หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม ..2....
ณ ..โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย....
ระหว่าง วันที่ .26-28 เดือน ..กันยายน....พ.ศ..2556......

[ ทั้งหมด   26 ก.ย. 2556   27 ก.ย. 2556   28 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 635 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
2 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 635 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 น.
3 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง โสตฯ2 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น.
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง โสตฯ2 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 638 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
6 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 638 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามฟุตซอล 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ห้องพละศึกษา (ข้างสนามฟุตซอล) 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ห้องพละศึกษา (ข้างสนามฟุซอล) 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 น.
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 623 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
13.00 น.
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 625 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
13.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จอมนาง ชั้น 2 ห้อง 221 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 น.
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จอมนาง ชั้น 2 ห้อง 222 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จอมนาง ชั้น 2 ห้อง 223 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จอมนาง ชั้น 2 ห้อง 224 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 น.
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จอมนาง ชั้น 2 ห้อง 225 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จอมนาง ชั้น 2 ห้อง 225 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จอมนาง ชั้น 1 ห้อง 211 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จอมนาง ชั้น 1 ห้อง 212 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 น.
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จอมนาง ชั้น 2 ห้อง 226 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 น.
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จอมนาง ชั้น 1 ห้อง 213 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 น.
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จอมนาง ชั้น 1 ห้อง 214 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 น.
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จอมนาง ชั้น 1 ห้อง 215 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จอมนาง ชั้น 1 ห้อง 216 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
14 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556 09.00 น.
15 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
16 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
17 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.15 น.
18 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.40 น.
19 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
10.15 น.
20 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
11.00 น.
21 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
11.30 น.
22 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
13.00 น.
23 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
13.30 น.
24 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
14.00 น.
25 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
14.30 น.
26 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
15.00 น.
27 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
15.30 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 531 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 531 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
3 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 328 27 ก.ย. 2556 09.00 น.
4 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 328 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 น.
5 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร โพนพิสัย (สีม่วง) ชั้น 3 ห้อง 428 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
6 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 534 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ห้อง โสตฯ1 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00 น.
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ห้อง โสตฯ1 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
13.00 น.
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 323 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 น.
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 323 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
13.00 น.
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 325 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 น.
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 325 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00 น.
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 327 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 น.
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 327 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
13.00 น.
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมเล็ก 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมเล็ก 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 321 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 321 27 ก.ย. 2556 09.00 น.
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 321 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 321 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 321 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 313 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00 น.
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 313 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หลังหอประชุมฬหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หลังหอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 535 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 535 27 ก.ย. 2556 09.00 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 535 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
6 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ห้องสมุด 27 ก.ย. 2556 09.00 น.
7 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ห้องสมุด 27 ก.ย. 2556 09.00 น.
8 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 316 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 น.
9 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 317 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556 15.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]