หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม ..2....
ณ ..โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย....
ระหว่าง วันที่ .26-28 เดือน ..กันยายน....พ.ศ..2556......

[ ทั้งหมด   26 ก.ย. 2556   27 ก.ย. 2556   28 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง 312 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง 312 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00 - 15.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง 314 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง 314 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
13.00-15.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง 316 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง 316 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00-15.00
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
13.00-15.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 323 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 323 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
13.00-15.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 622 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
13.00 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 623 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
13.00 น.
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมเล็ก 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น.
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมเล็ก 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมเล็ก 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น.
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมเล็ก 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 633 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 633 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 624 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 625 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 636 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
13.00 น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 638 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
13.00 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 635 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 635 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 535 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 535 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
13.00 น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมเล็ก 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมเล็ก 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
13.00 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 3 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร พสัยสรเดช ชั้น 3 ห้อง 536 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
13.00 น.
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร พสัยสรเดช ชั้น 3 ห้อง 537 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
13.00 น.
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 536 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 น.
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 536 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00 น.
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 537 (ห้องจริยธรรม) 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 น.
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 537 (ห้องจริยธรรม) 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
13.00 น.
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ลานวัฒนธรรม อ.โพนพิสัย 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
16.00 น.
2 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น.
3 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
9.45 น.
4 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
10.30 น.
5 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
11.10 น.
6 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
13.00 น.
7 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
13.30 น.
8 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2556 13.00
9 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
13.00 น.
10 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2556 13.00 น.
11 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
14.00 น.
12 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2556 13.00
13 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2556 13.00
14 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
15.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โรงรถครู ด้านหลังอาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 น.
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โรงรถครู ด้านหลังอาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น.
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ด้านข้างอาคารโพนพิสัย (สีม่วง) 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00 น.
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ด้านข้างอาคารโพนพิสัย (สีม่วง) 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมสนามตะกร้อ 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมสนามตะกร้อ 26 ก.ย. 2556 09.00 น.
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ห้องคหกรรม 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ห้องคหกรรม 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ห้องคหกรรม 26 ก.ย. 2556 09.00 น.
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ห้องคหกรรม 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 น.
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 531 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 น.
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 534 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น.
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 534 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
22 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 328 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 น.
23 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 328 26 ก.ย. 2556 09.00 น.
24 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 532 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
25 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 532 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
26 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร โพนพิสัย (สีม่วง) ชั้น 3 ห้อง 428 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 324 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น.
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 325 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 น.
3 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 628 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 น.
4 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 629 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น.
5 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 326 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
6 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 327 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
7 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 626 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น.
8 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 627 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 636 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 ลานวัฒนธรรม อ.โพนพิสัย 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
16.00 น.
2 637 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 ลานวัฒนธรรม อ.โพนพิสัย 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
16.00 น.
3 638 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 ลานวัฒนธรรม อ.โพนพิสัย 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
16.00 น.
4 639 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 ลานวัฒนธรรม อ.โพนพิสัย 26 ก.ย. 2556 16.00
5 640 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 ลานวัฒนธรรม อ.โพนพิสัย 26 ก.ย. 2556 16.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 220 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ด้านข้างอาคารโพนพิสัย (สีม่วงป 26 ก.ย. 2556 09.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]