หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nki1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพีรดา พูลเพิ่มโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ รักไทยโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นางดวงจันทร์ ธรรมจักรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
5. ดร.สุดารัตน์ รัตนแสงศรีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ อัตถาชนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นางจีระนันท์ ไตรแสงโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นายเศรษฐวิชญ์ อังคะฮาดโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพีรดา พูลเพิ่มโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ดร.สุดารัตน์ รัตนแสงศรีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายอาภรณ์ รักไทยโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นายรัชนีกร เนตรผงโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
6. นางจีระนันท์ ไตรแสงโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บุญฤทธิ์โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุดมพร บริบาลโรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนัยนา พิสัยพันธ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางเกษร กิจประเสริฐโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายประวิทย์ สุระวรรณะโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ยืนยั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2กรรมการ
7. นางกาญจนาพร กาญจนศิริพงศ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นายนภดล วังคำโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ บุญฤทธิ์โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุดมพร บริบาลโรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนัยนา พิสัยพันธ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายประวิทย์ สุระวรรณะโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญา สุวงศ์โรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
6. นางกาญจนาพร กาญจนศิริพงศ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายนภดล วังคำโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิทักษ์ ยาศิริโรงเรียนหินโงมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรางค์ กุประดิษฐ์โรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
4. นายอุเทน ทนทานโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นายพชร กุลรัตน์ศรีโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
6. นางณัฐนพิน พิมพ์รัตน์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิทักษ์ ยาศิริโรงเรียนหินโงมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุวลักษณ์ เตียวศิริชัยสกุลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางบานเย็น สิงห์จันดาโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ พันศรีทุมโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางณัฐนพิน พิมพ์รัตน์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายชัชวาล เหลือล้นโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวนิตย์ คำบุญเรืองโรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัทยา มาร์เมทโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาวปิยะลักษณ์ อินหล่มโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนันทัชพร ขจรมณีโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา วัฒนสุขโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนิรมล เตชณัชถิรกุลโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปิติยา จังหวะโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวลัดดา ศรีจะบกโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวนิตย์ คำบุญเรืองโรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะลักษณ์ อินหล่มโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนันทัชพร ขจรมณีโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา วัฒนสุขโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนิรมล เตชณัชถิรกุลโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
7. นางเทียมจันทร์ ภูผาลับโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวลัดดา ศรีจะบกโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวปิติยา จังหวะโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. ดร.พุทธชาด ตุ้มมีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นายพัญจน์ชิต สุทธิ์สาวก์โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางชนานุต อุ่นมะดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายพิชัย ไชยเดชโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
6. นางลดา พันธะโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นางจิิตติพร คูหาทองโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุกัลญา แก้วหินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
3. ดร.พุทธชาด ตุ้มมีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายพัญจน์ชิต สุทธิ์สาวก์โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางชนานุต อุ่นมะดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นายพิชัย ไชยเดชโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
7. นางลดา พันธะโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ตึงตระกูลโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางเกษร ผาสุขโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา แก้ววิเศษวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
4. นายชานน ตรงดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ศรีบุญโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ ไกรศวรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นางนฤมล ปุยนุเคราะห์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ตึงตระกูลโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ไกรศวรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก ไชยคำหาญโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
4. นายชานน ตรงดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางเกษร ผาสุขโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิชุดา หนูจันทร์โรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
7. นางสุธาสิณี ทองไสยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
8. นางนฤมล ปุยนุเคราะห์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ตึงตระกูลโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์โรงเรียนโคกคอนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุบล ชูรัตน์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัลยานี จันทระโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสังวาลย์ นามสีอุ่นโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายพร้อมพงศ์ แก้วกัลยาโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
7. นางสาววิมลรัตน์ สัพิมสอโรงเรียนฝางวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ตึงตระกูลโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุบล ชูรัตน์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัลยานี จันทระโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายพร้อมพงศ์ แก้วกัลยาโรงเรียนดคดคอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิมลรัตน์ สัพิมสอโรงเรียนฝางวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ตึงตระกูลโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางทิพสุคนธ์ วะจีประศรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญสิริ บุญยืนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาวพิริยาภรณ์ กัติบุตรโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเยาวเรศ อาจนาวังโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุภสิทธ์ กัญญาเขียวโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวศรัญญา ราชาสุขโรงเรียนเดื่อวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ตึงตระกูลโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางทิพสุคนธ์ วะจีประศรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิริยาภรณ์ กัติยบุตรโรงเรียนประทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ อาจนาวังโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญานี สรรพศิลป์โรงเรียนท่าบ่อ กรรมการ
6. นางสาวศรัญญา ราชาสุขโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุภสิทธิ์ กัญญาเขียว โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวชญานิศา ยืนสุขโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ตึงตระกูลโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ แสนวังโรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนันธิยา พูลเพิ่มโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
4. นางสาวหทัยรัตน์ นาราษฏร์โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ปลัดบางโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
6. นางสาวสมถวิล วงศ์ภูมีโรงเรียนเวียงคำวิทยากรรมการ
7. นางนันธิยา พูลเพิ่มโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
8. นางสรัญณี คนยังโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ตึงตระกูลโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ แสนวังโรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศรีสว่าง เกษสัญชัยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางนันธิยา พูลเพิ่มโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
5. นางปนัดดา เนินนิลโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวหทัยรัตน์ นาราษฎร์โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมถวิล วงศ์ภูมีโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
8. นางสรัญณี คนยังโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกิจจา สวรรค์สมบัติโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา มงคลสวัสดิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางมลฤดี ชัยชมภูโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
4. นายกฤษฎา โสมดำโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร ฐิติธนานนท์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นางศิริพร แพงมาโรงเรียนโคกคอนวืทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจันท์ธร กุมภิโรโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา วงศ์รัตน์โรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
9. นายยุทธการ พลพิลาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
11. นางสมจิตร พิชิตชัยโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
12. นายคมสันติ ผลาจันทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายกิจจา สวรรค์สมบัติโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา มงคลสวัสดิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธการ พลพิลาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายพูลศิลป์ บุญลาดโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางศิริพร แพงมาโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมจิตร พิชิตชัยโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
8. นางสาวจันทร์ธร กุมภิโรโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
9. นายกฤษฎา โสมคำโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
10. นางมลฤดี ชัยชมพูโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวสุจิตรา วงศ์รัตน์โรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
12. นายคมสันติ ผลาจันทร์ โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ฐิติธนานนท์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางลักษณาศิริ คำภูแก้วโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ โคตรชมภูโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์โรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววลัยพรรณ จิตต์วิญญาณโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
7. นางนิตยา เริงสุขเกษมโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
8. นางสาวเมธินี ฮามจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
9. นางสาวรุจิรา ชนะมารโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
10. นายคมสัน โพธิสวัสดิ์โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
11. นางอุไร ไชยศรีโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางวิญญู คำภักดีโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
13. นางสาวอธิชา อุปฮาตโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
14. นางชนิสรา พักตะไชยท่าบ่อกรรมการ
15. นางสาวเปรียววดี โลกานิตย์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
16. นางดรุณี ไชยมานันท์โรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
17. นางเบญจพร ทองแถมโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
18. นางวิญญู คำภัคดีโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
19. นางสาววิภาพรรณ เคณาอุประโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุลปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ฐิติธนานนท์หนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน โพธิสวัสดิ์ค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
4. นางสาวเมธินี ฮามจันทร์ราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
5. นางสาวพรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์ฝางพิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ โคตรชมภูเดื่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาววลัยพรรณ จิตต์วิญญาณหินโงมพิทยาคมกรรมการ
8. นางนิตยา เริงสุขเกษมค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
9. นางสาวรุจิรา ชนะมารฝางพิทยาคมกรรมการ
10. นางลักษณาศิริ คำภูแก้วโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
11. นางอุไร ไชยศรีวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาววิภาพรรณ เคณาอุประหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา นาราคามโคกคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรไร โยธินหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชิณชัย เสียระหังปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายสราวุฒิ พิมโยธาพานพร้าวกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ คุณานันท์ถ่อนวิทยากรรมการ
6. นางนัฐกาญจน์ ขาวสะอาดโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
7. นางกมลทิพย์ คินาทิพย์พระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
8. นางนรมน นันทะมีชัยหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา นาราคามโคกคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรไร โยธินหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชิณชัย เสียระหังปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายสราวุฒิ พิมโยธาพานพร้าวกรรมการ
5. นางกมลทิพย์ คินาทิพย์พระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
6. นางนัฐกาญจน์ ขาวสะอาดโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
7. นายนิวัฒน์ สินไชยฝางพิทยาคมกรรมการ
8. นายสมคิด มหาเสนาท่าบ่อกรรมการ
9. นางนรมน นันทะมีชัยหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายกุลชาติ ชลเทพรองผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแก้วใจ ราชบุญเรืองโรงเรียนฝางพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวนิชา ราชคำโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวมัสยา คำใบโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุดคนึง ศรีหาวงศ์โรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
6. นางวิชุระดา กุลสอนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวมลิวัลย์ แสนบุญโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
8. นางนิตยา ศรีประดิษฐ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
9. นางรำไพ เลพลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายกุลชาติ ชลเทพถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรพิน วรรณพราหมณ์ท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริลาวัลย์ บุรมราพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ วงค์ภูมีเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
5. นางนิตยา ศรีประดิษฐ์ท่าบ่อกรรมการ
6. นางวนิชา ราชคำปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นางรำไพ เลพลหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญมี พาพิมพ์น้ำสวยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพา รัตนติสร้อยถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด ก้านกิ่งคำสังคมวิทยากรรมการ
4. นายสานิต จงรักษ์ปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ ศิริกาญจน์โคกคอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัตนา บุณรังศรีโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
7. นายคำหมาน พลบูรณ์ท่าบ่อกรรมการ
8. นายตรีเทพ ถาบุตรท่าบ่อกรรมการ
9. นายภราดร หนูภักดีท่าบ่อกรรมการ
10. นางสาวนันทิยาวรรณ สรสิทธิ์หนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
11. นายสิทธิโชค ประเสริฐศรีหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญมี พาพิมพ์โรงเรียนน้ำสวยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุพา รัตนติสร้อยโรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนา บุณรังศรีโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ ศิริกาญจน์โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายคำหมาน พลบูรณ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายสมคิด ก้านกิ่งคำโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
7. นายภราดร หนูภักดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
8. นายนิติพล ทิพยสุทธิ์โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
9. นางสาวนันทิยาวรรณ สรสิทธิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายสิทธิโชค ประเสริฐศรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพิชาญ ทะแพงพันธ์โรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดำรง ภูกิ่งงามโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายพรหม กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พูลเพิ่มโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
5. นายวิสันต์ชัย เครือเนตรโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ พูลเพิ่มโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
7. นายสุชาติ เข็มอุทาโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายจักรพงษ์ เนติปัญญาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพิชาญ ทะแพงพันธ์โรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดำรง ภูกิ่งงามโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายพรหม กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ เนติปัญญาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ พูลเพิ่มโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
6. นายวิสันต์ชัย เครือเนตรโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุชาติ เข็มอุทาโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายพิชาญ ทะแพงพันธ์โรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดำรง ภูกิ่งงามโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พูลเพิ่มโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
4. นายพรหม กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นายวิสันต์ชัย เครือเนตรโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุชาติ เข็มอุทาโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายจักรพงษ์ เนติปัญญาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ คำใบผู้อำนวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรสิทธิ สวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลองชัย อินทขีณีโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายปริญญา แก้วหาญโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร อักษรโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
6. นางคมคาย นิยะนุชโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นางประทุม น้อยวันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวประภาพรรณ ชนะสารโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
9. นางจิรภัทร์ อิตถาฤทธิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิศักดิ์ คำใบผู้อำนวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร อักษรโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
3. นางคมคาย นิยะนุชโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายปริญญา แก้วหาญโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉลองชัย อินทขีณีโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
6. นางจิรภัทร์ อิตถาฤทธิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ หาญอาษาโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพีระพร บุญเกิดโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพิศ ทะแพงพันธ์โรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
4. นางสาวธนาภรณ์ ชานันโทโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นายทองพาส บุดดาโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฏฐวี ศรีอุปัชย์ฌาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ หาญอาษาโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพีระพร บุญเกิดโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ ชานันโทโรงเรียนน้ำสวยกรรมการ
4. นางสาวสุพิศ ทะแพงพันธ์โรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
5. นายทองพาส บุดดาโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฏฐวี ศรีอุปัชย์ฌาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายชาตรี จันทร์ต้นผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงจัทร์ ปิตะนนท์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร แสงไสย์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายกรรมการ
5. นายปรมินทร์ ทักษิณโรงเรียนสังคมวิทยาคารกรรมการ
6. นายอำพล เมฆวรรณโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
7. นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุขโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายนุชา อินทรสูตรค่ายบกหวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพรหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวิมลจันทร์ ปานขาวท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาวภัทร์ฐิดา แท่งทองโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุขหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายนุชา อินทรสูตรโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิมลจันทร์ ปานขาวโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทร์ฐิตา แท่งทองโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
5. นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุขโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มะโยธีโรงเรียนฝางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา รัตนจันทร์โรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางนาถวดี เนาวรังสีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา เครือเพียกุลโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาววาสนา แซ่ตั้งโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ สมบูรณ์โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางอรุณี มหิศนันท์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุริยา มะโยธีโรงเรียนฝางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา รัตนจันทร์โรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา แซ่ตั้งโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
4. นางอรุณี มหิศนันท์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกลีบแก้ว สีหไตรโรงเรียนปทุมเพทวิทยาคาร2ประธานกรรมการ
2. นางนวลสวาท แสงรัตน์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเอี่ยมกมล อุนาพรหมโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ พิทักษ์กุลโรงเรียนน้ำสวยกรรมการ
5. นางปัทมา ชลเทพโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
6. นางสาวจันทร์ฉาย ถิ่นทองโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ เทวดาโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวมะลิจันทร์ อรรถพรโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวอมรรัตน์ โคตรชมพูโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
10. นางพัชราภรณ์ มูลมณีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกลีบแก้ว สีหไตรปทุมเทพวิทยาคาร2ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ฉาย ถิ่นทองค่ายบกหวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ พิทักษ์กุลน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ เทวดาโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
5. นางเอี่ยมกมล อุนาพรหมปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ มูลมณีหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายวีระ กรมวังก้อนโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยาประธานกรรมการ
2. พระพิชิต อตุลเวโทพระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เวียงสิมมาโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
4. นายพิษณุ สาระจันทร์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นายทัศดี แสนราษฎร์โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
6. นางชนิดา เงินขาวโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
7. นางไตรรัตน์ โชติพงษ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายลำเพย พิเคราะห์แนะโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดวงตา ไชยอนงค์ศักดิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญ รอดมาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ยศจันทร์โรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
5. นายคมกฤษ สังข์วงศ์โรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
6. นายอิทธิพล มิตตะราชโรงเรียนฝางวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุกัญญา นันทะมีชัยโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นายสมาน มาแก้วโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายลำเพย พิเคราะห์แนะโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิมพ์ ธุระตาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมสุข ศรีเมืองโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายศรชัย ผิวฝาดโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
5. นายอิทธิพล มิตตะราชโรงเรียนฝางวิทยาคมกรรมการ
6. นายคมกฤษ สังข์วงศ์โรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
7. นายวัชรินทร์ แสนวงษ์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
8. นายคมสันต์ คลังสำโรงโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
9. ส.ต.ต.สมบูรณ์ ชัยทองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายปรีชา แก้วอุ่นเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายลำเพย พิเคราะห์แนะโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิมพ์ ธุระตาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคมกฤษ สังข์วงศ์โรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
4. นายศิริพงษ์ น้อยเสนาโรงเรียนม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพล หาริกันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. ส.ต.ต.สมบูรณ์ ชัยทองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายปรีชา แก้วอุ่นเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ตินอาสาโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ทองสีสุกใสโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุนันท์ ศรีเชียงสาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางวนิดา ศรีเชียงสาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายเรืองวิทย์ สีหไตรโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นายจันทร์ดี แสนวังโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
7. นายตรีเนตร์ ชัยสมทิพย์โรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
8. นายปัญจาวุธ คำมงคลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
9. นางรัชนี จินตะเวชโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ ตินอาสาโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ทองสีสุกโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางภาณ์ดา ศรีเชียงสาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายตรีเนตร์ ชัยสมทิพย์โรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายสรไกร พรแล่นเร็วโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นายปัญจาวุธ คำมงคลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายรัชนี จินตะเวชโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวิชัย สารบัณฑิตโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวอัชฌา จันทร์สุวรรณโรงเรียนปทุพเทพวิทยากรรมการ
6. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
7. นายมนตรี ถาวร โรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
8. นายพีระยุทธ หาญชนะโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
9. นายจิระพงษ์ ขุราศีโรงเรียนหนองคายวิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นายวิษณุ ดีประเสริฐโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริโรงเรียนผู้อำนวยการโรังเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวอัชฌา จันทร์สุวรรรโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนเดื่อวิทยากรรมการ
7. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
8. นายพีระยุทธ หาญชนะโรงเรียนสังคมวืทยากรรมการ
9. นายจิระพงษ์ ขุราศรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายวิษณุ ดีประเสริฐโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
5. นายอัชฌา จันทร์สุวรรรโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนเดื่อวิทยากรรมการ
7. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
8. นายพีระยุทธ หาญชนะโรงเรียนสังคมวืทยากรรมการ
9. นายจิระพงษ์ ขุราศรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายวิษณุ ดีประเสริฐโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจินดาภรณ์ ใจขานรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจนักวิชาการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายรองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา บุพศิริโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายอธิป ภูธรศรีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นายนลินาถ รัตนโชติโรงเรียนเทศบาล1สว่างวิทยากรรมการ
6. นางสาวนงคราญ จันพุทธาโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุงกรรมการ
7. นางสุดาพร ผลาจันทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นางสายฝน บุญตาระวะโรงเรียนท่าบ่อที่ปรึกษา
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจนักวิชาการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย รองประธานกรรมการ
2. นางยุพิน แก้วประดับโรงเรียนโรซาริโอวิทยากรรมการ
3. นางพวงเพชร พูลทองโรงเรียนปทุพเทพวิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสมภูมิ รวิวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14ประธานกรรมการ
2. นางพรศิริ เทียมวรรณโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุดาพร ผลาจันทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพีรภัทร สันตยฐานโรงเรียนหนองคายวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช บัวหลวงโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ ณ หนองคายโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวิมลสิริ เทศยรัตน์โรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ ผิวอ่อนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุดรักษ์ ศรีสุภาพโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นายประการ กองพิมพ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช บัวหลวงโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ ณ หนองคายโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
3. นางวิมลสิริ เทศยรัตน์โรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ หินอ่อนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุดรักษ์ ศรีสุภาพโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นายประการ กองพิมพ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช บัวหลวงโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายส่งศักดิื ณ หนองคายโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวิมลสิริ เทศยรัตน์โรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิรินารถ ทิพรักษ์โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นายธีรยุทธ ตุ้มมีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางสุดรักษ์ ศรีสุภาพโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ หินอำคาโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
8. นางสาวขวัญใจ ผิวอ่อนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายประการ กองพิมพ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
10. นายชัยโรจน์ จินดาโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
11. นายถวัลย์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช บัวหลวงโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ ณ หนองคายโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวิมลสิริ เทศยรัตน์โรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิรินารถ ทิพรักษ์โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นายธีรยุทธ ตุ้มมีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายสุดรักษ์ ศรีสุภาพโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอรสา ผลอุดมโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยากรรมการ
8. นายสมบูรณ์ หินอำคาโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
9. นางสาวขวัญใจ หินอ่อนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
10. นายถวัลย์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
11. นายประการ กองพิมพ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
12. นายชัยโรจน์ จินดาโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเวียงวิวรรธน์ ทำทูลโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ วงศ์นางงามโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิหาร จันทฤทธิ์โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางนงเยาว์ ศรีแก้วโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ คันธภูมิโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
6. นางละอองฝน กองแก้วโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณีโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปัญจนา ปานิเสนโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางบุญทัน พิชิตชัยโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
4. นางสนิท คำสมหมายโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
5. นางปัทมา โพธิวิทย์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางละอองฝน กองแก้วโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นางลัดดา ทะเเพงพันธ์โรงเรียนเวีงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ เเสงวงศ์โรงเรียนพานพร้าวรองประธานกรรมการ
2. นาย ธัญญมิตร มูลสารโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
3. นายกิจพิสัจ มงคุณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
4. นางกรณัฏฐี บุญอยู่โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชริษา เงินโพธิ์กลางโรงเรียนหนองคายวืทยคารกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางมณีรัตน์ แสนวงศ์โรงเรียนพานพร้าวประธานกรรมการ
2. นางธัญญมิตร มูลสารโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
3. นางพัชริษา เงินโพธิ์กลางโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นางกรณัฏฐ์ บุญอยู่โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
5. นางนาฏยา จันทรธานีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ พรหมกูลโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เหลืองอิงคสุตโรงเรียนสังคมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา วานิชโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ โคตรชมภูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุกูล รินทรามีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายถนอม ชัยวัฒน์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประพัน พรหมกูลโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เหลืองอิงคสุตโรงเรียนสังคมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา วานิชโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ โคตรชมพูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุกูล รินทรามีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
6. นายถนอม ชัยวัฒน์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสมนึก กำแพงศรีโรงเรียนหินโงมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุญเนื่อง สูตรสุคนธ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว พิทักษ์วาปีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายประนอม ศิริสาโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
5. นางชญานิศ มงคุณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
6. นายอุษณี ดีแป้น ดีแป้นโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางนางบุญเนื่อง สูตรสุคนธ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นางนวลปราง มะโยธีโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
3. นางวัฒนา โคตรชมพูโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสมนึก กำแพงศรีโรงเรียนหินโงมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุญเนื่อง สูตรสุคนธ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว พิทักษ์วาปีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางชญานิศ มงคุณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
5. นายประนอม ศิริสาโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
6. นางอุษณี ดีแป้นโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสมนึก กำแพงศรีโรงเรียนหินโงมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข อยู่ศิริโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิ สวรรค์สมบัติโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
4. นางปนัดดา เมืองแพนโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
5. นางดวงเดือน ทวีผลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางช่อทิพย์ สร้อยสนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายสมนึก กำแพงศรีโรงเรียนหินโงมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข อยู่ศิริโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิ สวรรค์สมบัติโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
4. นางปนัดดา เมืองแพนโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
5. นางดวงเดือน ทวีผลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางช่อทิพย์ สร้อยสนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหยก ชัยเจริญโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางชมัยพร ถิ่นสำราญโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางสาวบุณฑริกา คำใบโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพล นามแสงโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายพลายชุมพล เหลืองามโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
5. นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพล นามแสงโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายพลายชุมพล เหลืองามโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
5. นายขวัญชัย จันทร์สุวรรณโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายเอกภักดิ์ ฉ่ำมณีโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นายพลายชุมพล เหลืองามโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
5. นางชมัยพร ถิ่นสำราญโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายเอกภักดิ์ ฉ่ำมณีโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นายพลายชุมพล เหลืองามโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
5. นางชมัยพร ถิ่นสำราญโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายเตชสิทธ์ คล่องชัยนันต์โรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
7. นางสาวบุญฑริกา คำใบโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ สุตเดชโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชวัลลักษณ์ โคตะพาจันทร์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
5. นายเดชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์โรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
6. นายสิงโตทอง โสภาพรมโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิรินภา นาคะอินทร์โรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวบุณฑริกา คำใบโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายอุทิศ กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วาณี เที่ยงตรงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางศรุตตา รัตนติสร้อยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายวาทิน พุฒเขียวโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกนกอร สิงหปัญญาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เชื้อเมืองโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหยก ชัยเจริญโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรุตตา รัตนติสร้อยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายวาทิน พุฒเขียวโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวนฤมล วาณิชโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เชื้อเมืองโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหยก ชัยเจริญโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรุตตา รัตนติสร้อยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายวาทิน พุฒเขียวโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวนฤมล วาณิชโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสมพงศ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เชื้อเมืองโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ดวงดีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุกัญญา บุญหนาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงศ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เชื้อเมืองโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ดวงดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุกัญญา บุญหนาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เชื้อเมืองโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ กุลโฮงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ สุตเดชโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญญา ลิธรรมมาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางศิระประภา วุฒิเดชโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เชื้อเมืองโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาวรรณ กุลโฮงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ สุตเดชโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
5. นางศิระประภา วุฒิเดชโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
6. นายสัญญา ลิธรรมมาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงศ์ โสภิณโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพพร ศรีทองอินทร์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นายสายัณห์ อินทมาตย์โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นายระวีวรรณ ระหูภาโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายแมน จตุพงศ์ชัยโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นายวาทิน พุฒเขียวโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายจิรภัทร คำภาจันทร์โรงเรียนฝางพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว สรสิทธิ์โรงเรียนหนองนางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนกฤต ช่วยแสงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญญา ลิธรรมมาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว สรสิทธิ์โรงเรียนหนองนางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนกฤต ช่วยแสงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญญา ลิธรรมมาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว สรสิทธิ์โรงเรียนหนองนางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนกฤต ช่วยแสงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญญา ลิธรรมมาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว สรสิทธิ์โรงเรียนหนองนางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนกฤต ช่วยแสงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญญา ลิธรรมมาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว สรสิทธิ์โรงเรียนหนองนางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนกฤต ช่วยแสงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสัญญา ลิธรรมมาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ อมตะฉายาโรงเรียนพานพร้าวประธานกรรมการ
2. นางเกตุแก้ว หนูัจันทร์โรงเรียนพานพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นายจิรัฎฐ์ หัสสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
4. นางสาวสัจจา พรหมเสน่ห์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกวิทย์ อมตฉายาโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพนิดา หนูเพลาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นางชิติมา มินดอนโรงเรียนหนองนางวิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Paul Kirkmanโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
9. Mr.Douglas Cochbaneโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
10. นางสุชาดา ศรีทองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวกาญจนา จุปะมะตังโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ อมตฉายาโรงเรียนพานพร้าวประธานกรรมการ
2. นางเกตุแก้ว หนูัจันทร์โรงเรียนพานพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางชิติมา มินดอนโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรัฎฐ์ หัสสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
5. นางสาวสัจจา พรหมเสน่ห์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกวิทย์ อมตฉายาโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพนิดา หนูเพลาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
8. Mr.Paul Kirkmanโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
9. Mr.Douglas Cochbaneโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
10. นางสุชาดา ศรีทองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวกาญจนา จุปะมะตังโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวสมศรี พันวิสัยโรงเรียนโรซารีโอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุบล แสนโสดาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นางนิศากร ชัยวีโรงเรียนค่ายบกหวานวิยากรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล คงดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ช่องจอหอโรงเรียนวรวาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ มันปาฏิโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวบัวเงิน โคตรชมภูโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
8. นางสาวหงษ์หยก เรืองศรีโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
9. นายสมเจตน์ คุณความดีโรงเรียนเดื่อวิทยากรรมการ
10. นางทิพวรรณ ศาสนสิทธิโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวสมศรี พันวิลัยโรงเรียนโรซารีโอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมะลิ พ่อค้าช้างโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ช่องจอหอโรงเรียนวรวาโภนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวชินมนา อินทรักษาโรงเรียพานพร้าวกรรมการ
5. นายศุภชัย พัดพรมโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
6. นางอุบล แสนโสดาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นายสมเจตน์ คุณความดีโรงเรียนเดื่อวิทยากรรมการ
8. นางสาวหงษ์หยก เรืองศรีโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
9. นางสาวศศิวิมล คงดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
10. Mr.Robert Tllsowโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
11. นางนิศากร ชัยวีโรงเรียนค่ายบกหวานวิยากรรมการ
12. นางสาวกรรณิการ์ มันปาฏิโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
13. นางเกตุแก้ว หนูภักดิ์ดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
14. นางสาวทิพวรรณ สาสนสิทธิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
15. นางบัวเงิน โคตรชมภูโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทธิมา สมคิดโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
2. นางนันทรัตน์ เข็มอุทาโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุพรรณี เพชรศรีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาววรรณี โชติชุมโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิสมร วรรณศรีโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
6. นายจักรกริช ผาคุยคำโรงเรียนค่ายบกหวานวิยากรรมการ
7. นายศุภชัย พัดพมโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวอรอุมา กุละศรีโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
2. นางยุพาพร คูเวนเบิร์กโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
3. นายจักรกริช ผาคุยคำโรงเรียนค่ายบกหวานวิยากรรมการ
4. นายญัฐวัติ พงษ์เผ่าโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ อมตะฉายาโรงเรียนพานพร้าวประธานกรรมการ
2. นายเกษม วานิชโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ แสงอรุณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสินีนาฏ อ่อนเถื่อนโรงเรียนวรวาโภนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาววรรณพร วงศ์ไชยาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. Mr.Steven Davyโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นายบุญส่ง ชุมพลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวอิสรี รักไทยโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ อมตะฉายาโรงเรียนพานพร้าวประธานกรรมการ
2. นายเกษม วานิชโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางอาภาณี โคตะดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววราพร ช่องจอหอโรงเรียนวรวาโภนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาววรรณพร วงศ์ไชยาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายวีรุด ศรีบุญราชโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
7. Mr.Steven Davyโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
8. นายบุญส่ง ชุมพลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวอิสรี รักไทยโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ อมตะฉายาโรงเรียนพานพร้าวประธานกรรมการ
2. นางณิฎา หิรัญวัฒนตระกูลโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา ห้าวหาญโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายกิติพงษ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
5. Mrs.Christine Joy Ramosโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางเกษแก้ว หนูภักดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. MissEmily Robinsonโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
8. นางสาวปิยวรรณ อาสนานิโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวมุกดา อันภักดีโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ อมตะฉายาโรงเรียนพานพร้าวประธานกรรมการ
2. นางณิฎา หิรัญวัฒนตระกูลโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา ห้าวหาญโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายกิติพงษ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
5. Mrs.Christine Joy Ramosโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางเกษแก้ว หนูภักดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. MissEmily Robinsonโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
8. นางสาวปิยวรรณ อาสนานิโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวมุกดา อันภักดีโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเมือง สูฝนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. MissHan Jin Fengโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. MissJamily liuโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. MissWang Peโรงเรียนวรวาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวนฤนันท์ ปิติพัฒนวงษ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. Mrs.Yin Xiuzhenโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเมือง สูฝนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. MissHan Jin Fengโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. MissJamily liuโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. MissWang Peโรงเรียนวรวาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวนฤนันท์ ปิติพัฒนวงษ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. Mrs.Yin Xiuzhenโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ จิประพันธ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง ชุมพลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Hiroki Yoshinoโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางงามตา นิลเกตุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายเมือง สูฝนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางประดับพร จันปัดชาโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ จิประพันธ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง ชุมพลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Hiroki Yoshinoโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางงามตา นิลเกตุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายเมือง สูฝนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางประดับพร จันปัดชาโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ จิประพันธ์ประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง ชุมพลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวรวรรณ โตวาสกรรมการ
4. นางสว่างจิตร อมตะฉายากรรมการ
5. นางไพรินทร์ สีลาคำกรรมการ
6. นางสาวธนพรรณ ชนาชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง ชุมพลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ สีลาคำกรรมการ
3. นางสาวสว่างจิตร อมตะฉายากรรมการ
4. นางสาวธนพรรณ ชนาชัยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายลำพูน นิรมลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ปราบพาลโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษกร แซมรัมย์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นายรจนนท์ สุวรพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการ
5. นางสาวกาญจนาภัษฐ์ วงษ์สรรค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการ
6. นายสุภาพร คำมงคลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายนิตยา เลิสสมพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศักสิทธิ์ แก้วมณีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ก้องเวหาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุพัฒนา สุวรรณรินทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ก้องเวหาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนก สุบินโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางประดับศรี พจนพิมลโรงเรียนโคกคอนวิทยากรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ วันเพ็ญโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
6. นายอามร คำเสมอโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเพ๊ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
8. นางสุพัฒนา สุวรรณรินทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายจิตกาาร หนูจันทร์โรงเรียนพระพุทธบาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกศินี คำพูลโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมเพ็ชร โลจันทร์ต๊ะโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพักตร์ คณะมะโรงเรียนพระพุทธบาทพิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีไพร สังฆะคุณโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
6. นางสาวยุพาพร ยอดคีรีโรงเรียนวังม่วงกรรมการ
7. นางอัญชลี ก้องเวหาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
8. นายนิวัช อ่างมัจฉาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายจิตกร หนูจันทร์โรงเรียนพระพุทธบาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกศินี คำพูลโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพักตร์ คณะมะโรงเรียนพระพุทธบาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีไพร สังฆะคุณโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
5. นางสาวยุพาพร ยอดคีรีโรงเรียนวังม่วงกรรมการ
6. นางสมเพ็ชร โลจันทร์ต๊ะโรงเรียนหนองนางวิทยาคมกรรมการ
7. นางอัญชลี ก้องเวหาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวปรียาพรรณ สืบแวงโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวสมศรี พันวิลัยโรงเรียนโรซารีโอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุจิน วงศ์ละครโรงเรียนปทุมเพทวิทยาคาร2รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ จัทรืต้นโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางสุเนตรา พงษ์เสรีโรงเรียนปทุมเพทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา น้อยสุวรรณโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายบุญส่ง เสาะก่านโรงเรียนโรซารีโอวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสมศรี พันวิลัยโรงเรียนโรซารีโอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุจิน วงศ์ละครโรงเรียนปทุมเพทวิทยาคาร2รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ต้นโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางสุเนตรา พงษ์เสรีโรงเรียนปทุมเพทวิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิญญา น้อยสุวรรณโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายบุญส่ง เสาะก่านโรงเรียนโรซารีโอวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ตึงตระกูลโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางทิพสุคนธ์ วะจีประสรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบริบูรณ์ เกษราโรงเรียนเทศ 3 ยุวบูรณ์บำรุงกรรมการ
4. นายกาญจนา ฉัตรกิตติชัยโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นายสุเมธ ถาไชยลาโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ ศรีโนนยางโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นายสุภสิทธิ์ กัญญาเขียวโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นายชาตรี โคตะวันโรงเรียนฝางพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายบริบูรณ์ เกษราโรงเรียนเทศบาล 3ประธานกรรมการ
2. นางทิพสุคนธ์ วะจีประสรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
3. นางกาญจนา ฉัตรกิตติชัยโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายสุเมธ ถาไชยลาโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ ศรีโนนยางโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายสุภสิทธิ์ กัญญาเขียวโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายชาตร โคตะวันโรงเรียนฝางพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณีโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัญชลี ก้องเวหาโรงเรียนปทุมเพทวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพงษ์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
4. นายอุเทน ทนทานโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางอามร ทานโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายรุ่งโรจน์ วันเพ็ญโรงเรียนพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
7. นางประดับศรี พจนพิมลโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
8. นางรัชนก สุบินโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
9. นางสาวกอบกาญจน์ พลหาราชโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
10. นายสุพัฒนา สุวรรณรินทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณีโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ก้องเวหาโรงเรียนปทุมเพทวิทยาคารกรรมการ
3. นายประดับศรี พจนพิมลโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนก สุบินโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางสุพัฒนา สุวรรณรินทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ตึงตระกูลโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายทิพสุคนธ์ วะจีประสรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายศรัญญา มุงคุลโคตรโรงเรียนพระธาตุบังพวนกรรมการ
4. นางสาวศมาภรณ์ ปัชชามาตรโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
5. นายวันเพ็ญ มาลาศรีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายวัชรีพร ชัยจักร์โรงเรียนพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
7. นายอเนก สัญชัยโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
8. นายสุภสิทธิ์ กัญญาเขียวโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวถนอม ทมถาโรงเรียนฝางพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวศรัญญา มุงคุลโคตรโรงเรียนพระธาตุบังพวนประธานกรรมการ
2. นางทิพสุคนธ์ วะจีประสรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางศมาภรณ์ ปัชชามาตรโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
4. นางวันเพ็ญ มาลาศรีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางวัชรีพร ชัยจักร์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
6. นายอเนก สัญชัยโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุภสิทธิ์ กัญญาเขียวโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นายถนอม ทมถาโรงเรียนฝางพิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นางจินดาภรณ์ ใจขานโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจสำนักวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายรองประธานกรรมการ
3. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิษณุ ดีประเสริฐโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
5. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นายอภิชาต ศรีปานโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
7. นายนิลนาถ รัตนโชติโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยากรรมการ
8. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
9. นางสาวยุพิน แก้วประดับโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
10. นางสุดาพร ผลาจันทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
11. นายสิทธิพงษ์ จินเม็งโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายจินดาภรณ์ ใจขานโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจสำนักวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายรองประธานกรรมการ
3. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิษณุ ดีประเสริฐโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
5. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นายอภิชาต ศรีปานโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
7. นายนิลนาถ รัตนโชติโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยากรรมการ
8. นางสาวยุพิน แก้วประดับโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
9. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นายสุดาพร ผลาจันทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
11. นายสิทธิพงษ์ จินเม็งโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นางจินดาภรณ์ ใจขานโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ จินเม็งโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
4. นายสุดาพร ผลาจันทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางจินดาภรณ์ ใจขานโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจสำนักวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายรองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวยุพิน แก้วประดับโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
5. นายนินนาท รัตนโชติโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยากรรมการ
6. นายวิษณุ ดีประเสริฐโรงเรียนเวียงคำวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุดาพร ผลาจันทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวธนภร ฤทธิแผลงศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคายประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร คำมงคลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา เลิศสมพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ สมัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคายกรรมการ
5. นางกาญจนาพร กาญจนศิริพงศ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวบุษกร แซมรัมย์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธนภร ฤทธิแผลงศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เลิศสมพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ สมัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคายกรรมการ
4. นางกาญจนาพร กาญจนศิริพงศ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร คำมงคลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวบุษกร แซมรัมย์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธนภร ฤทธิแผลงศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เลิศสมพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ สมัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคายกรรมการ
4. นางกาญจนาพร กาญจนศิริพงศ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร คำมงคลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวบุษกร แซมรัมย์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธนภร ฤทธิแผลงศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เลิศสมพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ สมัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคายกรรมการ
4. นางกาญจนาพร กาญจนศิริพงศ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร คำมงคลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวบุษกร แซมรัมย์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธนภร ฤทธิแผลงศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคายกรรมการ
2. นางนิตยา เลิศสมพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ สมัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคายกรรมการ
4. นางกาญจนาพร กาญจนศิริพงศ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร คำมงคลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวบุษกร แซมรัมย์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธนภร ฤทธิแผลงศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคายประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เลิศสมพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ สมัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคายกรรมการ
4. นางกาญจนาพร กาญจนศิริพงศ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร คำมงคลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวบุษกร แซมรัมย์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]