รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่ม 5
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงรฐิยา  วงศ์ศรีจันทร์
 
1. นางพัชรินทร์  นาหัวนิล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนรีกานต์  เหตุเกษ
 
1. นางหนึ่งนุช  แทนค้ำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันป้อง
 
1. นางภันทิลา  พันธ์ดิษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิภาพร  สุขวรรณ
 
1. นางภันทิลา  พันธ์ดิษฐ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  โสเก่าข่า
 
1. นางธิดาพร  สุราช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นายลิขิต  ชุมพล
 
1. นางแสงสุรีย์  รัตนกิจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนงเยาว์  อุดมโพชน์
 
1. นางอโนมา  สมันต์ศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  กำหอม
 
1. นางสาววรรณิศา  ผาคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เศษวิภักดิ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  เป่งน้ำ
 
1. นางสาวดอกไม้  พรมสาหิง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายจิรายุทธ  เมาะราษี
2. นางสาวสุดารัตน์  เพชรดง
 
1. นางทิชากร  ประกิระสา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายอดิศักดิ์  สีดามาตร
 
1. นางสาวธนพร  น้อยบุ่งค้า
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวณัฐทิยา  คำรัตน์
 
1. นางเฟื้องคำ  พลประเสริฐ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจารุณี  กิ่งดา
2. เด็กหญิงนงนภัส  บุญเชิดชูจิตต์
3. เด็กหญิงศิริกานต์  เฒ่าอุดม
 
1. นายสัมฤทธิ์  ศรีไวย์
2. นางหรรษกาต์  ภักดีพันดอน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวนริศรา  แสนมานิตย์
2. นางสาวนิติมา  เนาว์โนนทอง
3. นางสาวมาริษา  ดีสม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉันทนี  คงแถลง
2. นางเฟื้องคำ  พลประเสริฐ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายสราวุฒิ   ยอดกูล
2. นางสาวอรพรรณ   เหลืองเทศ
3. นางสาวโฉมธยา   สาวิสัย
 
1. นางสาวจินดา   เพ็งวงษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ทุมดี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุนิสา  หน่อสีดา
2. นางสาวอรยา  พรมมา
3. นางสาวอรวรรณ  แก้วจุมพล
 
1. นางนารีรัตน์  สอนสุภาพ
2. นางสาวบุญจีน  วิรัตติยา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พิมพ์พาเรือ
2. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีหาบุตร
 
1. นางสาวภูษะณิศา  เผ่าวณิช
2. นายอนนท์  ฤาชัยลาม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายจีระวัฒน์  สมวงศ์
2. นายพีระพล  ปวงสุข
 
1. นางสาวทิพวรรณ  อุ่นอก
2. นางสาววนิดา  ทัพทะมาตย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาววิภาพร  กิติยวงศ์
 
1. นางสาวชนัญณิชา  เกษาพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกิตติยา  สมเสนาะ
 
1. นางสาวอุไร  ทัพทะมาตร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นายณรงค์  โสภาวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณภา  มั่นยืน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุทธวงศ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภูผาดาว
2. นางสาวหัทกานต์  บุญละคร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนิกานต์  นนทะนำ
2. นายณรงฤทธิ์  เลตาด
3. นางสาวนันทิยา  ทรงธรรม
 
1. นางสุดารัตน์  พิสิทธิ์
2. นายอดิศักดิ์  เอกตาแสง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกานติมา  วงศ์อามาตร
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรตะสินธ์
3. เด็กหญิงลลิตา  นาทองคำ
 
1. นายสุดารัตน์  พิสิทธิ์
2. นายอดิศักดิ์  เอกตาแสง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวลัดดา  เผ่าศิริ
2. นางสาววิกันดา  หอมลา
3. นางสาวอรยา  แสงนาค
 
1. นางพรทิพภา  วรรณชัย
2. นายเชาวฤทธิ์  ศรีหาทิพย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจริยา  จ้ำมา
2. นางสาวปาริชาติ  แพงน้อย
3. นางสาวยศยา  ดาน้อย
 
1. นางสาวปัทมา  อินทพรม
2. นางสุภาพร  จิตะรักษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกนาฎ  หาสุนโม
2. นางสาวรวินันท์  จันทะแสน
3. นางสาวอมรรัตน์  คำอยู่
 
1. นางสาวฐิฏาภรณ์  ชัยพล
2. นายบัณฑิต  หยินอยู่
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงฟ้าใส   จันทะเทพ
2. เด็กหญิงสุภาวดี   มาลา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ม็งติญญี
 
1. นางสาวคุณัญญา   ราศรีชัย
2. นางสาวนิลเนตร   ปัจฉิมบุตร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวระพีพร  เชียงลำ
2. นางสาวศุภิกา  มาตรวังแสง
3. นางสาวอมรรัตน์  โคตรบุดดี
 
1. นางสาวประกาย  สาหล้า
2. นางพรทิพภา  วรรณชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐกิจ  ภักสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสิรามล  ภูคำตา
 
1. นางสาวมยุรี  นาชัยสิทธิ์
2. นายเกษม  โคตรสุมาตย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายพงศกร   ศรีหอม
2. นายสิทธิโชค   ตรีแสง
 
1. นายสุรไกร   ไกรศรีทุม
2. นายอำนาจ  โสภากุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพิมพ์อักษร   เรืองอยู่
2. นายเจษฎา   นาเหนือ
 
1. นายสุรไกร   ไกรศรีทุม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นายจิรวัฒน์  สนั่นเอื้อ
2. นายธเนศวร  สวยงาม
 
1. นายโสภณวิชญ์  ผิวจันทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นายชัยรัตน์  สุนทองห้าว
2. นายเมธา  บัวคำ
3. นายไพศาล  ภาโนมัย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรมโสภา
2. นางสาวสมยง  พวงมาลัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายนราธิป   โคตรทา
2. นายบุรินทร์   นิคมศิลป์
3. นายอนุชา   อึ่งพวง
 
1. นายสุรไกร   ไกรศรีทุม
2. นายอำนาจ   โสภากุล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงจริยา  ตะโนนทอง
2. เด็กหญิงณัฐชา  อยู่สุข
3. เด็กหญิงทัดดาว  ทองใบ
4. เด็กหญิงพัชรี  บุญพา
5. เด็กหญิงวรางคณา  ขลังวิเชียร
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ชาวเหนือ
2. นายพฤทธ์  ศรีคำม่วน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราพร  วัลภา
2. นางสาวมรกต  ทองโคตร
3. นางสาวศิริราช  ใจอ่อน
4. นางสาวสุคนธิ์ฑา  บุตรเต
5. นางสาวสุชัญญา  ศรีหาบุตร
 
1. นายชัชชนะชัย  ภูมิพิชิตชัย
2. นางอุไรวรรณ  บุญเต็ม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   พันจันทร์
2. เด็กหญิงทิพย์พิไล   ขาวจันทร์
3. เด็กหญิงนิตติยา   บุญหนา
4. เด็กหญิงวัลย์ลิกา  อินทร์ฤทธิ์
5. เด็กชายเกียรติตระกูล   พลค้อ
 
1. นายปราใส  คุรุวาศรี
2. นายเหลืองชัย  เรืองหอม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวพรวิภา  คำโมง
2. นางสาวศศิณา  ปัดทุม
3. นางสาวสุภัสสร  นิลนามะ
4. นางสาวสุวรรณา  เนื่องแก้ว
5. นางสาวเจนจิรา  สาระรัตน์
 
1. นายศิวเรศ  ทิพยราช
2. นายอนุพงษ์  ชุมแวงวาปี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราพร  หล้าหา
2. นางสาวนิลาวัลย์  หมีกุละ
3. นางสาวพัชรี  ศรีทอง
4. นายอดิศักดิ์  เทือกท้าว
 
1. นายบุญร่วม  ป้อชำนิ
2. นายอานนท์  อาสาสอน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกชกร  มาลา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ทองชาติ
3. นางสาวจิตติณัฎฐ์  โสเกษ
4. เด็กหญิงจินตนา  ชัยแสนท้าว
5. เด็กหญิงจิรประภา  โวลา
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูขาว
7. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนคำ
8. นายชัยวัฒน์  โสภา
9. เด็กหญิงนงนภัส  บุญเชิดจิตต์
10. เด็กชายนัฐภูมิ  พนมกุล
11. เด็กหญิงนุชธิดา  แก้วสารี
12. เด็กหญิงบุญฑริกา  ถาวร
13. เด็กชายรุ่งโรจน์  พิมผุย
14. เด็กหญิงวรดา  ปรุงโนนลาน
15. นางสาววิภารัตน์  แสงคำ
16. นางสาวศริญญา  ฉายาพัฒน์
17. นางสาวศศิธร  พุทธทอง
18. นางสาวสุนิตา  แก้วสม
19. นางสาวสุวนันท์  นาเจิมพลอย
20. นางสาวอมิตรา  อินทร์พิมพ์
 
1. นางสาวนภาพร  นันช่วง
2. นางนาฎจพร  ไชยคำภา
3. นายสมจิตต์  ดาก่ำ
4. นายสมร  อินตระกูล
5. นางอมร  นนทะนำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายจักรชัย   นามรัดศรี
2. นายชิตณรงค์   สาวิสัย
3. นางสาวช่อผกา   พากุล
4. นายณัฐกมล  วงษ์จูม
5. นายณัฐพล   แดนชัย
6. นายทรงศักดิ์   บุญทวี
7. นายทศพล   ชฎาวงศ์
8. นายนัฐวัฒน์   สีหอม
9. นางสาวนิริพร   จันทร์เพชร
10. นายปิยะพงษ์   เบ้าบัวเงิน
11. นางสาวพาขวัญ  สระสม
12. นายภากร   ศรีบุรินทร์
13. นายมงคล  สีหอม
14. นางสาวรจนา  กระสี
15. นางสาววิกานต์ศิริ  บริบูรณ์มังสา
16. นายสมเกียรติ  สายวัน
17. นายสุทธิพงษ์   สีอ่อน
18. นายสุเมธ   หอมพรมมา
19. นายอำพล   แก้วพล
20. นายไชยวัฒน์   แก้วเหล่ายูง
 
1. นางดารารายณ์   พรหมพื้น
2. นายปราใส  คุรุวาศรี
3. นายพฤฒิพงษ์   กัณหา
4. นายวิชิต   เสนาราช
5. นายสุวิทย์  ธรรมรัง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  แห่งภูเขียว
 
1. นางสาวการะเกษ  คำนัน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวณัฐกานต์  เหล่าสิงห์ลา
 
1. นางสาวการะเกษ  คำนัน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โยธี
2. เด็กชายโฆษิต  ตอแก้ว
 
1. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
2. นางสุนทรี  ผิวจันทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปฐมาวดี  คำฆ้อง
2. นายพงศกร  มะลิวัลย์
 
1. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
2. นางสุนทรี  ผิวจันทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  ใจแก้ว
2. นางสาวทิพย์กมล  ชาติแพงตา
3. นางสาวทิพย์กมล   ชาติแพงตา
4. นายปฎิภาณ  ประเชิญเชื้อ
5. นางสาวปนัดดา  หอมพรมมา
6. นางสาวปัทมวรรณ  คชรักษ์
7. นางสาวศรินยา  ฉิมนิล
8. นางสาวสุนันทา  ดวงสุวรรณ
9. นางสาวอรยา  สีหงอก
10. นางสาวอรุณี  บุญมี
 
1. นางจิรนันต์  เกตุแก้ว
2. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวขวัญเรือน  คำวงศ์
2. เด็กหญิงจิราพร  พั้วทอง
3. นางสาวธนิษฐา  ทองภูบาล
4. เด็กหญิงบุศราพร  แสงแดง
5. นายพีระศักดิ์  เพ็งแข
6. นางสาวมะลิวรรณ  หอมแพงไว้
7. นายวีระพล  ข้อไผ่
8. นางสาวสลิลทิพย์  หัดเรียน
9. เด็กหญิงสุกัญญา  วิชาโคตร
10. นางสาวอภิญญา  ศรีพรมมา
11. นางสาวอภิสรา  ผาสุข
12. นายอัษฎา  ทุมชะ
13. นายอาทิตย์  ศรีมี
14. นางสาวเกศรา  ดอนโคตร
15. เด็กหญิงเชอร์รี่  โพธิ์กมล
 
1. นายณัฐพงษ์  สุวรรณทอง
2. นายธนสาร  เห็มนัด
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ภวภูตานนท์
2. เด็กหญิงรัตติยากร  บุญพร้อม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  วิลัยปาน
 
1. สิบเอกวิโรจน์  คามตะสีลา
2. นายสุกฤษ  อะวันนา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พาเชียงคุณ
2. นางสาวนิสาชล  สีเพียแก้ว
3. นางสาวไอลดา  วงษาวัตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์  เเห้วดี
2. นายสุกฤษ  อะวันนา
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีวงค์
2. เด็กชายเครือณรงค์  จอดนอก
 
1. นายพฤหัส   สอนสะอาด
2. นายสิทธิพงษ์  คำภาผุย
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพาขวัญ   วรรณประเสริฐ
2. นางสาวสาธิมา   ภูกองชัย
 
1. นายธีระพงษ์   อึ้งธนาธิป
2. นายสราวุธ  ผกากาฬ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศิริชัย  ธนิกุล
 
1. นายอุทัย  หาระสาร
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวรุ่งทิวา  คอนสิงห์
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงนงเยาว์  ศรีทอง
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวณัฐพร  อุตรนิยัง
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงนิรมล  คำหนูไทย
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวปภัสสร  เจริญยศ
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายอนุกูล  เกตุนาค
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวจุฑามณี  ศรศิลป์
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวดารณี  เทียบพระ
2. นางสาวนิตยาพร  ภูมิยิ่ง
 
1. นายแสงอาทิตย์  แพงทอง
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงเมธาวี  หาญเดช
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายเจษฎา  โอมนา
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กชายพลศักดิ์  หมื่นไชย
2. เด็กชายรัตน์ธชัย  ต่อติด
3. นายสาธิต  ดาวสว่าง
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
2. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนากร   คำทอง
2. นางสาววราภรณ์   สืบวงษา
3. นางสาววราภรณ์   ผาสีดา
 
1. นายภูริพงษ์  มีอำนาจ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเนตรนภิส  สงไพรสน
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายโชคทวี  ศรีชมภู
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวนัจนันท์  ภูลายดอก
 
1. นายวัลลา  วงษ์เสียงดัง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  นิตยโรจน์
2. นางสาวกาญจนา  โคตชาดา
3. เด็กชายจตุรงค์  พลเสนา
4. นางสาวจันทร์กมล  เพียดงมัน
5. นายจิรายุ  ตุนานัน
6. นายณัฐพงษ์  วาระสิทธิ์
7. นายณัฐวุฒิ  อุตมารัตน์
8. นางสาวดวงกมล  สุวรรณพงษ์
9. นางสาวธนิดา  คำเหมือน
10. นางสาวนัฐกาญจน์  ก้านอินทร์
11. นางสาวนิลาวรรณ   คะเณวัน
12. เด็กหญิงประภาศิริ  ศรีโยธา
13. นางสาวประวีณา  สมศรี
14. เด็กหญิงปานตะวัน  เตอสุภาพ
15. นางสาวพิมลรัตน์  ขุนอินทรื
16. นายพีระพงษ์  มาฤทธิ์
17. นางสาวภัทราภรณ์  สิงหาญ
18. เด็กชายภานุพงษ์   ท้าวมิตร
19. เด็กหญิงมัลลิกา  กลิ่นถือศีล
20. นางสาวรัชดาพร  ตลาดธานี
21. นางสาวรินรดา  หนแสนดี
22. นายฤทธิ์ชัย  นามมูล
23. นางสาววิภารัตน์  สิงห์แก้ว
24. นายศรัญญู  นามโฮม
25. นางสาวศิริประภา  บานเย็น
26. นางสาวศิริลักษณ์   เบ้าธรรม
27. เด็กชายสหรัฐ  มาลา
28. นางสาวสุกัญญา  ฤทธิ์คล้าย
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีโยธา
30. นางสาวสุธิดา  ปัญญาสิทธิ์
31. เด็กหญิงสุภาพร  โคตรชาดา
32. นายอนุชิต  จำปามูล
33. นางสาวอรสา  ศรีนรจันทร์
34. เด็กหญิงอาริยา  เอี่ยมมา
35. นายเฉลิมวงศ์  เทินสะเกษ
36. เด็กชายโชคชัย  มีศิลป์
37. นายโชคชัย  โทคะ
38. เด็กหญิงไพจิตร  ไชยแสนท้าว
 
1. นายขัติยพงศ์  อรสูญ
2. นายจำเนียร  มัตกิต
3. นางธนพรพรร  พรมหนองอ้อ
4. นายบุญล้วน  มารศรี
5. นางสาวพักตร์สุดา  อัณฑะปัญญา
6. นายไพบูลย์  พรมหนองอ้อ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทีเที่ยง
2. เด็กชายชัชชล  ชื่นใจ
3. เด็กชายชิตพล  ภูมิผักแว่น
4. นางสาวณัฐพร  อุดทา
5. นางสาวณัฐริกา  พลกล้าหาญ
6. นายทรงฤทธิ์  พรหมพิทักษ์
7. นางสาวธัญญารัตน์  ภูติวัติ
8. นางสาวธิดาพร  ทิพย์สูงเนิน
9. นายธีระยุทธ  ปัญตะยัง
10. นางสาวนวรัตน์  ทองประภาอนันต์
11. นางสาวนิลาวัลย์  สิงห์น้อย
12. นางสาวนุสรา  รักษาภักดี
13. นายบัณฑิต  วรศักดิ์
14. นางสาวปรัชญาภรณ์  ผักบัวแก้ว
15. นางสาวปิยะดา  โฮ้หนู
16. นายพงศกร  อินทสิทธิ์
17. นายพัทธนันท์  เหล่าฝ้าย
18. นายพีระเดช  ปีกกลาง
19. นางสาวมณฑกานต์  ไกรสุข
20. นางสาวมนทกานต์  แสนท้าว
21. นางสาวรุ่งลาวัลย์  นามวงศ์
22. นายวรายุทธ  จ้ำมา
23. นางสาวศิริพร  ศรีบุญขาม
24. นางสาวศิริราช  ใจอ่อน
25. นายสนธยา  พาชนะ
26. นางสาวสุกัญญา  เรืองศิลป์
27. นางสาวสุดา  ศรีหวังใจ
28. นายสุรชัย  คันธพรหม
29. นางสาวสุรัชนี  ตีสองเมือง
30. นางสาวสุวิตา  ศรีจันทรา
31. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญทองอ่อน
32. นางสาวอรดา  มีฮุง
33. นายเกรียงไกร  ฮามพิทักษ์
34. เด็กชายเกรียงไกร  แว่นระเว
35. นางสาวเจนจิรา  ถาวงกลาง
36. นางสาวเสาวพิมพ์  บุญเกษม
37. นายไวทยา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางภัทราวดี  ศรีโนนยาง
2. นายสมชัย  อุณาพรหม
3. นายสมิง  สงไพรสน
4. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญเลี้ยง
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายวัฒนา  ชาดาวงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  วงศ์ภาคำ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสิริญญา  โพธิ์พยัคฆ์
 
1. นายชาญณรงค์  บุญหลักคำ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาววรรณภา  ชมภูมี
 
1. นายชาญณรงค์  บุญหลักคำ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายต่อพงศ์  เชื้ออุ่น
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายธนวัฒน์  ตะพรหมรัมย์
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิภาพร  คำหอม
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจตุรถาภรณ์  พลเสนา
 
1. นายวิรวุธ   บุญลา
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  วงศ์วิริยะชัย
 
1. นายสมชัย  อุณาพรหม
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายทศพร  ขึงพิมพ์
 
1. นายวิรวุธ   บุญลา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอรรวินท์  กองดี
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอรสา  บุรพันธ์
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศราวุฒิ  ป้านภูมิ
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายอาทร  จันดาโคตร
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัสสร  สมคะเณย์
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวเจนจิรา  ดาลาด
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
86 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมทองดี
2. เด็กชายกาญจน์  แก้วก่า
3. เด็กหญิงขวัญเนตร  สัตย์ซื่อ
4. เด็กหญิงจิตติพร  กองปาน
5. เด็กชายจิรพันธ์  สวัสดิ์ทา
6. เด็กชายจีรพงษ์  หนองเป็ด
7. เด็กหญิงชไมพร  พลเขต
8. เด็กหญิงธัญญาวดี  จ่าบาล
9. เด็กชายธีรวัฒน์  ลาภชน
10. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญวิเทียน
11. เด็กหญิงนุสรา  แสนวงษ์ไชยา
12. เด็กชายปฏิภาณ  ฮาดชมภู
13. เด็กหญิงปภัสรา  ผิวทอง
14. เด็กหญิงปริญญา  ศรีสุธรรม
15. เด็กหญิงปาจารีย์  เพ็ชรประดิษฐ์
16. เด็กหญิงปิยะณัฐ  เรืองเดช
17. เด็กหญิงปิยะวดี  พรมทอง
18. เด็กหญิงพรชิตา  แดงท่าขาม
19. เด็กชายมานิตย์  รามศิริ
20. เด็กหญิงยุวรี  หลวงพล
21. เด็กหญิงรมยกร  ข้อย่น
22. เด็กชายรัฐภูมิ  บัวระภา
23. นางสาวลักขณา  ทาวงษ์
24. เด็กหญิงวรนุช  หงส์คำ
25. เด็กชายวรินทร  ราชสีเมือง
26. เด็กหญิงวิภาดา  จินดา
27. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พรมโสภา
28. เด็กหญิงศิขรินทร์  ธรรมบท
29. เด็กหญิงสุกัญญา  ดาน้ำคำ
30. เด็กหญิงสุธิตา  นามนอก
31. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์เขต
32. เด็กชายอดิศร  อุทาจิตร
33. เด็กชายอริย์ธัช  ล่ามาแขก
34. เด็กหญิงเกศนี  วงศรีจันทร์
35. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หงษ์คำ
36. เด็กหญิงไขนภา  สาริยา
 
1. นายชัยวิชิต  พรมแพง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐนิชา  ดวงแก้ว
3. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
4. นางนิรมล  ทาวงษ์
5. นายวิชาญ  สินทร
6. นายศรุต  จงอบกลาง
 
87 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายกฤษดา  ผุยม่อง
2. นางสาวกัญญาณัฐ  จารุจิตร
3. นางสาวกาญจนา  แต้มสี
4. นางสาวกานต์ธิดา  มารศรี
5. นางสาวจริยา  คนแรง
6. นายจักพรรดิ  จันเส
7. นายจักรฤษ  ศรีดอนชา
8. นายจักริน  เอสามี
9. นายณัฐพล  โยทุม
10. นายธนัตถ์  ห้อยถ้ำ
11. นายธนโชติ  ดวงมาศ
12. นางสาวธัญลักษณ์  ยศรุ่งเรือง
13. นายธีรพงษ์  เสวะนา
14. นางสาวนลพรรณ  ขอดคำ
15. นางสาวนันท์ชพร  ขอดคำ
16. นางสาวนันท์นภัส  แก้วสำราญ
17. นางสาวนิภาพร  อุทธากิจ
18. นางสาวนุจรินทร์  มณีสอน
19. นางสาวปิยนุช  พรหมมหาชัย
20. นายพงษ์เทพ  พวงแก้ว
21. นายภานุพันธ์  มาเร็ว
22. นายรชานนท์  พรหมดี
23. นางสาวรุจิรา  จันทร์ปาน
24. นายรุ่งโรจน์  โคตรปาลี
25. นางสาววาสนา  สมใจ
26. นางสาววิชุดา  หอมน้อย
27. นางสาววิชุดา  ดีโนนอด
28. นายวีระพล  ชัยสิงห์
29. นายศราวุธ  ผุดผ่อง
30. นางสาวศิริยากร  โยงรัมย์
31. นายหัทยา  ขันตีกรม
32. นางสาวอชิรญา  เข็มกลัด
33. นางสาวอนันทวดี  ชินบุตร
34. นางสาวอรญา  ผลาผล
35. นางสาวอรทัย  ป้องนาชัย
36. นายอรรถพล  ศรีบุญเรือง
37. นางสาวอรสา  บุบผารัตน์
38. นางสาวอิศราภรณ์  ปันตา
39. นางสาวเจนจิรา  มาตรวังแสง
 
1. นายชัยวิชิต  พรมแพง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐนิชา  ดวงแก้ว
3. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
4. นางนิรมล  ทาวงษ์
5. นายวิชาญ  สินทร
6. นายศรุต  จงอบกลาง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายธราดล  สาวิพัฒน์
2. เด็กชายปรัชญา  อุสาย
3. เด็กชายพงศกร  ประเสริฐศรี
4. เด็กหญิงภรทิพย์   เต้จั้น
5. เด็กชายมงคล  ศิลประเสริฐ
6. เด็กหญิงมัณฑนา   วรยศ
7. เด็กหญิงยุวธิดา  เสียงล้ำ
8. เด็กหญิงศศิณา  หงส์คำ
9. เด็กหญิงศิญาดา  ชาวเกษตร
10. เด็กชายสุนันท์ชัย  ชะอุ่ม
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
3. นายศรุต  จงอบกลาง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายธราดล  สาพิพัฒน์
2. นายธัญเทพ  วงษ์จวง
3. เด็กชายพงศกร  ประเสริฐศรี
4. เด็กหญิงภรทิพย์  เต้จั้น
5. เด็กชายมงคล  ศิลประเสริฐ
6. เด็กหญิงมัณฑนา  วรยศ
7. นางสาวศิญาดา  ชาวเกษตร
8. นางสาวศิริขวัญ  เกษกุล
9. นางสาวสุรัญชนา  ประเสริฐศรี
10. นายเอกรัตน์  คำภา
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
3. นายศรุต  จงอบกลาง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชำนาญพล
2. เด็กหญิงดาหวัน  เพชรนิล
3. เด็กชายธนพล  บุญน้อย
4. เด็กชายธนวัฒน์  รัตนเพชร
5. เด็กหญิงนันทนา  สุขวรรณ
6. เด็กชายอดิเทพ  ชาติมนตรี
 
1. นายแสงอาทิตย์  แพงทอง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจรัตน์  โสเก่าข่า
2. นางสาวพชรพร  โฮเม
3. นางสาววรรณภา  ชมภูมี
4. นางสาวสุมิตรา  รัตนเพ็ชร
5. นางสาวสุวนันท์  น้อยบุดดี
6. นางสาวอัจฉรา  มานุบุตร
 
1. นางอโนมา  สมันต์ศรี
2. นายแสงอาทิตย์  แพงทอง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชโลธร  เสมอใจ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  พั้วทอง
3. เด็กหญิงพรรณทิภา  ปางชาติ
4. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์ทอง
5. เด็กหญิงอรทัย  อาจกล้า
6. เด็กหญิงเบญจพร  ดุลอำนวย
 
1. นางภัทราวดี  ศรีโนนยาง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธิดาพร  ทิพย์สูงเนิน
2. นางสาวนุสรา  รักษาภักดี
3. นางสาวรุ่งลาวัลย์  นามวงศ์
4. นางสาวศิริพร  ศรีบุญขาม
5. นางสาวสุกัญญา  เรืองศิลป์
6. นางสาวเสาวพิมพ์  บุญเกษม
 
1. นางภัทราวดี  ศรีโนนยาง
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายกฤษฎา  คำโคกสี
2. นายทรงสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์
3. นายนิมิต  นนท์ศรีราช
4. นายปิยะพงษ์  แก้วโยธา
5. นายวีระพล  ชัยสิงห์
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
2. นางนิรมล  ทาวงษ์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายธนพล  บินทะกะ
2. นายนัฐพงษ์  หงส์คำ
3. นายปัญญา  ยามา
 
1. นายสุวัฒน์  คงขุนทด
2. นายอาคม  คลังชำนาญ
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายทักสินธุ์  แก้วพล
2. นายนิคม   เทือกสม
3. นายศุภฤกษ์   ศรีปา
 
1. นางภัทรมน   ไกรศรีทุม
2. นายสุรไกร   ไกรศรีทุม
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ต่อติด
2. นายณัฐพล  ดวงโสภา
3. นายพงศธร  พลหนองหลวง
 
1. นางสาวศรินยา  ทองประภาอนันต์
2. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวมินตรา   แสงแก้ว
2. นางสาววราภรณ์   หอมสุวรรณ
3. นายเกรียงไกร   นาทองบ่อ
 
1. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
2. นางสาวสุภาพร   ประทุมรัตน์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทรแสน
2. นางสาวปิ่นนภา  มูลละ
3. นางสาวรัตนประภา  บุญจำนงค์
4. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วลอย
5. นางสาวสุจินตลา  โคตรศรีเมือง
6. นางสาวอริสรา  แก้วใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐณิชา  ดวงแก้ว
2. นางนันท์นภัส  คำจำปา
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายณรงค์ฤทธิ์   เมืองคุณ
2. นางสาวนภาภรณ์   ประทุมรัตน์
3. นางสาวนันทวรรณ   สีสุวะ
4. นายภานุพล   แดงนา
5. นายศักดิธัช   สวัสดี
6. นางสาวเกษมณี   เรืองหอม
 
1. นางจารุวรรณ   กุลชนิ
2. นางสาวสุภาพร   ประทุมรัตน์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอัญณิชา  จันทวงค์
2. เด็กหญิงอัญริตา  บุญตัน
3. เด็กหญิงอุไลพร  ธรรมเถาว์
 
1. นางสาวจินดา  เพ็งวงษื
2. นางภัทรมน   ไกรศรีทุม
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิตพิสุทธิ์  ยศสุนทร
2. นางสาวศิริพร  สมจิตร
3. นางสาวโยทะกา  ปริธิสาร
 
1. นางสมสมร  แก้วไชย
2. นางสมใจ  แว่นศิลา
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพุทธิตา  กันยากุล
2. นางสาววรรณภา   สุขลาด
3. นางสาวโสรยา   กุลเสนา
 
1. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
2. นางสาวสุภาพร   ประทุมรัตน์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายรุ่งอรุณ  สุวรรณภาพ
2. นางสาววชิรญาณ์  ปางชาติ
3. นางสาวแก้วกมล  ชัยธงรัตน์
 
1. นายทิวากร  มาเบ้า
2. นายศิริธรรม  สอนจันทร์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  บางวิเศษ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาพร  กุลบุตร
 
1. นางสาวรัชศวรรณ   มูลหา
2. นางสาวอุไรวรรณ  สุตพรม
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. นางสาวจิรัสยา  เสนาวงษ์
2. นางสาวปนัดดา  บิณจรัญ
3. นางสาววาสนา  มณีวงศ์
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  คำพินิจ
2. นางมลณิภา  ราชแก้ว
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงสมิตา  กรมโคตร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รามศิริ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สุรินาม
 
1. นางเอมอร  ชันติโก
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวธัญพร  เพ็งธรรม
2. นางสาวอรัญญา   พินิจมนตรี
3. นางสาวแตงโม  ทองโชติ
 
1. นางอารีญา  ดอนลิเคน
2. นายเด่นชัย  ชาวตุ้ม
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  เงียงด้วง
2. เด็กหญิงญาสุนี  รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงอรนุช  สำพะโว
 
1. นางวรรณพร  จันทร์เขียว
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เกลียวทอง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายธีรพัท   อุ่นวิจิตร
2. นางสาวศิริพร   แวงคำ
3. นางสาวอรจิรา  ผาวิชัย
 
1. นางจารุวรรณ   กุลชนิ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  วารีศรี
2. เด็กหญิงอรทัย  เสริฐเจิม
3. เด็กหญิงเนตรนภา  บัวพันธ์
 
1. นางสาวรัตนาพร  ประทุม
2. นางสาวอมราวดี  งานประเสริฐ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวฐิติมา  ศรีนามบุรี
2. นายอภิสิทธิ์  ระวังชัยสงค์
3. นางสาวแพรวพรรณ  พรมวงค์
 
1. นางสาวพลอยปภัส  เสตถา
2. นางสาวอมราวดี  งานประเสริฐ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  ดอกไม้
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ดวงจันทร์ทอง
 
1. นายพฤหัส   สอนสะอาด
2. นางอพินทร  วิชากุล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปราณี  แก้วสาลี
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ฝ่ายสงค์
 
1. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
2. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายนุกูล  เหล่าพร
2. นางสาวอินทิรา  สวนจันทร์
 
1. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
2. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เข็มวิชัย
2. เด็กชายธนันต์  เจริญสุข
 
1. นางสาวอรุนณี  โทเท
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายวัชรพงษ์  เวชกามา
2. นายวิทวัส  ปิ่นคำ
 
1. นางสาวอรุนณี  โทเท
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  รัตนเสมอ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ระลี
 
1. นางนันทิยา  งามชัด
2. นายเจียมพล  บุญประคม
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายณภัทร  ชินศรี
2. เด็กหญิงศุภษร  สารีแก้ว
 
1. นางนันทิยา  งามชัด
2. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ภูบุญปลูก
2. เด็กหญิงณัฐมล  สามิตร
 
1. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
2. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวสุนัชชา  ศรีนาง
2. นางสาวสุพัตรา  กุมทศ
 
1. นางนันทิยา  งามชัด
2. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายปิติพัฒน์  วันวิเศษ
2. นางสาวอคิราภ์  นามบุรี
 
1. นางธิดารัตน์  พร้อมพรั่ง
2. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิลาวัณย์  ไพรภิบาล
2. นายอังสุพล  ทองทิพย์
 
1. นายมงคล  จันดา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  สีลาฆะ
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ทองอร่าม
3. เด็กหญิงหัทยา  ช่วงสันเทียะ
 
1. นายพุทธพงษ์  เสวะนา
2. นายสมคิด  จันทะวงศ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายสถาพร   ชัยสุวรรณ
2. นายอรรถพล   แก้วไข่สอน
3. นางสาวเอื้องฟ้า  กองดี
 
1. นายยุทธพงษ์   ชั่งสูงทรง
2. นายสุรินทร์  เลพล
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  พลมิตร
2. นางสาวอรสา  ศรีจำปา
 
1. นางอพินทร  วิชากุล
2. นายอาทิตย์กมล  แสนใจวุฒิ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชนรัฐ   ชฎาวงศ์
2. เด็กชายนครินทร์  จันทะเทพ
3. เด็กชายอานนท์   พันธนิท
 
1. นายยุทธพงษ์   ชั่งสูงทรง
2. นายสุรินทร์  เลพล
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์  คันที
2. นายลักษณัย  จำปาแก้ว
3. นายอภิสิทธิ์  บุตรโคตร
 
1. นายเจตน์สฤษฎิ์  แสงจันทร์
2. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายพงค์พิสิทธิ์  คำชนะ
2. นายพงศธร  พลหนองหลวง
3. นายภาณุพงค์  คำชนะ
 
1. นายวิชิต  ฤทธิ์เดช
2. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายจักฤษณ์   ประทังโข
2. นายณรงค์ศักดิ์   ดีสี
3. นายเอกพันธ์   เข็มจันทร์
 
1. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
2. นายสุรไกร   ไกรศรีทุม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐกมล   วงษ์จูม
2. นายไชยวัฒน์   แก้วเหล่ายูง
 
1. นายสุรไกร   ไกรศรีทุม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุตรภู
 
1. นางสุจาวัลย์  เทิดตระกูล
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวแพรพลอย  โพธิจารย์
 
1. นางณัฐพร  เกตุแก้ว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายภูริพัฒน์   แก้วคำ
 
1. นายปารมี  เชื้อวังคำ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายกฤษณะ  ปกาศิต
 
1. นางปาณิสรา  ครบอยู่
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุภักตรา   กุลชนิ
 
1. นางสาวจรัสศรี   โคตรสมบูรณ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวรวิสรา  สุรินทร์
 
1. นางสมพรพรรณ  อุ่นจิต
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิิรินภรณ์  ร่มลำดวน
 
1. นางประทานพร  แสนเทพ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวพิมพ์ประพา  โพธิจารย์
 
1. นางพูนทรัพย์  ชนะพาล
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุคำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุณเมือง
3. เด็กหญิงปานฝัน  บุญเชิดชู
4. เด็กหญิงเกศรา  สาครขันธ์
5. เด็กชายเวชพงษ์  เถาปิดตา
 
1. นางสาวนิตติการ์  เจริญลอย
2. นางสาวนิรดา  แซงดานุช
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  อุดมพันธ์
2. นางสาวช่อผกา  เชื้ออุ่น
3. นายบัณฑิต  จันทร์เหลี่ยม
4. นางสาวอภิญญา  เศรษฐาวงษ์
5. นางสาวไอซ์  เปดี
 
1. นางสาวนุสรา  พิมพิศาล
2. นางสมสมัย  คาร์ลสัน
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาทา
 
1. นางคัทลิยา  จรัสศิริรัตน์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปาริชาติ  ดวงเนตร
 
1. นางสาวกาญจนา  พรหมซาว
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพิชา  โอนทอง
 
1. นางสาวอรทัย  แก้วโสภา
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  ทัพทะมาตร
2. เด็กหญิงแพรวนภา  นาเจิมพลอย
 
1. นางสายเพชร  ศรีหะ
2. นางสุจาวัลย์  เทิดตระกูล
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปิยะนุช  คลองโคน
2. นางสาวอัจฉราณี  สวัสแวงดวง
 
1. นางสายเพชร  ศรีหะ
2. นางสุจาวัลย์  เทิดตระกูล
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายกิตตินันท์  ทาดี
2. นายพงศธร  ไชยคต
3. นายพงษ์ศักดิ์  แดวชัยภูมิ
4. นายพิสุทธิ์  เชื้อบัณฑิต
5. นายศุภชัย  ทะไหว
6. นายสิทธิศักดิ์  วังคีรี
7. นายอนาวิน  แจ้งกำพี้
8. นายเชิดศักดิ์  ตอแก้ว
 
1. นายวัณชัย  วศินวัฒนา
2. นายสาคร  เห็มพรมมา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. นายตะวัน  คำโคตสุน
2. นายทักษิณ  ประกังเว
3. นายธนวัฒน์  เรือนนา
4. นายสมรักษ์  หลักจันทร์
5. นายสมเกียรติ   ราศรี
6. นายสิทธิชัย  พะชะ
 
1. นายชมภู  มูลวงศ์
2. นายวิทาญ  แดงสีบัว
3. นายแสวง  เอกทัศน์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายจักรกฤษ  กองสันเทียะ
2. นายชยานันท์  ตาละบรูณ์
3. นางสาวนรานันท์  ทองผล
4. นางสาวพัชรา  พัทรา
5. นายยชัตร  จันทบูุรณ์
6. นายวิชานานารท  สมีดี
7. นายศุภกร  กล่าวแล้ว
8. นายสราวุฒิ  กิบฮวย
9. นายอาทร  จันดาโคตร
10. นางสาวเนตรนภา  ทองผล
 
1. นายวิเชียร  สิรินาคสัณฑิ์
2. นายสุวิทย์  รัตนปัญญา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ช่วยหาญ
3. เด็กหญิงนภัสสร  แสงสี
4. เด็กหญิงปานฝัน  บุญเต็ม
5. เด็กหญิงมัตติกา  มากทรัพย์
 
1. นางสุภาพร  จิตะรักษ์
2. นางเสงี่ยมจิต  โพธิ์อ่อน
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจริยาภรณ์  วงษาศิลป์ชัย
2. นางสาวพรนภา  พันธ์น้อย
3. นางสาวพัชราภรณ์  คุ้มครอง
4. นางสาวภควดี  จิตพาณิช
5. นางสาวเตือนจิรา  สาราช
 
1. นางสุภาพร  จิตะรักษ์
2. นางเสงี่ยมจิต  โพธิ์อ่อน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติพร  นาคอก
2. เด็กหญิงนรมล  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยสุวรรณ์
 
1. นางสาวกัลยา  ขันขวา
2. นางสุดารักษ์  สุวรรณทอง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาววนิดา  สาระวงษ์
2. นางสาวอรอนงค์  เบ้ามี
3. นางสาวเจนจิรา  สร้างนานอก
 
1. นางสาวกัลยา  ขันขวา
2. นางสุดารักษ์  สุวรรณทอง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยลี
2. เด็กหญิงจิราพร  สาริยา
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สิงหาญ
 
1. นางสาวนิตยา  งวงคำนาม
2. นางสาวสมใจ  หอมแพงไว้
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นางสาวฐิติมา  พิมพาเรือ
2. นางสาวดารารัตน์  จำนงพันธ์
3. นางสาวยุภาพรรณ  ชาภักดี
 
1. นางกัญญ์กนิษฐ์  บุญเรืองศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐณิชา  ดวงแก้ว
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนิติกร  ลายเมฆ
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  เพชรรุ่งเจริญ
 
1. นางวัลภา  มาเบ้า
2. นายสงกรานต์  จันทะเสน
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายปัฐวี  อำภะวา
 
1. นายสงกรานต์  จันทะเสน
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงภิรมย์พร  ชามนตรี
2. เด็กหญิงวันวิสา  สีดาวงค์
 
1. นางสาววัชรากร  พาภักดี
2. นางสาวศิริญญา  ดวงคำจันทร์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายวิชชา  ใหม่วงศ์
 
1. นายอภิชาติ  พรหมพื้น
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจินห์วรา  พูดเพราะ
2. เด็กหญิงวรวรรณ   แพงวงษ์
 
1. นางสาวไพรินทร์   หล้าฤทธิ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายภาคภูมิ   คอนจั่น
 
1. นางสาวไพรินทร์  หล้าฤทธิ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายพงศธร  อินทสิทธิ์
 
1. นายสุวรรณ  อินทสิทธิ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. นายศิวปัญญ์  วันประเสริฐ
 
1. นายพิรุณ  บาดาจันทร์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรกนาฎ  หาสุนโม
2. นายกัมปนาท  ธงอาษา
3. นางสาวกาญจรัตน์  โสเก่าข่า
4. นางสาวขนิษฐา  อินทวงษ์
5. นายจักรกฤช  จิตรเจริญ
6. นางสาวจินตนา  แสงศรี
7. นางสาวจิราพร  หล้าหา
8. นางสาวชนกพร  พันธ์เดช
9. นางสาวชลิตา  สุดชา
10. นางสาวฐิติกร  ดวงทิพย์จันทร์
11. นางสาวฐิติมา  ศรีนามบุรี
12. นางสาวณัฐธิดา  นนยะโส
13. นายณัฐพงษ์  สูงสุด
14. นายณัฐพงษ์  อาสาสะนา
15. นายณัฐวุฒิ  ขานแสน
16. นางสาวดาริกา  มาตย์วงษ์
17. นายทรงยศ  อินทรประเสริฐ
18. นางสาวทิพวรรณ  สุวรรณเสรี
19. นางสาวธิดาขวัญ  ผาบสิมมา
20. นายธีรศักดิ์  สาระรัตน์
21. นางสาวนภัสสร  อนาวรรณ์
22. นายนาวา  มัชฌิมา
23. นางสาวนิภาพร  สุขวรรณ
24. นางสาวนิลาวรรณ  ปวันนา
25. นางสาวนิลาวัลย์  หมีกุละ
26. นางสาวน้ำฝน  นามแสน
27. นางสาวบุษกร  สุขษาเกษ
28. นางสาวปรางค์วลัย  โพธิกมล
29. นางสาวปัทมา  โอดพิมพ์
30. นางสาวปิยนุช  ปิดตานะ
31. นางสาวปิยากร  พรมนัส
32. นางสาวพรทิพย์  ทัพทะมาตร
33. นายพลวัฒน์  จันทคูณ
34. นางสาวพัชรี  ศรีทอง
35. นางสาวพิมพ์วิภา  ไยงาม
36. นายพุทธรักษ์  ไมย์โพธิ์
37. นายภราดร  สว่างภิทักษ์
38. นายมนัส  พระสว่าง
39. นายยุทธนา  เรืองเกษม
40. นางสาวรจนา  ผางน้ำคำ
41. นางสาวรวินันท์  จันทะแสน
42. นางสาวรวิพร  กองบาง
43. นางสาวระพีพร  เชียงลำ
44. นายรัชชานนท์  จันทร์ดาโคตร
45. นางสาวรัชนี  โพธิ์ขำ
46. นางสาวรัตติกร  ทำมา
47. นางสาวลัดดา  เผ่าศิริ
48. นางสาววนิดา  เวฬุวะณารักษ์
49. นางสาววรรณภา  ชมภูมี
50. นายวันชัย  ฉลุทอง
51. นายวันเฉลิม  จันทร์เขียว
52. นางสาววิกันดา  หอมลา
53. นางสาววิภาพร  ก้านขวา
54. นางสาววิมลสิริ  คำแก้ว
55. นายวิรัตน์  แสงรุ่ง
56. นายวีระพล  ไกยวัดย์
57. นายวีระศักดิ์  วิชาช่วง
58. นายศรัญญู  จันโทวาท
59. นางสาวศริญยา  อะเวลา
60. นางสาวศศิพร  ทัพเอี่ยม
61. นางสาวศันสนีย์  ป้อมสุวรรณ
62. นางสาวศิริวรรณ  ขามโป๊ะ
63. นายศุภเกียรติ  ปุ้งมา
64. นายสมพงษ์  โคตรปัญญา
65. นางสาวสุกัญญา  เชื้อแขก
66. นางสาวสุกัญญา  อุดชาชน
67. นายสุขสรรค์  คามตะสีลา
68. นายสุภชัย  คำซาว
69. นางสาวสุภัค  ศรีชาติ
70. นางสาวสุภาวดี  เหล่าโยธี
71. นางสาวสุมิตรา  รัตนเพ็ชร
72. นายสุริยชัย  หนันทุม
73. นางสาวสุรีย์ฉาย  ภูบาล
74. นางสาวสุวนันท์  น้อยบุดดี
75. นายอฐิติ  แสนสละ
76. นายอดิศักดิ์  เทือกท้าว
77. นางสาวอทิตยา  มานุบุตร
78. นางสาวอมรรัตน์  โคตรบุดดี
79. นางสาวอมรรัตน์  คำอยู่
80. นางสาวอรยา  แสงนาค
81. นางสาวอรยา  อันทะราสี
82. นายอรรคฤทธิ์  ชัยสีหา
83. นายอรรถพร  คำผายจันทร์
84. นายอรรถพล  คำผายจันทร์
85. นางสาวอรวรรณ  สุริยะ
86. นางสาวอรวรรณ  พ่อนามแดง
87. นางสาวอัญชลีพร  สมสอน
88. นายอัทรพงษ์  เชื้ออุ่น
89. นายอัศวิน  ฐานะ
90. นายอิทธิพร  นาทันใจ
91. นายอุเทน  สีลานุท
92. นายอุเทน  อ่อนสา
93. นายเกรียงไกร  โชติทอง
94. นายเจษฎา  เหล่าจูม
95. นางสาวเพ็ญประภา  เกษดา
96. นางสาวเพ็ญพักตร์  เสริมทรง
97. นางสาวเยาวรัตน์  จันทไพร
98. นางสาวเวย์ฐิตาภรณ์  ประการแก้ว
 
1. นายบุญร่วม  ป้อชำนิ
2. นายพงศ์พิช  คูสูงเนิน
3. นายมงคลธรรม  ศรีเคนา
4. นายอานนท์  อาสาสอน
 
165 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เจริญชัย
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
 
166 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐสิทธิื  โสคำแก้ว
 
1. นายวิรวุธ  บุญลา
 
167 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ธารีภูมิ
 
1. นายสมิง  สงไพรสน
 
168 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. นายสิทธิศักดิ์  ไตรภู่
 
1. นายธีรภัทร  แสนอามาตย์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 1. เด็กชายสุทิน  เกษร
 
1. นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์