หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 27-28 เดือนกันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นางจินตนา มูลสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายณรงค์ สุราลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางเบญจมาตย์ ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายศุภกฤต ไกรสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายสมนึก กำแพงศิริชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหินโงมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายนุชา อินทรสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบกหวานหวานวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายบุญมี พาพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายปรีชา ตึงตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายประพันธ์ พรหมกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายวิสิทธิ์ คำพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายเฉลียว สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายชาตรี จันทร์ต้น ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายสุรเดช บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายจิตการ หนูจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาทพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางชนานันท์ สุคันธา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นางสาวทิพวรรณ ฤทธิ์ฐิติ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายสมคิด ขันทอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางศิริพร ตริญาวธัญญู ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางนรมน ไกรสกุล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายอนันต์ อมตะฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายสิทธิศักดิ์ คำใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายวีระยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายกิจจา สวรรค์สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคอนพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นายชูสักดิ์ ตินอาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายประเสริฐ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นางบริบูรณ์ เกษรา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นปอลหนองคาย คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นางสาวสมศรี พันวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นางเพ็ญไพลิน เพียรเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัสดีศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
33 ว่าที่ พันตรีสมภูมิ รวิวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายธานินทร์ อยู่ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นางวิภาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นายศุภชัย จันทระ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นายไพบูลย์ ปัดสาแก้ว ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นายลำเพย พิเคราะห์แนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นางกลีบแก้ว สีหไตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ๒ คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นายวีระ กรมวังก้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
41 นายสุริยา มะโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
42 นายลำพูน นิรมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
43 นายวินัย ลิ้มบุพศิริพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
44 นางสาวเรวดี หล้าสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
45 นางจินดาภรณ์ ใจขาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]