
2. นางอรัญญา  บริจาค
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.67 - ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวธัญวรัตน์  สุวรรณระ
2. นางสาวนลินี  เวียงคำ
3. นายปิยะพงษ์  หงษ์กังวาล
 
1. นางกาญจนา  ทองจบ
2. นางหนึ่งฤทัย  อุเทศ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ไหวพริบ
2. เด็กหญิงนริศรา  ชาวดง
3. เด็กชายสถาพร  ศิริปัญญา
 
1. นางสาวศศิธร  ปะนัดโส
2. นางอัญชลี  โคดเมือง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายปฎิภาณ  ประสาร
2. นายยุทธศิลป์  ศรีประทุม
3. นายสุพัฒน์  แผลงฤทธิ์
 
1. นางพรรณี  หอมทอง
2. นางสาวอัญชลี  พันธุ์แวงมนต์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  กาฬพันธ์
2. เด็กหญิงจันทิมา  ตาสาโรจน์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  คำชะนาม
 
1. นางสาวกีรติภัฒน์  จิตรโก
2. นางสิริยากร  สุวรรณชัยรบ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวชวนากร  จันทร์หล่น
2. นายพิจิตต์  นาคเสน
3. นางสาวศิริยา  ผาสุราช
 
1. นางกาญจนา  ทองจบ
2. นางสาวเกศรินทร์  ดีแสน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายทรงวุธ  วุฒิสิทธิ์
2. เด็กชายวายุ  ไชยชิตร
 
1. นายนิธิวัฒน์  บุญประคม
2. นายสุรชัย  สุกใส
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายฉัตรเพชร  สุทธิพล
2. นายธีรพล  สายสิงห์
 
1. นางสาวน้ำฝน  มีศิลป์
2. นายเนติ  บุญพิมล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายจิระพงศ์  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายภาคิไนย  กายสี
 
1. นางประรารี  คำเมืองแพน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายพลกฤษณ์  เกตุคำ
2. เด็กชายสมโชค  ปะสีระเก
 
1. นายเสกสรรค์  คำเมืองแพน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายกำธร  อัญฑปัญญา
2. นายสาคร  ทะยะสุทธิ์
3. นายอรรถสิทธิ์  สุพรมพิมพ์
 
1. นายเสกสรรค์  คำเมืองแพน
2. นายเอกธนา  แก้วไวยุทธ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายยุทธพิชัย  อ้อมนอก
2. นายวัชระ  ยอดอุดม
3. นายวัฒนา  ชารีวงค์
 
1. นายธนากร  อัปปะมะโน
2. นายเสกสรรค์  คำเมืองแพน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายนาวิน  กลางวาปี
2. เด็กหญิงพิชญรดา  เห็มสังหาร
3. เด็กหญิงวรรณิภา  หาบุญมี
4. เด็กชายวัชรพงศ์  บุญเลิศ
5. เด็กหญิงศุภากร  กรุงกระโทก
 
1. นางสาวสรชา  โยวะ
2. นางเพ็ญสวัสดิ์  ฝ่ายชาวนา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจิราวรรณ  ปัทธรรมา
2. นางสาวตรีรัตน์  ประเต
3. นางสาวตีรณา  จำปากุล
4. นางสาวนวลนภา  โคตะพันธ์
5. นางสาวพัชราภรณ์  เทพนา
 
1. นายพิชิต  สิงหศิริ
2. นางไตรรัตน์  พลทะมัย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  นนทะคำจันทร์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ไชยฉลาด
3. เด็กหญิงพรประภา  กองชัย
4. เด็กหญิงสุวนันท์  แสงสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุวิภา  ผลเศษ
 
1. นายณัฐดนัย  ท้าวนิล
2. นางสาวนรินทรา  มีคำแสน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวมุกดา  วาปีเท
2. นางสาววรรณภา  พระโพธิ์
3. นางสาวสุภารัตน์  แสนประสิทธิ์
4. นางสาวอารียา  สมบูรณ์
5. นางสาวอารีลักษณ์  พรมทา
 
1. นางสาววาสนา  ศรียอด
2. นางสุชาดา  ศิริกัญญา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  อุนาสิทธิ์
2. นางสาวลลิตา  กับบุญ
3. นางสาวสุจิตรา  เสโท
4. นางสาวสโรชา  เถื่อนเมือง
5. นางสาวเจนจิรา  มหาโพธิิ์
 
1. นายธนากร  นาคโคตร
2. นายภัทร  พุทธิวงศ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวขวัญเนตร  ศรีมี
2. นางสาวจินดาพร  ซองวงษา
3. นายจิรวัฒน์  มีศรี
4. นางสาวทิพย์สุดา  สิงหา
5. นางสาวนันทนา  อ่อนมิ่ง
6. นายพงศ์ธร  ประจวบสุข
7. นางสาวริสา  โคตรพันธ์
8. นางสาววรัญญา  กงซุย
9. นางสาววิลาวัลย์  โชคศรีเดชา
10. นายวีรศักดิ์  ทศนิยม
11. นางสาวสนธยา  แก่นชัยภูมิ
12. นายสุพัฒน์  ไวยาวรณ์
13. นางสาวสุพัตรา  ชมภูทิพย์
14. นายอดิศร  วิสาขา
15. นายอภิสิทธฺ์  ศรีต้นวงค์
16. นางสาวอุไรพร  ขอพักกลาง
17. นายเฉลิมพล  แก้วลี
 
1. นายจิรศักดิ์  เรืองชัย
2. นายธัญลักษณ์  หัสดร
3. นายสัญนิตย์  ผลภิญโญ
4. นางสาวอนุสสรา  โกพลรัตน์
5. นายเดชา  ภูหลักด่าน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  รัฐถาวร
2. นายขวัญชัย  ผาทอง
3. นายชัยวัฒน์  เมยดง
4. นายณรงค์  มณีทร
5. นางสาวดาวพระศุกร์  งามศักดิ์
6. นายธนดล  ต่างโอฐ
7. นางสาวนัฐฐาพร  เกื้อวิทา
8. นายประจวบ  วัจจะรินทร์
9. นายพิทักษ์  พนมกัลป์
10. นางสาวพิสสุดา  ชาวยศ
11. นายมงคล  วงษ์คำราช
12. นางสาวมลธิรา  พิมมา
13. นางสาววนิดา  แท่นหิน
14. นางสาววัชราภรณ์  ธิสุกะ
15. นางสาวสมถวิล  พุทธรักษา
16. นายสมศักดิ์  แก้วอุ่นเมือง
17. นายสราวุธ  กองเบ้า
18. นางสาวสุนันทา  ชาวยศ
19. นางสาวอนงค์ลักษณ์  สีแก้วต่างวงค์
20. นายเกริกฤทธิ์  ศรีทองดี
 
1. นางสาวจิดาภา  จิตต์วิญญาน
2. นายทวิช  บุญหนุน
3. นางนิ่มนวล  นิรมล
4. นายสมพงศ์  นารีบุตร
5. นายอนันต์  สำราญจิตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงดรุณี  ศรีหานนท์
 
1. นายไตรภพ  จันทร์ศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  สร้อยโนนไทย
 
1. นางสลักจิตร  เฉิดฉาย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจริญญา  เวทชสิทธิ์
2. เด็กชายอรรถพล  ศิริรักษ์
 
1. นายณรงค์  สุวรรณรินทร์
2. นางนงเยาว์  อินทรง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกนกวรรณ  รัตนติสร้อย
2. นายทศพร  ภูชมศรี
 
1. นางพวงผกา  ชาบุตรบุณฑริก
2. นางวรรณรัตน์  อินพินิจ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวขนิษฐา  ภานุรัตน์
2. นางสาวจริญา  เขาปัง
3. นางสาวนุชจิรา  อังสะกุล
4. นางสาวบังอร  ชนชนะกุล
5. นางสาวบุญสิตา  นาเหนือ
6. นางสาวปานชีวา  เคหฐาน
7. นางสาววริยา  คำภู
8. เด็กหญิงสุวิมล  ผาตะนนท์
9. เด็กหญิงอริญา  ชมภูวง
10. นางสาวอาทิยา  ชาวสวย
 
1. นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร
2. นางพรทิพย์  จันทร์สุรินทร์
3. นายวิชชา   ไชยเพ็ชร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  ปาติ
2. เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์คำมา
3. เด็กหญิงธนวรรณ  สิงทิศ
4. เด็กหญิงนิตยา  สุวรรณรัตน์
5. นายปฏิพัทธ์  มีโสภา
6. เด็กชายปฏิภาน  พิกุลทอง
7. นางสาวพรประภา  ทักศรี
8. เด็กหญิงพรพิมล  สิทธิการ
9. เด็กชายรฐพล  คุนาชน
10. เด็กหญิงวนิดา  ภะตะลีลา
11. เด็กหญิงวรรณิภา  บุราณเดช
12. เด็กหญิงสิริวิมล  สุริภี
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไกษรฝ่าย
14. เด็กหญิงเมทินี  แซ่ลิ้ม
15. เด็กหญิงโสรยา  วงศ์อนุ
 
1. นายชฎากร  สิงหศิริ
2. นายณรงค์ชัย  บุญพา
3. นายปรีดา  วงษา
4. นายใหม่  ชัยยะ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจุรีพร  ชัยสิทธิ์
2. นางสาวชลาลัย  ดงบัง
3. นางสาวธัญลดา  สีหาบุตร
 
1. นายชาติสุพงษ์  ภูลาด
2. นางอรัญญา  วรวะไล
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจิรัชญา  วงหาญ
2. นายธวัชชัย  หมื่นสาย
3. นางสาวสุจิตรา  จันทวิมล
 
1. นายประนอม  เคหฐาน
2. นายอนุชาติ  ทองจบ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  สีสันงาม
2. เด็กหญิงประภัสสร  คำแสน
 
1. นายสมศักดิ์  บัวคอม
2. นายอนิรุทธิ์  มุงเพีย
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ไชยกุมาร
2. นางสาววิรัญญา  มนปาน
 
1. นายธนวิทย์  ชารีรักษ์
2. นายนิติชัย  ขุนจันทร์ดี
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายสุทัศน์  ไชยคำ
 
1. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรัศมี  ดีด้วยใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา  บุตรสีทัด
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวญาณี  ลีแก้ว
 
1. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายอนุพงษ์   พงษ์ไทย
 
1. นายณรงค์  วรรณสา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงเกศกนก  สุพรรณราช
 
1. นายวสวัตติ์สกุล  แก้วก่า
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวสุภาลักษณ์  มีมาก
 
1. นายวสวัตติ์สกุล  แก้วก่า
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงวนิดา  ผาอาจ
 
1. นายวสวัตติ์สกุล  แก้วก่า
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  สุทธิแสน
 
1. นางนงค์คราญ  ชายสา
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ค่ายคำ
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สูงสุมาร
 
1. นางปทุมมา  แสนทวีสุข
2. นางพิชญาภัค  ภูเขม่า
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายพูนวรลักษณ์  สุดบุญ
 
1. นายวสวัตติ์สกุล  แก้วก่า
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวพอย  วะดวงดี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สิมสา
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายนพณัฐ  ศรีเรือง
2. เด็กหญิงศิริพร   ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. เด็กชายสหรัฐ  ก่ำเกลี้ยง
 
1. นายณรงค์  วรรณสา
2. นางสาวพัชราภรณ์  สิมสา
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายธงชัย  รูปดี
2. นายสิทธิชัย  ภูเฉลียว
3. นายอนิรุต  หารพรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุษยา  บุตรสีทัด
2. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  สีแก้วต่างวงศ์
 
1. นายประพันธ์พงษ์  ธรรมลังกา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายสมภาร  แท่นหิน
 
1. นายประพันธ์พงษ์  ธรรมลังกา
 
67 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวกุลนัฐ  ขุนศรี
2. เด็กชายจักรพันธ์  ปักคะมา
3. นางสาวจินตนา  ไกรคำ
4. เด็กชายนนทรักษ์  เอนไชย
5. นายนพเก้า  หาฝ่ายเหนือ
6. นายนัฐพงษ์  แซ่ภู่
7. นางสาวนิรชา  ชินศรี
8. นายพงศกร  ขวัญนัทธี
9. นายพงศธร  วัฒนวงศ์
10. นางสาวพรพิมล  นิลวัน
11. เด็กหญิงพรรณิภาพร  บุญมา
12. นางสาวพัชรีภรณ์  ตรีบุญเมือง
13. นางสาวพิกุล  บังเกิดจังหรีด
14. เด็กหญิงพิมผกา  นาดศรี
15. นางสาวพิษประภา  เกิดไทย
16. นางสาวมุทิตา  วรนาม
17. นายยุทธศาสตร์  บุญกว้าง
18. เด็กหญิงยุพาวรรณ  โพธิ์เงิน
19. นางสาวลลิตา  พรมโชติ
20. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สิทธิมาตย์
21. เด็กหญิงวรรณภา  สิทธิมาตย์
22. เด็กหญิงวิภาพร  ปักคะมา
23. เด็กหญิงสมฤดี  ประสีระเก
24. นายสาคร  ทะยะสุทธิ์
25. เด็กชายสุขสันต์  สุทธิสาร
26. นางสาวสุดารัตน์  ทุมโคตร
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  พระโพธิ์
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดงแสง
29. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญมา
30. นางสาวสุภัทรา  กาลจักร
31. นางสาวสุวนันท์  บุญนาค
32. นายอนุสรณ์  ถ้วยทองคำ
33. นางสาวอรจิรา  ฐานะ
34. นางสาวอรวี  วาสมนตรี
35. นางสาวอินทุอร  แสนทอง
36. เด็กหญิงเพลิน  ภูลาพัฒน์
37. เด็กหญิงเมวิลัย  ศรีหวงษ์
38. เด็กหญิงเย็นฤดี  คำบึงกลาง
39. เด็กหญิงโสรญา  คำภาชีพ
 
1. นางนงค์คราญ  ชายสา
2. นายนิติกุล  จันลาวงศ์
3. นายหัสดินทร์  นาถาบำรุง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายธนชัย  ดรปลาย
 
1. นายนิติกุล  จันทร์ลาวงษ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายนนทะพัฒน์  ธาตุวิสัย
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงประภัสสร  จอมทิพย์
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวมุทิตา  วรนาม
 
1. นางนงค์คราญ  ชายสา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายอิทธิกร  ชินศรี
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายวีระศักดิ์  โพธาพันธิ์
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สุปัญญา
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวณัฐกาญจน์  ณ สามพระยา
 
1. นายบัญชา  ทองสา
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธัญญะ  ขัติยะ
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายปรัชญา  จำปาบุรี
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ธัญวิทย์
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกมลวรรณ์  แพทอง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  บัวทอง
 
1. นายอัศวิน  บำรุงเอื้อ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายวีระศักดิ์  โพธาพันธิ์
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภากร  กรุงกระโทก
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวสโรชา  สาระคุณ
 
1. นายสายชล  แก้วรอด
 
84 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  ธรรมวิเศษ
2. เด็กหญิงกุลวิสา  มะนาตย์
3. เด็กหญิงครรธรส  ธรรมวงษา
4. เด็กหญิงคันธาวัต  เปลียวกลาง
5. เด็กหญิงจันทร์แรม  วังสิโก
6. เด็กหญิงจิดาภา  พรมศรี
7. เด็กหญิงชญาดา  เกิดทรัพย์
8. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสะอาด
9. เด็กหญิงชลลดา  ไชยเดช
10. เด็กหญิงทองบัด  ทิพพร
11. เด็กหญิงทิพวรรณ  ฮุ่งเมือง
12. เด็กหญิงนิตยา  พรมคุณ
13. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์ภูมี
14. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยเดช
15. เด็กหญิงปภาพัชร์  คำสิงห์นอก
16. เด็กหญิงปิยะนุช  สมบูรณ์
17. เด็กหญิงพรวิมล  พรคุณา
18. เด็กหญิงรัญชนา  พันพิมพ์
19. เด็กหญิงวนิดา  โคตะวัน
20. เด็กหญิงวัชราวดี  ยอดมงคล
21. เด็กหญิงศุภากร  กรุงกระโทก
22. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ไชยสุข
23. เด็กหญิงสุนิตา  ทองอินทร์
24. เด็กหญิงสุภิญญา  ทองโรจน์
25. เด็กหญิงสุวพัชร  พันลำ
26. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมสีหา
27. เด็กหญิงอรดา  ศรีพนม
28. เด็กหญิงอาริญา  ศรีอุดม
29. เด็กหญิงเกตุวดี  ธรรมคุณ
30. เด็กหญิงเกตุวดี  ธรรมคุณ
31. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โยธะวงศ์
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
2. นางปทุมมา  แสนทวีสุข
3. นางพิชญาภัค  ภูเขม่า
 
85 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายกรวิชณ์  โยธวงษ์
2. นางสาวกวินนา  สินธุวงษ์
3. นายกษมา  ทาศรีเพชร
4. นางสาวจันทิมาภรณ์  กระลืมพันธ์
5. นายชยา  แสนยาพิทักษ์
6. นายชัยยา  ฮุ่งเมือง
7. นายชิษณุพงษ์  ไตรฆ้อง
8. นางสาวชไมพร  ชัยรัตน์
9. นางสาวชไมพร  นาละกุล
10. นายณรินทร  วงษาเทพ
11. นางสาวธัญญลักษณ์  กงประโคน
12. นายนที  มีไกรราช
13. นางสาวนนทรา  ผาตะนนท์
14. นายนนทวัตร์  ศรีอ่อน
15. นางสาวนุสรา  ถานผดุง
16. นายปราโมทย์  ฝ้ายขาว
17. นางสาวพรทิพา  อนุแสน
18. นางสาวพรศิตา  เคณาภูมิ
19. นางสาวพัชสุดารัตน์  ฝ้ายขาว
20. นางสาวพิจิตรา  สุคนระนะ
21. นางสาวพีชยา  บุญช่วยเหลือ
22. นางสาวพุทธิดา  พันพิมพ์
23. นางสาวภาวิดา  โสภิญ
24. นางสาวมลิวรรณ  พันหลวง
25. นางสาวมัชญามล  พลาหาญ
26. นางสาวยุวภา  โยธะวงศ์
27. นางสาววนิดา  สามัคคี
28. นางสาววรรณภา  จิตมาลย์
29. นางสาววิภารัตน์  ดีเจริญ
30. นายวุฒิพงษ์  นามอญ
31. นางสาวสาวิตรี  อ่อนศิลา
32. นางสาวสุภัทตรา  อ่อนโก๊ก
33. นางสาวสุมิตรา  อินทวงค์
34. นางสาวอรอนงค์  ศรีสุจิตร
35. นางสาวอริสรา  พลศรี
36. นางสาวอรุณวรรณ  แสงทอง
37. นางสาวอารีย์  เหล่าฆ้อง
38. นางสาวเนตรนภา  จันดี
39. นายเนติพงษ์  วงษ์สงคราม
40. นางสาวโสภิญญา  ศรีจันทร์
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
2. นางปทุมมา  แสนทวีสุข
3. นางพิชญาภัค  ภูเขม่า
 
86 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยสาร
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  มีผึ้ง
3. เด็กชายฐิติวัฒน์   แสนบุญศิริ
4. เด็กชายณัฐพล   พลชนะ
5. เด็กชายทนันชัย  ศรีชมชื่น
6. เด็กชายธนพัฒน์  โฉมพูดดี
7. เด็กชายธนากร  ไชยแสง
8. เด็กหญิงบุญยพร  พุฒซ้อน
9. เด็กหญิงบุญสิตา  ตุ้มจันทึก
10. เด็กหญิงศิรินทิพย์   ปาปะขำ
 
1. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
2. นางสาวกนิษฐา  หล้าทองอินทร์
3. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
87 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวขวัญสุดา  ฝ่ายจารี
2. นายธวัชชัย  แสนขวา
3. นายธันรัตน์ราม  ชีพนุรัตน์
4. นางสาวนฤมล   เกิดเกียรติสุข
5. นางสาวพิมพ์ผกา  เฟื่องฟูนวกิจ
6. นายภานรินทร์  โคตรสุมาตย์
7. นายสนธยา  พันธ์พิมพ์
8. นางสาวสุภาภรณ์  ลาน้ำคำ
9. นายอธิรพงษ์  ศิลาไกล
10. นางสาวเยาวลักษณ์  เมืองไชย
 
1. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
2. นางสาวกนิษฐา  หล้าทองอินทร์
3. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกชกร  วรรณศิริ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยสาร
3. เด็กหญิงกวินทิพย์  มีผึ้ง
4. เด็กหญิงบุญยพร  พุฒซ้อน
5. เด็กหญิงบุญสิตา  ตุ้มจันทึก
6. เด็กหญิงปรายฟ้า  วงษ์สิม
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โคตะวงษ์
8. เด็กหญิงภควดี  ภูหอม
9. เด็กหญิงริณลนา  สิมลี
10. เด็กหญิงศิรินทิพย์   ปาปะขำ
11. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุรสิทธิ์
 
1. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
2. นางสาวกนิษฐา  หล้าทองอินทร์
3. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกนิษฐา  แก่นวงศ์คำ
2. นางสาวกาญจนา  โคตรทาดา
3. นางสาวชมชนก  จันทร์นิ่ม
4. นางสาวดวงรัตน์  หัตถสาน
5. นางสาวนฤมล  โพธิวัด
6. นางสาวพิมผกา  ปุสารัมย์
7. นางสาวสมิตตรานันท์  ภูทะวงค์
8. นางสาวเวธิณี  ศิริธรรม
9. นางสาวเอมมิกา  ประภัคปัญญา
10. นางสาวใบเตย  ภู่สอง
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณภา
2. เด็กชายชราธิป  ทวาภพ
3. เด็กหญิงนภาพร  สัมพะโส
4. เด็กหญิงบังอร  นครศรี
5. เด็กชายปิยะ  ยืนยั้ง
6. เด็กหญิงรัตนา  เคลืเนตร
7. เด็กหญิงลำไย  ชินภา
8. เด็กชายศรายุทธ  ประดับศิลป์
9. เด็กหญิงศิรินภา  นาแว่น
10. เด็กหญิงสายลม  ศรีสุพรรณ
11. เด็กชายสิทธิพร  ภูฉายา
12. เด็กหญิงสุภาพร  สายชล
13. เด็กหญิงเบญจรักษ์  กุดโอพาส
14. เด็กหญิงเพชรรัดดา  จินากลึง
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันสว่าง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกนิษฐา  แก่นวงศ์คำ
2. นางสาวกาญจนา  โคตรทาดา
3. นางสาวชมชนก  จันทร์นิ่ม
4. นายฐิติพล  ศิลา
5. นางสาวดวงรัตน์  หัตถะสาน
6. นางสาวนฤมล  โพธิวัด
7. นางสาวพิมผกา  ปุสารัมย์
8. นายยุทธนา  กล้าหาญ
9. นางสาวสมิตรานันท์  ภูทะวงค์
10. นางสาวเวธนี  ศิริธรรม
11. นางสาวใบเตย  ภู่สอง
12. นายไพรพนา  สีหนารถ
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายนฤพงษ์  ศรีชาทุม
2. เด็กชายวีระชัย  ทับวงษา
3. เด็กชายศรายุทธ  สันโดษ
4. เด็กชายสุริยันต์  กับบุญ
5. นายสุริยา  ชมภู
 
1. นายศุภชัย  โสวัน
2. นายศุภวัฒน์  ขันแข็ง
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ตางจงราช
2. เด็กหญิงสายธาร  เพียรทาหนอง
3. เด็กหญิงสุวานิช  แสนประสิทธิ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อุตอามาตย์
2. นางยุวดี  รัตนะ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  ศรีอ่อน
2. นายนำพล  พิลางาม
3. นางสาวมะลิวรรณ  พันหลวง
 
1. นางไพรรัตน์  ศรีจักร
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรา  พรวิชา
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วไทย
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ภูนุภา
 
1. นางวีชญา  สุวรรณรอด
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายวีรชาติ  ทระทึก
2. นายสงกรานต์  ศรีสมโภชน์
3. นายอภิชาติ  แอ่งมูล
 
1. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
2. นางสาวสุวรรณี  คำชาลี
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงทัดดาว  มณีทร
2. เด็กหญิงนรมล  มาศภูมี
3. เด็กหญิงน้ำฝน  นันทะราช
4. เด็กหญิงพนิตา  พลภักดี
5. เด็กหญิงวิลาสิน  นารี
6. เด็กหญิงอาภัสนันท์  สุระแสน
 
1. นางสาวพวงชมพู  สิงหศิริ
2. นางวริศรา  จุลปาน
3. นางสาวแก่นคำ  จำวัน
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  ธงหาร
2. นายธนวัฒน์  ยุบลเขตร์
3. นางสาวพิมผกา  เทียมอาจ
4. นางสาวภัทธิญา  คำเสมอ
5. นางสาวอารีญา  วงษ์สวัสดิ์
6. นายเมฆา  ชุมคำไฮ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อุตอามาตย์
2. นางยุวดี  รัตนะ
3. นางสุพิชญาภัค  ปัญญาพันธ์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประทุมวัน
2. เด็กหญิงนริศรา  บุตรศรี
3. เด็กหญิงประภัสสร  ชูเชิด
 
1. นางสมพร  นนทะนำ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนุชนาถ  พรมมา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  แสนโคตร
3. นายวีรชัย  ถาบุญเรือง
 
1. นายกรีฑาศักดิ์  อัดโดดดร
2. นายสุริยันต์  ธาตุระหัน
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีหานนท์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ในเนือย
3. เด็กหญิงสุภัทษร  อุดรพันธุ์
 
1. นายกรีฑาศักดิ์  อัดโดดดร
2. นายสุริยันต์  ธาตุระหัน
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  บุญเพชร
2. นายธนพัฒน์  เทศศรีเมือง
3. นายวินัย  เจียงผู่
 
1. นางสมพร  ผมไผ
2. นางไพรรัตน์  ศรีจักร
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกีรติกา  โปตะวัฒน์
2. เด็กหญิงธัญสุดา  สมมี
3. เด็กหญิงนริศนา  ทองผล
 
1. นางสาวมวลมาศ  บึงราษฎร์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกชพร  บัวแพง
2. นางสาววาสนา  บรรดิษฐ์
3. นางสาวเจนจิรา  อ้วนทา
 
1. นางสาวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์
2. นางสาวแก่นคำ  จำวัน
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจตุพร  รังศิริรักษ์
2. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  สาระงาม
3. เด็กหญิงอารีญา  ชนูนันท์
 
1. นายศักดิ์ชัย  อึ้งวัฒนศิริกุล
2. นางอรพินท์  อึ้งวัฒนศิริกุล
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  จันทร์จำปี
2. นางสาวธมลวรรณ  กาวิราช
3. นางสาวนัฐมล  น้อยสุวรรณา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อุตอามาตย์
2. นางสุพิชญาภัค  ปัญญาพันธ์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  พันธศิริ
2. เด็กหญิงสุภาพร  มหิพันธ์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ฝากกาย
 
1. นางยุวดี  รัตนะ
2. นางสุพิชญาภัค  ปัญญาพันธ์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวฉวีวรรณ  แซ่สง
2. นางสาวนัทรียา  พาปือ
3. นางสาวนันทนา  อ่อนมิ่ง
 
1. นางสาวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์
2. นางพวงชมพู  สิงหศิริ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นันทราช
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เสียงล้ำ
3. เด็กหญิงอรปรียา  ผาวงษ์
 
1. นางวริศรา  จุลปาน
2. นางสาวแก่นคำ  จำวัน
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวจันทิมา  ภูหัดสวน
2. นางสาวศศิวิมล  พลธุชัย
3. นางสาวสุพรรษา  สุภักดี
 
1. นางสุภาพร  คำแก้ว
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โมดำ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  มาตณาคุณ
 
1. นางสาวพิมลจันทร์  อินสุข
2. นายวินัย  โนนวงศ์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เหล็กเพชร
2. เด็กชายณัฐชนนท์  แก้วกัลหา
 
1. นางสุปณิกาญ  อุทัยวัฒน์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายณัฐพล  อุทุมพิรัตน์
2. นายศราวุธ  พูลพันธ์
 
1. นายสมร  มาลา
2. นายสุธาทร   เมฆทวี
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  พลอยสมบูรณ์
2. เด็กชายอัมรินทร์  บุญคำ
 
1. นางสาวรมิดา  พลราชม
2. นางสาวแสงเดือน  เจือรุ่งโรจน์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกรวัฒน์  สีหามาตย์
2. นายสุรพงษ์  คูคำ
 
1. นางสาวพิมลจันทร์  อินสุข
2. นายวินัย  โนนวงศ์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายฐิตินันท์  วรรณสุทธิ์
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  พักลา
 
1. นางสาวรมิดา  พลราชม
2. นางสาวแสงเดือน  เจือรุ่งโรจน์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายวราเทพ  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุวรรณระ
 
1. นางสาวพิมลจันทร์  อินสุข
2. นายวินัย  โนนวงศ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธินพัฒน์  ใจสุข
2. เด็กชายศุภชัย  แจ้งหิรัญ
 
1. นายพสิษฐ์  เกรียงไทยสงค์
2. นางสาวแสงเดือน  เจือรุ่งโรจน์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายชัยยศ  บัวทอง
2. นายณัฐวัฒน์  ทองโคตร
 
1. นางสาวรมิดา  พลราชม
2. นางสาวแสงเดือน  เจือรุ่งโรจน์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  สุทธิบุตร
2. นายศักดิ์สิทธิ์  เลิศหล้าทอง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อุตอามาตย์
2. นายวชิระ  ฐาตุจิรางค์กุล
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายจิรภัทร  ลาภอุดมศักดา
2. นางสาวจีรนันท์  มุริจันทร์
 
1. นางสาวพิมลจันทร์  อินสุข
2. นายวินัย  โนนวงศ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธนชิต  ลาวัดพรม
2. เด็กชายศุภชัย  พงศ์ษากลาง
3. เด็กชายเจษฏากร  ไตรดำรง
 
1. นายธนิตศักดิ์  นันดา
2. นายวินัย  โนนวงศ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายนันทวัฒน์  เยาวเสริฐ
2. นายปฐมพงค์  จันทะแจ่ม
3. นายโชคชัย  แคนติ
 
1. นางสาวพิมลจันทร์  อินสุข
2. นายวินัย  โนนวงศ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายกิตติภพ  ถิ่นกมุท
2. นายฤทธิไกร  ดอนคง
 
1. นายสมร  มาลา
2. นายสุธาทร   เมฆทวี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายคฑาธร  จามพัฒน์
2. เด็กชายทศพร  พันธ์ศรี
3. เด็กชายพงศธร  กองเงิน
 
1. นางกาญนา  ทองจบ
2. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายชาญวิทย์  ทองแสน
2. นายปัชราช  ชัยภิบาล
3. นายสมชัย  ใจขาน
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นางหนึ่งฤทัย  อุเทศ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เขียวสวาท
2. เด็กชายเกริกพล  จันทร์ดาบุญ
3. เด็กชายเจษฎา  กายคะตา
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นางสาวศศิธร  ปะนัดโส
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายปรีดา  เสนานิกร์
2. นายวรุฒ  บุตรโคตร
3. นายสุรพงศ์  คูคำ
 
1. นางสาวกัญญา  ตาลชัยภูมิ
2. นางกาญจนา  ทองจบ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธรานนท์  เทพชาติ
2. นายนราวิชญ์  เหมือนทอง
3. นายพงศธร  โคตะวงษ์
4. นายมรกต  เหล่าพล
 
1. นางกาญจนา  ทองจบ
2. นางสาวเกศรินทร์  ดีแสน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  อภัยพรม
 
1. นางสาวสาลินี  แสนสุข
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวสุพิชญา  ตาลมูล
 
1. นางละอองทิพย์  พลทะรักษา
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนลพรรณ  อุดมการเกษตร
 
1. นางปาริฉัตร  เทียนทิพย์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวพิมพ์พรรณ  จันทวงศ์
 
1. นางสาวสาลินี  แสนสุข
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  จิตรักษ์
 
1. นางสาววรรณิสา  สมัยบัวสิงห์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวประไพพรรณ  จันทวงศ์
 
1. นางวิไลศักดิ์  ชาธิรัตน์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชาญสมร
 
1. นางภิญญาพัชญ์   ชัยกิจธนพัฒน์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายวิษณุ  จิตระวัง
 
1. นางเพ็ญพักตร์  อุระภา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงคณาพร  วันงามวิเศษ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชนะสิงห์
3. เด็กชายธานินทร์  ศรีวงค์สุข
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทองสุพล
5. เด็กหญิงอทิตยา  วันงามวิเศษ
 
1. นางลักษณา  ทองแสน
2. นางสาวศิริรัตน์  บุญตา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกฤตกร  พลศรี
2. นางสาวมยุรฉัตร  เวียงคำ
3. นางสาวรัตนพร  เหมืองทอง
4. นายสนธยา  กุลวงศ์
5. นายหฤษฎ์  น้าเจริญ
 
1. นางสาวนฤมล  ลุนรินทร์
2. นางสาวยุภาพร  แวดล้อมธนบุญ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายกฤษดา  เจริญใจ
 
1. นางพิทธยาภรณ์  มาตา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปนัดดา  จำปาบุรี
 
1. นายวชิระ  ภูมิเลิศ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวสุทธิรักษ์  พรเพ็ง
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรึมุล
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  เหรียญทอง
 
1. นางสาวรัชณีย์  อุบลรัตน์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาววริศรา  เทพนา
 
1. นางสาวสุภลักษ์  เสมอสมัย
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพรรณวดี  จำปาบุรี
2. เด็กหญิงไพลิน  ชินบุตร
 
1. นายสาคร  ศรีเรือง
2. นางสาวอรทัย  สิงห์คำ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกุลณัฐ  กองกุล
2. นางสาวอภิญญา  ทันเยี่ยม
 
1. นายนิติคุณ  พลแสน
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินนท์  จันทาศรี
2. เด็กชายกิตติภพ  ภูมิเลิศ
3. เด็กชายจิรายุทธ  ทรงศรี
4. เด็กชายชัยรัตน์  วงษ์ราศรี
5. เด็กชายธนายง  วงษาราช
6. เด็กชายสนธยา  กาลจักร
7. เด็กชายอัษฎา  มาดี
8. เด็กชายเลอศักดิ์  เกษหอม
 
1. นายธวัช  สารบรรณ
2. นายนิติภูมิ  พยุงวงษ์
3. นายสมควร  มั่งมี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  นุชาญรัมย์
2. นายวุฒิชัย  เพ็งจาง
3. นายสิทธิชัย  วัฒนะ
4. นายอนุวัส  อาจอักษร
5. นายเกษมสันต์  คำผม
6. นายแสงตะวัน  โลกธาตุ
 
1. นายธวัช  สารบรรณ
2. นายนิติภูมิ  พยุงวงษ์
3. นายสมควร  มั่งมี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวชลธิชา  ยิ้มบรรยง
2. นายณัฐธิกร  ชัยภิบาล
3. นายทศพร  ภูชมศรี
4. นายธนัช  โฆษิต
5. นายนัฐพล  ไทยเจริญ
6. นางสาวปนัดดา  ผาบสิมมา
7. นางสาวประภัสสร  แก้วนามเมือง
8. นางสาวพัชราภรณ์  สิงห์คำ
9. นายสันติ  หงษ์วรรณา
10. นางสาวเหมือนฝัน  เวียนวัน
 
1. นายบุญคุ้ม  นามปัญญา
2. นางพวงผกา  ชาบุตรบุณฑริก
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายณัฐพล  บุรมโคตร
2. เด็กชายธนาเทพ  พรมภักดี
3. เด็กชายภาสกร  โคตรชมภู
4. เด็กหญิงสุพัตรา  คำจินดา
5. เด็กหญิงสุภาวดี  เทพสมพร
 
1. นายบุญคุ้ม  นามปัญญา
2. นางพวงผกา  ชาบุตรบุณฑริก
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายณัฐชัย  ปราบมนตรี
2. นายธีระยุทธ  ปุริตานัง
3. นางสาวปัทมาวรรณ  ธรรมมา
4. นางสาวมาลิณี  ชนูนันท์
5. นางสาวรัฐภรณ์  เทียนไสย
 
1. นายบุญคุ้ม  นามปัญญา
2. นางพวงผกา  ชาบุตรบุณฑริก
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงหศิริ
2. เด็กหญิงอภิญญา  อาจอักษร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทะโร
 
1. นางสาวสุวิมล  โพธิ์ศิริ
2. นางสาวอัปสร  สุวรรณรอด
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวพรรณภา  สารบรรณ
2. นายศราวุฒิ   ทองกอบ
3. นางสาวอารีรัตน์  หนูกลาง
 
1. นางสาวสุวิมล  โพธิ์ศิริ
2. นางสาวอัปสร  สุววรณรอด
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปริศนา  หงทอง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ขัตติยะ
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ธาตุวิสัย
 
1. นางกุหลาบ  ชนะพันธ์
2. นายปริญญา  ดวงสิมมา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนพรัตน์  พรมมา
2. นางสาวพินิตนันท์  งอกศรี
3. นางสาวมณีวรรณ  ฝายชำนาญ
 
1. นางกุหลาบ  ชนะพันธ์
2. นายปริญญา  ดวงสิมมา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิขรินทร์ธาร  ศักเหลา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  กรีหมื่นไวย
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  เหลาทอง
2. นางสุธารัตน์  อุทัยแสง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายอนวัช  จันบัวลา
 
1. นางมาฆวรรณ  คำพูล
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  พรมภักดิ์
2. เด็กหญิงประนิดา  ศรีเฮือง
 
1. นายอิทธิพล  หันมา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  สุดาจันทร์
 
1. นายอิทธิพล  หันมา
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  สิมนอก
2. เด็กหญิงวราภรณ์  โสหัสถ์
 
1. นายคุณากร  คิดโสดา
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  อัฒจักร
 
1. นายคุณากร  คิดโสดา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญย่า  บัวประกอบ
 
1. นางสาวเสน่หา  ชมภูวง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกุลนัฐ  เหมือนลา
 
1. นางสาวศศิธร  ผาใต้
 
164 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายปัญญา  ยะประภา
 
1. นายพิชิต  อุปสิทธิ์
 
165 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายมงคล  สุนารักษ์
 
1. นายบุญยิ่ง  ชราศรี
 
166 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกรวิทย์  ตาลน้อย
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
167 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายจีระศักดิ์  ศรีบุรมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา  บุตรสีทัด
 
168 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกนิษฐษ  แก่นวงศ์คำ
2. นางสาวกาญจนา  โคตรทาดา
3. นายกิตติพันธ์  ดวงโพธิ์ศรี
4. นายจิรนันท์  คูณขอนยาง
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุวรรณภา
6. นางสาวชมชนก  จันทร์นนิ่ม
7. นางสาวดวงรัตน์  หัตถะสาน
8. นางสาวนฤมล  โพธิวัด
9. นายนายกิตติพงษ์  อุดชุม
10. นายปฐม  กันยะ
11. นายพงษ์พัฒน์  โฑธิวงษ์
12. นางสาวพิมผกา  ปุสารัมย์
13. นายภาคภูมิ  สิมกันยา
14. นายภานุเดช  เต็มโคตร
15. นายมงคล  สุนารักษ์
16. เด็กหญิงลำใย  ชินภา
17. นายวรุฬห์  พิมพรพิรมย์
18. นายวุฒิไกร  พิมวัน
19. เด็กหญิงศิรินภา  นาแว่น
20. นางสาวสมิตตรานันท์  ภูทะวงศ์
21. เด็กหญิงสายลม  ศรีสุพรรณ
22. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สีสมโภชน์
23. นายอภิสิทธิ์  แอ่งมูล
24. เด็กหญิงเพชรรัดดา  จินากลึง
25. นางสาวเวธนี  ศิริปัญญา
26. นางสาวเอมมิกา  ประภัคปัญญา
27. เด็กหญิงโสรยา  วงษ์มะเซา
28. นางสาวใบเตย  ภู่สอง
29. นายไพรพนา  สีหานารถ
30. นายไพรริน  เวียงคำ
 
1. นายบุญยิ่ง  ชราศรี
2. นายเจริญ  ไชยแสง
3. นางสาวเพ็ญพรรญ  จันทร์สว่าง
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายสุรวุฒิ  เหลาทอง
 
1. นางณัฐภัค  สีสวยหูต
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญชพร  สามัคคี
2. เด็กหญิงชฎาพร  พิสัยสุข
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมจันทร์
 
1. นางปทุมมา  แสนทวีสุข
2. นางสาวภักดิ์วดี  รักษาบุญ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมจันทร์
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวทองจันทร์  ทองเพ็ญ
2. เด็กชายสมพร  ประพันธ์มิตร
 
1. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
2. นางสาวแก่นคำ  จำวัน