หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม ..2....
ณ ..โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย....
ระหว่าง วันที่ .26-28 เดือน ..กันยายน....พ.ศ..2556......

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หลังหอประชุมฬหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หลังหอประชุมใหญ่ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น.
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 535 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 535 27 ก.ย. 2556 09.00 น.
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 535 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น.
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 324 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น. ประเด็น 1ความขยันและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 2.ความกตัญญู
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 325 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 น. ประเด็น 1.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 2.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ห้องสมุด 27 ก.ย. 2556 09.00 น.
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ห้องสมุด 27 ก.ย. 2556 09.00 น.
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 316 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 317 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 น.
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 628 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 629 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น.
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 326 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 327 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น.
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 626 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น. กรรมการประชุม 08.00 น.
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 627 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น.
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]