หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม ..2....
ณ ..โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย....
ระหว่าง วันที่ .26-28 เดือน ..กันยายน....พ.ศ..2556......

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง 312 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00 กรรมการประชุม 08.00 น.
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง 312 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00 - 15.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง 314 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00 กรรมการประชุม 08.00 น.
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง 314 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
13.00-15.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง 316 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00 กรรมการประชุม 08.00 น. บทหลัก 1. โคลงโลกนิติ 2.บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศกรรมา 3.อิศรญาณภาษิต บทเลือก 1.วัฒนธรรม 2.พระสุริโยทัยขาดคอช้าง 3. พระอภัยหนีนางผีเสื้อสมุทร
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 1 ห้อง 316 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
13.00-15.00 บทหลัก 1.นมัสการมาตาปิตุคุณ 2.อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง 3.ลิลิตตะเลงพ่าย บทเลือก 1.สวรรค์ชั้นกวี 2.อิเหนา ตอนสังคามาระตาแต่งถ้ำ 3.มงคลสูตรคำฉันท์
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00 กรรมการประชุม 08.00 น. หัวข้อ 1. สามัคคีรวมพลังสร้างสรรค์อาเซียน 2.เทคโนโลยีก้าวไกล เด็กไทยรู้ทัน
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
13.00-15.00 หัวข้อ 1.พื้นฐานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 2. ขยัน อดทน จะรอดพ้นความทุกเข็ญ
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 323 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00 กรรมการประชุม 08.00 น.
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร จุมพล (สีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 323 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
13.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]