หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nki2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางชื่นจิต สิงหศิริโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภักดิ์วดี รักษ์บุญโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนี ดุลย์แสงโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอนุ่ย บุญญะรังโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย อุ่นอินทร์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางอรอนงค์ บูชากูลโรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อยกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลงชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางชื่นจิต สิงหศิริโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภักดิ์วดี รักษ์บุญโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนี ดุลย์แสงโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอนุ่ย บุญญะรังโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย อุ่นอินทร์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางอรอนงค์ บูชากูลโรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อยกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธีธิดา บรรณารักษ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยง ทัศครโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนิติภูมิ พยุงวงษ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ สิงห์ทิศโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภารัตน์ แสนมหาชัยโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวอังคณา ชื่นฤทธิ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธีธิดา บรรณารักษ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยง ทัศครโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนิติภูมิ พยุงวงษ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ สิงห์ทิศโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภารัตน์ แสนมหาชัยโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวอังคณา ชื่นฤทธิ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศรีฉลวย กัตติยบุตรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธมลวรรณ แสนมิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาวพิสมัย อุ่นอินทร์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัศวี เพ็งคำปั้งโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นางศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดวงแข นามแสงโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเชาวลิต ลือคำหาญโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
8. นางปราณี จันทะแจ่มโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
9. นางอรุณศรี ฉัตรกิตติชัยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางศรีฉลวย กัตติยบุตรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนวรรณ แสนมิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาวพิสมัย อุ่นอินทร์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัศวี เพ็งคำปั้งโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดวงแข นามแสงโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเชาวลิต ลือคำหาญโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
8. นางปราณี จันทะแจ่มโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
9. นางอรุณศรี ฉัตรกิตติชัยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัปสร สุวรรณรอดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิจ ภูเฮืองแก้วโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางผานิตย์ ปงสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ยุบลมูลโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายธนวัฒน์ พรมเมืองโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
6. นายศรัญญู ทวีสวยโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นางยุพาพร ประจันติโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางอัปสร สุวรรณรอดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิจ ภูเฮืองแก้วโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางผานิตย์ ปงสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ยุบลมูลโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายธนวัฒน์ พรมเมืองโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
6. นายศรัญญู ทวีสวยโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นางยุพาพร ประจันติโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร ชาธิรัตน์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสุณัฐฌา มูลทุ่งโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคุณากร คิดโสดาโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิลาวัณย์ ลาแพงศรีโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณภา ปัททุมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางประเสริฐ จันชมภูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวนวรัตน์ ศรีสถานโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางสาวอนุ่ย บุญญะรังโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวมยุรี สุวรรณรอดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายวิจิตร ชาธิรัตน์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสุณัฐฌา มูลทุ่งโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางปราณี จันทะแจ่มโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายคุณากร คิดโสดาโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิลาวัณย์ ลาแพงศรีโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณภา ปัททุมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางประเสริฐ จันชมภูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวอนุ่ย บุญญะรังโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนวรัตน์ ศรีสถานโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นางสาวมยุรี สุวรรณรอดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย โคตรสุโนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมลิวรรณ ทายุ่นโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสน่หา ชมพูวงโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ มูลบุตรโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายเล็ก กองทรัพย์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประกาย เครือเนตรโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นายพิชิต อุปสิทธิ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
8. นายสมควร มั่งมีโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
9. นางเทวี นางามโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นายสุทธินันท์ ภักดีวุฒิโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายสุรพิน ขาวขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
12. นายณัฐพล หวานเหยโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวสินิทธา ประพัศรางค์โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อยกรรมการ
14. นายณัฐวุฒิ เจริญกุลโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวมัณทนา ศรีสุจันทร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย โคตรสุโนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมัณทนา ศรีสุจันทร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
3. นางสาวมลิวรรณ ทายุ่นโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสน่หา ชมพูวงโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ มูลบุตรโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสาวประกาย เครือเนตรโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นายพิชิต อุปสิทธิ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
8. นายสมควร มั่งมีโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
9. นางเทวี นางามโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นายสุทธินันท์ ภักดีวุฒิโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายสุรพิน ขาวขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
12. นายณัฐพล หวานเหยโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวสินิทธา ประพัศรางค์โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อยกรรมการ
14. นายณัฐวุฒิ เจริญกุลโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
15. นายเล็ก กองทรัพย์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ ทองทิพย์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางนพคุณ สุวจันทร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายเทวากร ต่างโอฐโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวนิตติยา ทายุ่นโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางศริญญา ผลดีโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิธร ผาใต้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางดุษยมาศ บุตรโคตรโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
8. นางเกษมณี สะอาดโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
9. นายภานุ บุตรวิเศษโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายสรวิศ ผาทองโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พลเยี่ยมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นางสาวสุภาวดี ผาตะเนตรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ทองทิพย์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พลเยี่ยมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสรวิศ ผาทองโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายภานุ บุตรวิเศษโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางเกษมณี สะอาดโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
6. นางดุษยมาศ บุตรโคตรโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศศิธร ผาใต้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
8. นางศริญญา ผลดีโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนิตติยา ทายุ่นโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
10. นายเทวากร ต่างโอฐโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
11. นางนพคุณ สุวจันทร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
12. นางสาวสุภาวดี ผาตะเนตรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ ทองทิพย์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พลเยี่ยมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสรวิศ ผาทองโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายภานุ บุตรวิเศษโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางเกษมณี สะอาดโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
6. นางดุษยมาศ บุตรโคตรโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศศิธร ผาใต้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
8. นางศริญญา ผลดีโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนิตติยา ทายุ่นโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
10. นายเทวากร ต่างโอฐโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
11. นางนพคุณ สุวจันทร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
12. นางสาวสุภาวดี ผาตะเนตรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวพเยาว์ โอภาสโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางวิรัชยา บุตรสารโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ ชนชนะกุลโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนิษา วรรณทุโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรพิณ คำยาโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิตยา นันตวงศ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางสาวอภิญญา มะธุผาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นางสาวจิตรามาศ คำดีบุญโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางวิรัชยา บุตรสารโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ ชนชนะกุลโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนิษา วรรณทุโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรพิณ คำยาโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิตยา นันตวงศ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นางจิตรามาศ คำดีบุญโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางสาวอภิญญา มะธุผาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นางสาวพเยาว์ โอภาสโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ อินทร์อำคาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ลิชัยมุลโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางบัวพิศ ภักดีวุฒิโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสุชานาฎ คำพินันท์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
5. นางเพชรจู นามขันโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นายจักรพันธ์ จันสองคอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางสาวสุภาพร โคตรวิทย์โรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นายทวิช บุญหนุนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
9. นายเชาวลิต ไชยขันธุ์โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
10. นายสมเผ่า ศรีสุจันทร์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
11. นายเชษฐการ ไชยคำหาญโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวธัญญารัตน์ สานันต์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
13. นางประนุตร วรรณสาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพงษ์เทพ อินทร์อำคาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ลิชัยมุลโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางบัวพิศ ภักดีวุฒิโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสุชานาฎ คำพินันท์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
5. นางเพชรจู นามขันโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นายจักรพันธ์ จันสองคอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางสาวสุภาพร โคตรวิทย์โรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นายทวิช บุญหนุนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
9. นายเชาวลิต ไชยขันธุ์โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
10. นายสมเผ่า ศรีสุจันทร์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
11. นายเชษฐการ ไชยคำหาญโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวธัญญารัตน์ สานันต์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
13. นางประนุตร วรรณสาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ พลทะมัยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางภัทรานิษฐ์ มุมธุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายพรมพิทักษ์ ศรีชนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นางนัฐนันท์ มาลาโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางชลธิชา นามวงษ์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวน้ำฝน มีศิลป์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุภาวดี ดวงจันทร์เทียมโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวบัวแก้ว บุตรสิมโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
9. นางสาวชนินทร คุ้มสุวรรณโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
10. นางสาวราตรี นาเมืองรักษ์โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นางธนาภา คูโพนทองโรงเรียนกุดบงพิทยาคมกรรมการ
12. นางมัณฑนา ธนารักษ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวสุพิชฌาย์ วังพะพันธ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวนิรมล ปาปะขำโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
15. นางฉัตรลดา สุวรรณไตรโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
16. นางพรรณา พรมมาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
17. นางสาวกีรติภัฒน์ จิตรโกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
18. นายวีระชาติ ทแยงโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
19. นางไพลิน ประเสริฐศรีโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
20. นางขวัญใจ พลอยงามโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
21. นายศิริพงษ์ ศรีจักรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
22. นางสาวจันทร์เพ็ญ โคตรภูธรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
23. นางสาวลักษณ์ โอตาคารโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุทิศ พลทะมัยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางภัทรานิษฐ์ มุมธุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายพรมพิทักษ์ ศรีชนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นางนัฐนันท์ มาลาโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางชลธิชา นามวงษ์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวน้ำฝน มีศิลป์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุภาวดี ดวงจันทร์เทียมโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวบัวแก้ว บุตรสิมโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
9. นางสาวชนินทร คุ้มสุวรรณโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
10. นางสาวราตรี นาเมืองรักษ์โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นางธนาภา คูโพนทองโรงเรียนกุดบงพิทยาคมกรรมการ
12. นางมัณฑนา ธนารักษ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวสุพิชฌาย์ วังพะพันธ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวนิรมล ปาปะขำโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
15. นางฉัตรลดา สุวรรณไตรโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
16. นางพรรณา พรมมาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
17. นางสาวกีรติภัฒน์ จิตรโกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
18. นายวีระชาติ ทแยงโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
19. นางไพลิน ประเสริฐศรีโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
20. นางขวัญใจ พลอยงามโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
21. นายศิริพงษ์ ศรีจักรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
22. นางสาวจันทร์เพ็ญ โคตรภูธรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
23. นางเสาวลักษณ์ โอตาคารโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางเทียนทอง คำอ้อโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายเอกธนา แก้วไวยุทธโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ทะแยงโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววาสนา วงศ์ประจิตรโรงเรียนกุดบงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริภรณ์ แสงนาคโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางสาวศุภลักษณ์ แสงชมพูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
8. นางสาวศิรประภา ไชยวีโรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อยกรรมการ
9. นางอรัญญา บริจาคโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางเทียนทอง คำอ้อโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายเอกธนา แก้วไวยุทธโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ทแยงโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววาสนา วงศ์ประจิตรโรงเรียนกุดบงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริภรณ์ แสงนาคโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางสาวศุภลักษณ์ แสงชมพูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
8. นางสาวศิรประภา ไชยวีโรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อยกรรมการ
9. นางอรัญญา บริจาคโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวเรศ วงษ์กาปินโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ ศรีสุจันทร์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน วะยะลุนโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางพรรณี หอมทองโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวจีรนันท์ เมาะระศรีโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางหนูพิศ ถิ่นนาร่องโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นายชัยมงคล นิลเกตุโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
9. นางอัญชลี โคดเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวเรศ วงษ์กาปินโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ ศรีสุจันทร์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน วะยะลุนโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางพรรณี หอมทองโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวจีรนันท์ เมาะระศรีโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางหนูพิศ ถิ่นนาร่องโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นายชัยมงคล นิลเกตุโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
9. นางอัญชลี โคดเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศรินทร์ ดีแสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ บัวระบัดทองโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ทะแยงโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายเนติ บุญพิมลโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววารุณี นิลมาตรโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสิริยากร สุวรรณชัยรบโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. นางภัทรานิษฐ์ มุมธุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
8. นางสาวจินตนา โนนวงศ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวเกศรินทร์ ดีแสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ บัวระบัดทองโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ทะแยงโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นายเนติ บุญพิมลโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววารุณี นิลมาตรโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสิริยากร สุวรรณชัยรบโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. นางภัทรานิษฐ์ มุมธุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
8. นางสาวจินตนา โนนวงศ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ บุญประโคมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา นามวงษ์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน มีศิลป์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกชัย ฤทธิธรรมโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ด้วงเคนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายสุรชัย สุกใสโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิวัฒน์ บุญประโคมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา นามวงษ์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน มีศิลป์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกชัย ฤทธิธรรมโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ด้วงเคนโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายสุรชัย สุกใสโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ พลทะมัยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายสุรชัย สุกใสโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายนิธิวัฒน์ บุยประโคมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ ดีแสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ ดีแสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายนิธิวัฒน์ บุญประคมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายอุทิศ พลทะมัยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายสุรชัย สุกใสโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ พลทะมัยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายสุรชัย สุกใสโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายนิธิวัฒน์ บุญประคมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ ดีแสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางไตรรัตน์ พลทะมัยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ เรืองชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางเพ็ญสวัสดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นายทัศนัย บาลไทสงค์โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายอาทิตย์ ม่วงต้นโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายชาญชัย มาลุนโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวภิญยา มุงธิราชโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
8. นางธารารัตน์ สารีโพธิ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางไตรรัตน์ พลทะมัยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ เรืองชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางเพ็ญสวัสดิ์ ฝ่ายชาวนาโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นายทัศนัย บาลไทสงค์โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายอาทิตย์ ม่วงต้นโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายชาญชัย มาลุนโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวภิญยา มุงธิราชโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธารารัตน์ สารีโพธิ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิชชา ไชยเพ็ชรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา โกพลรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาววาสนา ศรียอดโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวรารัตน์ ทานอุทิศโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิกร คำอ้อโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสรชา โยวะโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชมพูนุท ศรีภักดีโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนรินทรา มีคำแสนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายปฎิพัทธ์ บูชากุลโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นางนำนภา บุญสอนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิชชา ไชยเพ็ชรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา โกพลรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาววาสนา ศรียอดโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวรารัตน์ ทานอุทิศโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิกร คำอ้อโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสรชา โยวะโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชมพูนุท ศรีภักดีโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนรินทรา มีคำแสนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายปฎิพัทธ์ บูชากุลโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นางนำนภา บุญสอนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางทัศนาพร ผานิบุศย์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายภัทร พุทธิวงศ์โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายรชานนท์ ลีเพ็ญโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ม่วงต้นโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางฉลาด ทองทิพย์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ ภูชมศรีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสลักจิต เฉิดฉายโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. นางชุติมา ภาษาเวทย์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัช สารบรรณโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ สีโนยโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นายไตรภพ จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวอาภรณ์ นันทะโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสงเมือง ตังทนามโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายเดชา ภูหลักด่านโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
10. นางสาวกุลชา เทศศรีเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ ภูชมศรีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสลักจิต เฉิดฉายโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. นางชุติมา ภาษาเวทย์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัช สารบรรณโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายไตรภพ จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวอาภรณ์ นันทะโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสงเมือง ตังทนามโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายเดชา ภูหลักด่านโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
9. นางสาวอรวรรณ สีโนยโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกุลชา เทศศรีเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สุวรรณรินทร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐดนัย ท้าวนิลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุชาดา ศิริกัญญาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นายรชานนท์ ลีเพ็ญโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นายปริญญา ดวงสิมมาโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวชวัญสุดา พิมพศักดิ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. นายโสภณ ไวยวรณ์โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
8. นางสาวจิราภา ภูวิสัยโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
9. นางนิ่มนวล นิรมลโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
10. นางพวงผกา ชาบุตรบุณฑริกโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ สุวรรณรินทร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐดนัย ท้าวนิลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุชาดา ศิริกัญญาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นายรชานนท์ ลีเพ็ญโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นายปริญญา ดวงสิมมาโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวขวัญสุดา พิมพศักดิ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. นายโสภณ ไวยวรณ์โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
8. นางสาวจิราภา ภูวิสัยโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
9. นางนิ่มนวล นิรมลโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
10. นางพวงผกา ชาบุตรบุณฑริกโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางพรทิพย์ จันทร์สุรินทร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ ทำนานอกโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุภาพร แวดล้อมธนบุญโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. พระครูสุพจน์ ฐานฺธัมโมวัดมณีโคตรกรรมการ
5. นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางอรัญญา วรวะไลโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ ดงสมบัติโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นายใหม่ ชัยยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นายคำพัน โอตาคารโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประนอม เคหฐานโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ วิสุทธิ์ศรีโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายศราวุธ เมฆวันโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายชฎากร สิงหศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายธนวิทย์ ชารีรักษ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นายสงกรานต์ ภาคีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นายยุทธพงษ์ โอมหงษ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประนอม เคหฐานโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ วิสุทธิ์ศรีโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายศราวุธ เมฆวันโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายชฎากร สิงหศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายธนวิทย์ ชารีรักษ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นายสงกรานต์ ภาคีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นายยุทธพงษ์ โอมหงษ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชวลิต สีหามาตย์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ตานุชนม์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ธรรมครูปัทม์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาติพงษ์ ภูลาดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายวีระพงษ์ บุตรสีทัดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายนิติชัย ขุนจันทร์ดีโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
7. นายปรีดา วงษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
8. นายโชคชัย กองแก้วโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
9. นายสมยง โพธิ์น้ำเที่ยงโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
10. นายจักกิต แก้วประเสริฐโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
11. นายอานุ พลทะรักษาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
12. นายอนุชาติ ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
13. นายสมศักดิ์ บัวคอมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชวลิต สีหามาตย์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ตานุชนม์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ธรรมครูปัทม์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาติสุพงษ์ ภูลาดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายวีระพงษ์ บุตรสีทัดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายนิติชัย ขุนจันทร์ดีโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
7. นายปรีดา วงษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
8. นายโชคชัย กองแก้วโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
9. นายสมยง โพธิ์น้ำเที่ยงโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
10. นายจักกิต แก้วประเสริฐโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
11. นายอานุ พลทะรักษาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
12. นายอนุชาติ ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
13. นายสมศักดิ์ บัวคอมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชรองประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ สิมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ปทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา บุตรสีทัดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายอัศวิน บำรุงเอื้อโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวสันต์ ชัยโสมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ สิมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ปทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา บุตรสีทัดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายอัศวิน บำรุงเอื้อโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวสันต์ ชัยโสมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ สิมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ปทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา บุตรสีทัดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายอัศวิน บำรุงเอื้อโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวสันต์ ชัยโสมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ สิมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ปทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา บุตรสีทัดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายอัศวิน บำรุงเอื้อโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวสันต์ ชัยโสมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ สิมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ปทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา บุตรสีทัดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายอัศวิน บำรุงเอื้อโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวสันต์ ชัยโสมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ สิมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ปทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
5. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา บุตรสีทัดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายอัศวิน บำรุงเอื้อโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวสันต์ ชัยโสมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ สิมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ปทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา บุตรสีทัดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายอัศวิน บำรุงเอื้อโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวสันต์ ชัยโสมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ สิมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ปทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา บุตรสีทัดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายอัศวิน บำรุงเอื้อโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวสันต์ ชัยโสมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ สิมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ปทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
5. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา บุตรสีทัดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายอัศวิน บำรุงเอื้อโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวสันต์ ชัยโสมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ สิมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ปทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา บุตรสีทัดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายอัศวิน บำรุงเอื้อโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวสันต์ ชัยโสมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ สิมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ปทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา บุตรสีทัดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายอัศวิน บำรุงเอื้อโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวสันต์ ชัยโสมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ สิมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ปทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา บุตรสีทัดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายอัศวิน บำรุงเอื้อโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวสันต์ ชัยโสมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ สิมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นายนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ปทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา บุตรสีทัดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
9. นายอัศวิน บำรุงเอื้อโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวสันต์ ชัยโสมโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
3. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
2. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
8. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
2. นายนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร วิเศษสุนทรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางปทุมมา แสนทวีสุขโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณฐมล ชัยสว่างโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา จิตต์วิญญาณโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นายหัสดิน นาถาบำรุงโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกนิฎฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสมจิตร วิเศษสุนทรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางปทุมมา แสนทวีสุขโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณฐมล ชัยสว่างโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา จิตต์วิญญาณโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นายหัสดิน นาถาบำรุงโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกนิฎฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิศา สรรพวิเศษโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณี คำชาลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นายแก่นคำ จำวันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสุริยันต์ ธาตุระหันโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางวีชญา สุวรรณรอดโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. นายพงศ์ศักดิ์ โอตาคารโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิศา สรรพวิเศษโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณี คำชาลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นายแก่นคำ จำวันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสุริยันต์ ธาตุระหันโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางวีชญา สุวรรณรอดโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. นายพงศ์ศักดิ์ โอตาคารโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิศา สรรพวิเศษโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณี คำชาลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นายแก่นคำ จำวันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสุริยันต์ ธาตุระหันโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางวีชญา สุวรรณรอดโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. นายพงศ์ศักดิ์ โอตาคารโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิศา สรรพวิเศษโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณี คำชาลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นายแก่นคำ จำวันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสุริยันต์ ธาตุระหันโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวีชญา สุวรรณรอดโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. นายพงศ์ศักดิ์ โอตาคารโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ สุขันชาโรงเรียนเซิมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมพร นนทะนำโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ อุตตมาตย์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวริศรา จุลปานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางวีชญา สุวรรณรอดโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมศรี โคตะบุญมีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ สุขันชาโรงเรียนเซิมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมพร นนทะนำโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ อุตตมาตย์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวริศรา จุลปานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางวีชญา สุวรรณรอดโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมศรี โคตะบุญมีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิศา สรรพวิเศษโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณี คำชาลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นายแก่นคำ จำวันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสุริยันต์ ธาตุระหันโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางวีชญา สุวรรณรอดโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. นายพงศ์ศักดิ์ โอตาคารโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิศา สรรพวิเศษโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณี คำชาลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นายแก่นคำ จำวันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสุริยันต์ ธาตุระหันโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวีชญา สุวรรณรอดโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. นายพงศ์ศักดิ์ โอตาคารโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ แก้วมณีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายกรีฑาศักดิ์ อัดโดดดรโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวสุพิชฌา บิดานาราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นางสมพร ผมไผโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทิศา สรรพวิเศษโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัตติกาล ปราบพาลโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ แก้วมณีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายกรีฑาศักดิ์ อัดโดดดรโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวสุพิชฌา บิดานาราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นางสมพร ผมไผโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทิศา สรรพวิเศษโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัตติกาล ปราบพาลโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอรพินท์ อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางพวงชมภู สิงหศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสุพิชญาภัค ปัญญาพันธ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวีชญา สุวรรณรอดโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางอรพินท์ อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางพวงชมภู สิงหศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสุพิชญาภัค ปัญญาพันธ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวีชญา สุวรรณรอดโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางอรพินท์ อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางพวงชมภู สิงหศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสุพิชญาภัค ปัญญาพันธ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวีชญา สุวรรณรอดโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอรพินท์ อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางพวงชมภู สิงหศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสุพิชญาภัค ปัญญาพันธ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวีชญา สุวรรณรอดโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ สุขันชาโรงเรียนเซิมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมพร นนทะนำโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ อุตอามาตย์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวริศรา จุลปานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางวีชญา สุวรรณรอดโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมศรี โคตะบุญมีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ สุขันชาโรงเรียนเซิมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมพร นนทะนำโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ อุตอามาตย์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวริศรา จุลปานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางวีชญา สุวรรณรอดโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสมศรี โคตะบุญมีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย โคดเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล กองทรัพย์โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อยกรรมการ
3. นางสาวรมิดา พลราชมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายอภิชาติ เหง้าสุวรรณโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
6. นายชนะชัย ชินจักร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย โคดเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล กองทรัพย์โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อยกรรมการ
3. นางสาวรมิดา พลราชมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายนายอภิชาติ เหง้าสุวรรณโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
6. นายชนะชัย ชินจักร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย โคดเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล กองทรัพย์โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อยกรรมการ
3. นางสาวiมิดา พลราชมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายนายอภิชาติ เหง้าสุวรรณโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
6. นายชนะชัย ชินจักร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย โคดเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล กองทรัพย์โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อยกรรมการ
3. นางสาวมิดา พลราชมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายนายอภิชาต เหง้าสุวรรณโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
6. นายชนะชัย ชินจักรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย โคดเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล กองทรัพย์โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อยกรรมการ
3. นางสาวมิดา พลราชมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายนายอภิชาต เหง้าสุวรรณโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
6. นายชนะชัย ชินจักรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญา ตาลชัยภูมิโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาปรานี แก้วแวงสิมโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญญา กล้าหาญโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุปณิกาญ อุทัยวัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางสาวแสงเดือน เจือรุ่งโรจน์โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายสมร มาลาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ อุตอามาตย์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
8. นายอนุวัฒน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
9. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพิมลจันทร์ อินสุขโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญา ตาลชัยภูมิโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาปรานี แก้วแวงสิมโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญญา กล้าหาญโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุปณิกาญ อุทัยวัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางสาวแสงเดือน เจือรุ่งโรจน์โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายสมร มาลาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ อุตอามาตย์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
9. นายอนุวัฒน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพิมลจันทร์ อินสุขโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายกัญญา ตาลชัยภูมิโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาปรานี แก้วแวงสิมโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญญา กล้าหาญโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุปณิกาญ อุทัยวัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางสาวแสงเดือน เจือรุ่งโรจน์โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายสมร มาลาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ อุตอามาตย์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
9. นายอนุวัฒน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพิมลจันทร์ อินสุขโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย โนนวงค์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ฐาตุจิรางค์กูลโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นายพสิษฐ์ เกรียงไทยสงค์โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางประรารี คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
5. นายกฤษณะ ทุมซ้ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
6. นายสุธาทร เมฆทวีโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
8. นายธนิตศักดิ์ นันดาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายนภกาญจน์ ผดุงศรีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย โนนวงค์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ฐาตุจิรางค์กูลโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นายพสิษฐ์ เกรียงไทยสงค์โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางประรารี คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
5. นายกฤษณะ ทุมซ้ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
6. นายสุธาทร เมฆทวีโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
8. นายธนิตศักดิ์ นันดาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายนภกาญจน์ ผดุงศรีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย โนนวงค์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ฐาตุจิรางค์กูลโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นายพสิษฐ์ เกรียงไทยสงค์โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางประรารี คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
5. นายกฤษณะ ทุมซ้ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
6. นายสุธาทร เมฆทวีโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
8. นายธนิตศักดิ์ นันดาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายนภกาญจน์ ผดุงศรีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญา ตาลชัยภูมิโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ฐาตุจิรางค์กูลโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นายพสิษฐ์ เกรียงไทยสงค์โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางประรารี คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
5. นายกฤษณะ ทุมซ้ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
6. นายสุธาทร เมฆทวีโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
8. นายธนิตศักดิ์ นันดาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายนภกาญจน์ ผดุงศรีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวสาลินี แสนสุขโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี วงษากลางโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประพาภรณ์ อำนาจเจริญครูโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ วัฒนธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางชลิตา ตลาดธานีโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชลธิชา จันทะแจ่มโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางรำไพ วงษ์คำซาวโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางละอองทิพย์ พลทะรักษาโรงเรียนกุดบงพิยาคารกรรมการ
9. นางสาวทัศดาว โยงไทสงโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
10. นายวีรชัย เนาว์แก้งใหม่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวสาลินี แสนสุขโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี วงษากลางโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประพาภรณ์ อำนาจเจริญครูโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ วัฒนธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางชลิตา ตลาดธานีโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางชลธิชา จันทะแจ่มโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวรำไพ วงษ์คำซาวโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวละอองทิพย์ พลทะรักษาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวทัศดาว โยงไทสงโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
10. นายวีรชัย เนาว์แก้งใหม่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางปาริฉัตร เทียนทิพย์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวประเสริฐศรี เหลาทองโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. นางศุภพิศ พานคำโรงเรียนปากสวยพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ กองธรรมโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาคร ศรีเรืองโรงเรียนวังหลวงพิพยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวอรทัย สิงห์คำโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ นามวงษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
8. นางสาวพชรพร แถวโพธิ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
9. นางรวมสัน หอมทองโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสุกัญญา อินทรโชติโรงเรียนร่มธรรมมานุสรณ์กรรมการ
11. นางลักษณา ทองเสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางปาริฉัตร เทียนทิพย์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวประเสริฐศรี เหลาทองโรงเรียนปากสวยพิยาคมกรรมการ
3. นางศุภพิศ พานคำโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ กองธรรมโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายสาคร ศรีเรืองโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวอรทัย สิงห์คำโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ นามงวษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
8. นางสาวพชรพร แถวโพธิ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
9. นางรวมสัน หอมทองโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสุกัญญา อินทรโชติโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
11. นางลักษณา ทองเสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ เคหะฐานโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร สายทองโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภักจิรา จะหลาบหลองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นางเตือนใจ โคกคานโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญพักตร์ อุระภาโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณิสา สมัยบัวสิงห์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล เอนไชยโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
8. นางวิไลศักดิ์ ชาธิรัตน์โรงเรียนชมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ เคหะฐานโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร สายทองโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภักจิรา จะหลาบหลองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นางเตือนใจ โคกคานโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญพักตร์ อุระภาโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณิสา สมัยบัวสิงห์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายนวพล เอนไชยโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
8. นางวิไลศักดิ์ ชาธิรัตน์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางบุษบา เตชะศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางลำพูน เบอร์นาร์ดโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสุธารัตน์ อุทัยแสงโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอ้อมใจ วงศ์ชาญศรีโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนี อุทุมพิรัตน์โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวเนตรชนก นวลมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางรัศมี ฐาตุจิรางค์กุลโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปราณี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอภิสรา อภัยพรมโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการ
10. นางภิญญาพัชญ์ ชัยกิจธนพัฒน์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางบุษบา เตชะศิรินุกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางลำพูน เบอร์นาร์ดโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสุธารัตน์ อุทัยแสงโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอ้อมใจ วงศ์ชาญศรีโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนี อุทุมพิรัตน์โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวเนตรชนก นวลมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางรัศมี ฐาตุจิรางค์กุลโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปราณี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอภิสรา อภัยพรมโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการ
10. นางภิญญาพัชญ์ ชัยกิจธนพัฒน์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวยุภาพร แวดล้อมธนบุญโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร สุวรรณรินทร์โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ บุญตาโรงเรียนชุมพลโพพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวยุภาพร แวดล้อมธนบุญโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร สุวรรณรินทร์โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ บุญตาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวภูษิตา สุวรรณรอดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ภูมิเลิศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. MissFan Chunjunโรงเรียนสันติรักษ์กรรมการ
4. Dr.Gilles Bernardโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวสุภลักษ์ เสมอสมัยโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวภูษิตา สุวรรณรอดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ภูมิเลิศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. MissFan Chunjunโรงเรียนสันติรักษ์กรรมการ
4. Dr.Gilles Bernarnโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวสุภลักษ์ เสมอสมัยโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวภูษิตา สุวรรณรอดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ภูมิเลิศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. MissFan Chunjunโรงเรียนสันติรักษ์กรรมการ
4. Dr.Gilles Bernardโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวสุภลักษ์ เสมอสมัยโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวภูษิตา สุวรรณรอดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ภูมิเลิศโรงเรียนวังหลังพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. MissFan Chunjunโรงเรียนสันติรักษ์กรรมการ
4. Dr.Gilles Bernardโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวสุภลักษ์ เสมอสมัยโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสกาวรัตน์ หิมเทพาธิปโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ ชาติอดุลย์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิทธยาภรณ์ มาตาโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาววิชชุดา แหล่งสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายนิติคุณ พลแสนโรงเรียนชุมพลโพิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสกาวรัตน์ หริมเทพาธิปโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ ชาติอดุลย์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิทธยาภรณ์ มาตาโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาววิชชุดา แหล่งสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายนิติคุณ พลแสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนิติภูมิ พยุงวงศ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมควร มั่งมีโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ มุงเพียโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายนิติภูมิ พยุงวงศ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมควร มั่งมีโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ มุงเพียโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางพวงผกา ชาบุตรบุณฑริกโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายนวพล เอนไชยโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญคุ้ม นามปัญญาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางพวงผกา ชาบุตรบุณฑริกโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายนวพล เอนไชยโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญคุ้ม นามปัญญาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางพวงผกา ชาบุตรบุณฑริกโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายนวพล เอนไชยโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญคุ้ม นามปัญญาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวอัปสร สุวรรณรอดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายจรัญ มืดคำบงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สิงห์ทิศโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภักดิ์วดี รักษาบุญโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐภัค สีสวยหูตโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุวิมล โพธิ์ศิริโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวอัปสร สุวรรณรอดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายจรัญ มืดคำบงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สิงห์ทิศโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภักดิ์วดี รักษาบุญโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวณัฐภัค สีสวยหูตโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุวิมล โพธิ์ศิริโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสมทบ ประจันติโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ฐาตุจิรางค์กุลโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติกร ฮ่มป่าโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นางมาฆวรรณ คำพูลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายสมทบ ประจันติโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ฐาตุจิรางค์กุลโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติกร ฮ่มป่าโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นางมาฆวรรณ คำพูลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ฉัตรกิตติชัยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล หันมาโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพชรจู นามขันโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรพิณ คำยาโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนา อนุญาหงส์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นางสาวมัส ผ่านผลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นายวิทยา อินกงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ฉัตรกิตติชัยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล หันมาโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายวัฒนา อนุญาหงส์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางเพชรจู นามขันโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมัส ผ่านผลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นางสาวอรพิณ คำยาโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. นายวิทยา อินกงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางศรีฉลวย กัตติยบุตรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาววัลภา แก้วกล้าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ อุดามารโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางศรีฉลวย กัตติยบุตรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาววัลภา แก้วกล้าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ อุดามารโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สุวรรณวงษ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางเพชรจู นามขันโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณภา ต่อติดโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญญารัตน์ สานันต์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ สุวรรณวงษ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางเพชรจู นามขันโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณภา ต่อติดโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญญารัตน์ สานันต์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชันชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนงค์คราญ ชายสาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]