รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 27-28 เดือนกันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิชา  นิลเกตุ
 
1. นางนิ่มนวล  โพนพุทธ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐพร  จัตกุล
 
1. นางจิระนันท์  ไตรแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงธัญศิริ  ลำพอง
 
1. นางสาววิลาวัณย์  กระแสร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาววรรณิษา  ดวงดาว
 
1. นางวิจิตรา  ขานชา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ริยะบุตร
 
1. นางจิรวรรณ  ตึงตระกูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายศักทาวุฒ  โคตรชมภู
 
1. นางสุวลักษณ์  เตียวศิริชัยสกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเยาวภา  กุนเสน
 
1. นางสาวปิยะลักษณ์  อินหล่ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายพงศธร  วงศ์เคียม
 
1. นายอาคม  ปัญญาทิพย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายธนปรัชญ์  เมืองพวน
2. เด็กหญิงลักขณา  วระคัน
 
1. นางจิตติพร  คูหาทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายปฏิภาณ  คุณจันทร์เถื่อน
2. นายพิทธยา  โคตรโสภา
 
1. นางพุทธชาด  ตุ้มมี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายถนิต  โภคทรัพย์อนันต์
 
1. นางสาวพิริยาภรณ์  กัติยบุตร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายชานนท์  คงประสงค์ศิริ
 
1. นายวีระชัย  เจริญวัฒนะตระกูล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรองกนก  คำพุงคุณ
2. เด็กชายกานต์นิธิ  ลิ้มเจริญ
3. เด็กชายพิสิษฐ์  แสนสุข
 
1. นางสาวกัลยาณี  จันทระ
2. นางสาวธนัฐฐา  อุปชา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  โคตรมะณี
2. นายปิยะพงษ์  ไววอน
3. นายวีระชัย  แก้วโยธา
 
1. นางสาวถนอม  ทมถา
2. นางสาววิมลรัตน์  สีพิมสอ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นำสงค์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสว่าง
3. เด็กชายธพงศ์  ทองอุดร
 
1. นายพร้อมพงศ์  แก้วกัลยา
2. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยา 1. นายทีฆายุ  มีหมู่
2. นายสุนทร  คำพวง
3. นายอภิวัฒน์  ถิ่นที
 
1. นายพร้อมพงศ์  แก้วกัลยา
2. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตะเขียว
2. เด็กชายศุภกร  โชติเจริญสุวรรณ
 
1. นางพิชญานี  สรรพศิลป์
2. นางเพ็ญสิริ  บุญยืน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวนัธมน  วานิช
2. นายอานุภาพ  ถิตย์ประสิทธิ์
 
1. นางพิชญานี  สรรพศิลป์
2. นางเพ็ญสิริ  บุญยืน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายสิทธิโชค  แสงฮาด
 
1. นางศรีสว่าง  เกษสัญชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวศิรดา  เปรมโต
 
1. นางศรีสว่าง  เกษสัญชัย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายธนภัทร  คัทวี
2. เด็กชายศรุติ  ศิโรรัตนรังษี
3. เด็กหญิงสุภิลลดา  โยคิน
 
1. นางวันเพ็ญ  คำผิว
2. นางอุไรวรรณ  เจริญวัฒนะตระกูล
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายธัชชัย  เจียมศร
2. นางสาวมาตุพร  ศิโรรัตนรังษี
3. นางสาวศรีวรินทร์  งามเหลือ
 
1. นายกฤษฎา  โสมดำ
2. นายสานิต  จงรักษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงกนกพร  ฉายา
2. เด็กหญิงอภิรดี  สีสา
3. เด็กหญิงอรปรียา  ใชจอกแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  ตุ้มมี
2. นางชนิสรา  พักตะไชย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวศิโรรัตน์  ดรพล
2. นายศุภกร  หีบทอง
3. นางสาวเบญญทิพย์  สีวาลี
 
1. นางสาวจันท์ธร  กุมภิโร
2. นางประภาขวัญ  บุญพิมล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรณธร  เปดี
2. เด็กหญิงภัทราพร  ณ หนองคาย
3. เด็กหญิงมัจจิตตา  แสนสุข
 
1. นายศรีธร  มูลมณี
2. นางสุภาพร  ฐิติธนานนท์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยา 1. นายนวฉัตร  โพธิ์สมบูรณ์
2. นายมานิจ  ศิริกาญจน์
3. นางสาวรัฐกาญจน์  ศรีวิโรจน์วงศ์
 
1. นางนัฐกาญจน์  ขาวสะอาด
2. นายไชยวัฒน์  ศิริกาญจน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณิภา  พะปะเสน
2. เด็กหญิงมานิการ์  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงโฉมสุรีย์  ศรีไสย์
 
1. นางจุฑารัตน์  แก้วบุดตา
2. นางนัฐชานันท์  คำจำปา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายกรรชัย  นพวรรณ
2. นางสาวลินดา  อาจน์วงษา
3. นางสาวศิริลักษณ์  เว้นบาป
 
1. นางฐิชารัศม์  อินทร์ชั้นศรี
2. นางนัฐชานันท์  คำจำปา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายพิสิฐชัย  มสุการัตน์
2. เด็กชายศิวภัทร  บทมาตย์
 
1. นางสาวธนิกานต์  ศรีต้นวงศ์
2. นายศรีธร  มูลมณี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวมัลลิกา  ตั้งตรง
2. นายวรวัฒน์  รูปงาม
 
1. นางวิไลรัตน์  ประทุมชาติ
2. นายศรีธร  มูลมณี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  เมยดง
2. เด็กชายศิวกร  เวียงอินทร์
 
1. นายฉัตรชัย  พัฒนวงศ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายบัณฑิต  อุดมศิลป์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  โยธวงษ์
 
1. นายฉัตรชัย  พัฒนวงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  นรสิงห์
2. นายธวัชชัย  วงษ์แสนสิน
3. นายนิวัฒน์  คำสมสี
 
1. นายสิทธิราช  จันทร์สมบัติ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายพิชัย  วาสิงหน
2. นายพีรยุทธ  จันลาวงศ์
3. นายอนุสิทธิ์  ทวยไทสงค์
 
1. นายสิทธิราช  จันทร์สมบัติ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนกสุดา  ชนะบุญ
2. เด็กหญิงดารุณี  มะแสน
3. เด็กหญิงนันทะกาญจน์  จันทะราช
4. เด็กหญิงภาวิณี  ชัยภูมิ
5. เด็กหญิงอภิญญา  มั่งมูล
 
1. นางณัฐพร  บุญหลักคำ
2. นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวณัฐพร  นนทะราช
2. นายบุญญากร  ปงลังกา
3. นางสาวปวีณา  นพคุณ
4. นายสมชาย  ปราณะสิงห์
5. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีสร้อยพร้าว
 
1. นางศศิวิมล  คุณความดี
2. นายไฉน  นามราช
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงครองขวัญ  บุญเสริม
2. เด็กหญิงลลิตา  สีหาสุทธิ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บ่างเหมือง
4. เด็กหญิงอุษา  พิมพา
5. เด็กหญิงเมทนี  โยธาภรณ์
 
1. นางสาวณัฎฐวี  ศรีอุปัชฌาย์
2. นางพีระพร  บุญเกิด
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ่อนวิทยา 1. นางสาวกาญจนาพร  ทองทา
2. นางสาวจิราพร  สีหานอก
3. นางสาวนงค์ณภัทร์  คำศรี
4. นางสาวปนัชดา  ประวันไหว้
5. นางสาวสุทธิดา  ขอพันดุง
 
1. นายทองพาส  บุดดา
2. นางปัทมา  ชลเทพ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  บุญใหญ่
2. นางสาวทิวากร  บริบาน
3. นายนฤเบศ  โสกาว
4. นายพรมเทพ  พรมปากดี
5. นายภานุพงศ์  ร่มเย็น
 
1. นายมานะ  กองสุวรรณ์
2. นายวีระศักดิ์  พันธุ์พัฒน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ชาญสินธุ์
2. นายจงสนั่น  ศรีวิพัฒน์
3. นางสาวจุฬารัตน์  ทองคำ
4. นางสาวชลีกร  บือสันเทียะ
5. นายณธพล  วงษ์หาริมาต
6. นางสาวณัฐวิกา  กองปราบ
7. นายณัฐวุฒิ  มณีรัตน์
8. นางสาวดาริกา  จันดอกไม้
9. นายทวีชัย  เลื่อนแก้ว
10. นางสาวธิราภรณ์  มะรังสี
11. นางสาวนภาพร  ดามะอามาตย์
12. นายนิติพงษ์  หนันคำ
13. นางสาวพัชรินทร์  สีระษา
14. นางสาวรัชดา   เลวัน
15. นางสาววนิดา  ดวงคำ
16. นางสาววรรณภา  คำแสงผ่อง
17. นายวัชระ  ดีขยัน
18. นางสาววิสุดา  พันศรีทุม
19. นางสาวสุพัตรา  ชูรัตน์
20. นางสาวอรทัย  รอยนารายณ์
 
1. นายธีรวัฒน์  ดีเลิศ
2. นายสมฤทธิ์  ไชยจันพรหม
3. นางอังคณา  สุวรรณไตร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นางสาวกัญจณา  จำปาทอง
2. นางสาวขนิษฐา  ไทยคำนาม
3. นางสาวจริยา  สิงทองชาย
4. นายจักรกฤษณ์  สายพิณ
5. นายธนพงษ์  โจภูเขียว
6. นายปรีชา  วันโสภา
7. นายพงษ์พัฒน์  จันทร์ศรีทอง
8. นายพงษ์ศิริ  พรมสมบัติ
9. นายพลวัฒน์  พรมสมบัติ
10. นางสาววรรณภา  ดีมั่น
11. นายวัสกร  ไชยสามารถ
12. นางสาววารุณี  บุญพามา
13. นางสาวสุพัตรา  ประทุมรัตน์
14. นายอนุวัช  ตุยรัมย์
15. นางสาวอรญา  ชุปวา
16. นางสาวอารีรักษ์  บุญลาภ
17. นางสาวเจนนภา  เตระทัด
18. นายเจยวัฒน์  ดีขยัน
19. นางสาวแพรพลอย  แสนเพ็ง
20. นางสาวโยธกา  ทองยอด
 
1. นายทัศดี  แสนราษฎร์
2. นายประทีป  คนเพียร
3. นายปรีชา  อ่อนธรรม
4. นางสาวรัชนีกร  เนตรผง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  เมพิจิตร
 
1. นางสาววาสนา  แซ่ตั้ง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. นางสาวปานประดับ  ธรรมรักษา
 
1. นางสาวกฤษณา  เครือเพียกุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กชายธีรโชติ  รักษาศิลป์
2. เด็กหญิงนัทธกมล  ปัททะนนท์
 
1. นางสาวกัลยา  พิชัย
2. นางสาววาสนา  แซ่ตั้ง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นายพิทักษ์พงษ์  วงปะละ
2. นางสาวมารียา  เกิดเจริญ
 
1. นายกิตติพงษ์  เทวดา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกรนิกา  แหลมหลวง
2. นางสาวชนิกา  รักษาวัง
3. นางสาวณัฐธิชา  อุบลบาล
4. นางสาวธิษตยา  คำบุศย์ดี
5. นางสาวพิชญานิน  วงศ์เคี่ยม
6. นางสาวสุชีรา  ปุนนา
7. นางสาวสุนิสา  ตุ่นก่อ
8. นางสาวสุภาพร  พรมสมบัติ
9. นางสาวอลิษา  ทิวไผ่งาม
10. นางสาวอัญชฎา  จันทร์ธานี
 
1. นายพิษณุ  สาระจันทร์
2. นางสาววนิดา  สุวรรณวงศ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายกฤษกร  พุทธา
2. เด็กชายกฤษฎา  คำเคน
3. เด็กชายฉัตรชัย  เพ็ชรยิ้ม
4. เด็กหญิงณัฎฐยา  วงค์คำหาญ
5. นายณัฐฐิชา  เชยคำดี
6. เด็กชายณัฐพงษ์  บรรหาร
7. นางสาวนันทิกานต์  รักษาภักดี
8. เด็กหญิงปุยฝ้าย  งันปัญญา
9. เด็กหญิงพิศมัย  พรหมจอม
10. นายภงศกร  คำภูมี
11. เด็กหญิงภาวิณี  อินทร์รอด
12. เด็กหญิงรวิวรรณ  นราวิศิษฎ์วงศ์
13. เด็กหญิงอาทิตยา  รินทรามี
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  เพ็ชรยิ้ม
15. เด็กชายไชยยา  สุนทร
 
1. นายเจริญ  รอดมา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กหญิงนาตยา  สาลิสุทธิ์
2. เด็กหญิงวรท  จันทะศรี
3. เด็กหญิงอินทิรา  อุตมาน
 
1. นายสุรชิต  ภานุรักษ์
2. นางสาวสุรัตติกานต์  ภานุรักษ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวชุติมา  พรมรักษา
2. เด็กหญิงปรารถนา  ทาปันทา
3. เด็กหญิงสรวงสุดา   พรหมสูตร
 
1. นายปัญวุธ  คำมงคล
2. นางพรศิริ  เทียนวรรณ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาวกุลธิกา  พรมไชยะ
2. นางสาวศุภรัตน์  รูปสวย
 
1. นายตรีเนตร์  ชัยสมทิพย์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นายยุทภูมิ  บุญดี
2. นายโกญจนาท  วิลัยเสนาะ
 
1. นายคมสันต์  คลังสำโรง
2. นายสุทัศน์  ใจขาน
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายอัมรินทร์  เบาะพรม
 
1. นางสาวอภิญญา  พิมพา
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายพลวัฒน์  เคนเขียว
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรวี  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายชัยภัทร   เทียบแสน
 
1. นายเจษฏา  อังสนั้น
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี    อุติเนตร
 
1. นายเจษฏา  อังสนั้น
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวลลิตา  ศรีอัคราช
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  หูตินุ
 
1. นายนิรันดร  พันธ์ทรัพย์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นายศราวุธ  มหาจันทร์
 
1. นายนิรันดร  พันธ์ทรัพย์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  กาบบัวไข
2. เด็กหญิงพิลัยพร  ผลสง่า
 
1. นางอรัญญา  สาริกา
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายสุเมธ   เฉื่ยกลาง
 
1. นายเจษฏา  อังสนั้น
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายเพชรภูธร   เตโช
 
1. นายเจษฏา  อังสนั้น
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีกร  เสระพล
2. เด็กหญิงสุขฤทัย  ส่องใส
3. เด็กหญิงสุชาดา  แฝงสีพล
 
1. นายสิทธิราช  จันทร์สมบัติ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายธีรรัช   แก้วคูณเมือง
2. นายอิษฎา   การะพันธ์
 
1. นายสุดาพร  อังสนั้น
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายอัฐพงษ์  ช่วยชัย
 
1. นายสรศักดิ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงพิสมัย  จำปาทอง
 
1. นายสรศักดิ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. นางสาวนิตติยา  จันทาคีรี
 
1. นายบัญชา  รักษาเมือง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงนันทภัค  ตรงจันทึก
 
1. นายสรศักดิ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  จำปาทอง
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายฐิตินันท์  จันทวีระ
 
1. นายสรศักดิ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  วานิช
 
1. นายสรศักดิ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวธิดา  วงค์ทา
 
1. นายสรศักดิ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกมลชนก  ศรจันทร์
2. นายชัยยา  เอ้กัญหา
3. เด็กชายณัฐวัติ  คำบา
4. เด็กชายณัฐศักดิ์  เลขยะวิจิตร
5. เด็กหญิงดารารัตน์  สายยวง
6. นางสาวดาริตา  วงษ์อ่อน
7. เด็กชายธนวัฒน์  แกนคำ
8. เด็กหญิงธัญญาธร  ดวงจันทร์โชติ
9. เด็กหญิงธัญสิริ  หอมสมบัติ
10. นายนำโชค  โคติเวทย์
11. นายปกรณ์  ปัญญาวจี
12. เด็กชายปฎิภาณ  ศรีหทัยกุล
13. เด็กหญิงปภาวรรณ  บุญทัน
14. เด็กชายปริญญา  แดงทองดี
15. นายพรเทพ  บุญใย
16. เด็กหญิงพัชรีพร  แสงศรีเมือง
17. นางสาวพิมลรัตน์  ชุ่มมา
18. นายพุทธพงศ์  คุ้มชูศรี
19. เด็กชายภราดร  แก่นคำ
20. นางสาวรวิภา  บุญจง
21. นายวิษณุ  พวงซ้อน
22. เด็กหญิงศิริวรรณ  ธงภูเขียว
23. นางสาวศิริศิลป์  วันนา
24. นายสิทธิศักดิ์  นามวิชัย
25. นายสิทธิโชค  ถิ่นภูเขียว
26. เด็กชายสุทธิชัย  วงศ์สมบัติ
27. เด็กชายสุทธิพัฒน์  เตียนสายอ๋อ
28. นายอดิศรศักดิ์  พรมมาแดง
29. นายอนวัช  คำร่อนมา
30. นางสาวอนุศรา  นามมัน
31. นายอนุสรณ์  ชันสัมฤทธิ์
32. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขสำราญ
33. เด็กหญิงอัญชลี  วังคำ
34. นางสาวเจนจิรา  สารทรัพย์
35. นายแสตมป์  ดีมี
 
1. นายนันทภพ  บุพศิริ
2. นางสาวสกุลตรา  โลหะปาน
3. นายสุชิน  โพธิวิทย์
4. นายอธิป  ภูธรศรี
5. นายไฉน  นามราช
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. เด็กชายอาณัติ  พรหมมา
 
1. นายศุภชัย  โคตรชมภู
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายอนันต์  ทุ่งหลวง
 
1. นายคมสัน  เวียงคำ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธิยาพร  ดอนราษลี
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวสมฤดี  สมมะนา
 
1. นายคมสัน  เวียงคำ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายจักรี  วริทธิ์ธรานนท์
 
1. นายเอกรินทร์  สีหานาจ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายวุฒิกรณ์  พันธูวร
 
1. นายคมสัน  เวียงคำ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑิรา  สาสีรัตน์
 
1. นายคมสัน  เวียงคำ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาวอภิญญา  ผิวเหลือง
 
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายสุรพันธ์  สุโพธิ์
 
1. นางรำไพ  ศรีทา
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายทรงศักดิ์  บุตรวงษ์
 
1. นางรำไพ  ศรีทา
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตตา  จันทโคต
 
1. นายบัญชา  รักษาเมือง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นางสาวจุฬารัตน์  มาลี
 
1. นางสาวอรอุมา  กุลาศรี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายธนกร  เผือกเทียน
 
1. นายสิทธิโชค  สรรค์นิกร
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นายภานุพงศ์  คำภูแก้ว
 
1. นายปรีชา  อ่อนธรรม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตตา  จันทโคต
 
1. นายบัญชา  รักษาเมือง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพร้าว 1. นางสาวณัฐรัตน์  นันทะวิชัย
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
90 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายขจรเกียรติ์   วงศ์อินทร์
2. เด็กหญิงจิราพร   ศิริเชษ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณทอง
4. เด็กชายชวลิต  ใจธรรม
5. เด็กชายธนวิชญ์   ปัจชามาตย์
6. เด็กชายปรเมต  อุปฮาต
7. เด็กหญิงละอองดาว   บรรณารักษ์
8. เด็กชายสุภารัม  สุวง
9. เด็กหญิงอภิญญา  แท่งเหล็ก
10. เด็กหญิงเรย์ณุมาศ   ทองประเทือง
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวกรณิการ์  มณีทร
2. เด็กชายจิราพร  วรราช
3. นายทรงวุฒิ   เบาสิงห์สวย
4. นางสาววิภากร  ชิตา
5. นางสาวสุพรรษา   สิมสา
6. นายอดิศักดิ์  ออออ
7. นายอรรพล   วงษ์ภูมี
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงนฤมล  พรมโคตร
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ผาละนัด
4. เด็กหญิงมานิสา  กิติรัตน์
5. เด็กหญิงมินตรา  รามลิตร
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญมี
7. เด็กหญิงสิริภัทร  โนนคู่เขต
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำสอน
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงนฤมล  พรมโคตร
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ผาละนัด
4. เด็กหญิงมานิสา  กิติรัตน์
5. เด็กหญิงมินตรา  รามลิตร
6. เด็กหญิงรุ่งนภา   บุญมี
7. เด็กหญิงสิริภัทร  โนนคู่เขต
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำสอน
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยา 1. นางสาวปรียานุช  แสนหล้า
2. นางสาวพัชรินทร์  ใจอาจ
3. นางสาวยลดา   เที่ยงตรง
4. นางสาววิไลพร  กิริยา
5. นางสาวสุธิตา  พรมกุล
6. นางสาวเครือวัลย์  จันดี
7. นางสาวเจนจิรา  จำเริญเนาว์
 
1. นางสาวชญาณิศา  ยืนสุข
2. นางสาวนัฐกาญจน์  ขาวสะอาด
3. นายสุเมธ  ถาไชยลา
4. นางสาวอภิญญา  บุพศิริ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายกฤษฎา  คำเคน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทพงษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมงคุณ
4. เด็กชายทศพร  จิตรจักร
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กำเนิด
6. เด็กหญิงนิรชา  อินคา
7. เด็กหญิงนิศารัตน์  เรืองฤทธิ์
8. เด็กหญิงมุชิตา  แพงคำอ้วน
9. เด็กหญิงศิรินภา  คำพรมมี
10. เด็กหญิงสกุลพร  เอนเกสร
11. เด็กหญิงสหฤทัย  เสียวสุข
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขใจ
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  พันทุกลาง
14. เด็กชายอัศฎา  สารีรัตน์
15. เด็กหญิงเจนจิรา  อุปสาแก้ว
16. เด็กหญิงเมวิญา  คำใบ
 
1. นางสายฝน  บุญตาระวะ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายกิตติศักดิ์  สุขสร้อย
2. นายชนะชัย  โคธิเสน
3. นางสาวชานิดา  ภูนิลมูล
4. นางสาวณัฐริกา  รอบรู้
5. นางสาวนัจนันท์  สีตอง
6. นางสาวพรวิมล  บัวเงิน
7. นายภานุ  ผ่องแผ้ว
8. นายวรวุฒิ  โพธิโชติ
9. นางสาววรินทรา  ไดรยศรี
10. นายวิสิทธิ์  วารีสูงเนิน
11. นางสาวอรญา  กู่แก้ว
12. นายอรรถกร  รองแขวง
13. นางสาวอุทัยทิพย์  บ้านเป้า
14. นายเอกพงษ์  จันทร์ศรี
 
1. นายอธิป  ภูธรศรี
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นางสาวภาวิดา  ทองพูน
2. เด็กชายภูรินทร์  ถาวรสันต์
3. เด็กชายยสินทร  มีกุล
4. นายรัฐพงษ์  ชัยปัญหา
5. นางสาวสุกัญญา  จำปาจันทร์
 
1. นางวัชรี  วรรณสุทธิ์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุตรแก้ว
2. เด็กหญิงศิริยากร  อุตรนคร
 
1. นายสิทธิราช  จันทร์สมบัติ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  มาลัยยะ
2. เด็กชายวุฒิชัย  สีหาราช
3. เด็กชายเจษฎา  ปังคะบุตร
 
1. นางศริญญา  ทหารนะ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นายธัญชนิตย์  ผ่องแผ้ว
2. นายธีรพงษ์  เพียรสมภาร
3. นายวัชรพงษ์  เวินน้อย
 
1. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
2. นายสมบัติ  พุดนอก
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวศรัญญา  ทอหุ้มดี
2. นายศักดาวุธ  วัฒนาสุข
3. นางสาวสุกัญญา  กองทอง
 
1. นายวันชัย  โสภาพร
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. นางสาวลัดดาวัลย์  ลีละบุตร
2. นางสาวอรยา  บรรณารักษ์
3. นางสาวอุลัยลักษณ์  นามรส
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ถิ่นทอง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐกมล  ตาดี
2. เด็กหญิงพรรณพิลาส  แก้วดวงตา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แจ่มฟ้า
4. เด็กหญิงสุนิสา  สาสีรัตน์
5. เด็กหญิงสุพรรณี  ทองไชย
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ค้อมสิงห์
 
1. นางวันทนีย์  วงศ์นางาม
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวจีระพรรณ   ติยะประวัติ
2. นางสาวดวงใจ  เหลี่ยมสี
3. นางสาวทิภาพร   บรรพจันทร์
4. นางสาวนุชศรา   ภูมิฐาน
5. นายสุระไกร   สุนารักษ์
6. นางสาวอนุสรา  ปาทิพพาที
 
1. นางละอองฝน   กองแก้ว
2. นายวราวุฒิ  พันธ์ศิริ
3. นางอุษณี  ดีแป้น
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงทิตทิวา  นาสินสร้อย
2. เด็กหญิงรสรินทร์  วันโย
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีม่วง
 
1. นางศริญญา  ทหารนะ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นางสาวพิญาดา  จันทร์สุรินทร์
2. นางสาวอรจนา  เครือทอง
3. นางสาวอัญชลี  กุนเสน
 
1. นางสนิท  คำสมหมาย
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์  อู่จอหอ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เทียมภักดี
3. เด็กชายวิศรุต  เพ็งสมพาล
 
1. นางชญาณิศ  มงคุณแก้ว
2. นางสมบูรณ์  เหลืองอิงคสุต
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายปราโมทย์  ผาระนัด
2. นายภัควัต   แสงศรีภูมิ
3. นายศิวกร   ศักดิ์แสง
 
1. นางละอองฝน  กองแก้ว
2. นายอนุกูล  รินทรามี
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงปณิตา  มุ่งหมาย
2. เด็กหญิงปิยนุช  สาสุข
3. เด็กหญิงอภิญญา  จินดาหอม
 
1. นายกิจพิสิฐ  มงคุณแก้ว
2. นางชญาณิศ  มงคุณแก้ว
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สวัสดิ์รักษา
2. นายภูริทัต  มุทุตา
3. เด็กหญิงยุภาภรณ์  วิจารณ์ปรีชา
 
1. นางจีระววรณ  จันทรพรม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวศศิธร  คำใส
2. นายสิทธิชัย  สิทธิสินทรัพย์
3. นายอภิวัฒน์  ดาวภคนันท์
 
1. นางเพ็ญแข  อยู่ศิริ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เครือศรี
2. เด็กหญิงอริชา  สีกะมุท
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ธุมา
 
1. นางช่อทิพย์  สร้อยสน
2. นางวริฏฐา  ภูษิตวิทย์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกัลยา  คำภูแก้ว
2. นางสาวมินตรา  มังมูล
3. นางสาวอิสรีญา  บุญผ่องศรี
 
1. นางน้ำทิพย์  แสนบัว
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  กัติรัตน์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
3. เด็กชายเจริญ  เห็นทั่ว
 
1. นางช่อทิพย์  สร้อยสน
2. นางอุไรวรรณ  แก้วพิชัย
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 1. นางสาวกาญจนา  ศรีไพรงาม
2. นางสาวชุติมา  สัตบุตร
3. นางสาวปิยนุช  บุผาแดง
 
1. นางช่อทิพย์  สร้อยสน
2. นางอุไรวรรณ  แก้วพิชัย
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  ลาวตูม
2. เด็กชายชัยพิสิษฐ์  พันละเกตุ
 
1. นายเอกภักดิ์  ฉ่ำมณี
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นายภาปิติ  วังไชย
2. นายวิภูสนะ  กินเมือง
 
1. นายพลายชุมพล  เหลืองาม
2. นายเตชสิทธิ์  คล่องชัยนันต์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวอนันตกานท์  ปะปัทธะ
2. นายอภิสิทธิ์  วรรณธนาเลิศ
 
1. นางศรุตยา  รัตนติสร้อย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายณัฐพล  พิมพา
2. นายณัฐวัฒน์  หัสกรรณ์
 
1. นางชมัยพร  ถิ่นสำราญ
2. นางศิรประภา  วุฑฒิเดช
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายวุฒิพันธ์  พันธุวร
2. นายเกรียงไกร  เพ็ชรชนะ
 
1. นายเอกภักดิ์  ฉ่ำมณี
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  ขุนใหญ่
2. เด็กหญิงอรทัย  โพธิ์ชัยยา
 
1. นางสาวศิรินภา  นาคะอินทร์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายธนวิทย์  คันทะสิทธิ์
2. เด็กหญิงมุทิตา  หิรัญมาลย์
 
1. นางสาวกนกอร  สีหปัญญา
2. นางชมัยพร  ถิ่นสำราญ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวสิริกัญญา  วัดปาน
2. นางสาวสุทธิมา  วิเศษแก้ว
 
1. นางปิยนุช  ดวงดี
2. นายสุวิทย์   ดวงดี
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาววชิราภรณ์  พลยะมาตย์
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศรีสง่า
 
1. นางปิยนุช  ดวงดี
2. นายสุวิทย์   ดวงดี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวรัญญนี  กิจการ
2. นางสาวสุรีมาศ  มีศิริ
 
1. นางปิยนุช  ดวงดี
2. นายสุวิทย์   ดวงดี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายเกรียงไกร  โคตรชมภู
2. นายเกียรติภูมิ  แก้วมุงคุณ
 
1. นางสาวทิพย์วาณี  เที่ยงตรง
2. นางสาวธิดาวรรณ   กุลโฮง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เม้าพิพพา
2. เด็กชายพิศิษฐ์  แสงมณี
3. เด็กหญิงมธุรดา  อินทรักษา
 
1. นางชมัยพร  ถิ่นสำราญ
2. นางศิรประภา  วุฑฒิเดช
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายธนวัฒน์  บุญคง
2. นางสาวปานทอง  ศรีพินิจ
3. นางสาวปิยะดา  บทมาตย์
 
1. นางสาวกนกอร  สีหปัญญา
2. นางศิรประภา  วุฑฒิเดช
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวกานต์สิรี  ภาคภาไชย
2. นายนัฐพล  บุญมี
 
1. นายเอกภักดิ์  ฉ่ำมณี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เหมพนม
2. เด็กชายศรายุทร  แสนทิพย์
3. เด็กชายสถาพร  คุธิณาคุณ
 
1. นายธรรมนูญ  ผ่านสำแดง
2. นายสุวิทย์  ดวงดี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายคุณากร  เทพนิมิตร
2. นายธัชชัย  เจียมศร
3. นายอาทิตย์  ศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์
 
1. นายธนกฤต  ช่วยแสง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพล  ชินพาด
2. เด็กชายดนัย  เดชนรสิงห์
3. เด็กชายฤทธิพล  โคตะวัน
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายชัยมงคล  เกษนัส
2. นายศุภลักษณ์  ใจขาน
3. นายสุรศักดิ์  หงษ์ทอง
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายชัยมงคล  เกษนัส
2. นายณัฐวุฒิ  ลี
3. นายณัฐวุฒิ  ยศติวงษ์
4. นายศุภลักษณ์  ใจขาน
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัชชา  กลั่นด้วง
 
1. นางอุทิศรา  แสนมาโนช
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวพรกนก  หอมวุฒิวงศ์
 
1. นางอุทิศรา  แสนมาโนช
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ปิไชยญาณ
 
1. นางสาวปิยวรรณ   อาสนานิ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายปาณชัย  ศรีวัฒโนปถัมถ์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  แสงอรุณ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ทำมาก้อม
 
1. นางสุพรรณี  เพชรคีรี
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวอารีรัตน์  บัวแก้ว
 
1. นางสาวสุวรรณา  รัตนชัย
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงนาริฐา แพร  พันธศรี
 
1. นางสาวศศิรัศมี  เทียมสุวรรณ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยา 1. นายประริษฐ์  ตั้งสวัสดิรัตน์
 
1. นายไพศาล  ปากอุส่าห์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายกาตนัย   โพธิจินดา
2. เด็กหญิงดลญา    วิรุญพันธ์
3. เด็กชายบ๊อบบี้   เต้าสุวรรณ
4. เด็กชายพงศกร   โกดถา
5. เด็กหญิงเจนนภา   พุนานิล
 
1. นายสุชาดา  ศรีทอง
2. นายเมือง  สูฝน
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นายกิตติภูมิ  ดีป้องไพ
2. นายชยภูมิ  มีวัฒน
3. นางสาวชลิตา  การมาโส
4. นายฐิติกรณ์  ทองทาบ
5. นายอรรถวิทย์  โปร่งจิตร์
 
1. นางรัตติมา  เจริญสุข
2. นางสาวสุวรรณา  รัตนชัย
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวกวิตา  วงศ์นคร
 
1. นางสาวจันทร์ประภา  ชัยหงษา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ลือศักดิ์
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีโคตรจันทร์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาววริษา  รีชีวะ
 
1. MissHan  Jin Fong
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายสกรรจ์  บุญชู
 
1. นางสาวอรวรรณ  พุทธโคตร
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวสุประวีณ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางเพ็ญศรี  พุทธา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นามวงษา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  วงศ์งาม
 
1. นางสว่างจิตร  อมตฉายา
2. นางไพรินทร์  สีลาคำ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวชนิศรา  สัมพันธะ
2. นางสาวภร  แก่นแก้ว
 
1. นางสว่างจิตร  อมตฉายา
2. นางไพรินทร์  สีลาคำ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กชายนัฐพงค์  อัควงค์
2. เด็กชายปฏิภาณ  กาบบัวไข
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เยี่ยมวิชิต
4. เด็กชายศรัณย์ชัย  นิลทร
5. เด็กชายสมพร  ทุริสุทธิ์
6. เด็กชายสุทินยา  ถิ่นภูวงค์
7. เด็กชายอดิศักดิ์  คุณาวุฒิ
8. เด็กชายอาทิตย์  คินาพิทย์
 
1. นายเศรษฐา  สมจิตรศรีปัญญา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. นายณัชพล   ราชูธร
2. นายศักดิ์สิทธิ์   นาหนองตูม
3. นายสมรัก  ไวยะราบุตร
4. นายสุขสันต์   ชัยเทศน์
5. นายอดิสรรค์   กาบบัวไข
6. นายอภิวันท์  วิริจิตร
 
1. นายนพดล  วังคำ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษณ์  จันทเรือง
2. นายณัฐพงษ์  ริมทอง
3. นางสาวพรนภา  ทาจันทร์
4. นายพิพัฒน์พงษ์  ชัยจันทร์
5. นางสาวรัชรินทร์  บุตรกันหา
6. นางสาวศุภลักษณ์  คูหาทอง
7. นายสุรชัย  ถกลกิจสกุล
8. นางสาวอัจฉรา  คัณทะสุวรรณ
9. นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรีอัมพร
10. นางสาวเบญจรัตน์  หาบุญมี
 
1. นางสาวรัชนี  จินตะเวช
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุตะนันท์
2. เด็กชายจักรี  สมวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เทวงศา
 
1. นายทรงเจิม  กองอุดม
2. นางรัชนก  สุบิน
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวจีรเนตร  รัตนเวฬุ
2. นางสาววันศนิชา  นามประสพ
3. นางสาวสกุณตลา  อินทนาม
 
1. นายทรงเจิม  กองอุดม
2. นางรัชนก  สุบิน
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สร้างช้าง
2. เด็กหญิงวรณันท์  เสมอวัน
3. เด็กหญิงวรรณวิไล  เสมอวัน
 
1. นางศริญญา  ทหารนะ
2. นางเกศินี  คำพูล
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวมณฑิชา  โลหิทัต
2. นางสาวศุภาพิชญ์  เนตรนี
3. นางสาวแทตติยา  ภูครองจิต
 
1. นางศริญญา  ทหารนะ
2. นางเกศินี  คำพูล
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายกรีฑา  ตันติเจริญกุล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ภัทรวรเมธ
 
1. นางสุเนตรา  พงษ์เสรี
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายทยากร  ไพรเถื่อน
 
1. นางสุเนตรา  พงษ์เสรี
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัสราภรณ์  นามแก้ว
2. เด็กหญิงอุรัสยา  คำจันทร์
 
1. นางเกษร  ผาสุข
2. นางสาวเยาวเรศ  อาจนาวัง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. นายอนุรักษ์  หอมประเสริฐ
 
1. นางสาวเยาวเรศ  อาจนาวัง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัณณิดา  นามรส
2. เด็กหญิงเพ็ญศรี  เศษรักษา
 
1. นางจิระนันท์  ไตรแสง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นางสาวสรีธร  ชัยสารี
 
1. นางสาวรัชนีกร  เนตรผง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรา  ภานุรักษ์
 
1. นางสาวมิตรธิรา  ภานุรักษ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวสุชาดา  สีกระมุท
 
1. นางทิพสุคนธ์  วะจีประศรี
 
167 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยา 1. นายอนิวัฒน์  สิทธิบรรจง
 
1. นางพีรดา  พูลเพิ่ม
 
168 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยา 1. นายอัมฤทธิ์  สมวงศ์
 
1. นางพีรดา  พูลเพิ่ม
 
169 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยา 1. เด็กชายทรพร  พุทธชัย
 
1. นายสียตรา  คันธี
 
170 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 1. นายอาทิตย์  ภูมิเพชร
 
1. นายวิษณุ  ดีประเสริฐ
 
171 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิดาพร   พลเสน
2. เด็กหญิงจิราพร  ศิริเชษฐ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวันทอง
4. เด็กหญิงจุฑามาศ   ธรรมวงค์ษา
5. เด็กหญิงชุติมา   สุขสบาย
6. เด็กชายฐาปกรณ์   สีหานันท์
7. เด็กหญิงณัฐธิยาพร   ดอนราษลี
8. เด็กชายณัฐพล   เจริญวงศ์
9. นายทรงวุฒิ  เบาสิงห์สวย
10. เด็กหญิงภัทราพร   พุทธิวงค์
11. เด็กชายภาคภูมิ   ค่ายชัยภูมิ
12. เด็กชายรัชต์พรษ์   แก้วอุ่น
13. เด็กหญิงละอองดาว  บรรณารักษ์
14. นายวีระพล   ขัดติยะ
15. เด็กชายวีระพล  ขัดติยะ
16. เด็กชายศตวรรษ   เพิ่มพูน
17. เด็กหญิงสิริพร  โคตรสิบัน
18. เด็กชายสุริยะ  เสียงสาว
19. นายอดิศักดิ์  พมรมหาวงค์
20. เด็กชายอดิเทพ  สีบอ
21. เด็กหญิงอภิญา   เทือกภูเขียว
22. เด็กหญิงอภิญา  แท่งเหล็ก
23. เด็กชายอภีเสก   นิลเกต
24. นายอรรถพร   วงค์ภูมี
25. เด็กหญิงอริญชยา   ปิงตา
26. เด็กหญิงอษณาภรณ์   คำภูมี
27. นายอัฬฎากรณ์   แสนสุทธิ์
28. เด็กหญิงเจนจิรา   อาจมิชัย
29. เด็กหญิงเรย์ณุมาศ  ทองประเทือง
30. เด็กชายแสงอรุณ   บรรเทา
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 1. เด็กชายวิชิต  ไชยทองคำ
 
1. นายวิษณุ  ดีประเสริฐ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 1. เด็กชายเสกสรร  น้ำนวล
 
1. นายวิษณุ  ดีประเสริฐ
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กชายจีรนันท์  ดอนโพน
2. เด็กหญิงอุดมพร  แสงวงษ์
 
1. นายพิชัย  ไชยเดช
2. นางสาวสิริพร  นครแสน
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กชายชนาวุฒิ  พิบูลย์
2. เด็กชายอนุชา  ปุคดี
 
1. นายพิชัย  ไชยเดช
2. นางสาวสิริพร  นครแสน
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  โปตาเวทย์
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  คำกอง
3. เด็กหญิงสุภาพร  อินแมน
 
1. นายคุณากร  ศรีเชียงสา
2. นางสมบูรณ์  เหลืองอิงคสุต
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กชายป้อมเพชร  ขันสู้
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  เพศวงษา
3. เด็กหญิงอุษา  สุทธิสาร
 
1. นายคุณากร  ศรีเชียงสา
2. นางสมบูรณ์  เหลืองอิงคสุต