สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 97 4 2 0 103
2 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 75 7 5 1 87
3 เซิมพิทยาคม 66 13 3 2 82
4 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 61 6 5 4 72
5 ปากสวยพิทยาคม 54 7 5 2 66
6 นาดีพิทยาคม 53 13 4 0 70
7 ร่มธรรมานุสรณ์ 46 4 6 2 56
8 กุดบงพิทยาคาร 42 12 5 2 59
9 นาหนังพัฒนศึกษา 25 3 6 1 34
10 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 22 8 6 1 36
11 ประชาบดีพิทยาคม 22 4 4 0 30
12 บ้านบัณฑิตน้อย 8 3 3 0 14
รวม 571 84 54 15 724